Protokół nr 72/10 Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych w dniu 22 stycznia 2010r. (wygasły...)

Protokół 72/10
Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych
w dniu 22 stycznia 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13.30. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności.
Przewodniczący Komisji Zygmunt Jurczak stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 8 członków Komisji, wobec czego posiedzenie jest prawomocne.
Porządek posiedzenia przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1.Informacja nt. organizacji zimowego wypoczynku dla dzieci
z uwzględnieniem zaplanowanych zadań przez szkoły podstawowe
i gimnazja oraz instytucje poza oświatowe: NDK, ZHP, SM (spółdzielnia mieszkaniowa).
2. Zapoznanie się z pismem VERSUM- MEDIA Sp. z o. o Nysa dot.
zasadności i zapotrzebowania na powstanie i funkcjonowanie radia
lokalnego oraz wydanie opinii w sprawie.
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Ad 1
Komisja po zapoznaniu się z materiałem dotyczącym zajęć planowanych do realizacji na feriach zimowych w placówkach oświatowych Gminy Nysa i złożyła wnioski i zapytania :

Radna D. Pasieka – złożyła zapytanie: czy za zajęcia w czasie ferii nauczyciele prowadzący otrzymują wynagrodzenie.

Radna Z. Papis – złożyła zapytanie: czy wszyscy nauczyciele zatrudnieni w danej placówce w czasie ferii prowadzą zajęcia?

Radna D. Wąsowicz –Hołota – wnioskuje o rozważanie możliwości sfinansowania zająć pozalekcyjnych w czasie ferii zimowych i wakacji
z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Komisja wniosek przyjęła przy 7 głosach „za”, 1 głosie wstrzymującym się.

Komisja przy 7 głosach „za” przyjęła informację dotyczącą zajęć
planowanych do realizacji na feriach zimowych w placówkach
oświatowych Gminy Nysa.

Ad 2
Komisja zapoznała się z pismem VERSUM- MEDIA Sp. z o. o Nysa dot.
zasadności i zapotrzebowania na powstanie i funkcjonowanie radia lokalnego. Pismo w załączeniu do protokółu.

Ad 3
W planie pracy Komisji w pozycji 3 zmiana terminu z dnia 12 luty 2010 na dzień 19 luty 2010r.


Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący komisji Z. Jurczak
o godzinie 13,00 zamknął posiedzenie.


Protokołowała:
J. Chałas

Przewodniczący Komisji
Oświaty i Spraw Socjalnych
Zygmunt Jurczak
powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.03.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.03.2010. Wygasa 30.12.2012. Odsłon 2618, Wersja 2
Początek strony