Protokół 80/10 posiedzenia Komisji Kultury i Kultury Fizycznej (wygasły...)

Protokół 80/10
posiedzenia Komisji Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 24 czerwca 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13:00. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Zastępca Burmistrza R.Walawender.
Przewodniczący komisji stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczyło
7 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał
się następująco:
1. Zapoznanie się i zaopiniowanie projektu „Regulaminu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa”.
2. Omówienie i zaopiniowanie programu „Lato w mieście 2010”.
3. Ocena stanu przygotowania Nyskiego Ośrodka Rekreacji do sezonu turystycznego (wizytacja).
4. Zapoznanie się z odpowiedzią na wnioski radnych złożone
na 77 posiedzeniu Komisji Kultury i Kultury Fizycznej w dniu 6 maja 2010r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Ad 4.
Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wnioski radnych złożone
na 77 posiedzeniu Komisji Kultury i Kultury Fizycznej w dniu
6 maja 2010r. w sprawie sołectw.

Ad 2.
Komisja zapoznała się z programem „Lato w mieście 2010”.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Komisja pozytywnie przy 6 głosach „za” i 2 głosach wstrzymujących
się zaopiniowała programu „Lato w mieście 2010”

Ad 1.
Obecny na posiedzeniu Zastępca Burmistrza Nysy R.Walawender omówił zmiany wprowadzone do projektu „Regulaminu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa” przedstawionego na poprzednim posiedzeniu komisji. Zmiany zostały wprowadzone na wnioski radnych złożone na pozostałych komisjach.
Poprawiony projekt „Regulaminu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa” stanowi załącznik do protokołu.
Komisja pozytywnie przy 3 głosach „za”, 2 głosach przeciwnych
i 4 głosach wstrzymujących się zaopiniowała poprawiony projekt „Regulaminu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa”.

Ad 5.
Komisja przy 5 głosach „za”, 2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się przeniosła posiedzenie z dnia 19 sierpnia 2010 roku na dzień 26 sierpnia 2010r na godzinę 13:00.

O godzinie 13:30 Komisja udała się do Nyskiego Ośrodka Rekreacji
z siedzibą w Skorochowie celem oceny stanu przygotowania do sezonu turystycznego.

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Komisji
o godzinie 14:50 zamknął posiedzenie.

Protokołowała:
D.Cichawa

Przewodniczący Komisji
Jan Satora

powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.07.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.07.2010. Wygasa 31.12.2012. Odsłon 1594, Wersja 1
Początek strony