Protokół nr 69/10 Komisja Rewizyjna w dniu 19 stycznia 2010r. (wygasły...)

Protokół 69/10
Komisji Rewizyjnej
w dniu 19 stycznia 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13:04. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Kierownik Biura Polityki Społecznej K.Godyń, Krystyna Galińska - Kierownik Działu Usług Opiekuńczych Ośrodka Pomocy Społecznej,
Przewodniczący komisji stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczyło
7 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał
się następująco:
1.    Rozpatrzenie skargi M.Wojtaszek na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
2.    Zapoznanie się z pismem Pana M.Taraska z dnia 13.12.2009r.
oraz udzielaną na nie odpowiedzią.
3.    Rozpatrzenie pisma lokatorów budynku mieszkalnego
przy ul. Słowiańskiej 21-23 w Nysie w sprawie anulowania uchwały
nr XVIII/251/08 z dnia 27 lutego 2008 r. w przedmiocie zbycia
w/w budynku mieszkalnego.
4.    Zapoznanie się z pismem Versum-Media Sp. z o.o. Nysa w sprawie zasadności i zapotrzebowania na powstanie i funkcjonowanie radia lokalnego i wydanie opinii w sprawie.
5.    Zapoznanie się z odpowiedzią udzieloną na pismo Sołtysa Sołectwa Skorochów w sprawie „budowy ciągu pieszo-rowerowego
w Skorochowie”.
6.    Kontrola z przeprowadzonych przetargów inwestycyjnych w 2009 roku.
7.    Sprawy różne, wolne wnioski.

Ad 1
Obecna na posiedzeniu Kierownik Biura Polityki Społecznej K.Godyń wyjaśniła sytuację w jakiej znajduje się Pani M.Wojtaszek oraz jej roszczenia wobec Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie. Członkowie Komisji mogli zapoznać się z dokumentacją Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawioną przez Panią Krystynę Galińską - Kierownika Działu Usług Opiekuńczych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, która wyjaśniła również, iż przyznane na chwilę obecną ilość godzin opiekuńczych dla Pani M.Wojtaszek jest maksymalna na jaką pozwala normujące to prawo oraz adekwatna do jej stanu zdrowia. Zgadzają się z tym lekarze prowadzący tą Panią, których opinie dołączone były do dokumentacji sprawy. Również Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu do którego wniosła zażalenie uchylił je
 i poparł stanowisko OPS w Nysie. Kierownik Biura Polityki Społecznej K.Godyń wyjaśniła również iż Pani M.Wojtaszek miała proponowany pobyt
 i stałą opiekę w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, jednak propozycję tę odrzuciła. Następnie Kierownik Biura Polityki Społecznej K.Godyń przedstawiła projekt uchwały z którego wynika iż przedstawione zarzuty są bezzasadne.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Komisja przy 6 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marii Wojtaszek na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.
Ad 2
Komisja zapoznała się z pismem Pana Taraska i udzieloną na nie odpowiedzią.
Materiał stanowi załącznik do protokołu.
Ad 3
Komisja zapoznała się z pismem lokatorów budynku mieszkalnego
przy ul. Słowiańskiej 21-23 w Nysie i przekazuje go do Pani Burmistrz celem ponownego rozpatrzenia i przygotowania na kolejne (dodatkowe) posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2010 roku) istotnych informacji w przedmiotowej sprawie. Powyższe Komisja przyjęła jednogłośnie.
Ad 4
Komisja zapoznała się z pismem Versum-Media Sp. z o.o. Nysa w sprawie zasadności i zapotrzebowania na powstanie i funkcjonowanie radia lokalnego i nie zajmuje stanowiska ze względu na zbyt małą ilość informacji.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Ad 5
Komisja zapoznała się z z odpowiedzią udzieloną na pismo Sołtysa Sołectwa Skorochów w sprawie „budowy ciągu pieszo-rowerowego w Skorochowie”.
Odpowiedź stanowi załącznik do protokołu.
Komisja jednogłośnie (7 głosami „za”) w związku z nie zabezpieczeniem środków w budżecie Gminy Nysa na 2010 rok na budowę ciągu pieszo rowerowego we wsi Skorochów Komisja wnosi o opracowanie sposobu zabezpieczenia dojazdów do posesji we wsi na wymienionej drodze przed zgłaszanym problemem zamulania i nanoszenia piasku z terenów położonych wyżej.
Ad 6
Komisja zapoznała się z „wykazem zamówień publicznych udzielonych
w 2009 roku”.
Materiał stanowi załącznik do protokołu
Komisja dokona kontroli wybranych przetargów:
- opracowanie dokumentacji projektowej kompleksu sportowego
przy ulicy Sudeckiej w Nysie (pozycja 1 wykazu),
- opracowanie dokumentacji projektowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej  Nysie (pozycja 2 wykazu),
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla
przy ulicach Dunikowskiego, Witkiewicza, Braci Gierymskich w Nysie (pozycja 5 wykazu),
- Adaptacja części budynku byłej szkoły w Kępnicy na mieszkania socjalne (pozycja 13 wykazu),
- Remont nawierzchni trawiastej boiska przy Szkole Podstawowej
w Niwnicy (pozycja 20 wykazu),
- Koszenie chwastów i traw na różnych terenach gminnych łącznie
ze zbieraniem nieczystości, wygrabieniem terenu po koszeniu i wywozem na SOK (pozycja 25 wykazu),
- Modernizacja krytej pływalni w Nysie (pozycja 35 wykazu),
- Modernizacja świetlicy w Wierzbięcicach (pozycja 40 wykazu),
- Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Nysie w rejonie
ulic Dubois – Karpacka etap Ib – budowa sieci wodociągowej (pozycja 48 wykazu),
- Budowa dróg w  ulicach: Iwaszkiewicza, Kisielewskiego, Gombrowicza, Staffa, Tetmajera i Grunwaldzka w Nysie - II etap (pozycja 59 wykazu),
- Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 14 mln zł. (pozycja 62 wykazu),
- Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego (pozycja 65 wykazu),
- Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr II w Nysie (pozycja 68 wykazu),
- Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników i parkingów (pozycja 71 wykazu),
na kolejnym (dodatkowym) posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Ad 7
Nie zgłaszano.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący o godzinie 14:47 zamknął posiedzenie.

Protokołowała
D.Cichawa
    

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Adam Wieczorek

Członkowie:                         
1.    Wanda Dłuszyńska - Janik    ...................     
2.    Zygmunt Jurczak            ...................
3.    Krzysztof Kroczak            ....................
4.    Rajmund Miller            ....................    
5.    Danuta Wąsowicz – Hołota        ....................
6.    Julian Wojdyło                ...................


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.03.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.03.2010. Wygasa 30.12.2012. Odsłon 1709, Wersja 1
Początek strony