Statut

   STATUT    ZESPOŁU
   SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
    w  NIWNICY


DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rozdział 1
Przepisy definiujące

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno - Przedszkolny w Niwnicy,
2) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Niwnicy,
3) przedszkolu - należy rozumieć przez to Przedszkole w Niwnicy,
4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz U z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późn. zm.),
5) Statucie - należy przez to rozumieć statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Niwnicy,
6) dyrektorze - należy  rozumieć  przez  to  Dyrektora  Zespołu  Szkolno  -  Przedszkolnego w Niwnicy,
7) nauczycielu - należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedago-gicznego Zespołu,
8) rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów dzieci.

Rozdział 2
Nazwa i inne informacje o Zespole
 
§ 1
1. Placówka nosi nazwę: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Niwnicy.
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Niwnicy jest placówką publiczną.
3. W skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Niwnicy wchodzą:
- sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Niwnicy,
- Przedszkole w Niwnicy.
4. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Nysa.
5. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Opolu.
6. Siedziba Zespołu znajduje się w Niwnicy 127.
7. Zespół używa:
a) pieczęci urzędowych okrągłych - dużej i małej,
b) stempla prostokątnego z adresem Zespołu.

§ 2
1. Zespół jest jednostką budżetową.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Zespołu określają odrębne przepisy.
3. Szkoła i Przedszkole prowadzą i przechowują dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 3
1. Zespół może posiadać imię, hymn, sztandar i własny ceremoniał.
2. Imię nadaje organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców    i Samorządu Uczniowskiego.
3. Hymn, sztandar i ceremoniał uchwala Rada Pedagogiczna.
DZIAŁ II
CELE I ZADANIA ZESPOŁU
Rozdział 1
Cele i zadania przedszkola

§ 4
1. Przedszkole realizuje cele określone w Ustawie o systemie oświaty oraz  wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
2. Celem przedszkola jest:
a) objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymal- nych warunków dla prawidłowego rozwoju,
b) stymulowanie rozwoju wychowanka,
c) kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i ota-czającego go świata.
d) współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
e) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej,
f) zapewnienie wychowankom warunków umożliwiających podtrzymywanie i roz-wijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

§ 5
Do zadań przedszkola należą:
1) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa  oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,
2) rozwijanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,
3) nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności czy- tania i kreślenia symboli graficznych,
4) integrowanie treści edukacyjnych,
5) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjaty- wy,
6) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka,
7) współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy       specjalistycznej,
8) przedszkole może zapewnić opiekę dzieciom niepełnosprawnym, niewymagającym       specjalnej opieki i odrębnego trybu życia.

§ 6
1. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku, potrzeb środowiska     z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny:
a) przedszkole zapewnia stałą opiekę nad dziećmi w czasie zabaw, zajęć w sali i na       powietrzu, spacerów i wycieczek sprawowaną przez nauczycielki i pracowników       placówki.
b) przedszkole współpracuje z instytucjami opieki społecznej w celu pomocy (stałej lub doraźnej) dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.
2. Opiekę nad dziećmi w drodze do przedszkola i z  powrotem sprawują rodzice, lub  osoby      przez nie upoważnione, zapewniające pełne bezpieczeństwo wychowanków:
a) rodzice zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka bezpośrednio na odpowiedni oddział pod opiekę nauczycielki,
b) odbieranie dzieci z przedszkola odbywa się analogicznie bezpośrednio u nauczy-cielki sprawującej aktualnie opiekę nad dzieckiem,
c) od momentu odebrania dziecka spod opieki nauczycielki za jego bezpieczeństwo       odpowiada rodzic.
§ 7
1. Na wniosek zainteresowanych rodziców przedszkole zapewnia dzieciom możliwość ko- rzystania z zajęć dodatkowych z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.
2. Warunki ich realizacji i odpłatności ustala Dyrektor  z zainteresowanymi rodzicami.

§ 8
1. Podstawową jednostką przedszkola jest oddział. Każdy oddział obejmuje dzieci w zbli-     żonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, czasu pobytu w przedszkolu, uzdolnień,     stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz metod stosowanych w pracy z dziećmi.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. Liczba dzieci na wsi w oddziale nie może być mniejsza niż 15 w oddziale.
3. W oddziałach, do których przyjęto dzieci niepełnosprawne liczba wychowanków nie po-winna przekraczać 15, w tym 2 - 3 niepełnosprawnych.
4. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia     poradni Psychologiczno - Pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychicz-nego i stanu zdrowia.

§ 9
1. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie progra-mu wychowania przedszkolnego ogólnodostępnego, zatwierdzonego przez MEN i wy-branego przez nauczyciela prowadzącego grupę lub przez Radę Pedagogiczną. Nauczy-ciel może również pracować w oparciu o program autorski.
2. Godzina pracy w przedszkolu trwa 60 minut.
3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniają-cych, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć wyrównawczych, powinien być dostoso-wany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
- z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut,
- z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut.
4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 10
Przedszkole może być jedno lub wielooddziałowe. Liczba oddziałów w każdym roku szkolnym zależy od potrzeb środowiska. 

