Rada Rodziców

REGULAMINRADY RODZICÓW

SzkołyPodstawowej nr 5 im. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej J.H.Dąbrowskiego wNysie ul. E.Gierczak 8

 

Podstawa prawna: Art. 53 i 54 Ustawy z dnia 11kwietnia 2007 r. o zmianie Ustawy                o Systemieoświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542)

 

KompetencjeRady Rodziców

Kompetencje Rady Rodziców wynikają znastępujących dokumentów:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemieoświaty i jej nowelizacja zdnia 11 kwietnia 2007r.

·       art. 22a ust. 2b (wyrażanie opinii w sprawieodpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawuprogramów nauczania i szkolnego zestawu podręczników)

·       art. 22a ust. 2g (wnioskowanie zmian wodpowiednio zestawie programów wychowania przedszkolnego lub szkolnym zestawieprogramów nauczania, a także szkolnym zestawie podręczników),

·       art.36a ust. 5 pkt 2b oraz ust. 5b pkt 2 (udział przedstawicieli rodziców w komisjikonkursowej powołanej w celu wyboru dyrektora),

·       art.56 ust. 2 (opiniowanie podjęcia i prowadzenia w szkole działalności przezstowarzyszenia i inne organizacje),

·       art.54 (kompetencje rady rodziców),

·       art.64a ust. 2, 3 i 4 (kwestie związane z obowiązkiem noszenia przez uczniówjednolitego stroju na terenie szkoły);

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. KartaNauczyciela zpóźniejszymi zmianami, w szczególności:

·     art.6a ust. 1 pkt. 5, umożliwiający radzie rodziców wnioskowanie o ocenę pracynauczyciela,

·     art.9c ust. 6 pkt. 1 i 2, zgodnie z którym rada rodziców ma prawo przedstawić swojąopinię na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego imianowanego za okres stażu.

 

 

UprawnieniaRady Rodziców

Rodzicemają prawo do tworzenia demokratycznych i niezależnych od władz szkolnychreprezentacji rodzicielskich, czyli rad rodziców.

RadaRodziców ma prawo do:

·     suwerennegookreślania swojej wewnętrznej organizacji - oznacza to, że nikt z władz szkoły(dyrektor, rada pedagogiczna) nie może wpływać na jej skład ani na strukturę,

·       gromadzeniaśrodków finansowych dla wspierania działalności statutowej szkoły i wydawaniaich zgodnie z własną wolą,

·       występowaniado dyrektora oraz pozostałych organów szkoły w sprawach związanych:

-   z jakością nauczania (np. starania ocertyfikat ISO),

             -  wychowywaniem dzieci (np. organizowanie tzw.Zielonych szkół),

             -   z finansami szkoły (np.wniosek do władz szkoły o wygospodarowanie pieniędzy

                 na kółka zainteresowań),

 

             -  z bezpieczeństwem (np. wprowadzenie identyfikatorów).

Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z RadąPedagogiczną Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyki.

Program Wychowawczy obejmuje:

1. zadania wychowawców klas,

2. treści wychowawcze zawarte w statucie iregulaminie szkolnym,

3. zasady współpracy wychowawców z rodzicami isamorządem uczniowskim.

 

Program Profilaktyki ma na celu:

1. rozwijanie zainteresowań uczniów (np.tworzenie kółek zainteresowań),

2. przeciwdziałanie niepowodzeniom w nauce (np.pomoc dzieciom z rodzin patologicznych,  

    współpracaz ośrodkami wychowawczymi),

 

3. zapewnienie bezpieczeństwa w szkole,

4. zapobieganie uzależnieniom uczniów.

 

Jeśli Program Wychowawczy i Program Profilaktykinie zostaną uchwalone, wówczas są ustalane przez dyrektora szkoły w uzgodnieniuz kuratorem oświaty i obowiązują do czasu ich uchwalenia przez radę rodziców wporozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

Rada Rodziców opiniuje:

·       program i harmonogram poprawy efektywnościkształcenia lub wychowania

·       projekt planu finansowego składanego przezdyrektora szkoły, przy czym ostateczna decyzja w tej sprawie należy dodyrektora,

·       opiniuje szkolny zestaw podręczników i programównauczania, jednak ostateczna decyzja należy do rady pedagogicznej, którapodejmuje stosowną uchwałę,

 

Rada Rodziców decyduje o tym, czy dyrektorwyrazi zgodę na działalność w szkole stowarzyszeń bądź organizacjipozaszkolnych takich, jak np.:

ZHP (Związek Harcerstwa Polskiego),

ZHR (Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej),

PCK (Polski Czerwony Krzyż),

LOP (Liga Ochrony Przyrody).

Ważne jest to, że Rada Rodziców ma prawozakazania wstępu na teren szkoły organizacjom, które mogą mieć zgubny wpływ narozwój dzieci. Przykładami takich organizacji mogą być:sekty czy też organizacje negujące wartości preferowane przez rodziców.

