Protokół 75/10 Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych (wygasły...)

Protokół 75/10
posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych
w dniu 5 marca 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.00. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Przełęk M.D.Podgórni, Dyrektor Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Domaszkowice A.Jędrzejów, Dyrektor Diecezjalnego Gimnazjum Humanistycznego w Nysie ks. H.Wolff, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kozarzewskiego Prywatne Przedszkole „Smerf” w Nysie D.Kobyłecka, koordynator działań w zakresie problematyki narkomanii na terenie Gminy Nysa L.Ciastoń.
Przewodniczący komisji stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1. Funkcjonowanie stowarzyszeniowych i niepublicznych placówek oświatowych, pomoc gminy.
2. Innowacje wdrażane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nysa.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji w 2009 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Nysa na lata 2009 – 2011.
4. Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek Komisji z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie podstawy prawnej obligującej realizatorów projektów finansowanych z GPPiRPA i GPPN do zatrudniania wyłącznie przeszkolonych terapeutów.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Nysie przy ul. Podolskiej 20.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.

Ad 1
Przedstawiciele stowarzyszeniowych i niepublicznych palcówek oświatowych przybliżyli historię swoich placówek, zasady funkcjonowania szkół, sposób zatrudniana nauczycieli oraz z jakich źródeł pozyskują fundusze na swoją działalność. Wyjaśnili też, że placówki stowarzyszeniowe nie pobierają odpłatności od uczniów, natomiast prywatne placówki pobierają czesne. Przedstawili również swoje osiągnięcia sportowe i naukowe.
Pani D.Kobyłecka wyraziła obawę, czy to spotkanie nie będzie skutkowało tworzeniem nowych niepublicznych placówek oświatowych w Gminie Nysa. Co skutkowałoby coraz mniejszą dotacją z Gminy na rzecz tych placówek, a co za tym idzie trudnościami w funkcjonowaniu tych szkół oraz podwyżce czesnego.
Przewodniczący Komisji Z.Jurczak wyjaśnił, że spotkanie to miało na celu tylko zapoznanie się z funkcjonowaniem stowarzyszeniowych i niepublicznych placówek oświatowych i wychwycenie ewentualnych rażących problemów borykających te placówki, w których Gmina mogłaby zająć stanowisko.

Ad 2 i 4
Komisja ustaliła, że tematy: Innowacje wdrażane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nysa i zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek Komisji z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie podstawy prawnej obligującej realizatorów projektów finansowanych z GPPiRPA i GPPN do zatrudniania wyłącznie przeszkolonych terapeutów zostaną przeniesione na kolejne posiedzenie komisji.

Ad 3
Obecna na posiedzeniu komisji Kierownik Biura Polityki Społecznej K.Godyń omówiła sprawozdanie z realizacji w 2009 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Nysa na lata 2009 – 2011 oraz udzieliła wraz z panią L.Ciastoń odpowiedzi na pytania radnych w temacie sprawozdania.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Komisja jednogłośnie (8 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji w 2009 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Nysa na lata 2009 – 2011.

Ad 5
Przewodniczący Komisji Z.Jurczak przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Nysie przy ul. Podolskiej 20.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Nysie przy ul. Podolskiej 20.

Ad 2
O godzinie 13:50 komisja udała się do Gimnazjum nr 2 w Nysie w celu zapoznania się z innowacjami wdrożonymi w tej placówce oświatowej. Wnioski komisja przedstawi na kolejnym posiedzeniu.

Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący o godzinie 15:40 zamknął posiedzenie komisji.
 
Protokołowała:
D.Cichawa

Przewodniczący Komisji
Oświaty i Spraw Socjalnych
Zygmunt Jurczak

powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.04.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.04.2010. Wygasa 30.12.2012. Odsłon 1701, Wersja 1
Początek strony