Statut

STATUT

Przedszkola nr 8

w Nysie

 

       SPIS TREŚCI:

ROZDZIAŁ      I                  Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ     II                 Cele i zadania przedszkola

ROZDZIAŁ    III                Sposoby realizacji zadań przedszkola

ROZDZIAŁ    IV                 Organy przedszkola

ROZDZIAŁ     V                 Organizacja przedszkola

ROZDZIAŁ   VI                  Nauczyciele i inni pracownicy

ROZDZIAŁ  VII                 Wychowankowie przedszkola

ROZDZIAŁ VIII                 Współpraca  z rodzicami                  

ROZDZIAŁ   IX                   Warunki bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu                   

ROZDZIAŁ    X                   Gospodarka finansowa przedszkola                                         

ROZDZIAŁ   XI                   Postanowienia końcowe

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.1. Publiczne Przedszkole nr 8, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną, która:

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie, co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego

2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

4) realizuje programy wychowania przedszkolnego, uwzględniające podstawę

Programową wychowania przedszkolnego.

 

2. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy Tkackiej 2 w Nysie

3. Organem prowadzącym  jest Gmina Nysa.

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

5. Przedszkole używa nazwy: Przedszkole nr 8 w Nysie.

6. Przedszkole nie posiada imienia. Imię placówce może nadać organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej.

7. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.

      Przedszkole nr 8, ul. Tkacka 2, 48 - 300 Nysa

8. Przedszkole prowadzi:

1) wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3 - 6 lat;

2) obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

9.1. Przedszkole działa na podstawie:

1)              Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z  1991 r.   z póź. zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.

2)              Uchwały Nr VII/104/00 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2011 r.

3)              Niniejszego statutu.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

 

§ 2. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

§ 3. 1. Celem wychowania przedszkolnego jest:

1)              Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2)              Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3)              Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4)              Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5)              Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6)              Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7)              Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8)              Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)              Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10)           Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

§ 4. 1. Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 3 ust. 1 przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1)              Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

2)              Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

3)               Wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

4)               Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

5)              Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

6)              Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

7)              Wychowanie przez sztukę;

8)              Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

9)              Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

10)           Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

11)           Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

12)           Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

13)           Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

§ 5. 1.   Do zadań Przedszkola nr 8 należy:

1)              Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez Przedszkole.

2)              Zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

3)              Kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny dzieci w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

4)              Realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego

5)              Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania;

6)              Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;

7)              Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej wychowankom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

8)              Organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

9)              Dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania i wychowania do możliwości psychofizycznych dzieci w grupie lub poszczególnego dziecka; wyposażanie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola;

10)           Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

11)           Wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

12)           Umożliwianie wychowankom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

13)           Zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej dzieciom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

14)           Rozpoznawanie zainteresowań wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

15)           Upowszechnianie wśród wychowanków wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

16)           Stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć ponad 5-godzinny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

17)           Rozwijanie u wychowanków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

18)           Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu;

19)           Upowszechnianie wśród dzieci wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

20)           Zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

21)           Prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów;

22)           Ochrona wychowanków przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju,

23)           Egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

24)           Dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;

25)           Kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

 

§ 6. Przedszkole kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec placówki, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

 

§ 7. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Przedszkola, nauczyciele, specjaliści i zatrudnieni pracownicy administracyjno - obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, a także w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

 

ROZDZIAŁ III

Sposoby realizacji zadań przedszkola

 

§ 8. 1. Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup

2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

3. Program wychowania przedszkolnego zawiera:

1) szczegółowe cele edukacyjne;

2) tematykę materiału edukacyjnego;

3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

4. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN z różnych wydawnictw:

1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

2) zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów);

3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

 

5. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, dyrektor przedszkola może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu lub zespołu nauczycieli i specjalistów, zatrudnionych w przedszkolu.

6.  Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.

7.  Programy wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola zgodnie z procedurą dopuszczenia do użytku programu wychowania przedszkolnego/zajęć dodatkowych

8. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

9. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

§ 9. 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece nauczyciela, zwanych dalej wychowawcami grupy.

2. Dyrektor przedszkola zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy.

3. W przedszkolu dodatkowo zatrudnieni są specjaliści, którzy prowadzą pracę indywidualną i grupową z dziećmi oraz ich rodzicami.

4. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach, co roku zatwierdza organ prowadzący,

 

§ 10. 1. Przedszkole wydaje informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

 

§ 11. 1. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:

1)     Realizację przez nauczycieli zadań zapisanych § 83w niniejszym statucie;

2)      Zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym według zasad:

a) co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę: w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela,

b), co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, na wycieczce (organizowane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, porządkowe i ogrodnicze),

c) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

d) pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel zagospodarowuje dowolnie (czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne),

3) opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu;

4) przestrzeganie liczebności grup;

5) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

6) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

7) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;

8) kontrolę obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku;

9) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;

10) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

11) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

12) ogrodzenie terenu przedszkola;

13) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

14) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;

15) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami.

16) wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

17) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych;

18) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren przedszkola;

19) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

§ 12. 1. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno - pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom. Polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla wychowanków.

2. Pomoc jest udzielana przez wychowawców grup i następujących specjalistów:

 a) psycholog

    b) pedagog

    c) logopeda,

 

§ 13 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:

1) rodzicami;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi;

3) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

4) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

§ 14. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1) rodziców dziecka;

      2) dyrektora przedszkola;

      3) nauczyciela lub specjalisty;

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej za zgodą rodziców;

5) pomocy nauczyciela;

6) pielęgniarki;

7) pracownika socjalnego;

8) asystenta rodziny;

9) kuratora sądowego.

 

§ 15. 1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka, oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową wychowanka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

 

§ 16. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:

 

1) diagnozowaniu środowiska wychowanka;

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości psychofizycznych wychowanków oraz indywidualnych potrzeb wychowanków, poprzez obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej ( diagnoza przedszkolna) dzieci 5-6 latków Obserwację przeprowadza się obowiązkowo.