ObowiązkiRady Rodziców

Rada Rodziców ma obowiązek:

·       gospodarowania zgromadzonymi środkamifinansowymi w sposób racjonalny i oszczędny, przy czym należy pamiętać, żefinanse rady mogą być kontrolowane jedynie przez:

Ø     Komisję Rewizyjną (wewnętrzny organ radyrodziców),

Ø     Regionalną Izbę Obrachunkową,

Ø     Urząd Skarbowy.

·       dokonania demokratycznego, jawnego wyboru swoichprzedstawicieli do Rady Rodziców, co wynika z ustawy, zatem wybórprzedstawicieli nie może odbywać się w inny sposób,

·       stworzenia takiej struktury organizacyjnej orazsposobu pracy i trybu podejmowania decyzji, które zapewnią jej niezbędnąsprawność i operatywność, dopasowane do realiów szkoły,

·       działania w sposób przejrzysty - ogół rodzicówpowinien być informowany o prowadzonych przez radę działaniach; koniecznościąjest również systematyczne rozliczanie się z wykorzystanych środkówfinansowych; dobrą praktyką jest przedstawianie rodzicom dokładnych rozliczeńprzychodów i wydatków.

 

REGULAMIN

 

ROZDZIAŁI

 

POSTANOWIENIAOGÓLNE

 

§ 1

1.      WSP nr 5  im. 2 Warszawskiej DywizjiZmechanizowanej J.H.Dąbrowskiego w Nysie działa Rada Rodziców.

2.       Rada Rodziców jest samorządnymprzedstawicielem rodziców uczniów tutejszej szkoły.

3.      RadaRodziców współdziała z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i SamorządemUczniowskim w realizacji zadań szkoły.

 

§ 2

1.      RadaRodziców realizuje swoje cele, opierając się na pracy społecznej swoichczłonków.

2.      RadaRodziców przeznacza całkowity swój dochód na działalność określoną przezniniejszy regulamin.

 

§ 3

1.      RadaRodziców używa pieczęci podłużnej o treści:

 

RADA RODZICÓW

przy Szkole Podstawowej nr 5

im.2 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej

J.H.Dąbrowskiego

48-300 Nysa, ul. E. Gierczak 8

NIP: 753-23-32-232

 

2.      RadaRodziców może ustanawiać dyplomy, wyróżnienia i medale i przyznawać je osobomfizycznym i prawnym, zasłużonym w realizacji celów Rady Rodziców.

 

 

ROZDZIAŁII

 

CELERADY RODZICÓW I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 4

1.      CelemRady Rodziców jest:

·       reprezentowanie ogółu rodziców szkoły,

·        integracjarodziców oraz zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą,

·       wspieranie dydaktycznej, wychowawczej iopiekuńczej działalności szkoły oraz udzielanie pomocy materialnej w tymzakresie.

2.      RadaRodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organuprowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami iopiniami we wszystkich sprawach szkoły.

3.      Dokompetencji Rady Rodziców należy:

·       uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

·       programu wychowawczego szkoły, obejmującegowszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów,realizowanego przez nauczycieli,

·       programu profilaktyki, dostosowanego do potrzebrozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkietreści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowane do uczniów,nauczycieli i rodziców,

·       opiniowanie programu i harmonogramu poprawyefektywności kształcenia i wychowania szkoły,

·       opiniowanie projektu planu finansowego,składanego przez dyrektora szkoły,

·       gromadzenie funduszy z dobrowolnych składekrodziców oraz pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł z przeznaczeniemich na potrzeby szkoły,

·       utrzymywanie stałego kontaktu z Radą Pedagogicznai Samorządem Uczniowskim.

4.      RadaRodziców może porozumiewać się z innymi Radami Rodziców, ustalając zasady i zakreswspółpracy.

 

 

ROZDZIAŁIII

ORGANIZACJAI ZASADY DZIAŁANIA RADY RODZICÓW

 

§ 5

1.      Rady Klasy w składzietrzech osób zostają wybrane w jawnych wyborach na pierwszym zebraniu rodzicówuczniów danej klasy w każdym roku szkolnym.           W wyborach tych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.Jeden rodzic nie może być członkiem więcej niż jednej Rady Klasy.

 

2.      Radę Rodziców w ilości9-13 osób tworzą przedstawiciele wybrani w głosowaniu jawnym spośród RadKlasowych.

 

§ 6

1.      RadaRodziców na pierwszym zebraniu wybiera ze swego grona w głosowaniu jawnym lubtajnym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika itrzyosobową Komisję Rewizyjną. Finanse Rady Rodziców prowadzi osoba do sprawfinansowo – księgowych.

2.      ZebranieRady Rodziców zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców w zależności od bieżącychpotrzeb programowych, z własnej inicjatywy lub na prośbę dyrektora szkoły, lub3 członków Rady Rodziców.

3.      Wzebraniach Rady Rodziców może brać udział przedstawiciel Dyrekcji szkoły lubinne zaproszone osoby.

4.      Obecnośćna zebraniach Rady Rodziców jest obowiązkowa, dokumentowana listą obecności.

5.      ZebraniaRady Rodziców są protokołowane. Protokół z posiedzenia rady Rodziców podpisujePrzewodniczący Rady Rodziców, a następnie jest on przedstawiany dyrektorowiszkoły.

