Protokół nr 89/10 Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów (wygasły...)

Protokół nr 89/10
posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
w dniu 19 maja 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12:12. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKOM” – Z.Rizler.
Przewodnicząca komisji stwierdziła, iż w posiedzeniu uczestniczyło
9 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał
się następująco:
1. Informacja o  działalności spółki gminnej – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM” w 2009r.-zaopiniowanie   
2. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Ad 1
Obecny na posiedzeniu Komisji Prezes Zarządu – Z.Rizler przedstawił informację o działalności spółki gminnej – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM” w 2009 roku.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Prezes Zarządu – Z.Rizler poinformował, iż spółka w 2009 roku osiągnęła łączny przychód w wysokości 10 750 679,16zł, natomiast łączne koszty wyniosły 10 276 198,55zł, wobec czego spółka osiągnęła w 2009roku dodatni wynik ze sprzedaży w wysokości 631 812,26zł. Z analizy wskaźników płynności finansowej wynika, iż spółka jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. W 2009 roku nie wystąpiły zaległości w spłacie zobowiązań zarówno wobec kontrahentów, instytucji publiczno-prawnych jak
i w stosunku do pracowników. Średnio miesięczny stan zatrudnienia w 2009 roku wynosił 67 osób, z czego 19 etatów to stanowiska nierobotnicze, natomiast 48 etatów to stanowiska robotnicze. Dodatkowo w spółce około 600 skazańców rocznie odpracowuje wyrok, jak również około 600 osób kierowanych jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach robót społecznie użytecznych do pracy. Prezes Zarządu – Z.Rizler poinformował również, że w 2009 roku udało się wprowadzić selektywną zbiórkę odpadów. Były przejściowe problemy, jednak zostały one rozwiązane i obecnie 90% mieszkańców gminy jest objętych selektywną zbiórką odpadów.
Prezes Zarządu – Z.Rizler przedstawił również plany spółki na 2010 rok,
w których głównym zadaniem jest wybudowanie i uruchomienie sortowni odpadów. Na początku roku został ogłoszony przetarg, planowany termin ukończenia budowy to koniec września 2010r. W IV kwartale 2010r. planowany jest wzrost zatrudnienia związany z uruchomieniem sortowni. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie spółki.

Komisja pozytywnie jednogłośnie przyjęła informację z  działalności spółki gminnej – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM”
w 2009r.

Ad 2
Nie zgłaszano.

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca Komisji
o godzinie 13:20 zamknęła posiedzenie.

Protokołowała:
D.Cichawa


Przewodnicząca Komisji
Teresa Sordyl

powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.07.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.07.2010. Wygasa 31.12.2012. Odsłon 1641, Wersja 1
Początek strony