Program wychowawczy

Program Wychowawczy

Szkoły Podstawowej w Złotogłowicach 

Misja Szkoły:

Przez integralnie podejmowane nauczanie i wychowanie uczeń:

-     jest wszechstronnie wykształcony, potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy, jest ciekawy świata, wrażliwy na dobro, prawdę i piękno. Staje się odpowiedzialny za swoje słowa i czyny,

-     szanuje zdrowie i życie swoje jak i innych ludzi, dostrzega problemy pokrzywdzonych przez los,

-     jest człowiekiem kulturalnym, uczciwym i ambitnym – żądnym sukcesu,

-     ma poczucie własnej wartości i nie ulega negatywnym wpływom.

 Klasy I - III

Cele ogólne       

1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia

2. Rozbudzanie i rozwijanie możliwości estetycznej i moralnej dziecka

    oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.

3. Umacnianie wiary dziecka we własne siły i w zdolność osiągania

     wartościowych i trudnych celów.

    Metody pracy:

gry i zabawy

dyskusje na forum grupy

rozmowy

twórczość plastyczna i artystyczna dzieci

wycieczki tematyczne

gry dramowe

scenki improwizowane

   Formy pracy

praca indywidualna

praca w grupach

 Plan działań wychowawczych dla klasy pierwszej

Cel wychowania: Dziecko ma poczucie przynależności do zespołu klasowego

Efekty działań wychowawczych:

1.   Ma poczucie przynależności do klasy

2.   Wyraża potrzebę, chce działać w grupie rówieśniczej i wykazuje odpowiedzialność za efekty pracy.

3.   Zna i przestrzega normy postępowania w różnych sytuacjach

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób ewaluacji

1. Poznajemy się przez zabawę

 

1. Odpowiadamy na pytania: jaki(a) jestem?, co najlepiej lubię robić?, moja ulubiona zabawka.

2. Wykonanie planszy pod hasłem „To Ty”

3. Pasowanie na ucznia i czytelnika

4. Wspólne wyjazdy klasowe (imprezy kulturalne, wycieczki)

 

Wychowawca

Pedagog

Dyrekcja

Rodzice

Bibliotekarz

 

 

Obserwacja:

- wychowawca

- rodzice

Rozmowy:

-Wychowawca

-Rodzice

 

2. Jesteśmy pełnoprawnymi uczniami szkoły

1. Pasowanie na ucznia.

2. Poznajemy nasze prawa i obowiązki

Wychowawca

Dyrektor

Pedagog

 

 

2. Tworzymy grupy zadaniowe

1. Tworzymy klasowe kluby przyjaciół:

-kwiatów

-porządku

2. Ustalamy zakres obowiązków

Wychowawca

Uczniowie

Analiza wytworów pracy dzieci.

-Wychowawca

-Rodzice

 

3. Prezentujemy się jako zespół klasowy

1. Przygotowujemy okolicznościowe przedstawienia i prezentacje prac plastycznych

2. Wspólnie omawiamy nasze działania

Wychowawca

Uczniowie

SU

Rodzice

Bibliotekarz

Analiza wytworów pracy dzieci.

-Wychowawca

-Rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan działań wychowawczych dla klasy drugiej

Cel wychowania: Dziecko zna normy dobrego zachowania i stosuje zwroty grzecznościowe

Efekty działań wychowawczych:

1.   Zna i stosuje zwroty grzecznościowe.

2.   Szanuje rówieśników, młodszych i dorosłych.

3.   Postępuje według przyjętych zasad dobrego wychowania.

4.   Zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować.

 

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób ewaluacji

1. Potrafimy zachować się w klasie, szkole i miejscach publicznych.

 

1. Opracowujemy regulamin dobrego zachowania.

2. Poznajemy zasady  zachowania w instytucjach publicznych

3. Przedstawiamy teksty literackie obrazujące dobre zachowanie

 

 

 

Wychowawca

Pedagog

Rodzice

Uczniowie

Bibliotekarz

 

Rozmowy z dziećmi

Obserwacja:

-Rodzice

-Wychowawca

Organizacja dramy na temat zachowania

- wychowawca

- bibliotekarz

2. Poznajemy piękno i tradycje naszej ojczyzny, regionu, miejscowości.

1. Tworzymy i uczestniczymy w kultywowaniu tradycji szkoły, miejscowości, regionu i kraju:

-bierzemy udział w wycieczkach krajoznawczych

-poznajemy legendy związane z historią regionu

-poznajemy tradycje szkoły, miejscowości, regionu i państwa.

 

Wychowawca

Rodzice

Uczniowie

Bibliotekarz

 

 

3. . Szanujemy rówieśników, młodszych i dorosłych

1. Potrafimy się zachować w klasie i szkole – stosujemy formy grzecznościowe

2. Pomagamy innym.

3. Nie przeszkadzamy sobie w zabawie

Wychowawca

Pedagog

Rodzice

Uczniowie

SU

 

Wybór mistrza grzeczności

Rozmowy z dziećmi

Obserwacja zachowania:

-Wychowawca

-Rodzice

-Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan działań wychowawczych dla klasy trzeciej

Cel wychowania: Dziecko umie zachować się w sytuacjach trudnych.

Efekty działań wychowawczych:

1.   Wie do kogo zwrócić się o pomoc.

2.   Jest świadome swoich praw.

3.   Rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i umie na nie reagować.

 

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób ewaluacji

1. Znamy swoje prawa

1. Jestem dzieckiem i mam swoje prawa

2. Poznajemy prawa i obowiązki ucznia

Wybieramy „Mały Samorząd Uczniowski”

3. Poznajemy osoby i instytucje pomagające dzieciom.

 

Wychowawca

Pedagog

Rodzice

Dyrekcja

Uczniowie

SU

Ankieta

Rozmowa z dziećmi

Obserwacja

-Wychowawca

-Rodzice

2. Wiemy co jest dobre a co złe

1. Odróżniamy dobro od zła.

2 Rozpoznajemy sytuacje niebezpieczne.

3. Rozmawiamy o sytuacjach trudnych.

 

Pedagog

Rodzice

Uczniowie

 

Obserwacje

 

 

3. Kształtujemy umiejętności psychospołeczne

1. Szanujemy drugą osobę i potrafimy jej słuchać.

2. Rozpoznajemy i nakazujemy uczucia

– radzimy sobie z negatywnymi emocjami

3. Lubimy się

-akceptujemy wady i zalety innych

 

Wychowawca

Pedagog

Uczniowie

Obserwacje:

-Wychowawca

-Rodzice

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizja absolwenta trzeciej klasy

Absolwent trzeciej klasy szkoły podstawowej coraz lepiej orientuje się w najbliższym otoczeniu, domu i szkole. Lubi szkołę i lubi się uczyć. Sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą w życiu codziennym.. W kontaktach z innymi ludźmi stosuje podstawowe zasady związane z komunikowaniem się. Formułuje pytania i poszukuje na nie odpowiedzi. W swoim zachowaniu prezentuje pogodę ducha.

Jest otwarty. Swobodnie współpracuje z osobami dorosłymi w swej codziennej aktywności. Przyjmuje uwagi i sugestie w związku z popełnionymi błędami. Jest gotów podejmować działania w sposób planowy. Akceptuje ograniczenia swoich możliwości wynikające z jego wieku. Umie prezentować własne zdanie i słuchać opinii innych. Nawiązuje przyjazne kontakty z innymi ludźmi, współdziała z innymi i akceptuje ich odmienność.

Jest odpowiedzialny. Wykazuje gotowość przewidywania skutków swoich działań. Potrafi odstąpić od działania, przewidując jego negatywne skutki. Rozumie potrzebę podnoszenia  konsekwencji swoich działań.

Jest ciekawy świata. Chętnie korzysta z poznawanych źródeł wiedzy i obserwacji zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu. Potrafi wyciągać proste wnioski ze swoich obserwacji.

Jest rozważny. Szanuje zasady bezpieczeństwa i higieny. Potrafi je stosować w swoich typowych czynnościach.

Jest prawy. Stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu. Rozróżnia zachowania złe i dobre. Rozumie obowiązek podejmowania tych ostatnich.

 Klasy IV – VI

Cele ogólne:

1.   Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia.

2.   Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.

3.   Umacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności osiągania wartościowych i trudnych celów.

 Formy realizacji:

1.   Gry i zabawy.

2.   Dyskusja w grupie.

3.   Dramy.

4.   Twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci.

5.   Wycieczki turystyczno-krajoznawcze i tematyczne.

6.   Warsztaty doskonalące.

7.   Scenki rodzajowe.

8.   Modelowanie postaw.

9.   Kara i nagroda.

 Plan działań wychowawczych dla klasy czwartej

Cel wychowania: Uczeń wie jak komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi

 Efekty działań wychowawczych:

1.   Otwarcie wyraża swoje  sądy, oczekiwania i prośby.

2.   Umie i wykorzystuje zasady aktywnego słuchania.

3.   Stosuje zwroty grzecznościowe i zasady dobrego zachowania.

4.   Ma świadomość wpływu zagrożeń współczesnego świata. 

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób ewaluacji

1. Uczymy się aktywnie słuchać

1.Wzajemne bliższe poznawanie członków zespołu klasowego

2. Poznajemy sposoby koncentrowania uwagi

3. Poznajemy techniki ułatwiające aktywne słuchanie.

 

-Wychowawca

-Pedagog

-Bibliotekarz

Rozmowy:

-Wychowawca

-Nauczyciele

-Rodzice

-Uczniowie

Testy i sprawdziany rozumienia tekstów mówionych

2. Poznajemy zasady sprzyjające jasności wypowiedzi

 

 

1. Poznajemy zasady procesu kwalifikacji

-Wychowawca

-Pedagog

-Nauczyciele j.pol,

historii, przyrody

 

Obserwacja:

-Wychowawca

-Nauczyciele

-Rodzice

 

3. Uczymy się mówić co czujemy i rozumieć uczucia innych

1. Staramy się używać komunikatu „Ja” w sytuacjach trudnych:

-Ja czuję (jestem) ....

-kiedy Ty ... – jakie zachowanie wywołuje daną emocję

-ponieważ ...- dlaczego te emocje u nadawcy się pojawiły

2. Poznajemy (odczytujemy mowę ciała)

-Wychowawca

-Pedagog

Obserwacja:

-Wychowawca

-Nauczyciele

-Rodzice

 

4. Uczymy się wyrażać swoje sądy, prośby i oczekiwania

1. Uczymy się wyrażać swoje zdanie

-Wychowawca

-Pedagog

 

 

5. Poznajemy i analizujemy współczesne zagrożenia

 

1. Poznajemy współczesne zagrożenia.

2. Znamy i stosujemy sposoby radzenia sobie z zagrożeniami

 

-Wychowawca

-Pedagog

-Nauczyciele

 

Analiza pracy uczniów

Rozmowy z uczniami

 Plan działań wychowawczych dla klasy piątej

Cel wychowania: Uczeń zna swoje słabe i mocne strony i umie nad nimi panować.

Efekty działań wychowawczych:

1.   Obserwuje swoje zachowanie w różnych sytuacjach.

2.   Jest świadome własnych zalet i wad.

3.   Umie ocenić wzorce zachowań i  ich wpływ na kształtowanie swojej osoby.

4.   Chce i potrafi się pozytywnie zaprezentować

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób ewaluacji

1. Obserwujemy swoje zachowanie w różnych sytuacjach.

 

1. Naśladowanie rzeczywistości ukazujące zachowania własne i innych w autentycznych sytuacjach

2. Gry dramatyczne pokazujące formy zachowań i uczucia charakterystyczne dla każdego dziecka

-Wychowawca

-Pedagog

 

Obserwacja:

-Wychowawca

-Pedagog

-Nauczyciele

Ankiety dla uczniów

2. Poznajemy siebie z własnego doświadczenia i opinii innych.

1. Jaki (-a) jestem? – sporządzenie mapy z mocnymi i słabymi stronami charakteru.

-Wychowawca

-Rówieśnicy

-Rodzice i krewni

-Pedagog

 

Rozmowy:

-Wychowawca

-Nauczyciele

-Rodzice

Test socjometryczny

-wychowawca

Kwestionariusze do samooceny ucznia

3. Dostrzegamy świat własnych potrzeb i zasób swoich możliwości.

1. Piszemy księgę Marzeń i Celów (szkoły, klasy i ucznia)

Wychowawca

-Nauczyciele humaniści

 

Rozmowy z dziećmi:

-Wychowawca

-Nauczyciele

-Rodzice

4. Potrafimy dokonać autoprezentacji

1. Reklamujemy siebie

2.  2. Przygotowujemy sesję reklamową„Uczeń o jakim się marzy”

 

Wychowawca

Uczniowie

Nauczyciel plastyki i sztuki

 

 

 

 

 Plan działań wychowawczych dla klasy szóstej

Cel wychowania: Uczeń potrafi planować działanie i przewidzieć jego efekt

 Efekty działań wychowawczych:

1.   Potrafi określić cele i dąży do ich osiągnięcia.

2.   Analizuje swoje działanie i zmienia je według potrzeb.

3.   Przewiduje swoje zachowanie i potrafi dostosować je do sytuacji.

4.   Dokonuje samokontroli i samooceny.

 

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób ewaluacji

1. Planujemy swój czas pracy

1. Analizujemy własne potrzeby i zainteresowania.

2. Wyznaczamy sobie cele krótko- i długoterminowe.

3. Ustalamy plan zajęć i sposoby realizacji.

 

-Wychowawca

-Nauczyciel

-Pedagog Rodzice

-Uczniowie

 

Rozmowy z dziećmi:

-Wychowawca

-Nauczyciele

-Rodzice

2. Planujemy swój wypoczynek

1. Ciekawe formy spędzania czasu wolnego – „Burza Mózgów”.

2. Wyjście całej klasy do instytucji kulturalnych (kina, teatru, muzeum).

3. Wycieczka klasowa (plan, miejsce, termin, kosztorys itp.).

-Wychowawca

-Nauczyciele

-Uczniowie

 

Obserwacja:

