Protokół 84/10 Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów (wygasły...)

Protokół 84/10
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
w dniu 17 marca 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1220. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Prezes Spółki Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” w Nysie Z. Konik, naczelnik wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa R. Raczek, Skarbnik Miasta M.Lisoń, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów R.Tasarek. Obradom Komisji przysłuchiwał się mieszkaniec Nysy Z.Piszczek.
Przewodnicząca Komisji Teresa Sordyl  stwierdziła, iż w posiedzeniu uczestniczy 8  członków komisji, wobec czego posiedzenie jest prawomocne.
Porządek Komisji przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1. Informacja o działalności spółki gminnej – Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” w 2009 r. - zaopiniowanie
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2010r.
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski

Ad 1
Informację o działalności gminnej spółki – Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” za rok 2009 rok przedstawił obecny na posiedzeniu komisji prezes Spółki Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” w Nysie Z. Konik.
Powiedział między innymi, że w roku 2009 spółka przejęła wodociągi w Kubicach, rok 2009 był rokiem inwestowania w tym kierunku, bo należało zmienić kierunek dostawy wody. Ujecie wody, które było w Kubicach nie spełniało wymagań sanitarnych, w związku z czym wybudowano wodociąg miedzy Wyszkowem a Kubicami, żeby zasilić Kubice z sieci miejskiej.
Zatrudnienie w spółce to 139 etatów w tym 8 osób w biurze obsługi inwestycji.
W roku 2009 produkcja wody podobnie, jak w latach poprzednich odbywała się na ujęciach w Siestrzchowicach, Goświnowicach, Wierzbięcicach, drenażowe ujęcie wody w Przełęku, które pracuje tylko i wyłącznie na rzecz tej miejscowości. Pomimo, że sieci co roku przyrasta coraz więcej, z tego tytułu nie jest zwiększane zatrudnienie.  Powiedział, że na uwagę zasługuje sukcesywny przyrost sieci przesyłowo - rozdzielczej, która rok rocznie powiększa swoją długość w wyniku działań inwestycyjnych Gminy Nysa oraz inwestycji własnych spółki. Zostało zrealizowanych 14,7 km sieci wodociągowych w tym 7,8 km przypada na miejscowości wiejskie. Jeżeli chodzi o kanalizację sanitarną z funduszu spójności zdecydowana przewaga jest na terenach wiejskich łącznie zrealizowano 16,1 km sieci oraz 4,4 km przyłączy, czyli około 20 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej przybyło w roku 2009. Zdecydowanie większa część nakładów inwestycyjnych skierowana jest na tereny wiejskie, co wynika z wieloletnich opóźnień.
Prezes poinformował, że przed rokiem 1995 tylko 40 % wsi gminy Nysa posiadała sieć wodociągową, ale już w 1999 zakończono wodociągowanie całej gminy. Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w ramach funduszu Spójności w roku 2009/2010 powoduje, że problem gospodarki wodno-ściekowej na terenie całej gminy, bez osiedli nowo powstałych będzie rozwiązany kompleksowo. Poinformował, że sprzedaż wody ogółem na przestrzeni 4 ostatnich lat stabilizuje się stabilizacja ta zachodzi jednak na stosunkowo niskim poziomie sprzedaży.
Materiał w tym zakresie stanowi załącznik do protokółu.

Komisja jednogłośnie (8 głosów „za”) przyjęła informację z działalności gminnej spółki – Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” za rok 2009.
 
Ad 2
Skarbnik Miasta M.Lisoń omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2010r.
O godzinie 13:50  wszedł radny Kanonowicz wobec czego w posiedzeniu uczestniczy 9 radnych.
Wykaz zadań inwestycyjnych związanych ze zmianą budżetu Gminy Nysa na 2010 rok oraz wieloletni program inwestycji gminnych na lata 2010-2013 omówił naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów R.Tasarek.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Komisja przy 7głosach „za” i 2 głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2010r.
 
Ad 3
Nie zgłaszano.

Wobec zrealizowania porządku przewodnicząca o godzinie 14,35 zamknęła posiedzenie komisji.

Protokółowała:
J.Chałas

Przewodnicząca Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Teresa Sordyl
powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.04.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.04.2010. Wygasa 30.12.2012. Odsłon 1531, Wersja 1
Początek strony