6.       Za protokoły Rady Rodziców i jego prawidłoweprowadzenie odpowiada sekretarz prezydium rady.

 

§ 7

1.      UchwałyRady Rodziców zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym, przyobecności ponad 50% uprawnionych do głosowania. W przypadku równej ilościgłosów, decydujący jest głos przewodniczącego rady.

 

2.      Uchwały Rady Rodziców sąprotokołowane. Uchwały podpisuje Przewodniczący,            a następnie sąone przedstawiane dyrektorowi szkoły.

3.      Jeśli uchwała RadyRodziców lub inna decyzja Rady Rodziców jest sprzeczna              z interesem szkoły, dyrektorzawiesza jej wykonanie, o czym powiadamia Radę Rodziców w ciągu 7 dni od złożeniauchwały w sekretariacie szkoły.

 

§ 8

1.      PrezydiumRady Rodziców jest wewnętrznym organem, kierującym pracami Rady Rodziców.Składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika.

2.      PrezydiumRady Rodziców:

·       kierujecałokształtem prac Rady Rodziców w okresie między jej posiedzeniami,

·       nadzorujepracę stałych i doraźnych zespołów problemowych, jeśli takie powstaną przyRadzie Rodziców,

·        informuje na bieżąco Radę Rodziców o swojejdziałalności,

·       reprezentujeRadę Rodziców poza szkołą.

 

§ 9

1.      KomisjaRewizyjna jest wewnętrznym organem kontrolnym Rady Rodziców.

2.      KomisjaRewizyjna składa się z 3 osób, z których przynajmniej jedna powinna być dobrzezorientowana w przepisach prawa finansowego i rachunkowości.

3.       Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierająspośród siebie przewodniczącego.

 

§ 10

1.      KadencjaRady Rodziców i jej organów trwa 1 rok. Ustępująca Rada Rodziców działa dochwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców, co następuje w okresie1 tygodnia po odbyciu się pierwszych powakacyjnych zebrań rodziców i wybraniunowych Rad Klasowych.

2.       Członkowie Prezydium Rady Rodziców, którychdzieci opuściły szkołę w środku kadencji, zostają zastąpieni przez członkówRady Rodziców w wyborach uzupełniających.

 

 

ROZDZIAŁIV

 

FUNDUSZRADY RODZICÓW

§ 11

1.      FunduszRady Rodziców jest tworzony:

·       z dobrowolnych składek rodziców dzieci uczącychsię w tutejszej szkole,

·       z wpłat osób fizycznych, organizacji iinstytucji,

·       z dotacji i prowizji,

·       ze środków uzyskanych z festynów i imprezorganizowanych przez Radę Rodziców.

2.      Środkigromadzone na koncie Rady Rodziców są przeznaczone na finansowanie statutowejdziałalności szkoły oraz projektów ważnych dla szkoły i uczących się w niejdzieci.

3.       10%środków wpłaconych na konto Rady Rodziców przez daną klasę pozostaje dodyspozycji tej klasy, jeśli do 31.03.klasa wpłaci 100%zadeklarowanych kwot.

 

§ 12

1.      Gospodarkafinansowa Rady Rodziców opiera się na zatwierdzonym przez Radę Rodziców planiefinansowym.

2.      RadaRodziców corocznie ustala sugerowaną wysokość składki na fundusz Rady Rodziców.

3.       Gdy w tutejszej szkole uczy się rodzeństwo,składkę wnosi się tylko za jedno dziecko lub za każde dziecko w wysokości 50% ustalonej składki.

4.       Do końca października dyrektor szkoły izainteresowani nauczyciele składają do Prezydium Rady Rodziców zapotrzebowaniena środki finansowe z funduszu Rady Rodziców na dany rok szkolny.

 

§ 13

1.      Oprzeznaczeniu środków funduszu Rady Rodziców decyduje Rada Rodziców.

 

 

 

 

§ 14

1.      Napierwszym po wakacjach zebraniu Rady Rodziców Prezydium ustępującej radyprzedstawia sprawozdanie z wykorzystania środków funduszy Rady Rodziców wpoprzednim roku szkolnym. Sprawozdanie to jest dostępne dla ogółu rodzicówdanej klasy poprzez sprawozdanie przedstawiciela Rady Klasowej.

2.      Dokorzystania z konta Rady Rodziców – w ramach ustalonego przez Radę Rodzicówplanu finansowego – upoważniony jest przewodniczący, sekretarz oraz skarbnik.

 

 

ROZDZIAŁV

 

POSTANOWIENIAKOŃCOWE

 

§ 15

1.      RegulaminRady Rodziców uchwala Rada Rodziców większością głosów w głosowaniu jawnym,przy obecności ponad 50% uprawnionych do głosowania.

2.      Regulaminwchodzi w życie z dniem 20.10.2011r. 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść przewodnicząca Rady Rodziców: Zu dnia 08.11.2011
Opublikowana przez Andrzej Krzyż dnia 08.11.2011. Odsłon 8284, Wersja 1drukuj
 
Początek strony