Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania

       WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW
                        W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W NIWNICY 

 § 1
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.
2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
  nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 § 2
1. Ocenianie ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym   zakresie.
2) pomóc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy.
4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia o zachowaniu.
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
     

 § 3

1. Ocenianie obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli niezbędnych wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców w trybie określonym w § 4
2) bieżące ocenianie, śródroczne i roczne klasyfikowanie według skali określonej w § 5 i w § 8.
3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w §14.
4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania, zgodnie ze skalą określoną w § 8.
5) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
2. Ustala się kryteria ocen, które stanowią załącznik nr 1 do wewnątrzszkolnego systemu
oceniania.
3.W dokumentacji szkolnej obowiązuje:
1. dziennik lekcyjny
2. arkusz ocen
3. protokół z egzaminu klasyfikacyjnego
4. protokół z egzaminu poprawkowego
5. protokół z egzaminu sprawdzającego
6. protokół z posiedzenia komisji w sprawie ustalenia oceny z zachowania

§ 4
1. Nauczyciele w terminie do 25 września informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, a także o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy w terminie do 25 września informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocenie z zachowania..
3. Wymagania i kryteria ocen zachowania zawiera załącznik nr2
4. Informacje, o których mowa w ust. 1-2 przekazywane są uczniom na godzinach wychowawczych oraz rodzicom w formie ustnego wyjaśnienia na spotkaniu z wychowawcą.
5. Fakt przekazania informacji, o których mowa w ust. 1-2 nauczyciel dokumentuje odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym (notatka ze spotkania z rodzicami).

§ 5
1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Szkoła nie udziela informacji o osiągnięciach ucznia osobom nieuprawnionym.
2. Bieżące oceny w jednym semestrze obejmują:
a. 2-6 zadań klasowych - testy, wypracowania i inne formy (całogodzinne lub dłuższe prace pisemne obejmujące szerszy zakres materiału - powyżej trzech jednostek lekcyjnych)
b. 1-5 sprawdzianów ( prace pisemne z zakresu trzech ostatnich lekcji)
c. 1-3 odpowiedzi ustnych
d. 1-3 prac domowych (samodzielne prace problemowe)
e. własną aktywność ucznia
3. Sprawdzone i ocenione prace pisemne, prace kontrolne, uczeń i jego rodzice mogą otrzymać do wglądu z obowiązkiem zwrotu pracy nauczycielowi. Prace z matematyki do wglądu wyłącznie na terenie szkoły.
4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
5. Nauczyciel ustala i przekazuje uczniom oceny pisemnych prac kontrolnych (zadań klasowych, zadań domowych) w terminie nie później niż w ciągu dwóch tygodni.
6. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ( zadania klasowego, zadania domowego, ustnej odpowiedzi itp.) uczeń może uzyskać tylko jedną ocenę.
7. Sposób odnotowania w dzienniku lekcyjnym:
a. zadania klasowe, sprawdziany zapisujemy kolorem czerwonym
b. pozostałe oceny kolorem czarnym lub niebieskim
8. Nauczyciel jest zobowiązany do wpisania oceny z odpowiedzi ustnej do zeszytu przedmiotowego ucznia.
9. Sprawdziany pisemne całogodzinne lub dłuższe powinny być zapowiedziane najpóźniej na  tydzień przed ich przeprowadzeniem.
10. Kartkówki (10-15 minut) przeprowadza się bez zapowiedzenia.
11. W tygodniu mogą być przeprowadzone najwyżej 3 sprawdziany pisemne całogodzinne lub dłuższe, a w ciągu dnia maksimum  2 sprawdziany.
12. Planowane prace pisemne powinny być odnotowane w dzienniku lekcyjnym w dniu poinformowania uczniów.
13. Uczeń po dłuższej przerwie (co najmniej tygodniowej) nieobecności ma 7 dni na nadrobienie zaległości, a przypadające w tym czasie prace pisemne może napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
14. Prace pisemne nauczyciel przechowuje przez bieżący rok szkolny w celu wglądu ucznia, rodzica (prawnego opiekuna) na zasadach określonych przez nauczyciela danego przedmiotu.
15. Zasady poprawiania ocen bieżących z prac pisemnych:
a. uczeń może poprawić ocenę bieżącą z pracy pisemnej, po uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu (w ciągu 2 tygodni)
b. w przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia na pracy pisemnej, uczeń powinien ją zaliczyć w ciągu dwóch tygodni na zasadach określonych przez nauczyciela.
16. Oceny bieżące ustala się według następującej skali:
stopień celujący  - 6
stopień bardzo dobry  - 5
stopień dobry   -  4
stopień dostateczny  - 3
stopień dopuszczający  - 2
stopień niedostateczny  - 1
17. Dopuszczalny jest znak  +.
18. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

§ 6
1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki, nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie tego orzeczenia.