§ 11
1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz     organizacyjny przedszkola opracowany przez Dyrektora Zespołu najpóźniej do dnia 10 maja każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący.
2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
a) czas pracy poszczególnych oddziałów,
b) liczbę pracowników przedszkola i wymiar ich etatów,
c) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
d) terminy przerw w pracy przedszkola.

§ 12
1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora     Zespołu na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i hi-gieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad da-nym oddziałem, ustala dla danego oddziału rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i za-interesowań dzieci.

§ 13
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez     organ prowadzący, zgodnie z ust.3
2. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest przez organ prowadzący w oparciu o po-trzeby rodziców wynikające z kart zgłoszeń dzieci do przedszkola, na wniosek Dyrektora Zespołu. Nie może on być krótszy od czasu przeznaczonego na realizację podstawy pro-gramowej wychowania przedszkolnego, czyli 5 godzin dziennie. Dzienny czas pracy przedszkola może być zmieniony w każdym roku szkolnym.
3. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący na wniosek  Dyrektora Zespołu. Przerwy w czasie pracy przedszkola wykorzystuje się na przeprowa-dzenie niezbędnych remontów i gruntownych porządków wewnątrz i na zewnątrz budyn-ku.
4. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyży-wienia przez pracowników ustala organ prowadzący.
4.1. Rodzice ponoszą comiesięczną opłatę stałą pokrywającą część kosztów utrzyma- nia dziecka w przedszkolu. Opłata ta ustalana jest przez organ prowadzący i zró-żnicowana ze względu na czas pobytu w przedszkolu (5 godzin dziennie i powy- żej 5 godzin dziennie):
a) opłata stała nie podlega odliczeniu w przypadku nieobecności dziecka w przed-szkolu, niezależnie od czasu tej nieobecności,
b) należność za przedszkole wnoszone są przez rodziców najpóźniej do 10 dnia każ-dego miesiąca, za dany miesiąc z góry,
c) zwłoka z zapłatą należności za dwa pełne okresy płatności powoduje  wykreślenie         dziecka z przedszkola. Zaległa należność dochodzona będzie na drodze postępo-wania sądowego.
4.2. W oparciu o potrzeby środowiska w przedszkolu istnieje możliwość zorganizowa-nia wyżywienia:
a) rodzice pokrywają koszt wyżywienia dziecka w przedszkolu w całości,
b) ilość posiłków w przedszkolu ustala Dyrektor przedszkola w porozumieniu z ro-dzicami (Rada Rodziców),
c) wysokość dziennej stawki żywieniowej ustalana jest w oparciu o normy żywie-niowe i aktualne ceny artykułów żywnościowych. Stawkę określa Dyrektor w po-rozumieniu z rodzicami,
d) miesięczna  odpłatność  z  tytułu wyżywienia obliczana jest w oparciu o ustaloną stawkę dzienną oraz liczbę dni roboczych w danym miesiącu,
e) za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot opłaty         w wysokości dziennej stawki wyżywienia
f) pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia pod warunkiem opłacenia         kosztów wyżywienia wg tych samych zasad. Pracownikowi za daną stawkę ży-wieniową przysługuje porcja dziecka 6-letniego.

§ 14                                                                                                                                  
1. Dyrektor  Zespołu powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem     propozycji rodziców.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane     jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekowali się danym oddziałem przez cały okres    uczęszczania dzieci do przedszkola.

§ 15
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. W  przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wy-chowaniem  przedszkolnym  może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej     jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko koń- czy 10 lat.  Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolne-go w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyjąć do przedszkola dziec- ko, które ukończyło 2,5 roku.
4. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do przedszkola:
a) do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 5 i 6 letnie, a także dzieci rodziców samotnych, inwalidów I i II grupy, oraz dzieci z rodzin zastęp-czych,
b) jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje Dyrektor Zespołu na podstawie wypełnionych i złożonych kart zgłoszeń,
c) jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza liczbę miejsc, przyjęć       dokonuje Komisja Społeczna powołana przez organ prowadzący. W skład  Komi- sji Społecznej wchodzą:
d) Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego jako przewodniczący,
e) przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
f) przedstawiciel organu prowadzącego.
5. Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zobowiązani są do złoże-nia w sekretariacie Zespołu prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia dziecka w terminie do 30 kwietnia danego roku.
6. Komisja Społeczna dokonuje kwalifikacji dzieci w terminie do 10 kwietnia danego roku. Po tym terminie Dyrektor Zespołu informuje o dokonaniu rekrutacji.
7. Liczba przyjętych dzieci nie powinna być większa od liczby miejsc w przedszkolu i obo-wiązującej liczby dzieci na oddział.
8. Decyzje Komisji Społecznej są protokołowane, dokumenty Komisji łącznie z kartami       zgłoszeń dzieci są przechowywane w sekretariacie zespołu. Protokół powinien zawierać:
a) skład i listę obecności,
b) wykaz dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
9. W ciągu roku szkolnego przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje Dyrektor.

§ 16
Rada Pedagogiczna może podjąć  uchwałę  upoważniającą Dyrektora  do skreślenia dziecka z li-sty wychowanków przedszkola w wypadku:
a) zalegania z opłatami za przedszkole za dwa pełne miesiące,
b) nie zgłoszenia się dziecka w okresie do 2 tygodni po rekrutacji w nowym roku szkolnym lub terminu przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego,
c) stwierdzenia przez specjalistę poważnej wady fizycznej lub głębokiego upośle-dzenia zatajonego przez rodziców w karcie zgłoszenia.