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko;

4) wspieraniu wychowanków z wybitnymi uzdolnieniami;

5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych lub grupowych programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentowanej w dzienniku pracy nauczyciela;

6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków i rodziców;

7) podejmowaniu działań wychowawczych oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

12) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

§ 17. 1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

 

§18. 1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z wychowankiem w formie:

     1)  zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć dydaktyczno - wyrównawczych;

     3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych,

        socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

     4) warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

     5) porad i konsultacji.

 

§ 19. 1. Zainteresowania wychowanków oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, dzieckiem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

2. Organizowane w przedszkolu konkursy, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji.

 

§ 20. 1. Indywidualizacja pracy z wychowankiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:

1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości rozwojowych dziecka;

2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych,  

    Intelektualnych i fizycznych dziecka;

3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania umiejętności dziecka;

4) różnicowaniu stopnia trudności i form pracy podczas zajęć.

 

§ 21. W przedszkolu organizuje się zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, które mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli poszczególnych grup. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 dzieci.

§ 22.  Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych może być niższa,                      niż określona w § 21. 

§ 23. 1.  Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to:

1)              Korekcyjno - kompensacyjne, organizowane dla dzieci, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie pedagogiki korekcyjnej, terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 dzieci;

2)              Logopedyczne, organizowane dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć od 2 do 4 dzieci;

3)              Socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

§ 24. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

§ 25. 1. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor przedszkola.

2. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub specjalistycznych decyduje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 26. 1.  Zajęcia psychoedukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobiegania dysfunkcyjnym zachowaniom dziecka oraz wspierania ich rozwoju.

2. Zajęcia psychoedukacyjne prowadzą, w zależności od potrzeb pedagog, psycholog lub logopeda. Zajęcia są organizowane dla grup liczących nie mniej niż 10 osób.

§ 27. Porady, konsultacje, warsztaty dla rodziców udzielają, w zależności od potrzeb nauczyciele i specjaliści w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

 

§ 28. Dyrektor przedszkola dokonuje bilansu potrzeb na dany rok szkolny, w szczególności określa formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację. Z wnioskiem o przydział potrzebnej liczby godzin i etatów występuje do organu prowadzącego.

 

§ 29. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela poradnia psychologiczno - pedagogiczna.

 

§ 30. Do zadań logopedy należy:

        1)  diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy wychowanków;

        2)  prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla wychowanków i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy wychowanków i eliminowania jej zaburzeń;

        3)  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami wychowanków;

        4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

§ 31.1. Przedszkole zapewnia wychowankom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanym społecznie:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) odpowiednie warunki do pobytu w przedszkolu, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka;

4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

 

§ 32. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

§ 33. 1. Dzieci podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

 

2. Indywidualneobowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć.

4.Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w domu rodzinnym.

5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane odpowiednio:

1) z oddziałem przedszkolnym, albo;

2) indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu przedszkola w zakresie określonym w orzeczeniu w odniesieniu do dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

 

6. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia

przedszkolnego kształcenia ogólnego, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.

 

7. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne przygotowanie przedszkolne dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych wychowanka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

 

8. Na podstawie orzeczenia, dyrektor przedszkola ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

9. Wychowankom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor przedszkola w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu przedszkola.

§ 34. 1. Dla dzieci niepełnosprawnych o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych niekwalifikujących się do nauczania integracyjnego o charakterze zajęć grupowych proponuje się nauczanie zindywidualizowane o przewadze zajęć indywidualnych prowadzonych pod kierunkiem pedagoga specjalnego lub terapeuty reedukatora.

1) dziecko zakwalifikowane do nauczania zindywidualizowanego prowadzone jest pod kierunkiem pedagoga specjalnego lub terapeuty - reedukatora, który pomaga dziecku uczestniczyć w zaplanowanych zajęciach, prowadzi terapię indywidualną;

2) w nauczaniu zindywidualizowanym zajęcia o charakterze integracyjnym odbywają się w grupie wiekowo odpowiadającej dziecku niepełnosprawnemu. Zajęcia programowe prowadzi nauczyciel prowadzący grupę, a nauczyciel terapeuta wspomaga pracę dziecka niepełnosprawnego;

3) dziecko zakwalifikowane do nauczania zindywidualizowanego uczestniczy według potrzeb w zajęciach specjalistycznych, pracy indywidualnej i zajęciach grupowych w wymiarze godzin określonych przez komisję kwalifikacyjną.

§ 35. 1. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną.

2. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

 

§ 36. 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad wychowankami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez występowanie o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i organizacji.

 

2. Każdy rodzic ( prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

3. Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.

 

4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków towarzystwa ubezpieczeniowego.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organy przedszkola

 

§ 37. 1. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor przedszkola;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców.

 

§ 38. Każdy z wymienionych organów wymienionych w § 37 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem przedszkola.

 

§ 39. 1. Dyrektor przedszkola:

1) kieruje przedszkolem, jako jednostką samorządu terytorialnego;

2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;

3) jest organem nadzoru pedagogicznego;

4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

 

2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

 

§ 40. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

 

§ 41. 1. Dyrektor przedszkola:

1. Kieruje działalnością opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną, a szczególności:

1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości;

2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;

3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

4) powołuje komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną, gdy zachodzi taka potrzeba;

5) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;

6) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;

8) przedstawia do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

9) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;

10) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców;

11) stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w przedszkolu;

12) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje wychowankom nauczanie indywidualne;

13) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną;

14) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;

15) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej językowej wychowankom, w przypadku, gdy zachodzi taka potrzeba;

16) opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad;

17) skreśla z listy przyjętych do przedszkola, z zachowaniem zasad określonych w

§ 96 statutu

18) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;

19) zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do przedszkola, które temu obowiązkowi podlegają;

20) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.

 

2. Dyrektororganizuje działalność przedszkola, a w szczególności:

1) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;

2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczno- wychowawcze lub opiekuńcze;

3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy wychowawczo - dydaktycznej;

4) ustala wykaz materiałów niezbędnych nauczycielowi do wykonywania czynności wchodzących w zakres jego obowiązków, stosownie do specyfiki przedszkola;

5) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno - sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu wychowanków w budynku przedszkolnym i placu zabaw;

6) dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

7) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;

8) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola;

9) opracowuje projekt planu finansowego przedszkola i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej:

10) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

11) dokonuje, co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw,

12) organizuje prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;

13) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku placówki;

14) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji placówki zgodnie z odrębnymi przepisami;

15) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych;

 

3. Dyrektorprowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola;

2) dokonuje oceny pracy nauczycieli;

3) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;

4) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;

5) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi przedszkola;

6) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;

7) udziela urlopów zgodnie z KN i KP;

8) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;

9) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;

10) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego

 

11) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;

 

12) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

 

13) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;

 

14) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania, wynikających z ustawy o związkach zawodowych i przepisów szczególnych;

 

15) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

 

§ 42. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora przedszkola. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

 

§ 43. 1.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.

 

2.  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo -wychowawcza.

 

§ 44. 1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

 

1) uchwala regulamin swojej działalności;

 

2) zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;

 

3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;

 

4) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy zapisane dziecko;

 

5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;

6) uchwala statut przedszkola i wprowadzane zmiany do statutu.

 

§ 45. 1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniuje:

 

1) przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku przez dyrektora;

 

2) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

 

4) projekt finansowy przedszkola;

 

5) wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora przedszkola;

 

6) pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;

 

7) ramowy rozkład dnia w przedszkolu;

 

8) organizację przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia;

 

9) wydaje opinie w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora.

 

§ 46. 1. Rada Pedagogiczna ponadto:

1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;

2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola;

3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;

4) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora przedszkola;

5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan przedszkola i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;

6) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola;

7) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

8) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

 

§ 47. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek dyrektora, organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub, co najmniej 1/3 jej członków.

 

§ 48. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

 

§ 49. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

§ 50. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które

mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

§ 51. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii informatycznej, zabezpieczającej selektywny dostęp do protokołów oraz rejestrator historii zmian i ich autorów, a także umożliwiający sporządzenie protokołów w formie papierowej. W terminie 10 dni od zakończenia roku szkolnego dokonuje się wydruku papierowego wszystkich protokołów. Ostemplowane i przesznurowane dokumenty przechowuje się w archiwum przedszkola, zgodnie Instrukcją archiwizacyjną.

 

§ 52. 1. W przedszkolu działa Rada Rodziców.

2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola.

3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola.

4. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu każdego oddziału przedszkolnego.

5. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.

6. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).

7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

2) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

 

8. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.

9. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.

 

§ 53. 1. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:

1)     uchwala regulamin swojej działalności

2)     uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy przedszkola

3)     uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Profilaktyki.

 

2. Programy, o których mowa w § 52 ust.1 pkt 2 i 3 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną.

 

3. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego i Profilaktyki, programy te ustala Dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

§ 54. 1. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących ma prawo do:

 

1) opiniowania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu na piśmie w terminie

14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.

2) opiniowania programu i harmonogramu poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;

 

§ 55. 1. Rada Rodziców może:

1) wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

2) występować do dyrektora przedszkola, innych organów przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;

4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

 

§ 56. Zasady współpracy organów przedszkola:

1. Wszystkie organy przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

2. Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi przedszkola w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi przedszkola.

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

4. Organy przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

5. Uchwały organów przedszkola prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących (oprócz uchwał personalnych) podaje się do ogólnej wiadomości poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

6. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez Radę Rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.

7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci.

 

§ 57.Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola.

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola;

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3) dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów - strony sporu;

4) o sposobie rozstrzygnięcia sporu dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w terminie 14 dni od otrzymania wniosku;

 

2. Spory między organami przedszkola a dyrektorem rozpatruje Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

 

3. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje w drodze głosowania, jako decyzję.

 

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego, jako rozwiązanie ostateczne.

 

5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

 

ROZDZIAŁ V

Organizacja przedszkola

 

§ 58. 1.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 

2.  Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 

3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa.

 

4.  Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10 godzin dzienne: od 6.30 do 16.30

 

5. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola.

 

6. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 16.30.

 

7. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 7.30 - 12.30

 

§ 59. 1. Do realizacji zadań statutowych Przedszkole posiada:

1) 5 sal do zajęć dla poszczególnych grup;

2) kuchnię;

3)jadalnię

5) szatnie dla dzieci;

5) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze;

6) plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych.

 

§ 60. 1. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona na podstawie

programu wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez dyrektora przedszkola.

 

§ 61. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 

§ 62. 1.Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) w  przedszkolu  mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

 

2.  Zajęcia dodatkowe są dostępne dla wszystkich  dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności nauki języka obcego, zajęć rewalidacyjnych, zajęć artystycznych i sportowych, powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

a) dla dzieci w wieku 3-4 lata - około 15 minut,

b) dla dzieci w wieku 5-6 lat - około 30 minut.

 

4. Zajęcia dodatkowe mogą  prowadzić  nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu lub nowo zatrudnieni nauczyciele z odpowiednimi  kompetencjami do prowadzenia zajęć  zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący.

 

 

§ 63. 1. Przedszkole, na życzenie rodziców ( prawnych opiekunów) organizuje naukę religii dla grupy nie mniejszej niż 7 osób z oddziału.

 

2. W przypadku mniejszej liczby dzieci, których rodzice ( prawni opiekunowie) złożyli pisemne życzenie udziału ich dzieci w nauce religii, naukę religii prowadzi się w grupie łączonej.

 

3. Nauka religii odbywa się w przedszkolu dwa razy w tygodniu po 0,5 godziny

 

§ 64. Grupy łączone.

 

1. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno -wychowawczych w grupach łączonych.

 

2. Grupa łączona jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 6.00 - 8.00 i 15.30 - 16.30 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola.

 

3. Ilość dzieci w grupie łączonej nie może przekraczać 25.

 

4. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może polecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie.

 

5. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się w grupach o strukturze łączonej, zgodnie z Regulaminem Organizacji Wycieczek.

 

§ 65. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatne.

 

§ 66. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały nauczycielowi prowadzącemu zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

 

§ 67. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciele opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

§ 68. 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

 

2. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:

      a)     liczbę oddziałów,

      b)     liczbę dzieci zapisanych do placówki,

      c)     czas pracy poszczególnych oddziałów,

      d)     czas pracy pracowników niepedagogicznych,

      e)    ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

      f)      liczbę miejsc w placówce,

      g)     liczbę pracowników przedszkola,

      h)     liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

 

3. Dyrektor przedszkola opracowuje arkusz organizacyjny pracy przedszkola do 30 kwietnia każdego roku szkolnego, zaś organ prowadzący zatwierdza go do 25 maja danego roku.

 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przedszkola dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych i specjalistycznych.

 

§ 69. 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

 

Proporcje zachowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym wynoszą:

 

1) co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę

 

2) co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku ( organizowane są tam

gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze, itp.);

 

3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

 

§ 70.  Ramowy rozkład dnia w przedszkolu dla grup całodziennych:

1. W godzinach 6:30 - 8:30:

a) schodzenie się dzieci,

b) zabawy swobodne w kącikach zainteresowań,

c) prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym,

d) zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem bądź indywidualnie,

e) ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem,

f) przygotowanie do śniadania.

2. W godzinach 8.30 - 11.30:

a) śniadanie,

b) zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań,

c) zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej,

d) prace nauczycielki indywidualne lub z małym zespołem o charakterze wyrównawczym, stymulującym, korekcyjnym,

e) zabawy ruchowe z prawidłami,

f) spacery w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym,

g) zabawy w ogrodzie przedszkolnym,

 

h) przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.

3. W godzinach 11.30 - 14.00:

a) obiad,

b) profilaktyka stomatologiczna,

c) zajęcia programowe o charakterze poszerzającym,

d) opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr,

e) zabawy uspokajające i relaksujące, leżakowanie

f) spacer, zabawy w ogrodzie lub w kącikach zainteresowań

g) zajęcia dodatkowe,

W oddziale I i II po obiedzie dzieci leżakują.

4. w godzinach 14.00 - 16.30

a)     zajęcia dodatkowe

b)     prace nauczycielki o charakterze korekcyjnym, wyrównawczym, stymulującym i obserwacyjnym,

c)     gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne,

d)     zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci

 

 

 

§ 71.1. Przedszkole jest jednostka budżetową, której działalność finansowana jest przez Urząd Gminy oraz rodziców (prawnych opiekunów) - w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

 

 2. Świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie podstawy programowej są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, zgodnie z rozporządzeniem MEN;

1)               Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala Dyrektor w porozumieniu z rodzicami i organem prowadzącym.

2)               Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w czasie przekraczającym bezpłatną realizację podstawy programowej określa Rada Gminy i nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.

 

3. W przypadku powstania zaległości w opłatach, o których mowa w ust.2 pkt 1)i 2) przekraczających jeden miesiąc, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.

 

4. Zmiana deklarowanych przez rodzica godzin pobytu dziecka w przedszkolu wymaga aneksu do umowy.

 

5. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłatę za wyżywienie można odebrać, po złożeniu wniosku w kasie GZO w Nysie, na wskazane konto rodzica lub przekazać na cele przedszkola.

 

6. Na wniosek rodziców dziecka, dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną występuje do OPS - u o całkowite lub częściowe sfinansowanie odpłatności za wyżywienie w przedszkolu.(Program Państwa o dożywianiu

 

 

§ 72. 1. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkól wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

 

§ 73. W przedszkolu mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkoli

 

§ 74. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada, za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

 

 

§ 75.1. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

 

1) zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

 

2) otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do przedszkola;

 

3) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;

 

4) indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, zgodnie z ustaleniami zawartymi w opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;

 

5) prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnozą przedszkolną);

 

6) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, a w szczególności informowanie rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach wynika z realizowanego programu wychowania przedszkolnego, systematyczne informowanie o postępach dziecka i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu i rozwoju, w formach przyjętych w przedszkolu;

 

7) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień dziecka;

 

8) wnioskowanie do dyrektora przedszkola o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dziecka, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;

 

9) dostosowanie wymagań edukacyjnych z zajęć do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych wychowanka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe;

 

10) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrektorowi zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt będący na wyposażeniu sali;

 

11) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;

 

12) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;

 

13) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci.

 

14) wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;

 

15) rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;

 

16) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami, co najmniej dwa razy w roku szkolnym oraz indywidualne kontakty z rodzicami dzieci i konsultacje z rodzicami;

 

17) doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego;

18) aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;

 

19) przestrzeganie dyscypliny pracy;

 

20) prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola;

 

21) kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;

 

22) dbanie o wystrój sali powierzonej opiece;

 

23) przestrzeganie tajemnicy służbowej;

 

24) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

 

25) opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;

 

26) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

 

 

2. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:

 

1) dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych bytowych a także potrzeb i oczekiwań;

 

2) tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;

3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;

 

4) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym;

 

5) organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;

 

6) utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem i logopedą lub innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne;

 

7) wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywania trudności i odporności na niepowodzenia;

 

8) wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi - życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali;

 

9) okazywanie troski i życzliwości każdemu dziecku;

 

10) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka;

 

11) stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;

 

12) współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, intendentem w sprawach żywienia dzieci;

 

13) wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;

 

14) dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola;

 

15) udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;

 

16) przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola.

