Protokół nr 81/10 Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 17 lutego 2010r. (wygasły...)

Protokół nr 81/10
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
w dniu 17 lutego 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.05. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Skarbnik Miasta M.Lisoń, kierownik Biura Polityki Społecznej K.Godyń, Inspektor Biura Zarządzania Kryzysowego                 D. Naciasta, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów R.Tasasrek.  Przewodnicząca komisji  T. Sordyl stwierdziła, iż w posiedzeniu udział bierze                       9  radnych, wobec czego posiedzenie jest prawomocne.
Porządek przedstawiał się następująco:
1.    Informacja o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009r., zaopiniowanie.
2.    Informacja o wielkości umorzeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r.
3.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2010 rok.
4.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2010 rok w zakresie podziału wolnych środków z 2009 roku.
5.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył                w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Nysa.      
6.    Informacja dotycząca nieruchomości przekazanej aportem do Nyskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o. o, położonej w Nysie przy ul. Słowiańskiej 21-23.
7.    Sprawy bieżące, wolne wnioski.      

Ad.1
Informację o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009r. przedstawiła kierownik Biura Polityki Społecznej K.Godyń.
Przedstawiła między innymi ogólną kwotę  1.541.409,70 zł przeznaczoną na realizację w 2009 roku Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pierwotnie kwota ta wynosiła 1.080.000,00 zł, przy czym 10.000,00 zł zostało przeznaczone na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii w 2009 roku. Powyższe środki zapisane były                       w budżecie Gminy na rok 2009 jako dotacje celowe (693.000,00zł) oraz wydatki bieżące (838.409,70 zł). Omówiła również realizację poszczególnych zadań realizowanych  w ramach Gminnego Programu. Odpowiadała także na zapytania członków komisji.

Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie informację o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009r.      
Pismo nr OP.8170-1-3/2010 z dnia 11 lutego 2010r. w załączeniu do protokołu.
Ad.2
Wielkość umorzeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. przedstawił Skarbnik Miasta M.Lisoń. Odpowiadał również na zapytania członków komisji w przedmiotowym temacie.

Komisja zapoznała się i przyjęła jednogłośnie informację o wielkości umorzeń
wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r.
Pismo nr Fn.II-6/3014/05/10 z dnia 15 lutego 2010r. w załączeniu do protokołu.

Ad.3
Projekt uchwały omówił Skarbnik Miasta M.Lisoń.
Komisja zaopiniowała przy 8 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej w Nysie  w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2010 rok.
Projekt w załączeniu do protokołu.

Ad 4
Projekt uchwały omówił Skarbnik Miasta M.Lisoń.
Komisja przy 7 głosach „za” , 1 głosie przeciw, 1głosie  wstrzymującym się  pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  zmiany budżetu Gminy Nysa na 2010 rok w zakresie podziału wolnych środków z 2009 roku.

Ad 5
Inspektor Biura Zarządzania Kryzysowego D.Nacista – omówiła projekt uchwały                w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył  w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Nysa.      
Projekt w załączeniu do protokołu.

Radny M.Janusz – wnioskuje zmiany w paragrafie 1 ust.2 poprzez zmianę stawki                  w wysokości 3,50 za ćwiczenia i szkolenia na stawkę w wysokości 5 zł.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek radnego

Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Nysa wraz ze zmianą.                                                                                                                                                                                  

Ad.6
Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą nieruchomości przekazanej aportem do Nyskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o. o, położonej w Nysie przy ul. Słowiańskiej 21-23. Pismo nr GG.Og.0063/06/10 z dnia 27 stycznia 2010r.                       w załączeniu do protokołu.

Ad.7
Radny A.Wieczorek – wnioskuje o wybudowanie toalet w pawilonie sportowym                       w Goświnowicach.
Komisja wniosek przyjęła 8 głosami „za”, 1 głosie wstrzymującym się.

Radny R.Wajdzik – wnioskuje o opracowanie w 2010 roku dokumentacji na boisko do siatkówki i koszykówki w Kępnicy oraz o zakup 2 sztuk ( boksów) zadaszenie dla zawodników piłki nożnej.
Komisja wniosek przyjęła 7 głosami „za”, 2 głosach wstrzymujących się.

Radna T.Sordyl – wnioskuje o przedłużenie i podwyższenie łapacza piłek na boisku LZS Jędrzychów od ulicy wiejskiej.
Komisja wniosek przyjęła 8 głosami „za” i 1 głosie wstrzymującym się.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodnicząca komisji o godzinie zamknęła posiedzenie.

Protokołowała:
Jadwiga Chałas           

Przewodnicząca Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Teresa Sordyl
powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.03.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.03.2010. Wygasa 30.12.2012. Odsłon 1525, Wersja 1
Początek strony