Protokół nr 70/10 Komisji Kultury i Kultury Fizycznej w dniu 28 stycznia 2010r. (wygasły...)

Protokół nr 70/10
posiedzenia Komisji Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 28 stycznia 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13:05. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Wiceburmistrz A.Juszczyk, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 3 P.Satora.
Przewodniczący komisji stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczyło
8 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał
się następująco:
1. Analiza i zapoznanie się z stanem funkcjonowania systemów szkolenia
w klubach sportowych,
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr XIV/229/03 z dnia 29 września 2003r. Rady Miejskiej w Nysie
w sprawie nadania Statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej
im. Władysława Broniewskiego w Nysie,
3. Zapoznanie się z pismem Versum-Media Sp. z o.o. Nysa w sprawie zasadności i zapotrzebowania na powstanie i funkcjonowanie radia lokalnego i wydanie opinii w sprawie.
4. Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. dotyczący dopisania do kalendarza imprez kulturalnych Gminy Nysa. Dożynek organizowanych przez poszczególne sołectwa,
5. Omówienie i zaopiniowanie kalendarza imprez kulturalno-sportowych
na rok 2010.
6. Zapoznanie się z ofertami nyskich placówek kulturalnych i sportowych
na ferie zimowe.
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Ad 3
Komisja zapoznała się z pismem Versum-Media Sp. z o.o. Nysa w sprawie zasadności i zapotrzebowania na powstanie i funkcjonowanie radia lokalnego.
Ad 1
W dyskusji na temat Analiza i zapoznanie się z stanem funkcjonowania systemów szkolenia w klubach sportowych zabrali głos: Przewodniczący Komisji J.Satora, radni W.Wójcik, D.Grabowiecki, W.Tokarz oraz zaproszeni goście: Wiceburmistrz A.Juszczyk oraz P.Satora – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 3, a jednocześnie przedstawiciel środowiska siatkówki. Podczas rozmowy poruszane były kwestie szkolenia dzieci i młodzieży
w siatkówce, problemy z funduszami dla klubów sportowych. Został również poruszony temat utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu.
Temat: Analiza i zapoznanie się z stanem funkcjonowania systemów szkolenia w klubach sportowych komisja będzie kontynuowała na kolejnym posiedzeniu w dniu 18 lutego 2010r.
Ad 2
Komisja jednogłośnie (8 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/229/03 z dnia
29 września 2003r. Rady Miejskiej w Nysie w sprawie nadania Statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego
w Nysie.
Ad 4
Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek Komisji z dnia
7 stycznia 2010 r. dotyczący dopisania do kalendarza imprez kulturalnych Gminy Nysa. Dożynek organizowanych przez poszczególne sołectwa.
Ad 5
Komisja 7 głosami „za i 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała kalendarza imprez kulturalno-sportowych na rok 2010.
Ad 6
Komisja zapoznała się z ofertami nyskich placówek kulturalnych
i sportowych na ferie zimowe.
Radny D.Grabowiecki zauważył, iż jeśli chodzi o ofertę Nyskiego Domu Kultury to z przedstawionej informacji wynika, iż jest ona uboga
w porównaniu z propozycjami innych placówek.
Na co Przewodniczący Komisji wyjaśnił, iż z zasłyszanych przez niego informacji oferta Nyskiego Domu Kultury jest bogatsza i na wyjazdowym posiedzeniu Komisji poświęconym wizytacji Nyskiego Domu Kultury, poprosi Dyrektor tej placówki o wyjaśnienie tej sprawy.
Ad 7
Nie zgłaszano.

Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący o godzinie 14:28 zamknął posiedzenie komisji.

Protokołowała:
D.Cichawa

Przewodniczący Komisji Kultury
i Kultury Fizycznej
Jan Satora
powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.03.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.03.2010. Wygasa 30.12.2012. Odsłon 2521, Wersja 2
Początek strony