Rozdział 2
Cele i zadania szkoły

§ 17
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.
2. Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

§ 18
Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

§ 19
1. W zakresie działalności dydaktycznej szkoła w szczególności:
a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
b) działa w  kierunku  rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół               
                        zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów,
c) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania,
2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
3. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w  odrębnych przepi-sach.
§ 20
1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
2. W zakresie działalności wychowawczej szkoła w szczególności:
a) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określo-nych w ustawie i przepisach wykonawczych do niej, w szczególności w Statucie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
b) kształtuje postawy patriotyczne (także w  wymiarze lokalnym),
c) sprzyja zachowaniom proekologicznym,
d) umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej            i religijnej,
e) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,
f) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz szkoły               i środowiska,
g) wdraża do dyscypliny i punktualności.
3. Zespół wypracowuje i realizuje program przeciwdziałania zagrożeniom społecznym młodego człowieka.

§ 21
1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości.
2. Wykonanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:
a) ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpie-czeństwa i higieny,
b) sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, potrzebującymi takiej opieki uczniami.

§ 22

1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Zespole sprawują:
a) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący te zajęcia,
b) podczas przerw - nauczyciele sprawujący dyżur.
2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w  trakcie wycieczek                                organizowanych przez szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele, oraz za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.

§ 23
1. Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe.
2. Zasady organizacyjno - porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa regulamin ustalony przez Dyrektora Zespołu.

§ 24
Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Zespół określają odrębne przepisy.

§ 25
1. Indywidualne formy opieki polegają w szczególności na:
a) udzielaniu, w miarę możliwości finansowych szkoły, doraźnej lub stałej pomocy finansowej,
b) zapewnianiu możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego.
2. Pomoc finansową, o której mowa w ust. 1 przyznaje się  na zasadach określonych w od-rębnych przepisach.

§ 26
1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale.
2. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez pełny okres nauczania.
3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor.
4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:
a) z urzędu,
b) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,
c) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.
5. Wnioski, o których mowa w ust. 4 nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 30 dni.
6. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu.

DZIAŁ III
ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ
  Rozdział 1
Zagadnienia podstawowe

§ 27
1. Zagadnienia i kompetencje organu prowadzącego Zespół oraz organu sprawującego nad-zór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego nad działalnością Zespołu w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Zespołu wyłącznie        w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

§ 28
Szkołą kieruje Dyrektor.
§ 29
Kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna.                                                          

§ 30
W Zespole działają też organy Samorządu Uczniowskiego oraz, o ile zostały utworzone zgodnie z unormowaniami Statutu, Rada Szkoły i Rada Rodziców.

§ 31
1. Działające w Zespole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.
2. Celem stworzenia warunków do współdziałania, o których mowa w ust. 1, Dyrektor - nie  rzadziej niż 2 razy w roku, organizuje spotkania z przewodniczącymi Rady Szkoły, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego. Radę Pedagogiczną reprezentuje specjalnie do tego wyznaczony przez Radę nauczyciel.

§ 32
1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Szkoły, Rady Rodziców, organu kolegialnego Samorządu Uczniowskiego, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa - wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.
2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie informuje  organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w sprawach wymienionych w art. 34a ust.1 ustawy - także organ prowadzący Zespół.
3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, uchwała traci moc w za- kresie objętym ingerencją Dyrektora.

§ 33
Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określa art. 41ust. 3 ustawy.

§ 34
Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Zespole organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora.

§ 35
Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań uregulowa- nych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:
a) odpowiedzialności dyscyplinarnej,
b) odpowiedzialności porządkowej,
c) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.

Rozdział 2
Dyrektor Zespołu.

§ 36
1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Zespół.
2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

§ 37
1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Zespołu.
2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Zespołu.

§ 38
Do właściwości Dyrektora należy w szczególności:
1. W zakresie bezpośrednio związanych z podstawową działalnością  Zespołu:
a) przedkładanie  Radzie  Pedagogicznej  do   zatwierdzania   wyników   klasyfikacji i promocji uczniów,
b) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Zespołu, przeno-szenia ich do innych klas oddziałów,
c) występowanie do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzo-nych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji hospitacji,
e) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nau-czycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,
f) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dzie-cka,
2. W zakresie spraw organizacyjnych:
a) przygotowanie projektów planów pracy Zespołu,
b) opracowanie arkusza organizacji Zespołu,
c) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć,
3. W zakresie spraw finansowych:
a) opracowanie planu finansowego Zespołu,
b) przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicz- nej i Radzie Szkoły,
c) realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie okreś-lonymi  w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospo-darki finansowej szkół,
4. W zakresie spraw administracyjno - gospodarczych oraz biurowych:
a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą Zespołu,
b) organizowanie wyposażenia Zespołu w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
c) organizowanie i nadzorowanie kancelarii Zespołu,
d) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystania druków szkolnych,
e) organizowanie przeglądu technicznego obiektów Zespołu oraz prac konserwacyj-no - remontowych,
f) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku Zespołu,
5. W zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:
a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny  pracy,
b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Zespo-le porządku oraz dbałość o czystość i estetykę Zespołu,
c) wykonanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i po-wszechnej samoobrony.

