Protokół nr 74/10 Komisja Kultury i Kultury Fizycznej (wygasły...)

Protokół 74/10
posiedzenia Komisji Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 18 marca 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13:00. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie J.Kanin, Dyrektor Nyskiego Ośrodka Rekreacji M.Aranowicz, Dyrektor Nyskiego Domu Kultury J.Janik, Podinspektor Biura Polityki Społecznej K.Kędzierska, Naczelnik Wydziału Kultury Sportu i Turystyki Z.Kajling.
Przewodniczący komisji stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 7 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1. Ocena działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2009.
2. Podsumowanie sezonu turystycznego Nyskiego Ośrodka Rekreacji.
3. Ocena działalności Nyskiego Domu Kultury za roku 2009.
4. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w roku 2009.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Nysie przy ul. Podolskiej 20.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej „Tryton”.
7. Przyjęcie sprawozdania podsumowującego akcję „Zima w Gminie Nysa 2010”.
8. Zapoznanie się z odpowiedzią na wnioski z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie:
- składu komisji konkursowej do oceny ofert na zadania publiczne,
- wzmocnienia kadrowego Wydziału Kultury Sportu i Turystyki
- powołanie zespołu, który przygotuje koncepcje Miejskiego Ośrodka Sportu w Nysie.
9. Sprawy różne, wolne wnioski.

Ad 1
Obecna na posiedzeniu Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie J.Kanin omówiła sprawozdanie z  działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2009 rok oraz odpowiedziała na pytania członków komisji. Poinformowała, że w 2009 roku zostały wyremontowane doposażone: Filia nr 3, Filia nr 4 Filia w Kubicach i Filia w Wierzbięcicach. Biblioteka bierze udział w Programie Rozwoju Bibliotek w ramach, które przeprowadzana jest komputeryzacja placówek oraz zakupiony został sprzęt multimedialny i teleinformatyczny, bibliotekarze przygotowywani są do prowadzenia placówek w nowoczesny sposób. Dzięki temu w filiach biblioteki zainstalowane zostały po 2 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Komisja po zapoznaniu się ze sprawozdaniem oraz udzielonymi odpowiedziami na zapytania radnych przez Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie J.Kanin jednogłośnie (przy 7 głosach „za”) pozytywnie oceniła działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2009.

Ad 8
Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wnioski z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie:
- składu komisji konkursowej do oceny ofert na zadania publiczne,
- wzmocnienia kadrowego Wydziału Kultury Sportu i Turystyki
- powołanie zespołu, który przygotuje koncepcje Miejskiego Ośrodka Sportu w Nysie.
Odpowiedź stanowi załącznik do protokołu.

Ad 6
Komisja przy 6 głosach „za” i 1 głosie przeciwnym pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej „Tryton”.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Ad 2
Obecny na posiedzeniu Dyrektor Nyskiego Ośrodka Rekreacji M.Aranowicz omówił sprawozdanie z działalności Nyskiego Ośrodka Rekreacji za 2009 rok oraz odpowiedział na pytania członków komisji. Poinformował również, iż strona NOR-u prowadzona jest w czterech językach i z prowadzonej statystyki wynika, iż największa ilość wejść z zagranicy jest z Niemiec, następne są Czechy, potem Irlandia, Wielka Brytania i Francja. Poinformował również, iż lodowisko nie miało żadnych awarii przez cały dotychczasowy okres funkcjonowania. Poinformował również, iż dużą bolączką jest brak pensjonatu nad Jeziorem Nyskim, gdyż dzwonią do niego firmy chcąc wynająć domki na szkolenia wraz z salą konferencyjną. Niestety NOR nie posiada wystarczającej ilości miejsc noclegowych (zainteresowanie jest tak minimum 100 miejsc). Remontu wymaga również siedziba recepcji nad Jeziorem Nyskim wraz z umożliwieniem bezpłatnego korzystania z Internetu turystom.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Komisja po zapoznaniu się ze sprawozdaniem oraz udzielonymi odpowiedziami na zapytania radnych przez Dyrektora Nyskiego Ośrodka Rekreacji M.Aranowicz jednogłośnie (przy 7 głosach „za”) pozytywnie ocenia działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2009.

Ad 5
Komisja przy 6 głosach „za” i 1 głosie przeciwnym pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Nysie przy ul. Podolskiej 20.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Ad 7
Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie podsumowujące akcję „Zima w Gminie Nysa 2010”.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3
Obecna na posiedzeniu Dyrektor Nyskiego Domu Kultury J.Janik omówiła sprawozdanie z działalności Nyskiego Domu Kultury za 2009 rok oraz odpowiedziała na pytania członków komisji.
Komisja po zapoznaniu się ze sprawozdaniem oraz udzielonymi odpowiedziami na zapytania radnych przez Dyrektora Nyskiego Domu Kultury J.Janik przy 6 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie ocenia działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2009.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ad 4
Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”) pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Nysa                           z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w roku 2009.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ad 9
Radny G.Samborski zawnioskował o zamontowanie na Krytej Pływalni w Nysie platformy, która umożliwi osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich zjechanie do niecki basenu.
Komisja jednogłośnie (7 głosami „za”) poparła wniosek radnego.

Radny W.Tokarz wnioskuje o przyznanie środków na remont i modernizację budynku recepcji Nyskiego Ośrodka Rekreacji.
Komisja jednogłośnie (7 głosami „za”) poprała wniosek radnego.

Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący o godzinie 14:17 zamknął posiedzenie komisji.

Protokołowała:
D.Cichawa

Przewodniczący Komisji
Kultury i Kultury Fizycznej
Jan Satora

Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.04.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.04.2010. Wygasa 30.12.2012. Odsłon 1211, Wersja 1