Protokół nr 78/10 Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów (wygasły...)

Protokół nr 78/10
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
w dniu 13 stycznia 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.00. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz inspektor Wydziału KST P.Kostrzewa,
Przewodnicząca Komisji Teresa Sordyl stwierdziła, iż w posiedzeniu uczestniczy 9 członków komisji, wobec czego posiedzenie jest prawomocne.
Porządek przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał się następująco:

1 Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :
1. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lipowej,
2. w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kępnicy,
3. w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nysie,
4. w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Dominika w Nysie,
5. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny w Złotogłowicach,
6. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Klemensa Rzymskiego w Rusocinie,
7. w sprawie przyznania dotacji Diecezjalnemu Domowi Formacyjnemu w Nysie,
8. w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Matki Boskiej Bolesnej w Nysie,
9. w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie,
10. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Nysa a Powiatem Nyskim w sprawie przejęcia przez Ginę Nysa wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej.

2 Opracowanie planu pracy komisji na rok 2010
3 Zapoznanie się z pismem VERSUM- MEDIA Sp. z o. o Nysa dot. zasadności i zapotrzebowania na powstanie i funkcjonowanie radia lokalnego oraz wydanie opinii w sprawie.
4 Sprawy różne, wolne wnioski.

Ad 1.1
Inspektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki P.Kostrzewa wyjaśnił, że dotacje przyznawane są na podstawie ustawy o ochronie i konserwacji zabytków. Na podstawie tej ustawy Rada Miejska przyjęła uchwałę określająca zasadę przyznawania tej dotacji. Właściciele zabytków wpisani do rejestru zabytków mogą składać wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich do wysokości 50 % . Wnioski o udzielenie dotacji składa się co roku w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.

Dotacja może być również udzielona do wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót w przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku wynikający ze zdarzeń losowych wymaga niezwłocznego podjęcia prac interwencyjnych.
Ogólnie wpłynęło 13 wniosków. Na podstawie wniosków, które wpłynęły do Urzędu w tym roku wytypowanych zostało 9 zadań .
Te 9 wniosków łącznie sumuje się na kwotą 462 tysięcy złotych. W budżecie mamy zabezpieczone środki w wysokości 550 tysięcy złotych. Po przyznaniu tych dotacji pozostaje nam rezerwa w wysokości 80 tysięcy złotych.
Kolejno omówił poszczególne projekty uchwał :

Ad 1.1
Wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy przyznania dotacji w wysokości 45 tysięcy złotych dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lipowej z przeznaczeniem na konserwację ołtarza głównego znajdującego się w obiekcie kościoła.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Komisja jednogłośnie (8 głosów „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lipowej.

Ad 1.2.
Wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy przyznania dotacji w wysokości 36285,41 złotych z przeznaczeniem na remont konserwatorski wieży kościoła filialnego pw. św. Jerzego w Hajdukach Nyskich.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Komisja jednogłośnie (8 głosów „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kępnicy.

Ad 1.3.
Wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy przyznania dotacji w wysokości 47 745 złotych z przeznaczeniem na remont elewacji bocznej lewej kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Nysie.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Komisja jednogłośnie (8 głosów „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nysie.

Ad 1.4.
Wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy przyznania dotacji w wysokości 30 800 złotych z przeznaczeniem na konserwację ambony znajdującej się w obiekcie kościoła pw. św. Dominika w Nysie.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Komisja jednogłośnie (8 głosów „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Dominika w Nysie.

Ad 1.5.
Wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy przyznania dotacji w wysokości 18 537,49 złotych z przeznaczeniem na konserwację ołtarza bocznego pw Matki Boskiej znajdującego się w obiekcie kościoła św. Katarzyny w Złotogłowicach.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Komisja jednogłośnie (8 głosów „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny w Złotogłowicach.

Ad 1.6.
Wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy przyznania dotacji w wysokości 3 500 złotych z przeznaczeniem na konserwację cokołu rzeźby św.Jana Nepomucena zlokalizowanej na placu przed kościołem parafialnym pw. św. Klemensa Rzymskiego w Rusocinie.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Komisja jednogłośnie (8 głosów „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Klemensa Rzymskiego w Rusocinie.

Ad 1.7.
Wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy przyznania dotacji w wysokości 51 705,12 złotych z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego Diecezjalnego Domu Formacyjnego przy ul. E. Gierczak w Nysie.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Komisja jednogłośnie (8 głosów „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji Diecezjalnemu Domowi Formacyjnemu w Nysie.

Ad 1.8.
Wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy przyznania dotacji w wysokości
100 tysięcy złotych z przeznaczeniem na remont elewacji frontowej kościoła pw. św. Matki Boskiej Bolesnej w Nysie.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Komisja jednogłośnie (8 głosów „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Matki Boskiej Bolesnej w Nysie.

Ad 1.9
Wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy przyznania dotacji w wysokości 129 000 złotych z przeznaczeniem na prace konserwatorskie ściany zachodniej elewacji wieży- dzwonnicy gotyckiej kościoła pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Komisja jednogłośnie (8 głosów „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie.

Ad 1.10.
Inspektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki P.Kostrzewa omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Nysa a Powiatem Nyskim w sprawie przejęcia przez Gminę Nysa wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Komisja przy 8 głosach i 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Nysa a Powiatem Nyskim w sprawie przejęcia przez Gminę Nysa wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Ad 2.
Komisja przyjęła jednogłośnie plan pracy na rok 2010.
Plan w załączeniu do protokółu.

Ad 3.
Komisja zapoznała się z pismem VERSUM- MEDIA Sp. z o. o Nysa dot. zasadności i zapotrzebowania na powstanie i funkcjonowanie radia lokalnego .Pismo w załączeniu do protokółu.
Pismo komisja kieruje do Biura Prawnego celem podania podstawy prawnej dotyczącej konieczności wyrażenia opinii przez Komisję Rady.

Ad 4.
Nie zgłaszano.

Wobec zrealizowania porządku Przewodnicząca o godzinie 14,30 zamknęła posiedzenie komisji.

Protokółowała:
J. Chałas

Przewodnicząca Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Teresa Sordyl
powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.01.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.01.2010. Wygasa 30.12.2012. Odsłon 2729, Wersja 2
Początek strony