§ 39
1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pra-cowników nie będących nauczycielami.
2. W zakresie, o którym mowa   w ust. 1, Dyrektor w szczególności:
a) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Ze-społu,
b) decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycie-lom i innym pracownikom Zespołu,
c) decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracow-ników Zespołu,
d) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Zespołu, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbęd-nych warunków,
e) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:
a. zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Zespołu,
ustala:
b. regulamin pracy, premiowania i nagradzania pracowników Zespołu,
c. regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
d. ustala plan urlopów pracowników Zespołu nie będących nauczycielami,
e. administruje   zakładowym   funduszem   świadczeń   socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.

§ 40
Dyrektor jest przedstawicielem Zespołu na zewnątrz.

§ 41
1. Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowie-nia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.

§ 42
1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Szkoły, Radą Pedago-giczną, rodzicami i organami Samorządu Uczniowskiego.
2. Dyrektor - poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych           z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w szczególności:
a) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu,
b) składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy Zespołu,
c) udziela Radzie Rodziców i Radzie Szkoły informacji o działalności dydaktyczno - wychowawczej Zespołu.
 
Rozdział 3
Rada Pedagogiczna

§ 43
W Zespole działa Rada Pedagogiczna.

§ 44
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.
2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą - z głosem doradczym - brać także udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedago-gicznej.
3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.
4. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin działalności uchwalony przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia:
a) sposób przygotowania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Ra-dy Pedagogicznej,
b) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,
c) zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób niebędą-cych członkami tego organu Zespołu.

§ 45
1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy Zespołu po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły,
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) ustalanie - po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców -                w szczegółowych kryteriów ocen zachowania ucznia, trybu i zasad ich ustalania oraz trybu odwoławczego w tym zakresie,
d) podejmowanie  uchwał  w  sprawie  innowacji  i  eksperymentów pedagogicznych w Zespole po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły,
e) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu,
f) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
g) uchwalanie i nowelizowanie Regulaminu swojej działalności,
h) ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły, innego - niż 45 minut - czasu trwa-nia godziny lekcyjnej,
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) powierzenie  stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowa-dzący,
b) przedłużenie powierzenia stanowiska  dotychczasowemu Dyrektorowi,
c) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w Zespole oraz odwoływanie z tych stanowisk,
d) organizację pracy Zespołu, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych                      i pozalekcyjnych,
e) projekt planu finansowego Zespołu,
f) wniosek Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
g) propozycję Dyrektora  w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zająć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
h) podjęcie w Zespole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie               do art. 56 ustawy.
3. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej spra-wie.
4. Rada Pedagogiczna ponadto:
a) może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w Zes- pole,
b) deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach.

§ 46
1. Rada  Pedagogiczna  wykonuje  także  zadania  Rady  Szkoły - do  czasu  jej  utworzenia w Zespole, sformułowane w przepisach prawa szkolnego.
2. Rada Pedagogiczna, wykonując zadania nieutworzonej Rady Szkoły, zobowiązana jest        do zasięgnięcia opinii przedstawicieli rodziców i uczniów.

Rozdział 4
 Rada Szkoły

§ 47
W Zespole może działać Rada Szkoły.

§ 48
1. Kadencja Rady Szkoły trwa trzy lata szkolne i upływa z dnie 31 sierpnia.
2. Wybory do Rady Szkoły pierwszej i kolejnej kadencji przeprowadza się do 30 września.
3. Dotychczasowa Rada Szkoły działa do pierwszego zebrania Rady nowej kadencji nie dłużej jednak niż do 15-go października.
4. Pierwsze zebranie Rady Szkoły nowej kadencji zwołuje i otwiera dotychczasowy Prze-wodniczący Rady Szkoły.
5. W razie uchybienia terminowi, o którym mowa w ust. 3, kompetencje, o których mowa       w przepisie poprzedzającym, realizuje Dyrektor.

§ 49
1. W skład Rady Szkoły wchodzi po trzech nauczycieli, rodziców i uczniów.
2. Członkowie Rady Szkoły są wybierani oddzielnie przez poszczególne grupy reprezento- wane w Radzie.

§ 50
Powstanie Rady Szkoły w pierwszej kadencji organizuje Dyrektor na łączny wniosek dwóch spośród następujących podmiotów:
a) Rady Pedagogicznej,
b) Komitetu Rodzicielskiego,
c) Samorządu Uczniowskiego.
§ 51
1. Możliwa jest coroczna wymiana 1/3 składu Rady Szkoły, w przypadku gdy część jej członków opuści Zespół lub zrezygnuje z pracy w Radzie.
2. Decyzję w sprawie wyborów uzupełniających podejmuje Rada Szkoły.
3. Jeżeli nastąpi zmniejszenie składu Rady Szkoły poniżej 2/3 ogólnej liczby jej członków przeprowadza się przedterminowe wybory nowej Rady.
4. Wybory członków Rady Szkoły są powszechne, równe, tajne i bezpośrednie.

§ 52
Wybory członków Rady Szkoły przeprowadzają komisje wyborcze, które powołują:
a) do wyboru nauczycieli - Radę Pedagogiczną,
b) do wyboru rodziców - Radę Rodziców,
c) do wyboru uczniów - Samorząd Uczniowski.

