Protokół 74/10 Komisji Rewizyjnej (wygasły...)

Protokół nr 74/10
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 16 marca 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13:08. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Główna Księgowa Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Nysie J.Pryka, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa R.Raczek.
Przewodniczący komisji stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1. Kontrola wydatkowania dotacji przyznanej dotacji dla spółki MZK
2. Sprawy różne, wolne wnioski.

Ad1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał pismo nr GKD/GK/0063/5/6/10 zawierające wyjaśnienie, iż Gmina Nysa w 2009 roku nie przekazała Spółce Miejski Zakład Komunikacji w Nysie żadnej dotacji. Spółka ta została w 2009 roku dokapitalizowana przez Gminę Nysa na podstawie Uchwały Nr XXXIX/413/2009 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
4 lutego 2009 roku kwotą 1 200 000zł z przeznaczeniem na zakup 2 sztuk autobusów niskopodwoziowych oraz Uchwały Nr XXXV/539/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2009 roku kwotą 208 818zł z przeznaczeniem na regulację bieżących zobowiązań. W związku z wyjaśnieniem komisja przeprowadziła kontrolę w zakresie dokapitalizowania spółki.
Obecna na posiedzeniu Główna Księgowa Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Nysie J.Pryka przedstawiła materiał źródłowy i udzieliła odpowiedzi na pytania członków komisji. Komisja zapoznała się z przedstawionymi fakturami na zakup 2 autobusów oraz na niezbędną komputeryzację firmy, modernizacja budynków, bieżące remonty. Pani J.Pryga wyjaśniła, iż w chwili obecnej jeśli chodzi o wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania potrzeby spółki zostały zaspokojone. Poinformowała również, iż w zeszłym roku został wykonany monitoring firmy, dzięki firmie ubezpieczeniowej, świadczącej spółce usługi. Poinformowała również, iż w chwili obecnej w taborze spółka posiada jeszcze 14 autobusów ponad 20 letnich, które należy sukcesywnie wymieniać, gdyż koszty związane z ich naprawą są horrendalne.

Radny Z.Jurczak zwrócił się z prośbą o uwzględnienie w przygotowywanym przez spółkę Miejski Zakład Komunikacji w Nysie podsumowaniu działalności - informacji jak w przeciągu ostatnich latach zmieniała się liczba pasażerów, korzystających z usług tej spółki.

Komisja po przeprowadzeniu kontroli i zapoznaniu się z materiałem źródłowym przedłożonym przez MZK Nysa w zakresie dokapitalizacji spółki przez Gminę Nysa jednogłośnie (7 głosów „za”) nie wnosi uwag, co do wydatkowania przyznanych środków na realizację zadań zakupu 2 sztuk autobusów niskopodwoziowych, oraz na regulację bieżących zobowiązań.

Ad 2
Nie zgłaszano.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Komisji o godzinie 13:51 zamknął posiedzenie.

Protokołowała:
D.Cichawa
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Adam Wieczorek

Członkowie:                         
1. Wanda Dłuszyńska - Janik    ....................     
2. Zygmunt Jurczak        ....................
3. Krzysztof Kroczak        ....................
4. Rajmund Miller        ....................    
5. Danuta Wąsowicz – Hołota        ....................
6. Julian Wojdyło        ....................


Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.04.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.04.2010. Wygasa 30.12.2012. Odsłon 1211, Wersja 1