Protokół 85/10 Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów (wygasły...)

Protokół nr 85/10
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 24 marca 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1200. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Prezes Nyskiego Zarządu Nieruchomości spółka z o. o w Nysie R. Turkiewicz, Instruktor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej pani H. Kaletowska, główny księgowy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej pani E. Jurczyk.
Przewodnicząca Komisji Teresa Sordyl stwierdziła, iż w posiedzeniu uczestniczy 8 członków komisji, wobec czego posiedzenie  jest prawomocne.
Porządek przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1. Sprawozdanie z działalności spółki gminnej –Nyski Zarząd Nieruchomości w roku 2009 - zaopiniowanie.
2. Informacja o działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w 2009r.-zaopiniowanie
3. Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek złożony na posiedzeniu komisji w dniu 24.02 br. w sprawie zwiększenia środków finansowych na remont dróg, które uległy zniszczeniom w okresie zimy.
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Ad 1.
Prezes Nyskiego Zarządu Nieruchomości spółka z o. o w Nysie R. Turkiewicz przedstawił sprawozdanie z  działalności spółki gminnej Nyski Zarząd Nieruchomości w roku 2009 oraz udzielał szczegółowych wyjaśnień na zapytania radnych.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu.

Komisja przy głosach 9 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z  działalności spółki gminnej Nyski Zarząd Nieruchomości za  2009 rok .

Ad 2.
Informację o działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w 2009r.- przedstawiła obecna na posiedzeniu Komisji Instruktor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej Pani H.Kaletowska.
W zakresie realizacji budżetu w 2009roku szczegółowych wyjaśnień udzielała główny księgowy pani E. Jurczyk.
Informacja o działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej stanowi załącznik do protokółu.

Komisja przy głosach 9 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała informację o działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej   w 2009r.

Ad 3
Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek złożony na posiedzeniu komisji w dniu 24.02 br. w sprawie zwiększenia środków finansowych na remont dróg, które uległy zniszczeniom w okresie zimy.
Odpowiedź stanowi załącznik do protokółu.

Ad 4.

Radny K. Wawryczuk wniósł do Pani Burmistrz następujące zapytania i prosi o udzielenie odpowiedzi na piśmie  :
1) czy utwardzona została droga dojazdowa na osiedle OAZA
2) czy wykonano podłączenie stacji trafo na tym osiedlu
3) czy zabezpieczono dostawę  energii elektrycznej na place budowy

Wobec zrealizowania porządku Przewodnicząca o godzinie 14,10 zamknęła posiedzenie komisji.

Protokółowała:
J.Chałas

Przewodnicząca Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Teresa Sordyl
powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.04.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.04.2010. Wygasa 30.12.2012. Odsłon 1486, Wersja 1
Początek strony