§ 53
1. Prawo zgłaszania kandydatów mają:
a) grupa 5 nauczycieli,
b) grupa 25 rodziców,
c) grupa 40 uczniów.
2. Pisemne zgłoszenie wraz ze zgodą kandydata przekazuje się Komisji Wyborczej.

§ 54
1. Szczegółowe regulaminy wyborów uchwalają:
a) do wyboru nauczycieli - Rada Pedagogiczna,
b) do wyboru rodziców - Rada Rodziców,
c) do wyboru uczniów - Samorząd Uczniowski.
2. Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskaże co najmniej jedną osobę, na którą głosuje, jednak nie więcej niż wynosi liczba wybieranych przez zebranie członków Rady Szkoły.

§ 55
Kalendarz wyborów określa Dyrektor Zespołu.

§ 56
1. Członkostwo w Radzie Szkoły wygasa wskutek:
a) śmierci,
b) zrzeczenia się członkostwa,
c) utraty prawa wybieralności,
d) nie brania udziału w pracach Rady bez usprawiedliwienia przez 6 miesięcy.
2. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza Rada Szkoły.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Rada Szkoły podejmuje uchwałę o wstąpieniu na miejsce dotychczasowego członka, kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno naj-większą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.
4. W razie braku możliwości, o której mowa w ust. 3, przeprowadza się wybory uzupełniające.

§ 57
1. Rada  Szkoły  stanowi  forum  porozumienia  społeczności  szkolnej  służące  współpracy i rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Zespołu.
2. Do kompetencji Rady Szkoły należy w szczególności:
2.1.  uchwalanie i nowelizowanie Statutu oraz Regulaminu działalności Rady Szkoły,
2.2. odwoływanie  się od decyzji kuratora oświaty w sprawie uchylenia Statutu albo niektórych jego postanowień (art. 60 ust. 3 ustawy),
2.3. wyrażanie opinii w sprawach:
a) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący Zespół,
b) przedłużenia powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi,
c) powierzenia innych stanowisk kierowniczych w Zespole oraz odwołania z tych stanowisk,
d) planu finansowego Zespołu,
e) planu pracy Zespołu,
f) projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
g) związanych z przygotowywaniem oceny pracy Dyrektora,
h) innych istotnych dla Zespołu,
2.4.  występowanie do:
a) organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny  działalności  Zespołu,  Dyrektora  lub  innego  nauczyciela  zatrudnionego w Zespole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący,
b) Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego, w szczególności w spra-wach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,
c) Dyrektora o zorganizowanie Rady Pedagogicznej,
d) właściwego organu o dokonanie oceny pracy nauczyciela na zasadach okreś-lonych w Karcie Nauczyciela,
e) organu prowadzącego z wnioskiem o nadanie lub zmianę imienia Zespołu,
2.5. przedstawienie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych Zespołu,
2.6. ocenianie  z własnej inicjatywy sytuacji oraz stanu Zespołu.
3. Rada Szkoły może ustanowić odznaki dla wyróżniających  się uczniów i określić warun-ki ich uzyskania.
§ 58
Rada Szkoły może ustanowić fundusze przeznaczone na wspieranie działalności statutowej Zespołu.

Rozdział 5
Rada Rodziców

§ 59
1. W Zespole może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców Zespołów.
3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym szczegółowe zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach określa Regulamin działalności Rady Rodziców.
4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, uchwalany przez Radę Rodziców, nie może być sprzeczny ze Statutem.
5. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współ-pracuje z Radą Rodziców - osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

§ 60
1. Zgromadzenie ogółu rodziców zwołuje:
a) w sprawie ustalenia zasad tworzenia Rady Rodziców - Dyrektor,
b) w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji zasad tworzenia Rady Rodziców - właściwy organ Rady Rodziców.
2. Zwołanie Zgromadzenia ogółu rodziców polega na zawiadomieniu rodziców o celu, miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia. W razie gdy Zgromadzenie zwołuje organ Rady Rodziców, odrębnie zawiadamia o tym Dyrektora.
3. Drugi termin Zgromadzenia ogółu rodziców może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.

§ 61
1. Zgromadzenie ogółu rodziców prowadzi organ zwołujący.
2. Obrady Zgromadzenia ogółu rodziców są utrwalane w formie protokołu, zawierającego   co najmniej:
a) termin i miejsce Zgromadzenia,
b) stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia (quorum), a także braku prawomoc-ności Zgromadzenia w pierwszym terminie,
c) listę rodziców uczestniczących w  Zgromadzeniu, oraz listę innych uczestników Zgromadzenia,
d) przyjęty porządek obrad,
e) treść podjętych uchwał,
f) podpisy prowadzącego i protokolanta.

§ 62
1. Uchwały  Zgromadzenia  ogółu rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy rodziców - w pierwszym termi-nie Zgromadzenia.
2. W drugim terminie Zgromadzenia uchwały są podejmowane przez obecnych w Zgroma-dzeniu.
3. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów "za", która przewyższa o co naj-mniej jeden głos liczbę głosów "przeciw". Głosy "wstrzymujące się" są pomijane.

§ 63
1. Rada Rodziców może występować do innych organów Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu, a w szczególności:
a) sprawie utworzenia Rady Szkoły,
b) w sprawach określonych w Statucie.

