Protokół nr 84/10 Komisji Urbanistyki i Rolnictwa w dniu 26 stycznia 2010r. (wygasły...)

Protokół  84/10
Komisji Urbanistyki i Rolnictwa
w dniu 26 stycznia 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1200. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz naczelnik Wydziału Geodezji                           i Gospodarki Gruntami A. Rosa Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki
M. Ruda , Inspektor Biura Zamówień Publicznych M. Przyślak.
Przewodniczący Komisji Kazimierz Wawryczuk stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 9 członków komisji, wobec czego posiedzenie jest prawomocne.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :
1)    nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Agencji Nieruchomości Rolnych, prawa własności nieruchomości położonej we wsi Konradowa,
2)    zmiany uchwały Nr XXXV/536/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu,
3)    sprzedaży prawa własności nieruchomości gminnej w drodze przetargu
      ( dot. dz.nr 1/20 i 2/1 położonej w Nysie przy ul. Poznańskiej),
4)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku
      i terenów przyległych do ulicy Karola Miarki w Nysie,
5) przystąpienia Gminy Nysa do międzynarodowego Stowarzyszenia „Centrum EuroIndia”.
2. Informacja o zgłoszonych w 2009 roku żądaniach wypłaty odszkodowania,     żądania wykupienia nieruchomości lub uzyskania nieruchomości zamiennej  z tytułu obniżenia wartości nieruchomości oraz o wydanych decyzjach ustalających jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
3. Zapoznanie się z pismem mieszkańców zamieszkałych  przy ul. Słowiańskiej
 21-23.
4. Zapoznanie się z pismem VERSUM- MEDIA Sp. z o. o Nysa dot. zasadności                       i zapotrzebowania na powstanie i funkcjonowanie radia lokalnego.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Ad 1.1
Naczelnik Wydziału GG A.Rosa – omówił projekt uchwały w sprawie  nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Agencji Nieruchomości Rolnych, prawa własności nieruchomości położonej we wsi Konradowa.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Komisja pozytywnie przy 6 głosach „za” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Agencji Nieruchomości Rolnych, prawa własności nieruchomości położonej we wsi Konradowi.
 
Ad 1.2
Naczelnik Wydziału GG A.Rosa – omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/536/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2009r.                        w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Komisja pozytywnie przy 5 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym siuę zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/536/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu.

Ad 1.3
Naczelnik Wydziału GG A.Rosa – omówił projekt uchwały w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gminnej w drodze przetargu ( dot. dz.nr 1/20 i 2/1 położonej w Nysie przy ul. Poznańskiej.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Komisja pozytywnie przy 5 głosach „za” i 2 głosie wstrzymującym się zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gminnej w drodze przetargu ( dot. dz.nr 1/20 i 2/1 położonej w Nysie przy ul. Poznańskiej).

Ad 1.4
Naczelnik Wydziału AU M.Ruda – poinformował o spotkaniu , które odbyło się                  w dniu 14 stycznia 2010 roku. O takie spotkanie wnioskowała komisja, a  poświęcone było projektowi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku                     w Nysie w zakresie organizacji systemu reklam.
Naczelnik szczegółowo omówił projekt uchwały oraz wskazał jakie padły wnioski na spotkaniu związane z przedłożonym projektem uchwały.

Komisja podjęła następujące wnioski do przedłożonego projektu uchwały
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku
i terenów przyległych do ulicy Karola Miarki w Nysie :

1. Komisja przy 6 głosach „za” 1 głosie przeciwnym  wnioskuje, żeby w punkcie  H zakaz dotyczył całych powierzchni wystaw i okien natomiast żeby dopuścić możliwość  przesłanianie części naklejanymi foliami.

2. Komisja przy 7 głosach „za” 1 głosie wstrzymującym się wnioskuje żeby wprowadzić zapisy regulujące wieszanie banerów i markiz w obrębie Rynku, szczególnie banerów pomiędzy budynkami.

3. Komisja przy 6 głosach „za” 2 głosach wstrzymujących się wnioskuje, żeby określić zasady umieszczania reklam na ścianach szczytowych budynków bez okien.

4. Komisja przy 7 głosach „za” 1 głosie wstrzymującym się wnioskuje żeby opracować do punktu  k i l załączniki graficzne obrazujące zasadę zapisaną w tym punktach.

5. Komisja przy 7 głosach „za” 1 głosie wstrzymującym się wnioskuje o opracowanie wzoru (projektu) dla nowych słupów ogłoszeniowych, których wygląd nawiązywałby do historycznego charakteru miasta i sukcesywną wymianę istniejących słupów na nowe.

6. Komisja przy 7 głosach „za” 1 głosie wstrzymującym się wnosi o zorganizowanie spotkania z właścicielami i użytkownikami  lokali celem omówienia rozwiązania problemu dot. usunięcia szpecących budynki reklam i urządzeń i dostosowania do wymogów uchwały .

Komisja zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku i terenów przyległych do ulicy Karola Miarki w Nysie przenosi na kolejne posiedzenie komisji.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Ad 1. 5
Inspektor M.Przyślak – omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do międzynarodowego Stowarzyszenia „Centrum EuroIndia”.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do międzynarodowego Stowarzyszenia „Centrum EuroIndia” nie uzyskał akceptacji komisji.
Za głosowało 2 radnych, 2 radnych głosowało przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Ad 2.
Informację o zgłoszonych w 2009 roku żądaniach wypłaty odszkodowania,     żądania wykupienia nieruchomości lub uzyskania nieruchomości zamiennej z tytułu obniżenia wartości nieruchomości oraz o wydanych decyzjach ustalających jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - przełożono na kolejne posiedzenie komisji.

Ad 3.
Komisja zapoznała się z pismem mieszkańców zamieszkałych  przy ul. Słowiańskiej
21-23 i temat przekłada na kolejne posiedzenie komisji. Pismo w załączeniu do protokółu.

Ad 4.
Komisja zapoznała się z pismem VERSUM- MEDIA Sp. z o. o Nysa dot. zasadności  
i zapotrzebowania na powstanie i funkcjonowanie radia lokalnego.

Wobec zrealizowania porządku przewodniczący o 14,15 godzinie zamknął posiedzenie Komisji.

Protokółowała:
J.Chałas

Przewodniczący Komisji
Urbanistyki i Rolnictwa
Kazimierz Wawryczuk


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.03.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.03.2010. Wygasa 30.12.2012. Odsłon 1599, Wersja 1
Początek strony