Protokół nr 88/10 Komisji Urbanistyki i Rolnictwa (wygasły...)

Protokół 88/10
Komisji Urbanistyki i Rolnictwa w dniu 23 marca 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1210. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Skarbnik Miasta M.Lisoń, Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki  M. Ruda, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów R.Tasarek, Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami  A.Rosa, Pan H. Szylar inicjator powstania ścieżek rowerowych, Inspektor Wydziału Inwestycji i Remontów A.Tatarczak, projektanci koncepcji ścieżek rowerowych : R.Pydych oraz M.Bartocha, Naczelnik Wydziału Lokalowego A.Dembiecka,
Przewodniczący Komisji Kazimierz Wawryczuk stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 8 członków komisji, wobec czego posiedzenie jest prawomocne.
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik do protokółu.
Kolejno przedstawił porządek dzisiejszego posiedzenia komisji :
1. Spotkanie z organizatorami rajdów rowerowych oraz projektantami koncepcji ścieżek rowerowych.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa obejmującego śródmieście Nysy z terenami przyległymi.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Bramy Grodkowskiej, Słowiańska, Księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki i plac Jana Kilińskiego w Nysie.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Nysa a osobą prawną ( dot.dz.nr 100/14 położonej w Nysie przy ul. B. Prusa).
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gminnej w drodze przetargu ( dot. dz nr 21/3 poł.w Nysie przy ul. Wyspiańskiego).
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej ( dot. dz.nr 38/5 położonej w Nysie w rejonie ul. Słonecznej i Jeziornej).
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Nysa na 2010r.
8. Zapoznanie się z wykazem osób i rodzin ubiegających się o najem lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych Gminy Nysa w bieżącym roku.
9. Zaopiniowanie listy osób i rodzin zakwalifikowanych do najmu lokali mieszkalnych i socjalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Nysa na rok 2010.
10. Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek zawarty w protokole nr 87/10 z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie zwiększenia środków finansowych na remont dróg po Funduszu Spójności oraz naprawy dróg gminnych po okresie zimowym.
11. Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek zawarty w protokole nr 87/10 z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie zabudowy rowu biegnącego pomiędzy ul. Kusocińskiego a ul. Zwycięstwa.
12. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Radna D. Pasieka – wniosła o zdjęcie z porządku obrad punktu 2 dot. projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa obejmującego śródmieście Nysy z terenami przyległymi.
Przy 3 głosach „za” i 3 głosach wstrzymujących się punkt 2 porządku obrad został zdjęty.
Wobec czego porządek dzisiejszego posiedzenia komisji przedstawiał się następująco:
1. Spotkanie z organizatorami rajdów rowerowych oraz projektantami koncepcji ścieżek rowerowych.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Bramy Grodkowskiej, Słowiańska, Księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki i plac Jana Kilińskiego w Nysie.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Nysa a osobą prawną ( dot.dz.nr 100/14 położonej w Nysie przy ul. B. Prusa).
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gminnej w drodze przetargu ( dot. dz nr 21/3 poł.w Nysie przy ul. Wyspiańskiego).
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej ( dot. dz.nr 38/5 położonej w Nysie w rejonie ul. Słonecznej i Jeziornej).
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Nysa na 2010r.
7. Zapoznanie się z wykazem osób i rodzin ubiegających się o najem lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych Gminy Nysa w bieżącym roku.
8. Zaopiniowanie listy osób i rodzin zakwalifikowanych do najmu lokali mieszkalnych i socjalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Nysa na rok 2010.
9. Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek zawarty w protokole nr 87/10 z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie zwiększenia środków finansowych na remont dróg po Funduszu Spójności oraz naprawy dróg gminnych po okresie zimowym.
10. Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek zawarty w protokole nr 87/10 z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie zabudowy rowu biegnącego pomiędzy ul. Kusocińskiego a ul. Zwycięstwa.
11. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Ad 1.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów R.Tasarek –poinformował, że koncepcja koncepcji ścieżek rowerowych została zaopiniowana i przyjęta.
Aktualnie jesteśmy na finiszu opracowania I etapu dokumentacji projektowej obejmującej odcinek od ulicy Kolejowej ( rondo Bema) do ulicy Mickiewicza.
Radny P. Smoter- powiedział, że z komisją nic nie  konsultowano, przyjęliśmy to co zostało opracowane, nie mogły być nasze wnioski przyjęte, bo prace były już zakończone.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów R.Tasarek – powiedział , że do wszystkich wniosków burmistrz się ustosunkowała stanowisko to zostało przedstawione Komisji Urbanistyki i komisja przedstawiona koncepcje zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Komisji K.Wawryczuk – powiedział, że wiele uwag nie uwzględniono ale myśli,  że nie jest to jedyna koncepcja ścieżek , która będzie w naszej gminie realizowana. Zaproponował, aby na kolejnym posiedzeniu komisji zgłaszać ewentualne wnioski dotyczące ścieżek rowerowych.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów R.Tasarek – powiedział, że jeżeli pojawią się ciekawsze rozwiązania można koncepcję modyfikować.
Głos w dyskusji na temat ścieżek rowerowych zabrał również zaproszony na dzisiejsze posiedzenie komisji Pan H.Szylar.
Na zapytania radnych szczegółowych informacji udzielali obecni na posiedzeniu komisji projektanci koncepcji ścieżek rowerowych : R.Pydych oraz M.Bartocha.
Komisja uzgodniła, że następne posiedzenie komisji dot. omówienia koncepcji ścieżek rowerowych odbędzie się z udziałem : przedstawicieli starostwa powiatowego, policji, komisji ds. bezpieczeństwa ruchu, organizatorów rajdów rowerowych oraz projektantami koncepcji ścieżek rowerowych.  