§ 64
1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i z innych źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności  Zespołu (Fundusz Rady Rodziców).
2. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady Rodzi-ców.
3. W miarę możliwości Dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu.

Rozdział 6
Samorząd Uczniowski

§ 65
Wszyscy uczniowie Szkoły w Zespole tworzą, z mocy prawa, Samorząd Uczniowski.

§ 66
1. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Zespołu.
2. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
a) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
b) Rada Samorządu Uczniowskiego.
3. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności wobec organów Zespołu.

§ 67
1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, taj-nym i powszechnym.
2. Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, oraz przygotowuje jego projekt, skonsultowany z uczniami poszczególnych oddziałów.
3. Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, oraz wpro-wadzania w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu.
4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem.

§ 68
1. Zgromadzenie ogółu uczniów zwołuje:
a) w sprawie uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego - Dyrektor,
b) celem uchwalenia kolejnego lub nowelizacji Regulaminu Samorządu Uczniow-skiego - właściwy organ Samorządu Uczniowskiego.
2. Zwołanie Zgromadzenia ogółu uczniów polega na zawiadomieniu uczniów o celu, miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia.

3. Drugi termin Zgromadzenia może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.
4. Zgromadzenie ogółu uczniów prowadzi organ zwołujący.
5. Obrady Zgromadzenia ogółu uczniów są utrwalane w formie protokołu, zawierającego    co najmniej:
a) termin i miejsce Zgromadzenia,
b) stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia (quorum), a także braku prawomoc-ności w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce,
c) listę uczniów uczestniczących w Zgromadzeniu, oraz listę innych uczestników Zgromadzenia,
d) przyjęty porządek obrad,
e) treść podjętych uchwał,
f) podpisy prowadzącego i protokolanta.
6. Uchwały Zgromadzenia ogółu uczniów w sprawie Regulaminu Samorządu Uczniowskie- go  podejmowane  są  zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy uczniów - w pierwszym terminie Zgromadzenia.
7. W drugim terminie Zgromadzenia uchwały są podejmowane przez obecnych w Zgroma-dzeniu.
8. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów "za", która przewyższa o co najmniej jeden głos liczbę głosów "przeciw". Głosy "wstrzymujące się" są pomijane.

§ 69
1. Ogół uczniów może uchwalić lub znowelizować Regulamin Samorządu Uczniowskiego w drodze cząstkowych głosowań uczniów na zebraniach w poszczególnych oddziałach.
2. Przepisy § 68 stosuje  się  odpowiednio  i z uwzględnieniem następujących modyfikacji w przypadku uchwalania pierwszego Regulaminu:
a) zebrania odbywają się wyłącznie w jednym terminie, bez względu na frekwencję,
b) zwołującym i potwierdzającym zebranie jest wychowawca,
c) zbiorcze wyniki głosowania ustala Dyrektor, na podstawie, sporządzanych przez prowadzących, protokołów głosowań cząstkowych.

§ 70
Szczegółowe kompetencje i zasady organizowania Zgromadzenia ogółu uczniów oraz podejmo-wania uchwał przez ogół uczniów poza Zgromadzeniem, normuje Regulamin  Samorządu Ucz-niowskiego.

§ 71
Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne w tym lokalowe warunki działania, oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu.

§ 72
1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Dyrek-torowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i sta-wianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a  możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu.
2. Samorząd Uczniowski ponadto:
a) może występować z wnioskiem w sprawie utworzenia Rady Szkoły,
b) wydaje opinię w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,
c) wydaje opinie w sprawie oceny pracy nauczyciela,
d) występuje w sprawach określonych w Statucie.

DZIAŁ  IV
ORGANIZACJA  SZKOŁY
Rozdział 1
Planowanie działalności Szkoły

§ 73
1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.
2. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w roku szkolnym dzieli się na dwa okresy (semes- try).
a) I - od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno - wychowawczych we wrześniu do ostatniej soboty poprzedzającej ferie zimowe, jednak nie później niż w ostatnim tygodniu stycznia
b) II - od poniedziałku wypadającego bezpośrednio po feriach zimowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych lub od poniedziałku wypadającego po zakończeniu  I okresu.
3. Termin rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecz-nych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

§ 74
Podstawę organizacji pracy Zespołu w danym roku szkolnym stanowią:
a) plan pracy Zespołu,
b) arkusz organizacji Zespołu,
c) tygodniowy rozkład zajęć.

§ 75
1. Plan pracy Zespołu określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno - wychowawczej.
2. Plan pracy Zespołu przygotowuje Dyrektor a zatwierdza - po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Szkoły - Rada Pedagogiczna.

§ 76
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji Zes-połu opracowywany przez Dyrektora, na podstawie planu nauczania, do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza organ prowadzący.
2. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Zespołu,
łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych za środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 77
Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowaw- czych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu, z uwzględnieniem zasad zdrowia i higieny pracy.

§ 78
Zasady tworzenia treści i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.

Rozdział 2
Formy prowadzenia działalności dydaktyczno - wychowawczej

§ 79
1. Podstawową formą pracy Zespołu są zajęcia  dydaktyczno - wychowawcze, prowadzone  w systemie klasowo - lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
§ 80
1. Podstawowa  jednostką  organizacyjną  Zespołu  jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy do-puszczonych do użytku szkolnego.
2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 28.
3. Dyrektor corocznie decyduje o tym, na jakich zajęciach - ze względu na konieczność stworzenia specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa - dojdzie do podziału oddzia-łów na grupy.
4. Przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w ust. 3 należy uwzględniać zasady wynika-jące z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania oraz wysokości środków fi-nansowych posiadanych przez Zespół.

