Protokół nr 75/10 Komisji Rewizyjnej (wygasły...)

Protokół nr 75/10
Komisji Rewizyjnej w dniu 26 marca 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10 30. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności.
Przewodniczący komisji Adam Wieczorek stwierdził, iż w posiedzeniu udział bierze 7 członków komisji, wobec czego obrady będą prawomocne.
Porządek przedstawiał się następująco:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Ziemi Nyskiej”.
2. Sprawy różne wolne wnioski.
Ad 1.
Przewodniczący Komisji odczytał wniosek przedłożony przez Burmistrza Nysy o nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Ziemi Nyskiej „ dla Pana Zdzisława Konika.
Wniosek wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.
Radna D.Wąsowicz- Hołota powiedziała, że dziwnym jest przyznawanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Ziemi Nyskiej dla osób, które są dobrymi gospodarzami spółki. Takiej osobie należy przyznać premię bądź inaczej wynagrodzić za dobrą pracę. Radna dodała, że jest to dla niej jakieś nieporozumienie.
Radna W.Dłuszyńska Janik – wyraziła podobne zdanie jak przedmówczyni.
Powiedziała, że jest to nielogiczność, nie rozumie, dlaczego tak nagle i niespodziewanie został przedłożony projekt uchwały o nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Ziemi Nyskiej „.
Zdaniem radnej nadawanie tego tytułu pracownikowi gminnej spółki jest niezręczne.
Radny R.Miller – złożył wniosek o przełożenie tego projektu uchwały na kolejne posiedzenie komisji.
Radny J.Wojdyło powiedział, że była podobna sytuacja, kiedy nie nadaliśmy tego tytułu pracownikom muzeum.
Przewodniczący Komisji A.Wieczorek poddał pod głosowanie wniosek radnego Millera o przełożenie projektu uchwały na kolejne posiedzenie komisji.
Komisja wniosek przyjęła jednogłośnie.
Wobec powyższego projekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Ziemi Nyskiej” będzie omawiany na kolejnym posiedzeniu komisji.
Ad 2
Nie zgłaszano.

Wobec zrealizowania porządku przewodniczący o godzinie 10 45 zamknął posiedzenie komisji.

Protokółowała:
Jadwiga Chałas

Przewodniczący Komisji
Adam Wieczorek

Członkowie:
1. Wanda Dłuszyńska - Janik
2. Zygmunt Jurczak
3. Krzysztof Kroczak
4. Rajmund Miller
5. Danuta Wąsowicz – Hołota
6. Julian Wojdyło

powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.07.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.07.2010. Wygasa 31.12.2012. Odsłon 2682, Wersja 2
Początek strony