Protokół 89/10 Komisji Urbanistyki i Rolnictwa (wygasły...)

Protokół 89/10
Komisji Urbanistyki i Rolnictwa w dniu 30 marca 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1210. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Zastępca burmistrza R.Walawender, Autor planu T.Pawlik reprezentujący Biuro Projektowo-Architektoniczne ARPLAN spółka z o. o , Prezes spółki gminnej - Miejski Zakład Komunikacji w Nysie, Skarbnik Miasta M.Lisoń, pracownik Wydziału Architektury i Urbanistyki M. Zając , Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów R.Tasarek,
Przewodniczący Komisji Kazimierz Wawryczuk stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 8 członków komisji, wobec czego posiedzenie jest prawomocne.
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik do protokółu.
Porządek dzisiejszego posiedzenia komisji przyjęty został przy 8 głosach „za”
i przedstawiał się następująco:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa obejmującego śródmieście Nysy z terenami przyległymi.
2. Zaopiniowanie informacji o działalności spółki gminnej - Miejski Zakład Komunikacji w 2009 r.
3. Zaopiniowanie materiału dodatkowego do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2010r.
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Ad 1
Autor planu T. Pawlik reprezentujący Biuro Projektowo-Architektoniczne ARPLAN spółka z o. o szczegółowo omówił projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa obejmującego śródmieście Nysy z terenami przyległymi.
Poinformował, że plan był 4 krotnie wystawiany do wglądu , czasowo był to jeden z najdłużej przygotowywanych planów.

Radni złożyli następujące wnioski do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa obejmującego śródmieście Nysy z terenami przyległymi :

Radny D. Grabowiecki – wnioskuje, aby w paragrafie 6 punkt 17 uregulować sprawę markiz w lokalach użytkowych oraz banerów nad drogami.
Komisja wniosek przyjęła przy 4 głosach „za” i 3 głosach wstrzymujących się.

Radna D. Pasieka wnioskuje, aby paragrafie 6.1 wykreślić punkt 6 o treści : „zakazuje się przekształceń i zmian sposobu użytkowania lokali mieszkalnych na cele usługowe i użytkowe powyżej pierwszego piętra z wyjątkiem przekształceń w budynkach o jednorodnej własności, chyba, że ustalenia zawarte w kartach terenu stanowią inaczej”.
Komisja przy 1 głosie „za”, 3 głosach przeciwnych,4 głosach wstrzymujących się negatywnie zaopiniowała wniosek radnej D. Pasieki.

Radny R. Miller – wnioskuje , aby w paragrafie 6.1 w punkcie 6 zakaz przekształceń i zmian sposobu użytkowania lokali mieszkalnych na cele usługowe i użytkowe dotyczył również I pietra.
Komisja wniosek radnego przyjęła przy 5 głosach „za”, 1 głosie przeciwnym, 2 głosach wstrzymujących się .

Przewodniczący Komisji K. Wawryczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa obejmującego śródmieście Nysy z terenami przyległymi wraz z załącznikami , autopoprawką Burmistrza Nysy i dwoma wnioskami komisji.

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa obejmującego śródmieście Nysy z terenami przyległymi Komisja przy 4 głosach „za”
i 4 głosach wstrzymujących się zaopiniowała pozytywnie wraz
z załącznikami , autopoprawką Burmistrza Nysy i dwoma wnioskami komisji:
1) Radny D. Grabowiecki – wnioskuje, aby w paragrafie 6 punkt 17 uregulować sprawę markiz w lokalach użytkowych oraz banerów nad drogami.
Komisja wniosek przyjęła przy 4 głosach „za” i 3 głosach wstrzymujących się.
2) Radny R. Miller – wnioskuje , aby w paragrafie 6.1 w punkcie 6 zakaz przekształceń i zmian sposobu użytkowania lokali mieszkalnych na cele usługowe i użytkowe dotyczył również I pietra.
Komisja wniosek radnego przyjęła przy 5 głosach „za”, 1 głosie przeciwnym, 2 głosach wstrzymujących się .


Ad 2
Prezes spółki gminnej - Miejski Zakład Komunikacji w Nysie A.Patoła przedstawił informację dotyczącą funkcjonowania spółki w 2009 r.
Szczegółowa informacja dotyczącą funkcjonowania Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie za 2009 rok stanowi załącznik do protokółu.

Komisja przy 5 głosach „za” 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się przyjęła informację dotyczącą funkcjonowania spółki gminnej - Miejski Zakład Komunikacji w Nysie w 2009 roku.


Ad 3
Skarbnik M. Lisoń – omówił materiału dodatkowego do projektu uchwały
w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2010r.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała dodatkowy materiał do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2010r.


Ad 4
Nie zgłaszano.

Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący o godzinie 15,15 zamknął posiedzenie komisji.


Protokółowała:
J. ChałasPrzewodniczący Komisji
Kazimierz Wawryczuk
powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.07.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.07.2010. Wygasa 31.12.2012. Odsłon 2658, Wersja 2
Początek strony