§ 81
1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez Zespół środków finansowych.
3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych, finansowanych z budżetu Zespołu, nie może być niższa niż 15 uczniów. Liczba uczestni- ków zajęć gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.

Rozdział 3
Świetlica szkolna

§ 82
1. Pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności Zespołu może być świet-lica.
2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na dojazd do Zespołu muszą dłużej przebywać w szkole, a także inni uczniowie za zgodą nauczyciela w świetlicy.

§ 83
1. Do zadań świetlicy należy w szczególności:
a) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie do samodzielnej pracy umysłowej,
b) organizowanie  gier i zabaw ruchowych oraz innych form wychowania fizyczne-go mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.,
c) ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,
d) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki, oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
e) upowszechnianie  zasad   kultury   zdrowotnej:  kształtowanie  nawyków  higieny i czystości, oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
f) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników.

§ 84
Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu.

§ 85
Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa Regulamin, ustalony przez Dyrektora Zespołu.

Rozdział 4
Biblioteka szkolna

§ 86
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych Zespołu, doskonaleniu warsztatu nau-czycieli, popularyzowaniu  wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możli-wości, wiedzy o regionie.
2. W skład Biblioteki wchodzą:
a) wypożyczalnia,
b) czytelnia,
c) sala audiowizualna.

§ 87
Z Biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu, rodzice, a także - za zgodą Dyrektora - inne osoby.

§ 88
Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:
a) dokonywanie, w  ramach  przyznanych funduszy, racjonalnych  zakupów  książek i czasopism oraz właściwe opracowywanie zbiorów,
b) zorganizowanie udostępniania zbiorów,
c) dokonywanie analiz stanu czytelnictwa uczniów i nauczycieli oraz inspirowanie czytelnictwa,
d) prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczego,
e) współpraca z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami przy kształtowaniu właściwej struktury zbiorów oraz organizacji obiegu lektur i przygotowywaniu materiałów na lekcje,
f) dbałość o urządzenie lokalu i zaopatrzenie biblioteki w sprzęt i pomoce,
g) inwentaryzacja i zabezpieczenie zbiorów,
h) opracowanie regulaminów wypożyczalni i czytelni - regulaminy te podlegają za-twierdzaniu przez Dyrektora.

§ 89
1. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.
2. Godziny pracy Biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

§ 90
Szczegółowe zasady korzystania z Biblioteki określa Regulamin, ustalony przez Dyrektora Zespołu.

DZIAŁ  V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
Rozdział 1
Zagadnienia podstawowe

§ 91
1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników: administracyjnych, technicznych  i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Zespołów oraz zasad ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

Rozdział 2
Zakres zadań nauczycieli - przepisy ogólne

§ 92
1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także o szanowanie godności osobistej ucznia.
2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.
3. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy są zobowiązani poinformować ucznia               o przewidywanych dla niego stopniach okresowych (rocznych). O przewidywanym stopniu niedostatecznym należy poinformować ucznia i jego rodziców na miesiąc przed zakończeniem okresu (rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych).
4. Zasady informowania uczniów i ich rodziców o przewidywanym okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym ustala Dyrektor Zespołu.

§ 93
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość oraz wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:
2.1. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo,
2.2. zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, w szczególności poprzez:
a) realizację programów nauczania,
b) stosowanie właściwych metod nauczania,
c) systematyczne przygotowywani się do zajęć,
d) pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,
e) właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej,
2.3. dba o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny,
2.4. wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,
2.5. udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu             o rozpoznane potrzeby uczniów.

§ 94
1. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.
2. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej,    na zasadach określonych w art. 43 ustawy.

§ 95
Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także permanentne doskonalenie umiejęt-ności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności po-przez:
a) pracę własną,
b) udział w pracach zespołu przedmiotowego,
c) korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.

§ 96
Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.

§ 97
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grup przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje, powołany przez Dyrektora, przewodniczący.
3. Zespół przedmiotowy pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny, zgodnie  z ustaleniami planu pracy Zespołu.
4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji pro-gramów  nauczania, korelowania  treści  nauczania   przedmiotów   pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego i doradztwa meto-dycznego dla początkujących nauczycieli,
d) współpracę w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia,
e) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eks- perymentalnych programów nauczania.

Rozdział 3
Zakres zadań wychowawcy

§ 98
1. Zadaniem   wychowawcy   jest   sprawowanie   opieki   wychowawczej   nad   uczniami, a w szczególności:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
2.1 otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2.2 wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i inte-grujące zespół uczniowski,
b) ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wycho-wawcy,
2.3.  zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Zespole zasadami  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
2.4. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z ni-mi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wo-bec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napoty-kanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidu-alnej opieki,
2.5. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,
b) współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działa-niach wychowawczych  wobec  dzieci  oraz  otrzymywania  od  ich  rodziców  pomocy w swoich działaniach,
c) włączania ich w sprawy życia klasy i Zespołu,                
d) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowot-nych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
3. Organizację i formy udzielania na terenie Zespołu pomocy, o której mowa w ust. 2 pkt 2.5. ppkt d) określają  przepisy  w  sprawie  zasad  udzielania uczniom pomocy psycholo-gicznej i pedagogicznej.