 

§ 76. 1. Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci.

 

Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany:

 

1) skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia dotyczące bhp i p/poż, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;

 

2) do stałej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;

3) do niezwłocznego wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;

 

4) nierozpoczynania zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci;

 

5) do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;

 

6) sprawdzić przed rozpoczęciem zajęć, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu.

 

7) kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;

 

8) dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;

 

9) zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola;

 

10) usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;

 

11) udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;

 

12) niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych u dziecka.

 

§ 77. 1. Pracownicy administracyjno-obsługowi zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w przedszkolu są pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych.

 

2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

 

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

 

3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

 

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

 

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

 

6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

 

7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

 

8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

 

3. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

§ 78. 1. Zadania pracowników administracyjno-obsługowych:

 

1) Do zadań intendenta związanych z obiegiem pieniędzy należypobieranie zaliczek z kasy na zakup żywnościowych i rozlicznie się z nich na bieżąco po uprzednim przedstawieniu rachunków do akceptacji dyrektora,

 

2) Do zadań intendenta związanych z gospodarką magazynową należy:

 

a) sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, wpisywanie sprzętów do poręcznych ksiąg inwentarzowych oraz na fiszki inwentarzowe po ich uprzednim oszacowaniu,

 

b) prowadzenie kartotek materiałowych, ewidencji pozaksięgowych, aktualizacji wywieszek inwentarzowych,

 

c) zabezpieczenie magazynów przed pożarem, kradzieżą i zanieczyszczeniem,

 

d) racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku,

 

e) utrzymywanie czystości (sprzątanie) magazynów żywnościowych.

 

3) Do zadań intendenta związanych z działalnością organizacyjno-gospodarczą należy:

a) wykonywanie badań profilaktycznych,

 

b) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich przepisów dotyczących bhp. i p/poż,

 

c) udział w szkoleniach bhp i p/poż,

 

d) uczestniczenie w inwentaryzacji majątku placówki,

 

e) zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

4) Do zadań intendenta związanych z żywieniem dzieci i personelu należy:

 

a) planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i umieszczanie jadłospisu do wiadomości rodziców,

 

b) wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych za potwierdzeniem kucharki i wpisywanie ich do dziennych raportów żywieniowych,

c) przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie,

 

d) prowadzenie magazynu żywieniowego, właściwe przechowywanie produktów i zabezpieczanie ich przed zniszczeniem,

 

e) prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego,

 

f) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do przygotowywania posiłków zgodnie z przeznaczeniem).

 

§ 79.1. Zadania kucharki:

1) uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;

 

2) przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących norm;

 

3) pobieranie z magazynu produktów żywieniowych w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie ich zabezpieczenie przed użyciem;

 

4) dbanie o najwyższą, jakość i smak posiłków;

 

5) utrzymywanie czystości i porządku w kuchni;

 

6) pobieranie i zabezpieczanie próbek pokarmowych posiłków na potrzeby kontroli Sanepidu;

 

2. Obowiązki kucharki:

1) przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;

 

2) natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia;

 

3) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż;

 

4) branie udziału w szkoleniach bhp i p/poż;

 

5) przestrzeganie zakazu palenia papierosów w przedszkolu i na terenie posesji.

 

§ 80. 1. Zadania pomocy kuchennej:

1) obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków;

 

2) rozdrabnianie warzyw i owoców oraz innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych;

 

3) przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki;

 

4) pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;

 

5) mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego;

 

6) sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, szafy ze sprzętem kuchennym.

 

7) wykonywanie poleceń kucharza wynikających z codziennego podziału prac,

 

8) zastępowanie kucharza podczas jego nieobecności;

 

9) znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni

 

10)Współodpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni

 

11) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów BHP i P/Poż

 

12) udział w szkoleniach BHP i P/Poż

 

13) wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związany z organizacją pracy w przedszkolu

 

 

 

§ 81. 1. Zadania pomocy nauczyciela:

 

1) Sprzątanie:

Codziennie

a) zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu (na mokro) ze sprzętów.

 

2) Opieka nad dziećmi:

 

a) pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na zewnątrz,

 

b) opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek,

 

c) pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety,

 

d) udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,

 

e) udział w dekorowaniu sali,

 

f) sprzątanie po „małych przygodach".

 

3) Przestrzeganie BHP:

a) odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi,

 

b) zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu,

 

c) udział w szkoleniach bhp i p/poż,

 

d) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż,

 

e) wykonywanie badań okresowych,

f) zakaz palenia papierosów w przedszkolu i na terenie posesji.

 

4) Gospodarka materiałowa:

 

a) kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, pomocy, znajomość stanu posiadania,

 

b) umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym,

 

c) zabezpieczanie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu,

 

d) dbałość o powierzony sprzęt, rośliny, zwierzęta,

 

e) ponoszenie odpowiedzialności materialnej za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania.

 

 

5) Sprawy ogólne:

a) dbałość o estetyczny wygląd zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek na prace indywidualne,

 

b) mycie umywalek, sedesów (brodzika) wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących,

 

c) sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych,

 

d) zmywanie, pastowanie w miarę potrzeby częściowo (raz na 2 tygodnie całości).

 

6) Do codziennych obowiązków należy utrzymanie we wzorowej czystości sal  i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania.

