Protokół 76/10 Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych (wygasły...)

Protokół 76/10
posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych
w dniu 19 marca 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.00. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Kierownik Dziennego Domu Pobytu J.Wiech, Podinspektor Biura Polityki Społecznej K.Kędzierska.
Przewodniczący komisji stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 8 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał się następująco:                                                                                                                                                 
1. Ocena działalności Dziennego Domu Pobytu za 2009 rok
2. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w roku 2009.
3. Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek Komisji z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie podstawy prawnej obligującej realizatorów projektów finansowanych z GPPiRPA i GPPN do zatrudniania wyłącznie przeszkolonych terapeutów.
4. Sprawy różne, wolne wnioski.

Ad 1
Obecna na posiedzeniu Kierownik Dziennego Domu Pobytu J.Wiech omówiła przedstawione radnym sprawozdanie oraz udzieliła odpowiedzi na pytania członków komisji. Poinformowała również, iż oprócz podstawowej funkcji Dziennego Domu Pobytu, jaką jest wspieranie osób starszych placówka ta prowadzi usługi w zakresie dożywiania podopiecznych Ośrodka Pomocy społecznej, dzieci z Przedszkoli nr 5, 10 i 12 z Nysy, szkoły Podstawowej nr 10 z Nysy oraz Przedszkola i szkoły z Białej Nyskiej. Wynajmuje również sale na imprezy okolicznościowe. Jeśli chodzi o możliwości przygotowywania posiłków przez kuchnię Dziennego Domu Pobytu jest ona wykorzystana                 w 100% - dziennie wydawanych jest około 370 posiłków. Aby rozszerzyć działalność, aby obsłużyć na przykład większość ilość Szkół należałoby rozbudować kuchnię i zatrudnić w niej większą ilość pracowników. Podopieczni Dziennego Domu Pobytu mają zapewnionych wiele atrakcji jak: wycieczki krajoznawczo-przyrodnicze, pikniki, zabawy taneczne, masarze, gimnastyka,
wykłady o życiu i metodach żywienia oraz możliwość uczestniczenia w wielu innych ciekawych zajęciach. Dzienny Dom Pobytu za 2009 rok wypracował łącznie 529 867,52 zł dochodu, odprowadził na konto Gminy 530 680,52 zł, poniósł wydatki w wysokości 631 514,12zł, a Gmina przekazała na realizację zadań własnych kwotę 633 000,00zł. Różnica między wydatkami a dochodami wynosi 100 833,60zł.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Komisja po zapoznaniu się ze sprawozdaniem oraz udzielonymi odpowiedziami na zapytania radnych przez Kierownika Dziennego Domu Pobytu J.Wiech pozytywnie jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) ocenia działalności Dziennego Domu Pobytu za 2009 rok.

Ad 2
Komisja pozytywnie jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) zaopiniowała sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w roku 2009.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3
Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek Komisji z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie podstawy prawnej obligującej realizatorów projektów finansowanych z GPPiRPA i GPPN do zatrudniania wyłącznie przeszkolonych terapeutów.
Odpowiedź stanowi załącznik do protokołu.

Ad 4
Przewodniczący Komisji Z.Jurczak zapoznał komisję z zaproszeniem z Nyskiego Ośrodka Rekreacji na organizowaną w dniu 1 kwietnia 2010 roku imprezę sportowo-rekreacyjną dla uczniów szkół podstawowych z Gminy Nysa z okazji Prima Aprilis, która będzie miała miejsce nad Jeziorem Nyskim.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Komisji o godzinie 12:52 zamknął posiedzenie.

Protokołowała:
D.Cichawa

Przewodniczący Komisji
Oświaty i Spraw Socjalnych
Zygmunt Jurczak
powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.04.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.04.2010. Wygasa 30.12.2012. Odsłon 1523, Wersja 1
Początek strony