§ 99
1. Realizując  zadania  wymienione  w  §  98  ust.2  pkt  2.5.  ppkt  a)  b)  c), wychowawca  w szczególności spotyka się z rodzicami uczniów.
2. Szczegółowe zasady informowania rodziców o bieżących i okresowych wynikach w na-uce ich dzieci ustala dyrektor Zespołu.

§ 100
1. Wychowawcy oddziałów równoległych mogą tworzyć zespoły wychowawcze.
2. Pracą zespołu wychowawczego kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący.
3. Zadaniem zespołów wychowawczych jest koordynowanie oddziaływań wychowaw- czych.

Rozdział 4
Zakres zadań pedagoga szkolnego

§ 101
1. Do zakresu działań pedagoga szkolnego należy w szczególności:
a) rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofi-zycznych uczniów,
b) udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej uczniom tego potrzebującym,
c) prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów,
d) kierowanie uczniów na badania specjalistyczne,
e) inspirowanie oraz przeprowadzanie innych, niż wymienione w przepisach poprze-dzających, form działania o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym i re- socjalizacyjnym,
f) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności                 w wychowywaniu własnych dzieci,
g) udzielanie pomocy wychowawcą i pozostałym nauczycielom w ich pracy z ucz-niami sprawiającymi trudności wychowawcze.
2. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, zatwierdzany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
3. Pod koniec każdego semestru pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swojej pracy.
4. Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
5. W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny, w szczególności:
a) może przeprowadzać wywiady środowiskowe,
b) może korzystać z dokumentów pozostających w gestii Zespołu,
c) współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją i sto-sownie do potrzeb, innymi podmiotami.

DZIAŁ  VI
UCZNIOWIE
Rozdział
Zasady rekrutacji uczniów

§ 102
Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

§ 103
1. Do Zespołu przyjmuje się:
a) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie Zespołu,
b) na prośbę rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem Zespołu, jeśli w odpo-wiedniej klasie są wolne miejsca,
2. Przyjęcie do Zespołu dziecka z poza obwodu, wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły,  w której obwodzie dziecko mieszka.
3. O przyjęciu uczniów spoza obwodu Zespołu decyduje  Dyrektor.

§ 104Rozdział 2
Prawa i obowiązki ucznia

§ 104
1. Uczeń ma w szczególności prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pra-cy umysłowej,
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Zespole zapewniających bezpie-czeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicz-nej oraz ochronę  i poszanowanie jego godności,
c) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźne, zgodnie z odrębnymi przepi- sami,
d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowaw- czym,
e)  swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Zespołu a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
g) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
h) pomocy w przypadku trudności w nauce,
i) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego,
j) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgo-zbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
k) wpływania na życie Zespołu przez działalność samorządową oraz zrzeszania               się  w organizacjach działających w Zespole.
2. Zasady informowania o sprawdzianach i ogłoszenia ich wyników, postępowanie w spra-wach poprawiania bieżących ocen oraz warunki uwzględniania zgłoszeń nieprzygoto-wania do zajęć, ustala Dyrektor Zespołu.
3. Zasady oceniania, klasyfikowania, promowania i egzaminowania uczniów określają odrębne przepisy.

§ 105
1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:
a) przestrzegania obowiązujących w Zespole przepisów,
b) podporządkowania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli,
c) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu Zespołu,
d) przzeń może być ukarany na wniosek Dyrektora przeniesieniem do innej szkoły za zgodą kuratora oświaty za szczególnie rażące naruszenie szkolnych obowiązków.
10. Zastosowanie kary o której mowa w ust. 9 następuje, jeżeli:
a) uprawniony organ udowodnił uczniowi popełnienie przestępstwa,
b) uczeń w stanie nietrzeźwym uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Zespół.
11. Można odstąpić od  wystąpienia o zastosowanie kary przewidzianej w ust. 9, w okolicz-nościach określonych w ust. 10, za poręczeniem właściwego zachowania ucznia, udzie-lonym przez nauczyciela, organ Samorządu Uczniowskiego albo Radę Rodziców.
12. Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 9 i ust. 10 określają odrębne przepisy.

DZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 108
1. Dokonywanie zmian w Statucie należy do kompetencji Rady Szkoły.
2. Jeśli w Zespole nie została powołana Rada Szkoły zadania Rady Szkoły wykonuje Rada Pedagogiczna.
3. Regulaminy określające działalność organów Zespołu, jak też regulaminy wynikające           z celów i zdań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również                 z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

1. Uczeń ma w szczególności prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Zespole zapewniających bezpie-czeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicz-nej oraz ochronę  i poszanowanie jego godności,
c) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźne, zgodnie z odrębnymi przepi- sami,
d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
e)  swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Zespołu a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
g) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,h) pomocy w przypadku trudności w nauce,i) korzystania z poradnictwa psychologiczno - p

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edward Śnieżek dnia 28.01.2005
Opublikowana przez Edward Śnieżek dnia 28.01.2005. Odsłon 8807, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony