Protokół nr 86/10 Komisji Urbanistyki i Rolnictwa w dniu 23 lutego 2010r. (wygasły...)

Protokół  nr  86/10
Komisji Urbanistyki i Rolnictwa
w dniu 23 lutego 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1210. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Skarbnik Miasta M.Lisoń, Naczelnik Wydziału GKD R. Raczek, Kierownik Targowiska Miejskiego R. Czapczyński, Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki  M. Ruda, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów R.Tasarek, Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami  A.Rosa.   
Przewodniczący Komisji Kazimierz Wawryczuk stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 9 członków komisji, wobec czego posiedzenie jest prawomocne.
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik do protokółu.
Porządek dzisiejszego posiedzenia komisji przyjęty został jednogłośnie przedstawiał się następująco:
1. Omówienie projektu modernizacji Targowiska Miejskiego oraz zaopiniowanie informacji o działalności   Targowiska Miejskiego w  2009 r.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
1)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zbiornika retencyjnego Nysa wraz z terenami przyległymi, na obszarze administracyjnym gminy Nysa, w związku                         z realizacją inwestycji „Modernizacja zbiornika Nysa w aspekcie bezpieczeństwa powodziowego”,     
2)    nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonych w Nysie (dot. działek nr nr 5/31, 5/32 i 8/4 k.m.57)
3)    sprzedaży prawa własności nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot.dz nr 39/12 k.m.51 położonej w Nysie przy ul. Jeziornej),
4)    sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot.dz. nr 128/85 k.m.301 położonej przy ul. Bursztynowej),
5)    sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz nr nr 12/10 i 17/11 k.m.32 położonych w Nysie przy ul. Bohaterów Warszawy),
6)    sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej  (dot.dz. nr 39/10 k.m.51 położonej przy ul. Słonecznej),
7)    sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot.dz. nr 39/11 k.m.51 położonej przy ul. Słonecznej),
8)    sprzedaży w drodze przetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot.dz. nr 425 i 422 km. 4 położonych we wsi Skorochów),
9)    sprzedaży w drodze przetargowej prawa własności nieruchomości gminnej
      ( dot.dz. nr 454/2 km. 5 położonej we wsi Skorochów),
10)    zmiany budżetu Gminy Nysa na 2010 rok,
11)    zmiany budżetu Gminy Nysa na 2010 rok w zakresie podziału wolnych środków z 2009 roku.
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.


Ad 1
Kierownik Targowiska Miejskiego R. Czapczyński zapoznał komisję z  projektem.
 
Komisja zapoznała się z projektem modernizacji Targowiska Miejskiego oraz pozytywnie przy 8 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym się zaopiniowała informację o działalności   Targowiska Miejskiego w  2009 roku.

Ad 2.1
Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki  M. Ruda,

Komisja przy 8 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zbiornika retencyjnego Nysa wraz z terenami przyległymi, na obszarze administracyjnym gminy Nysa, w związku z realizacją inwestycji „Modernizacja zbiornika Nysa                 w aspekcie bezpieczeństwa powodziowego”.     

Ad 2.2
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami  A.Rosa omówił projekty uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonych w Nysie (dot. działek nr nr 5/31, 5/32 i 8/4 k.m.57). Projekt uchwały w załączeniu do protokółu.

Komisja przy 8 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonych w Nysie (dot. działek nr nr 5/31, 5/32 i 8/4 k.m.57).
 
Ad 2.3
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami  A.Rosa omówił projekty uchwały w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot.dz nr 39/12 k.m.51 położonej w Nysie przy ul. Jeziornej).
Projekt uchwały w załączeniu do protokółu.

Komisja przy 8 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
sprzedaży prawa własności nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot.dz nr 39/12 k.m.51 położonej w Nysie przy ul. Jeziornej).

Ad 2.4
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami  A.Rosa omówił projekty uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 128/85 k.m.301 położonej przy ul. Bursztynowej).
Projekt uchwały w załączeniu do protokółu.

Komisja przy 8 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot.dz. nr 128/85 k.m.301 położonej przy ul. Bursztynowej).

Ad 2.5
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami  A.Rosa omówił projekty uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr nr 12/10 i 17/11 k.m.32 położonych w Nysie przy ul. Bohaterów Warszawy).
Projekt uchwały w załączeniu do protokółu.

Komisja przy 9 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr nr 12/10 i 17/11 k.m.32 położonych w Nysie przy ul. Bohaterów Warszawy).

Ad 2.6
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami  A.Rosa omówił projekty uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej  (dot. dz. nr 39/10 k.m.51 położonej przy ul. Słonecznej),
Projekt uchwały w załączeniu do protokółu.

Komisja przy 9 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej  (dot. dz. nr 39/10 k.m.51 położonej przy ul. Słonecznej).

Ad 2.7
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami  A.Rosa omówił projekty uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 39/11 k.m.51 położonej przy ul. Słonecznej).
Projekt uchwały w załączeniu do protokółu.

Komisja przy 9 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 39/11 k.m.51 położonej przy ul. Słonecznej).

Ad 2.8
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami  A.Rosa omówił projekty uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 425 i 422 km. 4 położonych we wsi Skorochów).  Projekt uchwały w załączeniu do protokółu.

Komisja przy 9 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
sprzedaży w drodze przetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 425 i 422 km. 4 położonych we wsi Skorochów).

Ad 2.9
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami  A.Rosa omówił projekty uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej prawa własności nieruchomości gminnej ( dot. dz. nr 454/2 km. 5 położonej we wsi Skorochów).

Komisja przy 8 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym się  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 454/2 km. 5 położonej we wsi Skorochów).

Ad 2.10
Skarbnik Miasta M.Lisoń  omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2010 rok.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów R.Tasarek omówił wykaz zadań inwestycyjnych związanych ze zmianą budżetu Gminy Nysa na 2010 rok oraz wieloletni program inwestycji gminnych na lata 2010 – 2013.
Projekt uchwały w załączeniu do protokółu.

Komisja przy 4 głosach „za” , 2 głosach przeciwnych , 3 głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2010 rok.

Ad 2.11
Skarbnik Miasta M.Lisoń  omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2010 rok w zakresie podziału wolnych środków z 2009 roku.
Projekt uchwały w załączeniu do protokółu.

Komisja przy 7 głosach „za”, 2 głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2010 rok w zakresie podziału wolnych środków z 2009 roku.

Ad.3
Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek radnego D. Grabowieckiego dot. informacji jaka jest sytuacja powodziowa w przypadku roztopów, jakie są plany działania. Informacja w załączeniu do protokółu.

Radny D. Grabowiecki  wnioskuje, aby środki zaoszczędzone po przeprowadzonych przetargach przeznaczyć na pozimowe remonty dróg w mieście i gminie.
Komisja wniosek przyjęła jednogłośnie.

Radny W. Tokarz wnioskuje, aby środki w wysokości 2 mln zł przeznaczone na zadanie budowa ul. Karpackiej w Nysie  zostały przeznaczone na remonty dróg                 w mieście i gminie po sezonie zimowym.
Komisja wniosek przyjęła przy 2 głosach „za” i  6 głosach wstrzymujących się.

Wobec zrealizowania porządku przewodniczący o godzinie 1410 zamknął posiedzenie komisji.

Protokółowała:
J. Chałas
       Przewodniczący Komisji Urbanistyki i Rolnictwa
                               Kazimierz Wawryczuk
powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.03.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.03.2010. Wygasa 30.12.2012. Odsłon 1528, Wersja 1
Początek strony