 § 7
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego i informatyki na warunkach ustalonych w rozporządzeniu 
MEN i S z dnia 7 września 2004 r.

  § 8
1. Klasyfikowanie śródroczne polegające na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, odbywa się po pierwszym półroczu. Na koniec roku szkolnego odbywa się klasyfikowanie końcoworoczne.
2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się według następującej skali:
stopień celujący   - 6
stopień bardzo dobry  - 5
stopień dobry   -  4
stopień dostateczny  - 3
stopień dopuszczający  - 2
stopień niedostateczny  - 1
3. Oceny zachowania ustala się według następującej skali:
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne
4. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna końcoworoczna jest oceną opisową.
5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne wpisujemy w pełnym brzmieniu w dzienniku lekcyjnym bez znaku +.
6. Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wpisujemy w pełnym brzmieniu w dzienniku lekcyjnym i arkuszu ocen bez znaku +.
7. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i ocena z zachowania dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
8. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym programie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla ucznia.
      § 9
1. Na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego śródrocznych lub końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych.
2. Wychowawca klasy lub inny nauczyciel wskazany przez dyrektora, przekazuje na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej na spotkaniu z rodzicami wykaz przewidywanych dla ucznia ocen niedostatecznych śródrocznych lub końcoworocznych. Fakt otrzymania informacji rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają podpisem w dzienniku lekcyjnym. W uzasadnionych wypadkach wykaz przewidywanych ocen niedostatecznych należy przekazać listem poleconym, dopuszczalna jest informacja telefoniczna.
3. W przypadku nieobecności rodziców na w/w spotkaniu, szkoła nie ma obowiązku informowania rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych lub rocznych.
4. Rodzic (prawny opiekun) ma prawo do uzyskania informacji o postępach swojego dziecka podczas:
- indywidualnych rozmów z wychowawcą lub innymi nauczycielami w tym nauczycielami danego przedmiotu w wyznaczonym czasie konsultacji (harmonogram konsultacji wywieszony jest  na gazetce informacyjnej)
- zebrań klasowych
- poprzez informacje w zeszycie przedmiotowym
- indywidualnych rozmów z pedagogiem szkolnym
- w szczególnych przypadkach rodzic (prawny opiekun) może spotkać się z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu przed lub po jego zajęciach po uprzednim ustaleniu terminu
5. Ustalona przez nauczyciela końcoworoczna ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego przeprowadzonego zgodnie z rozporządzeniem MEN i S z dnia 7 września 2004 r.
6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.
7. Warunkową promocję o której mowa w § 9 ust.6 rozpatruje rada pedagogiczna w sposób indywidualny.
§ 10
1. Oceny klasyfikacyjne (śródroczne i końcoworoczne) ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy.
 

     § 11
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog,
e) psycholog,
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g) przedstawiciel rady rodziców.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w  porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 w sprawie warunków (...)w szkołach publicznych.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: wynik sprawdzianu, ustaloną ocenę oraz pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
9. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 12
1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 6.
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. 6. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

§ 13
1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2. W wyjątkowych wypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
3. Rada pedagogiczna rozpatruje sytuację, o której mowa w §13 ust.2 w sposób indywidualny.
4. Nauczyciel prowadzący zajęcia przekazuje uczniowi zagadnienia, które pozwolą mu przygotować się do egzaminu poprawkowego.
5. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których powinien mieć formę ćwiczeń.
6. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu wakacji.
7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
a. dyrektor szkoły lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,
b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator,
c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
d. wychowawca klasy lub pedagog szkolny na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) bez prawa głosu.
8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.
10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem §13 ust. 11
11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.
12. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§ 14
1. Uczeń nie klasyfikowany z jednego lub wszystkich przedmiotów z powodu usprawiedliwionej nieobecności, uczeń realizujący indywidualny tok lub program nauki ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego.
2. W przypadku ucznia nieklasyfikowanego z jednego lub wszystkich przedmiotów z powodu nieobecności nie usprawiedliwionych: na jego prośbę lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
3. Egzamin przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) w terminie uzgodnionym przez dyrektora szkoły z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. Nauczyciel prowadzący zajęcia przekazuje uczniowi zagadnienia, które pozwolą mu przygotować się do egzaminu klasyfikacyjnego.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
a. dyrektor szkoły lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,
b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator,
c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
d. wychowawca klasy, pedagog szkolny lub rodzic na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) bez prawa głosu.
6. Egzamin klasyfikacyjny składa się z dwóch części pisemnej i ustnej.
7. Jeśli egzamin klasyfikacyjny dotyczy takich przedmiotów jak: sztuka, informatyka, technika, wychowanie fizyczne ma formę egzaminu praktycznego.
8. Zestaw pytań do egzaminu klasyfikacyjnego przygotowuje egzaminator, opiniuje nauczyciel prowadzące takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, zatwierdza dyrektor szkoły.
9. Egzaminy klasyfikacyjne końcoworoczne muszą się odbyć do 31 sierpnia.
10. Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, powtarza tę samą klasę.
11. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
12. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 15
Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza tę samą klasę.

§ 16
1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli :
a. w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie szóstej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
b. przystąpił do sprawdzianu po klasie szóstej
2. Uczeń kończy szkołę podstawową, z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
3. o ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 17
1. Propozycje zmiany w wewnątrzszkolnym systemie oceniania mogą składać:
a. Dyrektor Szkoły
b. Nauczyciele
c. Rada Rodziców
d. Samorząd Uczniowski
e. Zmiany zatwierdza Rada Pedagogiczna


WSO jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 7 września 2004 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
                  NAGRADZANIA UCZNIÓW.

Uczeń, który osiąga wyróżniające wyniki w nauce i zachowaniu, może zostać nagrodzony na koniec roku szkolnego plakietką "Wzorowy uczeń" lub książką według następującego regulaminu:
a. Klasa I - III plakietka "Wzorowy uczeń" i uczniowie wytypowani przez wychowawcę do nagrody książkowej.
b. Klasy IV - VI nagroda książkowa za średnią 4,75 lub wyższą i co najmniej bardzo dobre zachowanie.

 


Regulamin oceny z zachowania

§ 1
Ocena z zachowania w klasach młodszych ma formę opisową. Uwzględnia takie  elementy  jak  kultura  osobista,  zaangażowanie w wykonywanie obowiązków szkolnych , umiejętność współdziałania w grupie koleżeńskiej, dbałość o porządek na miejscu pracy , właściwe reagowanie w sytuacjach konfliktowych , aktywność w pracy  na rzecz klasy i grupy wiekowej.

§ 2
Kryteria oceny ustala się w formie 10 pkt. kontraktu :
My uczniowie klasy .......   zobowiązujemy się :
1. Punktualnie przychodzić na zajęcia w szkole.
2. Przynosić potrzebne podręczniki, przybory, obuwie zmienne i strój gimnastyczny.
3. Uważać na zajęciach.
4. Wykonywać polecenia nauczyciela (w tym zadania domowe).
5. Utrzymywać porządek w swoim otoczeniu.
6. Pomagać innym.
7. Mówić prawdę.
8. Być uprzejmym i kulturalnym wobec innych.
9. Dbać o salę lekcyjną.
10. Dbać o piękno mowy ojczystej.

§ 3
Wychowawcy klas I-III podczas klasyfikacji końcoworocznej dokonują opisowej oceny zachowania uczniów, oceniając sposób wywiązywania się z kontraktu, który uczniowie zobowiązali się przestrzegać na początku roku szkolnego.
Nauczyciele oceniając zachowanie wychowanków używają określeń: zawsze, często, rzadko, niekiedy, czasami, obowiązkowo, sumiennie, pilnie, nieprawidłowo, okazjonalnie, systematycznie, chętnie, aktywnie, niechętnie, sporadycznie itp. które w sposób obrazowy i obiektywny pozwalają ocenić zachowanie uczniów.

§ 4
Nadrzędnym celem wychowawczym naszej szkoły jest wszechstronny rozwój dziecka - jego osobowości - poprzez wyzwalanie motywacji do działania i przygotowanie do świadomego udziału w życiu społecznym szkoły, w życiu rodzinnym i w społeczeństwie.
Jednolitość oddziaływań wychowawczych szkoły i środowiska rodzinnego bardzo korzystnie wpływa na skuteczność wychowania uczniów.

§ 5
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§ 6
Na 7 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców o przewidzianej dla niego ocenie klasyfikacyjnej z zachowania (wpis do zeszytu, dzienniczka ucznia lub zwrotna informacja potwierdzona przez rodziców ucznia).

§ 7
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali:
1) wzorowe,
2) bardzo dobre,
3) dobre,
4) poprawne,
5) nieodpowiednie,
6) naganne.
3. W klasach I-III roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania są ocenami opisowymi.
4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
5. Ocena klasyfikacyjna  z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§ 8
Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem § 9

§ 9
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia w formie pisemnej do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami określającymi tryb ustalania tej oceny.
2. Zastrzeżenia o których mowa w pkt. 1 uczeń lub jego rodzice składają w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona z naruszeniem trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala ocenę klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
4. W skład komisji wchodzą:
a. dyrektor lub wicedyrektor szkoły
b. wychowawca klasy
c. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie
d. pedagog
e. psycholog
f. przedstawiciel samorządu uczniowskiego
g. przedstawiciel rady rodziców
5. Obrady komisji uważa się za prawomocne w przypadku obecności 2/3 składu komisji.
6. Ustalona przez komisję śródroczna i roczna ocena z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena z zachowania ustalona przez komisję jest oceną ostateczną.


 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edward Śnieżek dnia 28.01.2005
Opublikowana przez Edward Śnieżek dnia 28.01.2005. Odsłon 8613, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony