Program wychowawczy

 

 

 

GIMNAZJUM  nr 1

im. Tadeusza Kościuszki   

w NYSIE

 

 

 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

                                        

2002 - 2005

   

 

 


Nysa,  wrzesień 2002

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

 1. Wstęp
 2. Cele ogólne i szczegółowe
 3. Program szkolnej profilaktyki
 4. Stałe znaczące wydarzenia w życiu Gimnazjum nr 1
 5. Szczegółowy harmonogram działań wychowawczych na rok szkolny 2002/2003
 6. Szczegółowy harmonogram działań profilaktycznych na rok szkolny 2002/2003
 7. Załączniki:

·        Obraz gimnazjalisty

·        Ideał wychowawcy

·        Absolwent gimnazjum

·        Harmonogram imprez szkolnych w roku szkolnym 2002/2003

 

 

A.  WSTĘP

W Gimnazjum nr 1 w Nysie w oparciu o obowiązujące akty prawne (Ustawa o systemie oświaty, Konstytucja RP oraz Deklaracja o prawach dziecka) i dokumenty (Podstawa Programowa – Rozporządzenie M E N z dn. 15. 02. 1999r.), a także o wypracowane przez społeczność szkolną materiały (załączniki 1, 2, 3) ustanowiono następujące wartości, w celu ich osiągania, przestrzegania i poszanowania:

  1. patriotyzm, miłość do własnego miasta, regionu, kraju.
  2. szacunek dla polskiego dziedzictwa kulturowego.
  3. tolerancja, otwarcie na innych, wrażliwość i uczynność.
  4. odpowiedzialność za społeczności, których uczniowie są uczestnikami, aktywność społeczna.
  5. samodzielność, samodyscyplina, odpowiedzialność za soje działania i podejmowane decyzje.
  6. dociekliwość poznawcza ukierunkowana na dobro, prawdę i piękno.
  7. uczciwość, wytrwałość, rzetelna praca i przedsiębiorczość prowadząca do zbudowania koncepcji swojego życia.

 

Za wartości priorytetowe uznano:

 

  1. WDRAŻANIE DO DEMOKRACJI POPRZEZ WOLNOŚĆ  W POŁĄCZENIU Z ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ.
  2. KSZATAŁTOWANIE POSTAW I WARTOŚCI UMOŻLIWIAJĄCYCH DOKONYWANIE WYBORU ZACHOWAŃ WŁAŚCIWYCH DLA ZDROWIA FIZYCZNEGO I PSYCHICZNEGO.

 

Koncepcja pracy wychowawczej w Gimnazjum nr 1 wynika ze wspólnie wypracowanej definicji WYCHOWANIA.

 

„Wychowanie jest to długotrwały proces zmierzający do ukształtowania osobowości młodego człowieka poprzez:

·        dostarczenie dziecku wzorów pozytywnych zachowań,

·        odkrywanie jego możliwości i rozwijanie uzdolnień,

·        uczenie konstruktywnego radzenia sobie z własnymi brakami, trudnościami i negatywnymi emocjami”

 

Wszelkie działania wychowawcze i profilaktyczne są realizowane przy akceptacji i współpracy rodziców.

   

B. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE.

 

I.                    Wdrażanie do demokracji poprzez korzystanie z wolności w połączeniu    z odpowiedzialnością.

 

1.      Uczeń zrozumie i zaakceptuje demokrację z życiu społecznym.

§         Uczeń zaznajomi się z procedurami demokratycznymi.

 

2.      Uczeń w sposób świadomy będzie stosował demokratyczne zasady współżycia w klasie, szkole i poza nią.

§         Uczeń nauczy się stosować demokratyczne procedury w praktyce życia szkolnego, klasowego.

§         Samorząd Uczniowski współuczestniczy w kierowaniu niektórymi dziedzinami życia szkoły.

§         Samorząd Uczniowski inicjuje współpracę między gimnazjami z terenu Nysy, województwa i zagranicy.

 

3.      Uczeń będzie chciał i umiał we własnych działaniach podejmować odpowiedzialność za siebie i innych.

§         Uczeń opanuje umiejętności oceny własnych działań.

§         Uczeń uzyska sprawność organizowania i współorganizowania klasowych i szkolnych imprez.

 

II.                  Kształtowanie postaw i wartości umożliwiających dokonywanie wyboru zachowań właściwych dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

 

1.      Uczeń zna istotę zdrowia psychicznego i fizycznego.

§         Uczeń czuje się akceptowany w zespole klasowym.

§         Uczeń uczy się prawdy o życiu i sobie.

§         Uczeń umie właściwie zaplanować swój czas pracy i odpoczynku.

§         Uczeń zna sposoby walki ze stresem.

§         Uczeń uświadomi sobie znaczenie ruchu dla utrzymania organizmu  w dobrej kondycji.

 

2.      Uczeń dba o bezpieczeństwo swoje i innych w życiu codziennym.

§         Uczeń potrafi się bezpiecznie zachować i nie stwarza zagrożenia dla innych.

 

3.      Uczeń docenia i właściwie rozumie wpływ środowiska na życie człowieka.

§         Uczeń wykazuje aktywną postawę w działaniach na rzecz ochrony środowiska.

 

4.      Integracja zespołu klasowego.

§         Przełamanie onieśmielenia i zmniejszanie napięcia psychicznego członków zespołu klasowego.

§         Tworzenie okazji do wzajemnego poznania.

§         Rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

§         Stwarzanie okazji do zastanawiania się nad problemem zaufania, do przeanalizowania własnych relacji z innymi ludźmi.

 

5.      Poznanie zasad skutecznej komunikacji.

§         Analiza przyczyn zakłóceń w procesie komunikacji.

§         Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania.

§         Poznanie zasad skutecznej komunikacji.

§         Rozwijanie umiejętności bezpośredniego i otwartego wyrażania próśb i oczekiwań.

§         Rozwijanie empatii.

 

6.      Profilaktyka alkoholowa, narkotykowa i nikotynowa.

§         Przedstawienie motywów sięgania po używki.

§         Ukazanie zdrowotnych, społecznych, ekonomicznych i moralnych następstw i metod ich leczenia.

§         Ukształtowanie skutecznych sposobów odmawiania.

§         Zachęcanie do podejmowania własnej aktywności na polu profilaktyki uzależnień.

 

7.      Profilaktyka przemocy.

§         Uwrażliwianie uczniów na wszechobecność w życiu codziennym przejawów przemocy.

§         Rozwijanie u dzieci samoświadomości własnych emocji i uczuć.

§         Zrozumienie przez uczniów źródeł zachowań agresywnych i ich skutków osobistych i społecznych.

§         Ukazanie zachowań alternatywnych w sytuacjach wzbudzających agresję.

 

 

C. PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

 

            Program szkolnej profilaktyki  w Gimnazjum nr 1 w Nysie opracowano w oparciu o następujące :

 1. dokumenty :

-         Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

(Art. 47; Art. 48; Art. 53,ust.3, Art.68, Art.72, ust. 1);

-         Konwencję o Prawach Dziecka  przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów  Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku , ratyfikowaną przez Polskę 30 września 1991r.

       (Art. 5; Art. 6; Art. 9; Art 12; Art 13; Art 14; Art.16;Art 18; Art 19; Art. 27;)

 1. przepisy oświatowe:

-         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

       ( §2, ust.1 pkt 1; § 3 pkt 2)

 1. przepisy poza oświatowe:

-         Ustawę z dnia 19 sierpnia  1994r.o ochronie zdrowia psychicznego

( Rozdz.1, Art. 1.1.; Art.2; Art. 4.1.)

-         Ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi

( Rozdz.1, Art.2.1.; Art.  4.1.; Art.5)

-         Ustawę z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania  tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Art.3)

-         Ustawę z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(Rozdz.1 Art. 1.2.; Art. 3.2.; Rozdz.2, Art.7.1.;Art.7.2; Art.8.1.;Art. 9.4.)

 

WSTĘP

 

            Mówiąc o profilaktyce w gimnazjum odwołaliśmy się do szerokich definicji tego pojęcia. Zgodnie z jedną z takich definicji „ profilaktyka to likwidacja przyczyn niekorzystnych zjawisk (Słownik Wyrazów Obcych  PWN 1971). Tych niekorzystnych zjawisk, zagrożeń rozwoju ucznia, jak również   ich przyczyn jest wiele. Dlatego proponujemy swoiste uściślenie „profilaktyka problemów dzieci i młodzieży”.

            W opracowanym programie wyróżniamy dwa rodzaje profilaktyki tj. pierwszorzędową (adresowaną do ogółu dzieci i młodzieży, mającą na celu promocję zdrowego trybu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji ( np. alkoholowej czy narkotykowej) oraz pewne elementy profilaktyki drugorzędowej (adresowanej do osób z grup podwyższonego ryzyka, a więc do tych, które przeszły już inicjację i u których występują mniej lub bardziej liczne problemy (osobiste, rodzinne, szkolne) z tego właśnie powodu. Jej celem jest pomoc w „wycofaniu się” z zachowań ryzykownych.

            Świadomie pomięliśmy profilaktykę trzeciorzędową- adresowaną do młodych ludzi z grup wysokiego ryzyka (uzależnionych), ponieważ zakłada ona prowadzenie specjalistycznych działań typu: odtruwanie, leczenie odwykowe, psychoterapię, resocjalizację etc. w celu zatrzymania procesu chorobowego i degradacji społecznej.

 

 

ZADANIA REALIZAOWANE W RAMACH

PROGRAMU SZKOLNEJ PROFIAKTYKI

 

 

1.    Stworzenie przyjaznego klimatu szkoły

 

Ø      diagnoza procesu adaptacji  uczniów w klasach pierwszych- ankieta;

Ø      przeprowadzenie ankiety „ Co sądzę o mojej szkole?” w kasach II-III ;

Ø      organizowanie imprez klasowych i szkolnych;

Ø      prowadzenie warsztatów doskonalących umiejętności interpersonalne uczniów,   nauczycieli, rodziców;

Ø      opracowanie dla wychowawców scenariuszy godzin wychowawczych, które będą  dostępne w bibliotece szkolnej;

Ø      prowadzenie pozalekcyjnych  zajęć sportowych, będących wartościową

           formą wykorzystywania  czasu  wolnego;

Ø  prowadzenie kół ,  rozwijających zainteresowania uczniów;

Ø  wspomaganie uczniów z  ubogich rodzin, poprzez np. udostępnianie im podręczników z biblioteki szkolnej, pozyskiwanie sponsorów na  okolicznościowe prezenty dla nich, opracowanie listy uczniów na dożywianie  finansowane przez MOPS  etc.;

Ø  opieka nad dziećmi  dojeżdżającymi szkolnym autobusem;

Ø  opracowanie i wdrożenie programu preorientacji  zawodowej dla uczniów   klas III;

 

2. Budowanie dobrej współpracy z rodzicami i pozyskiwanie ich  

    jako sojuszników działań wychowawczych oraz profilaktycznych 

    prowadzonych przez nauczycieli

 

Ø      organizowanie zebrań  rodziców – pedagogizacja;

Ø      opracowanie dla wychowawców materiałów na spotkania z rodzicami, dostępnych  w bibliotece szkolnej;

Ø      indywidualne konsultacje;

Ø      imprezy klasowe;

 

3.      Wypracowanie strategii szkoły wobec palenia, picia alkoholu i odurzania się narkotykami, przemocy rówieśniczej oraz innych niepożądanych zachowań uczniów i konsekwentne jej wdrażanie

 

Ø      przeprowadzenie diagnozy sytuacji wychowawczej szkoły ;

Ø      wypracowanie i wdrożenie wykorzystywanie procedur postępowania w sytuacjach  kryzysowych;

 

4.    Pomoc uczniom mającym trudności w nauce

 

Ø      indywidualne konsultacje nauczycieli z rodzicami, uczniami;

Ø      zajęcia wyrównawcze;

Ø      konsultacje w PPP;

 

5.      Wczesne rozpoznawanie uczniów z grup ryzyka i kierowanie ich do  psychologa lub pedagoga dla przeprowadzenia wstępnej diagnozy

 

Ø      indywidualne konsultacje nauczycieli   z rodzicami, wychowawcami , pedagogami szkolnymi;

Ø      konsultacje w PPP;

 

6.    Pomoc uczniom zagrożonym różnymi rodzajami patologii społecznych

 

Ø      indywidualne konsultacje z uczniami , rodzicami, nauczycielami;

Ø      kierowanie do instytucji udzielających specjalistycznej pomocy: PPP, CPU, PCPR, SR, KPP;

Ø      podejmowanie omawianej tematyki w ramach g.d.d.w.

Ø      realizacja programów profilaktycznych:  „ W Tobie jest siła” „ Być na fali”;

Ø      realizacja programu:  „Nie, dziękuję”;

Ø      realizacja wybranych  fragmentów innych   programów profilaktycznych np. Drugi Elementarz; etc.

Ø      spotkania indywidualne i   zbiorowe (klasowe) z pielęgniarką szkolną;

Ø      projekcje filmów z  zakresu problematyki uzależnień i przemocy w ramach zajęć świetlicowych;

 

7.      Udostępnianie uczniom i rodzicom informacji o specjalistycznej pomocy  poza szkołą

 

Ø      indywidualne konsultacje;

biblioteczka informacyjna dostępna u pedagogów szkolnych.;

 

8.      Szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie profilaktyki zagrożeń oraz umiejętności wychowawczych

 

Ø                 doskonalenie nauczycieli w ramach zewnątrz i wewnątrzszkolnego szkolenia zawodowego.

 

 

D.    STAŁE, ZNACZĄCE WYDARZENIA W ŻYCIU  GIMNAZJUM NR 1 W NYSIE

W ROKU SZKOLNYM 2002/2003

 

WYDARZENIE

WARTOŚCI

EFEKTY

Rozpoczęcie

i zakończenie roku szkolnego

wrzesień

czerwiec

Tradycja szkolna, dobre obyczaje, szacunek, obowiązkowość, odpowiedzialność.

Uczniowie potrafią właściwie zachować się w obecności sztandaru, śpiewania hymnu, wystąpień.

Przyjęcie do grona gimnazjalistów, pożegnanie absolwentów

październik

czerwiec

Tradycja, więź, wspólnota przeżyć, odpowiedzialność, symbolika.

Uczniowie szanują tradycje, integrują się ze społecznością szkolną.

Dzień Edukacji Narodowej

październik

Szacunek, nauka, tradycja, prawda.

Uczniowie znają zasługi KEN, szanują pracę ludzi oświaty.

Kształtowanie postawy świadomego poszarzania swojej wiedzy.

Święto Niepodległości,

Konstytucja 3-go Maja

listopad

maj

Suwerenność, wolność, demokracja, równość wobec prawa, patriotyzm, wierność, godność, ojczyzna.

Kształtowanie postaw patriotycznych.

Uczniowie doceniają znaczenie wolności, niepodległości oraz demokracji oraz rozumieją i kojarzą wydarzenia historyczne.

Święta Bożego Narodzenia

grudzień

Życie rodzinne, dom, chleb, wiara, kościół, miłość bliźniego, doznania emocjonalne.

Szacunek dla tradycji rodzinnych i kościelnych. Rodzina jako dobro najwyższe. Szacunek dla drugiego człowieka.

Dzień Ziemi,

Sprzątanie Świata

wrzesień

kwiecień

Środowisko, praca dla społeczeństwa, oszczędność, poszanowanie życia.

Kształtowanie odpowiedzialności za środowisko. Znajomość problemów ochrony środowiska.

Uczniowie rozumieją wpływ środowiska na życie człowieka.

Święto Wiosny

marzec

Tradycja, uczciwość, posłuszeństwo, odpowiedzialność, dobre obyczaje, bezpieczeństwo, zdrowie.

Bezpieczne spędzanie czasu wolnego. Podtrzymywanie zwyczajów.

Święto Patrona Szkoły

kwiecień

Tradycja, wolność, patriotyzm, wierność, godność.

 

 

Przybliżenie postaci Tadeusza Kościuszki.

Uczniowie potrafią właściwie podejmować wzorce osobowe.

Dzień Samorządności,

Dzień Dziecka

czerwiec

Wspólnota, odpowiedzialność, samodzielność, pracowitość, demokracja.

Kształtowanie odpowiedzialności za powierzone obowiązki. Samodzielne podejmowanie decyzji. Zapoznanie się z funkcjonowaniem szkoły. Uczenie się samorządności.

Dzień sportu szkolnego

czerwiec

Wspólnota, szczęście osobiste, integracja, uczciwość, wytrwałość, ambicja.

Umiejętność wspólnej zabawy i sportowej rywalizacji.

 

 

E.SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

 GIMNAZJUM NR 1 im. Tadeusza Kościuszki w NYSIE

NA ROK SZKOLNY 2002/2003

 

TREŚĆ ZADANIA

TERMIN

ODPOWIE-DZIALNI

SPOSÓB I FORMY REALIZACJI

SPOSÓB EWALUACJI

Uczeń

zaznajomi się z procedurami demokratycznymi.

XII

 

 

 

 

IX-X

n-le historii

i wychowawcy

 

 

 

 

wychowawcy klas

* Wprowadzenie pojęcia demokracji na lekcjach historii       

i gddw (pogadanka, odczyt)

* Uczniowie poznają Regulamin SU                                 i Wewnątrzszkolny System Oceniania          na gddw (odczyt)

Rozmowy              z uczniem,

 

 

 

Analiza dokumentów, obserwacja,

Uczeń

nauczy się stosować demokratyczne procedury

w praktyce życia szkolnego, klasowego.

IX-X

 

 

 

 

 

 

IX

 

 

X

 

 

 

 

 

IX-X

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

Opiekunowie SU

 

 

Wychowawcy, opiekun SU

 

 

 

 

 

Wychowawcy

*Wybory samorządów klasowych- głosowanie

 

 

 

 

 

* Wybory do SU - głosowanie

 

*Uroczyste przyjęcie do grona gimnazjalistów

 

 

 

 

* Wypracowanie kontraktów wewnątrzklasowych – dyskusja, warsztaty

 

Ocena działania członków sam. klas

 

 

 

Obserwacja

 

 

 

 

 

 

 

 

Przestrzeganie kontraktów (obserwacja)

SU uczestniczy            w kierowaniu niektórymi dziedzinami życia szkoły

IX

 

 

 

 

 

 

 

IX-X

Opiekun SU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun SU wychowawcy klas

* Przygotowanie             i przeprowadzenie wyborów do SU

 

 

 

 

 

* Przygotowanie 

i przeprowadzenie kampanii  przedwyborczej (agitacja, przedstawianie programów wyborczych)

Analiza wyników wyborów, ocena działań SU, obserwacja, analiza dokumentu

Obserwacja działań

SU  inicjuje współpracę między gimnazjami                 z terenu Nysy

II-III

 

 

 

V

Opiekun SU

 

 

 

 

M. Dyraj

M. Stokłosa

E. Szumańska

* Organizacja życia klasy

 

 

 

„Gimnazjada” dla uczniów nyskich gimnazjów

Obserwacja

 

 

 

Obserwacja, artykuł                 w prasie lokalnej

Uczeń opanuje umiejętność oceny własnych działań

Koniec każdego miesiąca

 

 

 

 

I, VI

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

* czynny udział w ustalaniu comiesięcznych

i klasyfikacyjnych ocen z zachowania (dyskusja, autoprezentacje)

* ocena pracy swojej

i innych na rzecz klasy

i szkoły

Obserwacja, analiza dokumentów

 

 

 

 

Obserwacja, analiza dokumentów

Uczeń uzyska sprawność organizowania i współ-organizowania klasowych

i szkolnych imprez

 

 

 

IX,X

IX

 

XI

XII

XII

III

VI

 

 

Cały rok

 

 

XI

 

 

 

 

 

 

 

IX, V

 

IX

Wychowawca

 

 

 

(dziewczęta)

 

 

 

 

(chłopcy)

 

 

 

 

 

 

opiekunowie grup wiekowych, wychowawcy

opiekun SU

* Organizacja życia klasy

 

 1. ogniska
 2. Dzień Chłopca
 3. dyskoteki
 4. Mikołajki
 5. Wigilia
 6. Dzień Kobiet
 7.  

  *organizacja życia szkoły:

  1. Dzień Niepodległości – uroczysty apel, udział w apelu poległych                  pod pomnikiem

  *Udział w akcji „Sprzątania Świata”

  *Uczestnictwo klas I

  w III Rajdzie Integracyjnym Gimnazjalisty               w Góry Opawskie

Obserwacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obserwacja

 

 

Obserwacja

 

 

 

 

 

 

 

Obserwacja, wystawa

Uczeń czuje się akceptowany             w zespole klasowym.

Cały rok

Wychowawcy

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pielęgniarka

 

 

 

 

 

Lekcje WOS         w kl. II

 

 

 

Lekcje religii           w kl. II

*Tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego na zajęciach edukacyjnych

*Propagowanie potrzeby dbania             o higienę osobistą              i otoczenia                  ze względów zdrowotnych              

 i społecznych

*Prezentacja i dyskusja na temat filmu „Jak akceptować samego siebie?”

*akceptacja samego siebie

Obserwacja zachowań uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmowa             z uczniami

Uczeń uczy się prawdy o życiu                i sobie

Zgodnie z rozkładem materiału WOS

 

 

 

 

 

Zgodnie z rozkładem materiału WOS

 

Lekcje WOS         w kl. II

 

 

 

 

 

 

 

Lekcje religii           w kl. II

 

*Poznanie zagadnień związanych                  z rozwojem fizycznym, psychicznym                 i społecznym człowieka.

 

*Podstawowe wartości w życiu, potrzeba szczęścia

Ankieta, rozmowa             z uczniami

 

 

 

 

Rozmowa              z uczniami

Uczeń umie właściwie zaplanować swój czas pracy                        i wypoczynku.

Zgodnie z planem pracy wychowawcy

 

Zgodnie z planem pracy wychowawcy

Wychowawcy, lekcje WOS

 

 

 

 

wychowawcy

*Poznanie różnorodnych sposobów spędzania wolnego czasu

*Uczestnictwo           

w wycieczkach klasowych, zabawach, grach         

  i zabawach świetlicowych, zajęciach sportowych, wyjściach do teatru         czy kina

Obserwacja, rozmowa             z uczniem

 

 

obserwacja

Uczeń uświadamia sobie znaczenie ruchu dla utrzymania organizmu w dobrej kondycji

Zgodnie                  z planem pracy poszczególnych klas

 

VI

 

IX-II

Klasa dyżurująca, nauczyciele w.f.

 

 

 

n-le w.f.

 

n-le biologii

*Rozgrywki sportowe- udział w imprezach organizowanych w ramach dyżurów klas

 

*Dzień Sportu

 

*Znaczenie aktywności fizycznej dla prawidłowego funkcjonowania organizmu (pogadanki, prelekcje, filmy, pokaz)

Analiza wyników, obserwacja

 

 

Obserwacja

 

Rozmowa         z uczniem

Uczeń potrafi bezpiecznie się zachować i nie stwarza zagrożenia dla innych

IX, I

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

*Pogadanki na temat bezpiecznego zachowania w szkole          i poza nią. „Burza mózgów” – zagrożenia

 

*Przestrzeganie obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem

 

*Reagowanie na potrzeby innych (niepełnosprawnych kolegów)

Obserwacja

 

 

 

 

 

Obserwacja

 

 

 

 

Obserwacja

 

Uczeń wykazuje aktywną postawę w działaniach na rzecz ochrony środowiska.

IX, X

V, VI

 

 

 

IX, XI

IV, VI

n-le geografii, wychowawcy

 

 

 

wychowawcy

*Udział w wycieczkach w celu poznania terenów ciekawych

 

*Postawa etyczna

*Sprzątanie terenów zielonych wokół szkoły

Analiza dokumentów

 

 

Rozmowa, obserwacja terenów zielonych

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności walki ze złem.

II

V-VI

Lekcje WOS i religii w kl. II

*„Zagrożenie sektami” – prezentacja filmu, dyskusja

Rozmowa z uczniami

 

 

 

Opracowane przez:

1.      Krystynę Pańczyszyn

2.      Bogusławę Działa

3.      Emilię Dudek

4.      Joannę Budynek

 

WYKAZ IMPREZ SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH

W GIMNAZJUM NR1 W NYSIE

W ROKU SZKOLNYM 2002/2003

 

KLASA

IMPREZA

TERMIN

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

1A

Święto Wiosny

marzec

D. Borkowska- Woźniak

1B

Dzień Kobiet- gazetka

Wyjście do kina- „Zemsta”

marzec

M. Zbirańska- Rosiek

1C

Podsumowanie I półrocza- apel,

Walentynki

luty

J. Pańczyszyn

1D

Dzień Ziemi

kwiecień

A. Marynowicz

1S

Dzień Dziecka

czerwiec

T. Korus

1M1

Święta Bożego Narodzenia- stroiki i życzenia dla nauczycieli

grudzień

E. Zacharko

1M2

Święto Patrona Szkoły

Akcja charytatywna „Wielkanoc”

Kwiecień

marzec/ kwiecień

J. Lewandowska

1M3

Konstytucja 3- Maja

maj

R.Głuszek

1M4

Podsumowanie I półrocza- gazetka

luty

D. Zaklukiewicz

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Tamara Korus dnia 12.12.2003
Opublikowana przez Tamara Korus dnia 12.12.2003. Odsłon 963, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4  Początek strony