Ad 2
Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki M.Ruda – omówił projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Bramy Grodkowskiej, Słowiańska, Księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki i plac Jana Kilińskiego w Nysie.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Komisja przy 5 głosach „za” i 2 głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Bramy Grodkowskiej, Słowiańska, Księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki i plac Jana Kilińskiego w Nysie.

Ad 9.
Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek zawarty w protokole nr 87/10 z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie zwiększenia środków finansowych na remont dróg po Funduszu Spójności oraz naprawy dróg gminnych po okresie zimowym.
Odpowiedź stanowi załącznik do protokółu.

Ad 10.
Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek zawarty w protokole nr 87/10 z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie zabudowy rowu biegnącego pomiędzy ul. Kusocińskiego a ul. Zwycięstwa.
Odpowiedź stanowi załącznik do protokółu.

Ad 3.
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami A.Rosa – omówił projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Nysa
a osobą prawną ( dot.dz.nr 100/14 położonej w Nysie przy ul. B. Prusa).
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Komisja przy 7 głosach „za” ( jednogłośnie ) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Nysa a osobą prawną ( dot.dz.nr 100/14 położonej w Nysie przy ul. B. Prusa).

Ad 4.
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami A.Rosa – omówił projekt uchwały w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gminnej w drodze przetargu ( dot. dz nr 21/3 poł.w Nysie przy ul. Wyspiańskiego).
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Komisja przy 7 głosach „za” ( jednogłośnie ) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gminnej w drodze przetargu ( dot. dz nr 21/3 poł.w Nysie przy ul. Wyspiańskiego).

Ad 5.
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami A.Rosa – omówił projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej ( dot. dz.nr 38/5 położonej w Nysie
w rejonie ul. Słonecznej i Jeziornej).
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Komisja przy 7 głosach „za” ( jednogłośnie ) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej ( dot. dz.nr 38/5 położonej w Nysie w rejonie ul. Słonecznej i Jeziornej).

Ad 6.
Skarbnik Miasta M.Lisoń omówił projekt uchwały  w sprawie zmiany budżetu gminy Nysa na 2010r.
Wykaz zadań inwestycyjnych związanych ze zmianą budżetu Gminy Nysa na 2010 rok oraz wieloletni program inwestycji gminnych na lata 2010-2013 omówił naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów R.Tasarek.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Komisja przy 4 głosach „za” i 3 głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2010r.

Ad 7.
Komisja zapoznała się z wykazem osób i rodzin ubiegających się o najem lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych Gminy Nysa w bieżącym roku.
Wykaz stanowi załącznik do protokółu.

Ad 8.
Naczelnik Wydziału Lokalowego A.Dembiecka przedstawiła listy osób i rodzin zakwalifikowanych do najmu lokali mieszkalnych i socjalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Nysa na rok 2010.
Lista zawiera 34osoby, 80 % są to osoby ubogie kwalifikujące się na mieszkanie socjalne, 8 rodzin kwalifikuje się na najem lokalu komunalnego.
Poinformowała, że rocznie stara się o mieszkania 200 osób.

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała listę osób i rodzin zakwalifikowanych do najmu lokali mieszkalnych i socjalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Nysa na rok 2010.

Ad 11.
Sprawy różne, wolne wnioski.
Nie zgłaszano.

Wobec zrealizowania porządku przewodniczący o 14,30 godzinie zamknął posiedzenie komisji.

Protokółowała:
J.Chałas

Przewodniczący Komisji
Urbanistyki i Rolnictwa
Kazimierz Wawryczuk
powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.04.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.04.2010. Wygasa 30.12.2012. Odsłon 1751, Wersja 1
Początek strony