Protokół 82/10 posiedzenia Komisji Rewizyjnej (wygasły...)

Protokół 82/10
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 15 czerwca 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13:05. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Naczelnik Wydziału lokalowego A.Dębiecka, Podinspektor Wydziału Inicjatyw
i Przedsiębiorczości K.Bronowska.
Przewodniczący komisji stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczyło
6 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał
się następująco:
1. Dalszy ciąg kontroli gospodarki mieszkaniowej wnioski i przyjęcie protokołu końcowego.
2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Nysa na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013 oraz Strategii Rozwoju Gminy Nysa”.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a. ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nysa za I półrocze roku budżetowego,
b. zmiany uchwały Nr LVII/723/2002 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
dla przeprowadzenia wyborów samorządowych,
c. dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Nysa do stanu faktycznego.
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Ad 1.
Komisja skontrolowała akta wybranych wnioskodawców w skład, których weszły takie dokumenty jak: wniosek o najem lokalu mieszkaniowego, zaświadczenie o dochodach, poświadczenie o przyznanych świadczeniach
z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, protokoły z przeprowadzonych wizji lokalnych na okoliczność prowadzonych postępowań w sprawach, decyzja
o przyznaniu lokalu, skierowanie wnioskodawców na najem lokalu socjalnego.
Naczelnik Wydziału Lokalowego udzieliła wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Miedzy innymi wyjaśniła, iż przy mieszkaniach komunalnych czasami przyszły najemca woli wykonać remont lokalu we własnym zakresie i własnymi materiałami, niż żeby wykonała go Gmina najtańszym kosztem. Wobec takiej woli zostaje podpisana specjalna umowa z najemcą, w której zostaje zawarty harmonogram prac remontowo-budowlanych do wykonania
z terminem ich odbioru przez uprawnionych specjalistów.
Komisja po zapoznaniu się z informacją o zasobie mieszkaniowym Gminy Nysa oraz obowiązującymi kryteriami do wynajmu
lokali komunalnych, skontrolowaniu dokumentów wybranych wnioskodawców lokali komunalnych i socjalnych oraz wysłuchaniu wyjaśnień udzielonych przez Naczelnika Wydziału Lokalowego A.Dembiecką w przedmiotowej sprawie jednogłośnie (6 głosami „za”)
nie wnosi uwag, co do przedmiotu kontroli.

Ad 2.
Podinspektor Wydziału Inicjatyw i Przedsiębiorczości K.Bronowska przedstawiła sprawozdanie sprawozdania z realizacji „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Nysa na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013 oraz Strategii Rozwoju Gminy Nysa”.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła sprawozdanie z realizacji „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Nysa na lata 2004-2006
z perspektywą na lata 2007-2013 oraz Strategii Rozwoju Gminy Nysa”.
Ad 3a
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie ustalenia zakresu
i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nysa za I półrocze roku budżetowego.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nysa za I półrocze roku budżetowego.
Ad 3b
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr LVII/723/2002 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla przeprowadzenia wyborów samorządowych.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/723/2002 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla przeprowadzenia wyborów samorządowych.
Ad 3c
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Nysa do stanu faktycznego.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Nysa do stanu faktycznego.
Ad 4
Nie zgłaszano.

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Komisji
o godzinie 13:53 zamknął posiedzenie.

Protokołowała:
D.Cichawa

Przewodniczący Komisji
Adam Wieczorek

powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.07.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.07.2010. Wygasa 31.12.2012. Odsłon 1604, Wersja 1
Początek strony