 

1 raz w tygodniu:

a) zmiana ręczników (pranie i prasowanie),

 

1 raz na dwa miesiące:

a) generalne porządki - mycie okien, drzwi, lamperii, parapetów, glazury,

b) pranie firanek, mycie podłóg, listew, lamp oświetleniowych,

c) mycie zabawek, sprzętów, mebli.

 

2) Organizacja posiłków:

a) przynoszenie naczyń do sali nie wcześniej niż pół godziny przed posiłkiem,

b) rozdawanie 3 razy dziennie właściwych porcji dzieciom według ilości podanej do kuchni,

c) estetyczne podawanie posiłków (uwzględnienie noży, widelców),

d) przestrzeganie obowiązków wydania ciepłych posiłków,

e) pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących.

f) podawanie dzieciom wody mineralnej w ciągu dnia

g) odpowiedzialność za sztućce

h)dbanie o czystość w jadalni

 

7. Pomoc nauczyciela nie może udzielać informacji o dzieciach ich rodzicom /prawnym opiekunom/.

 

§ 82. 1. Zadania pracownika gospodarczego:

 

1) systematyczne lokalizowanie usterek występujących w przedszkolu poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń;

 

2) kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, wodno -kanalizacyjnych, grzewczych, elektro -energetycznych;

 

3) systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów zgłaszanych ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek;

 

4) wykonywanie prac remontowo - budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu, przygotowania, zlecanych przez dyrektora;

 

5) dbanie o powierzony sprzęt;

 

6) utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych.

 

7) udział w szkoleniach bhp i p/poż;

 

     8) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż

 

      9) wykonywanie poleceń dyrektora

 

 

  § 83. 1. Zadania pomocy administracyjno - biurowej.   

 

      Pomocnik administracyjno - biurowy podlega dyrektorowi. Współpracuje z nim, członkami Rady  Pedagogicznej i innymi pracownikami przedszkola w zakresie prawidłowego funkcjonowania placówki. W swoim postępowaniu dba o właściwe wychowanie dzieci.   

Pamięta o tym, że swoją postawą wpływa na kształcenie nawyków i przekonań innych. Miejscem pracy jest wyznaczony przez dyrektora sekretariat przedszkola. W czasie godzin ustalonych przez dyrektora przedszkola może oddalić się jedynie za jego zezwoleniem.

 

  Obowiązki       

1. Prowadzenie sekretariatu tj.:

-przyjmowanie i załatwianie poczty, w tym również rejestrowanie pism oraz przechowywanie poczty załatwionej w segregatorach i teczkach. Czuwanie nad terminowością załatwiania spraw,

-załatwianie interesantów-, rodzice, nauczyciel

-przyjmowanie telefonów,

-prowadzenie i przechowywanie akt osobowych,

-obsługa kancelaryjna przedszkola,

-prowadzenie ewidencji: zakupu znaczków pocztowych, biletów

-prowadzenie dokumentacji pracowników wg jednolitego rzeczowego wykazu akt wymaganych w szkolnictwie,

-prowadzenie sprawozdań GUS i SIO w porozumieniu z dyrektorem szkoły, współpraca z lekarzem, pielęgniarką,

-prowadzenie ewidencji dzieci

-księga rejestru kart dzieci

-księga wychowanków

-pisanie materiałów związanych z pracą przedszkola

 

2.Pomoc administracyjno - biurowa odpowiada za właściwe przechowywanie pieczątek i druków przedszkolnych, dokumentacji przedszkola, na ubezpieczenie, itp./

 

3.Prowadzi książkę kontroli przedszkola

 

4.Troszczy się w porozumieniu z dyrektorem przedszkola o zaopatrzenie w materiały piśmienne, środki czystości, itp.

 

5.Prowadzi czynności pomocnicze w toku prowadzenia inwentaryzacji majątku przedszkola.

 

6.Wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora przedszkola

 

 

ROZDZIAŁ VII

Wychowankowie przedszkola

 

§ 84. Zasady rekrutacji do przedszkola.

 

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 

2. Rekrutacja do przedszkola odbywa się w terminie określonym przez organ prowadzący. Przedszkole na stronie www podaje do publicznej wiadomości terminy przyjęć.

 

3. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych nie przekroczy liczby wolnych miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola na podstawie złożonych wniosków, w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 

4. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w przedszkolu, dzieci przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, które trwa od 1marca do 31 kwietnia danego roku.

Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną  w składzie:

 

1) przedstawiciel Rady Pedagogicznej - przewodniczący;

 

2) przedstawiciele Rady Pedagogicznej - członek;

 

3) przedstawiciele Rady Pedagogicznej - członek;

 

4) przedstawiciel Rady Rodziców - członek.

 

Termin rekrutacji trwa od1marca do 31kwietnia danego roku.

 

 

5. Do przedszkola w  pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 5 lat, odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

5. Pozostałe dzieci w wieku 3, 4 lat po przeprowadzeniu I etapu postępowania rekrutacyjnego biorąc pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

2) dzieci z wielodzietnych rodzin

 

3) dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności

 

4) dzieci rodziców, u których stwierdzono niepełnosprawność jednego z rodziców

 

5) dzieci rodziców, wobec których orzeczono niepełnosprawność obojga rodziców

 

6) dzieci z rodzin, w której występuje orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa

 

7) dzieci wychowywane przez samotnych rodziców

 

8) dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych

 

Kryteria o których mowa powyżej mają jednakową wartość.

 

6. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników w etapie I postępowania rekrutacyjnego  lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na  II etapie brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

 

a) dzieci obojga pracujących rodziców / opiekunów /

 

b) dzieci, których rodzeństwo kontynuuje edukację w placówce

 

c) dzieci, których rodzice / opiekunowie wybrali przedszkole najbliższe miejsca zamieszkania lub pracy rodziców / opiekunów

 

d) dzieci, których rodzice/ opiekunowie deklarują czas pobytu dziecka w przedszkolu ponad realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

7. Spełnianie kryteriów przez kandydata potwierdzane jest odpowiednimi zaświadczeniami.

 

8. Kandydata zamieszkałego poza terenem danej gminy można przyjąć do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w przedszkolu nadal są wolne  miejsca.

W przypadku większej liczby kandydatów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na zasadach określonych dla kandydatów zamieszkałych na terenie gminy.

 

9. W trakcie roku szkolnego Dyrektor przedszkola przyjmuje dzieci z listy rezerwowej w przypadku zwolnienia miejsca.

 

10. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

 

11. Jeżeli przyjęcie dziecka wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy placówki, powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

 

12. Przepisy powyższe dotyczą również dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

13. Dyrektor zgodnie z Zarządzeniem podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych w terminie do 18.04 br.

 

14. Listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych dyrektor podaje do publicznej wiadomości do 18.06 br.

 

15. W terminie do 7 dni od podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą składać wnioski o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

16. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia następuje do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

17. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia przysługuje do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

18.Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia następuje do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

19. W uzasadnionych przypadkach może być przyjęte do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 lata:

-        niemożności zapewnienia dziecku całodobowej opieki,

-        samotnego rodzica,

-        z rodziny zastępczej, patologicznej,

-        szybszego, niż przeciętny rozwój psychiczny i fizyczny dziecka

 

 

§ 85. Prawa i obowiązki przedszkolaka.

 

1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

 

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania;

 

3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4) poszanowania jego godności osobistej;

 

5) poszanowania własności;

 

6) opieki i ochrony;

 

7) partnerskiej rozmowy na każdy temat;

 

8) akceptacji jego osoby.

 

9) indywidualnego nauczania;

 

10) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;

 

11) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych;

 

2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

1) szanować kolegów i wytwory ich pracy;

 

2) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;

 

3) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;

 

4) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;

 

5) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

 

6) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;

 

7) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;

 

8) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

 

§86 . Nagrody i kary.

 

1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone:

1) ustną pochwałą nauczyciela.

 

2) pochwałą skierowaną do rodziców,

 

3) nagrodą rzeczową,

 

4) listem gratulacyjnym,

 

5) pochwałą dyrektora,

 

6) odznaką honorową przedszkola.

 

2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu:

 

1) reprymendą - rozmową z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania,

2) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza,

 

3) odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy,

 

4) powtarzaniem poprawnego zachowania,

 

5) czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw.

 

3. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

 

§ 87. Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

1. Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:

 

1) nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad miesiąc;

 

2) zalegania przez rodziców z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego;

 

3) zatajenia przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego;

 

4) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 

2. Dyrektor przedszkola po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej, na której wychowawca grupy referuje problem.

 

3. Wychowawca zachowuje obiektywizm. Zapoznaje Radę Pedagogiczną o podjętych działaniach, zmierzających do ustania przyczyny, upoważniającej Radę Pedagogiczną do podjęcia uchwały o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

4. Rada Pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji, podejmuje uchwałę w danej sprawie, zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.

 

5. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi przedszkola.

 

6. Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę Rady Pedagogicznej przez wydanie decyzji, którą doręcza rodzicom, a w przypadku niemożności doręczenia osobistego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 

7. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do organu prowadzącego w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

 

8. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba, że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a.

 

9. Nie może być skreślone z listy dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne.

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Współpraca z rodzicami

 

§ 88. Prawa i obowiązki rodziców.

1. Rodzice mają prawo do:

 

1) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;

 

2) znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;

 

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

 

4) wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;

 

5) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;

 

6) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;

 

7) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.;

 

8) zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;

 

9) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;

 

10) wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;

 

11) udziału w zajęciach otwartych organizowanych w przedszkolu.

 

2. Rodzice mają obowiązek:

1) regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;

 

2) współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola;

3) przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;

 

4) odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;

 

5) informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

 

6) zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;

 

7) znać i przestrzegać postanowienia statutowe;

 

8) przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;

 

9) interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;

 

10) kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;

 

11) zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

 

12) uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez Przedszkole;

 

13) bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie zmiany adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;

 

14) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;

 

15) informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

 

16) dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalającą na pobyt dziecka w przedszkolu.

 

17) zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;

 

18) kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.

 

§ 89. Formy współpracy z rodzicami.

 

1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych.

Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:

 

1) rozszerzania i pogłębiania wiedzy rodziców o dziecku;

 

2) ustalania jednolitych form oddziaływania wychowawczego;

3) podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców poprzez:

 

a) rozmowy indywidualne,

 

b) zebrania grupowe i ogólne, co najmniej dwa razy w roku szkolnym,

 

c) gazetkę dla rodziców

 

4) uczestnictwa rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły:

 

a) zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie wiekowej,

 

b) kontynuację przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań,

 

c) utrwalania nawyków, umiejętności i wiadomości, wymianę informacji o postępach i trudnościach dziecka.

 

.§ 90. Informacje porządkowe dla rodziców.

 

1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6.30 - 8.30.

Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawczyni grupy.

 

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.

 

3. Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola.

 

4. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.

 

5. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.

 

6. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby.

 

7. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.

 

8. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.

 

9. Rodzice są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego i adres.

 

 

§ 91. Zasady odbierania dzieci z przedszkola.

 

1. Rodzice odbierają dzieci do godziny 16:30.

 

2. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane.

 

3. Nauczyciel zobowiązany jest do pobrania pisemnych upoważnień od rodziców lub prawnych opiekunów dla osób upoważnionych do odbierania dziecka z przedszkola.

 

4. Rodzice składają upoważnienie w pierwszych dniach września - przy pierwszym kontakcie rodzica z nauczycielem.

 

5. Upoważnienie wystawia, co najmniej jeden rodzic ( opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości ( nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego.