-Uczniowie

-Wychowawca

Posumowanie imprez przez ankiety dla: uczniów, wychowawcy, rodziców

3. Planujemy higieniczny tryb życia

1. Omawiamy szkodliwość palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania narkotyków.

2. Omawiamy ogólne zasady stosowania higieny.

3. Zdrowo się odżywiamy.

-Wychowawca

-Pedagog

-Pielęgniarka

-Nauczyciel przyrody

Posumowanie imprez przez ankiety dla: uczniów, wychowawcy, rodziców

Stałe uroczystości o charakterze wychowawczym i kulturalnym:

 

UROCZYSTOŚĆ

ZADANIE WYCHOWAWCZE

TERMIN

Pasowanie na ucznia

-budowanie więzi wewnątrzszkolnej,

-przyjęcie nowych uczniów w poczet społeczności szkolnej,

-umacnianie poczucia bezpieczeństwa ,

połowa października

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

 

-umacnianie więzi między członkami społeczności szkolnej,

-pokazanie różnych form podziękowania za trud nauki i wychowania wobec wszystkich pracowników gimnazjum, ukazanie roli i znaczenia nauki wżyciu każdego człowieka,

14.października

-budzenie uczuć patriotycznych, poczucia dumy narodowej,

-zrozumienie znaczenia wolności i niepodległości dla narodu polskiego,

-wzbudzenie chęci uczestnictwa w uroczystościach,

11 listopada

Opłatek Wigilijny, Jasełka

-umacnianie więzi z kolegami i nauczycielami oraz pracownikami szkoły,

-rozwój samodzielności i budzenie inicjatywy w trakcie przygotowań do spotkania,

- kultywowanie polskich tradycji wigilijnych

ok. 20 grudnia

Dzień Kobiet

- szacunek dla kobiet, poszanowanie tradycji

8 marca

Dzień Samorządności

-rozwijanie umiejętności organizowania imprez,

planowania ich przebiegu,

-integracja klasy,

-ukazanie różnych możliwości zabawy i rozrywki,

ok. 20 marca

Święto Parlamentaryzmu Polskiego

-uświadomienie istoty demokracji i jej roli w rozwoju świadomości narodowej,

-zapoznanie z obowiązkami i prawami członków społeczeństwa obywatelskiego,

-świadome uczestnictwo w obchodach święta

 na terenie szkoły i miasta,

3 maja

Dzień Dziecka

-uczestnictwo w imprezach sportowych i zabawach ,

-utrwalenie zasady fair play podczas zawodów,

-przypomnienie treści Karty Praw Dziecka ONZ,

-poznanie instytucji pomocy dzieciom .

1 czerwca

Szkic ideału wychowawczego

 

   Absolwent szkoły podstawowej bardzo dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i w szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Traktuje naukę jako coś oczywistego, czasem nawet atrakcyjnego, choć na ogół nie uczy się bezkrytycznie wszystkiego. Ma określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas, i które stara się rozwijać.

 

   Jest otwarty. Wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. Rozumie /choć nie znaczy to, że przyjmuje z entuzjazmem/ ograniczenia wynikające z jego wieku. Chętnie i skutecznie nawiązuje komunikację, prezentując swój punkt widzenia i rozważając poglądy innych. Wie, że istnieją różne sposoby komunikowania i bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. Interesuje się stawianymi przed nim zadaniami; potrafi planować swoje działania na rzecz ich realizacji.

 

   Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i gotów jest ponosić konsekwencje swoich czynów. Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki, ale jeśli jest w stanie - wytrwale i konsekwentnie szuka rozwiązań alternatywnych. Napotykając na problem stara się go rozwiązać. Jeśli trzeba - zwraca się o pomoc do osób ze swojego najbliższego otoczenia i korzysta z niej. Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy: wykorzystania nowych źródeł wiedzy, opanowania nowych narzędzi. Działając w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności.

   Jest ciekawy świata. Chętnie gromadzi wiadomości korzystając z różnych źródeł. Dostrzega złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo-skutkowe. Stara się poszerzać swoją wiedzę, jest aktywny umysłowo - na ogół się nie nudzi.

   Jest krytyczny. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje  i ocenić ich przydatność dookreślonego celu.

   Jest rozważny. Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku; modyfikuje swoje zachowanie w ich przewidywaniu. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie  i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny. Wykazuje stosowną aktywność fizyczną.

   Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki  w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje.

   Jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. W każdym stara się dostrzec coś dobrego i rozumieć go.

   Jest punktualny. Dotrzymuje terminów . Sprawnie posługuje się czasem planując swoje zajęcia. Szanuje swój czas i innych ludzi.

 

 

 

Załącznikiem do ogólnego programu wychowawczego szkoły są plany pracy wychowawców wraz z harmonogramem działań wychowawczych.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Halina Pencak dnia 26.01.2005
Opublikowana przez Halina Pencak dnia 26.01.2005. Odsłon 8247, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony