Protokół 73/10 Komisji Rewizyjnej (wygasły...)

Protokół 73/10
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 11 marca 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13:08. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o. Z.Rizler oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa R.Raczek.
Przewodniczący komisji stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 5 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1. Kontrola wydatkowania dotacji przyznanych przez Gminę Nysa PGK „EKOM” Sp. z o. o w Nysie .
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M.Sokołowskiego na działalność Burmistrza Nysy.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Nysie przy ul. Podolskiej 20.
4. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w roku 2009.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.

Ad 1
Informację dotyczącą wydatkowania dotacji przyznanych przez Gminę Nysa PGK „EKOM” Sp. z o. o w Nysie przedstawił obecny na posiedzeniu Prezes Zarządu Z.Rizler. Materiał stanowi załącznik do protokołu.
Komisja dokonała kontroli dokumentów dotyczących budowy kwatery nr II oraz na zakupu pojemników stojaków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zapoznali się ze specyfikacją warunków zamówienia, ofertami wykonawców, protokołami z wyboru najkorzystniejszej oferty, umowami z wybranymi wykonawcami.
Prezes Zarządu poinformował jeszcze, iż kwota wolnych środków przedstawiona w informacji zostanie powiększona o 475 tyś zł. Kwota ta to zwrot zapłaconego podatku VAT za budowę kwatery nr II. Spółka jest już po kontroli Urzędu Skarbowego, który przy tak dużych kwotach zwrotu podatku VAT przeprowadza takową kontrolę i w ciągu najbliższych dni nastąpi zwrot tych środków. Powiedział również, iż na razie spółka nie ma zysków związanych z segregacją śmieci, dopiero oddanie pod koniec września br. sortowni powinno zmienić ten stan. Jeśli chodzi o dotacje na zakup pojemników stojaków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, to zwrot środków w wysokości 23 314,30zł z przekazanej dotacji, wiązał się z zakupem po niższej cenie wyłonionej podczas przetargu.
Komisja po przeprowadzeniu kontroli i zapoznaniu się z materiałem źródłowym przedłożonym przez PGK „EKOM” Sp. z o. o w Nysie w zakresie przyznanych dotacji przez Gminę Nysa jednogłośnie (5 głosów „za”) nie wnosi uwag, co do wydatkowania przyznanych środków na realizację zadania budowy kwatery nr II oraz na zakup pojemników stojaków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Ad 2
Komisja zapoznała się ze skargą Pana M.Sokołowskiego na działalność Burmistrza Nysy. Treść skargi stanowi załącznik do protokółu.
Na zapytania radnych związanych z wniesioną skargę przez Pana Sokołowskiego szczegółowych wyjaśnień udzielił obecny na posiedzeniu komisji Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa R.Raczek.
Komisja jednogłośnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M.Sokołowskiego na działalność Burmistrza Nysy uznając skargę za bezzasadną.
Projekt stanowi załącznik do protokołu.

Ad3
Komisja przy 4 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym się zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Nysie przy ul. Podolskiej 20.
Projekt stanowi załącznik do protokołu.

Ad 4.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w roku 2009.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ad 5
Nie zgłaszano.

Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący o godzinie 14,30 zamknął posiedzenie komisji.

Protokołowała:
Dorota Cichawa
        
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Adam Wieczorek

Członkowie:

1. Wanda Dłuszyńska - Janik    ....................
2. Zygmunt Jurczak        ....................
3. Krzysztof Kroczak        ....................
4. Rajmund Miller        ....................
5. Danuta Wąsowicz – Hołota        ....................
6. Julian Wojdyło        ....................
powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.04.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.04.2010. Wygasa 30.12.2012. Odsłon 1649, Wersja 1
Początek strony