 

6. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.

 

7. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

 

8. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa ( osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).

 

9. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.

 

10. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16:30, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

 

11. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1

godzinę - do 17:30 . Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.

 

12. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

 

13.Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola.

 

 

 

§ 92. Wyposażenie wychowanka.

 

1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.

 

2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, przybory toaletowe do mycia zębów, piżamę i poszwę ( w przypadku leżakowania), worek ze strojem gimnastycznym (5 i 6 - latki). Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku. Na początku roku szkolnego wychowawczynie wywieszają spis materiałów i przyborów do zajęć plastycznych, w które należy dziecko zaopatrzyć.

 

3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek. Za zepsucie i zagubienie Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

 

4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

 

 

ROZDZIAŁ IX

Warunki bezpiecznego pobytu w przedszkolu

 

§ 93.  Warunki bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu.

 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie przedszkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren przedszkola sprawują: pracownik obsługi przedszkola oraz dyżurujący nauczyciele.

2. Na czas zajęć w budynku przedszkola, wejście do przedszkola jest zamykane na klucz, by nie umożliwić wejście osobom niepożądanym.

 

3. Obce osoby mogą być wpuszczone do budynku przedszkola po wylegitymowaniu się i tylko za zgodą dyrektora przedszkola.

 

4. Wszyscy rodzice mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi przedszkola podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni.

 

5. W widocznych miejscach umieszczone są instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z numerami telefonów alarmowych.

 

6. W przedszkolu określone są miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsce lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych.

 

7. W przedszkolu jest opracowana i znana pracownikom instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

8. W przedszkolu zapewniono możliwość rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatorów głosowych na wypadek zagrożeń.

 

9. Instalacje grzewcze i elektryczne chronione są przed bezpośrednim dostępem dzieci. Ewakuacyjne umożliwiają

 

10. Przedszkole zapewnia wychowankom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie przedszkola oraz poza jego terenem w trakcie wycieczek:

1) podczas zajęć obowiązkowych i zajęcia dodatkowego z języka angielskiego za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania dyrektora o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;

2) podczas zajęć poza terenem przedszkola pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek przedszkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

 

11. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku - sala gimnastyczna, plac zabaw nauczyciel zapoznaje rodziców i dzieci z regulaminem korzystania ze sprzętu będącego na ich wyposażeniu..

12. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad grupą przejmuje inny pracownik przedszkola

 

13. W razie zaistnienia wypadku z udziałem dziecka, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia przedszkolnego inspektora bhp oraz Dyrektora przedszkola.

 

14. Dyrektor Przedszkola powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie przedszkola pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.

 

15. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia - państwowy inspektor sanitarny

 

 

ROZDZIAŁ X

Gospodarka finansowa przedszkola

 

 

§ 94. 1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

2. Dyrektor dysponuje środkami finansowymi do wysokości kwot przyznanych w uchwale budżetowej w roku budżetowym.

 

3. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej przedszkola odpowiedzialność ponosi dyrektor, w szczególności za:

 

1) prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi przedszkola, zgodnie z przepisami rocznego planu finansowego,

 

2) dokonywanie wydatków w ramach podziału klasyfikacyjnego obowiązującego planu finansowego i w kwotach nieprzekraczających wysokość kwot w nim przewidzianych,

3) terminowe rozliczanie za pomocą stosownych dokumentów z organem prowadzącym przedszkole ze środków otrzymanych z budżetu tego organu,

 

4) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych przy zakupie towarów, usług i robót budowlanych ze środków budżetowych otrzymanych

Od organu prowadzącego przedszkole, objętych rocznym planem finansowym przedszkola,

 

5) prawidłowe - rzetelne, celowe, oszczędne i efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem przedszkola.

 

4. Obsługa administracyjna (finansowa, ekonomiczna i kadrowa) prowadzona jest przez Gminny Zarząd Oświaty.

 

5. Do zadań Gminnego Zarządu Oświaty w ramach obsługi, o której mowa w pkt 4 należy:

1) opracowywanie na wniosek dyrektora przedszkola projektów planów finansowych oraz ich zmiany;

 

2) prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

 

3) naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie ewidencji oraz sprawozdawczości z zakresu zatrudniania i funduszu płac;

 

4) organizowanie wypłat wynagrodzeń oraz innych należności dla pracowników przedszkola;

 

5) prowadzenie obsługi finansowo - księgowej - dokonywanie zapłaty zobowiązań;

 

6) obsługa kadrowa pracowników przedszkola;

 

7) prowadzenie obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników administracji, obsługi i nauczycieli;

 

8) koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych;

 

9) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych (bilans, rachunku zysków i strat, zmian w funduszu jednostki);

 

10) archiwizowanie dokumentacji finansowo - księgowej;

 

11) prowadzenie windykacji należności;

 

12) organizacja obsługi w zakresie bhp.

 

 

ROZDZIAŁ XI

Przepisy końcowe

 

 

§ 95. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przedszkola w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt.

 

§ 96. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.

 

§ 97. Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji) do statutu jest identyczny, jak tryb jego uchwalania.

 

§ 98. Dyrektor przedszkola publikuje ujednolicony tekst statutu, jako załącznik do obwieszczenia, po otrzymaniu upoważnienia od Rady Pedagogicznej.

 

 

 

 

Nowy ujednolicony tekst Statutu Przedszkola nr 8 w Nysie został uchwalony i przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2014 w dniu  21.01.2014r

 

Wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora przedszkola.

 

Traci moc obowiązujący tekst Statutu Przedszkola nr 8 w Nysie z dn. 31.08.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    ......................................................

                                                                                                           /dyrektor/

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.10.2015
Opublikowana przez Katarzyna Marek dnia 22.10.2015. Odsłon 9318, Wersja 6drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony