Protokół nr 71/10 Komisji Kultury i Kultury Fizycznej w dniu 18 lutego 2010r. (wygasły...)

Protokół nr 71/10
Komisji Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 18 lutego 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13.00. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz prezes Klubu „Lodgar” A.Roziewicz, prezes ULKS Dwójka Nysa Barbara Piwowarska – Bugała  nauczyciel wychowania fizycznego Zespołu Szkół Sportowych w Nysie Artur Zamirski, mieszkaniec Nysy Z.Piszczek.
Przewodniczący komisji J. Satora stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy                             9 członków komisji, wobec czego obrady będą prawomocne.
Porządek przedstawiał się następująco:
1. Analiza i zapoznanie się ze stanem funkcjonowania systemów szkolenia                         w klubach sportowych.
2. Analiza skuteczności Gminy Nysa w pozyskiwaniu  środków z UE na inwestycje w kulturze i kulturze fizycznej.
3. Udział w konkursach stowarzyszeń sportowych.
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Ad.1
Przewodniczący komisji J.Satora - poinformował ile środków przekazała Gmina Nysa na funkcjonowanie systemów  szkolenia  w ramach 218 godzin. Stwierdził, iż       w Gminie powinien funkcjonować Miejski Ośrodek Sportu w celu koordynacji wszelkich działań w zakresie funkcjonowania kultury fizycznej i sportu szkolnego.

Pan Artur Zamirski nauczyciel wychowania fizycznego Zespołu Szkół Sportowych, trener NTG Nysa - poinformował, iż należy oddzielić osobno sytuację szkoły od klubu. Klub funkcjonuje zawsze w ramach posiadanych środków finansowych. Wyjaśnił, iż 218 godzin o których mówił przewodniczący komisji to godziny na gimnastykę  w szkołach, a nie w klubie. W  klubie funkcjonują 2 sekcje:  chłopców                 i dziewcząt. W szkole zajęcia z gimnastyki sportowej prowadzi 12 nauczycieli. Przedstawił następnie ogólnopolskie osiągnięcia sportowe klubu w 2009 roku, podając nazwiska uczestników,  dyscypliny  i zdobyte miejsca.
Odpowiadał ponadto na zapytania członków komisji między innymi na temat ilości zawodników.

Prezes Nyskiego Towarzystwa Siatkówki Kobiet, nauczyciel wychowania fizycznego Gimnazjum nr 1 w Nysie A.Roziewicz przedstawił sytuację szkolenia w zakresie piłki siatkowej. W Gimnazjum nr 1 funkcjonują programy autorskie dwóch nauczycieli wychowania fizycznego, czyli klasy sportowe  o poszerzonym programie piłki siatkowej. Ogólnie w szkole funkcjonują tylko 2 godziny na zajęcia z piłki siatkowej.
Nyskie Towarzystwo Siatkówki Kobiet „Lodgar” funkcjonuje na podstawie konkursów ogłaszanych przez Urząd Miejski. Aktualnie zawodniczek z licencjami jest 65. Grają na wszystkich szczeblach województwa we wszystkich kategoriach. Wyniki na możliwości są przyzwoite.  Głównym celem są zajęcia w ramach zagospodarowania czasu wolnego. Zajęcia prowadzi 3 trenerów. Na szczeblu Województwa Opolskiego wyniki są na poziomie 4 miejsca. Następnie prezes przedstawił osiągnięcia zawodniczek w 2009r.  Wyjaśnił dodatkowo, iż nie może się ubiegać o środki z konkursów z Programu Profilaktyki z uwagi na brak zapisu                  w statucie klubu o działalności profilaktycznej. Uważa, że taki zapis w ogłaszanym konkursie zamyka drogę działaniom klubu. Według niego już sam sport działa profilaktycznie, więc niezasadnym jest zmiana statutów klubów.

Prezes ULKS „Dwójka” Nysa, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Złotogłowicach, B. Piwowarska – Bugała poinformowała, iż uzyskać środki z niektórych konkursów, ogłaszanych przez Urząd Miejski jest bardzo trudno z uwagi na problemy w doprecyzowaniu „celów” pozyskiwania środków.  Napisać  i rozliczyć wniosek jest bardzo trudno. Uważa, iż należałoby więcej pomagać klubom w pisaniu wniosków.
Wyjaśniła, iż w klubie trenują chłopcy i dziewczęta, ok. 100 osób. Szkoli 2 nauczycieli w ramach zajęć popołudniowych. Trenerom marzy się utworzenie klas sportowych  o specjalności hokeja. Na ten cel można pozyskać środki finansowe z ministerstwa. Jednak żeby sięgnąć po nie trzeba mieć odpowiednią bazę sportową. Niestety w tym zakresie są wieloletnie zaniedbania. Uważa, że rolą komisji powinno być zabieganie o środki na powstawanie nowych baz sportowych. Wszelkie turnieje klubu odbywają się na wyjazdach. Dlatego niezwykle ważnym dla klubu jest odpowiednia baza sportowa.

Ad.2
Komisja zapoznała się z informacją na temat skuteczności Gminy Nysa                              w pozyskiwaniu  środków z UE na inwestycje w kulturze i kulturze fizycznej
i przyjęła ją przy 8 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym się.
Pismo nr IP.IN.6422-4-8/2010 z dnia  18 stycznia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3
Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą udziału klubów sportowych                      w konkursach w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu i przyjęła ją przy 7 głosach „za” i  2 głosach  wstrzymujących się.
Pismo nr KST.KS.4120-8/10 z dnia 12 lutego 2010r. w załączeniu do protokołu.

Ad.4
Wolne wnioski:
Przewodniczący Komisji zwrócił się do radnych o przygotowanie się do omówienia na kolejnym posiedzeniu komisji  tematu  dotyczącego powołania w Nysie Miejskiego Ośrodka Sportu.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący komisji J. Satora o godzinie 14,30 zamknął posiedzenie.

Protokołowała: J.Chałas

Przewodniczący Komisji Kultury i Kultury Fizycznej
Jan Satora


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.03.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.03.2010. Wygasa 30.12.2012. Odsłon 1702, Wersja 1
Początek strony