Regulamin wynagradzania

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW
ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO  W KOPERNIKACH


Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem,  został ustalony na podstawie:
 art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 ze zm.)
 art. 39 ust. 1 i 2 i art. 58 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)


Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1
Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

§ 2
Postanowienia Regulaminu dotyczą pracowników zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w  Kopernikach na podstawie umowy o pracę.

§ 3
1. Przed dopuszczeniem do pracy, nowo zatrudniony pracownik zaznajamia się w Kadrach z niniejszym Regulaminem.
2. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem zostaje dołączone do jego akt osobowych.

§ 4

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) pracodawcy – rozumie się przez to Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach,
2) pracowniku – rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kopernikach na podstawie umowy  o pracę, bez względu na rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy,
3) dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopernikach,
4) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458)
5) rozporządzeniu w sprawie zasad wynagradzania – rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych wydane na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

 

§ 5
Wymagania kwalifikacyjne

Ustala się wymagania kwalifikacyjne pracowników niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach na poziomie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych, określonych w rozporządzeniu.


Rozdział II

Wynagrodzenie zasadnicze

§ 6

1. W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kopernikach obowiązuje czasowy system wynagradzania, polegający na ustaleniu dla  poszczególnych pracowników kategorii zaszeregowania, stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego.
2. Podstawą ustalania zaszeregowania pracownika są tabele stanowiące Załączniki.
3. Tabela stanowisk urzędniczych, pomocniczych i obsługi oraz maksymalny poziom wynagradzania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
4. Tabela minimalnych i maksymalnych stawek miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 7

1. Decyzję o zastosowaniu dla danego pracownika stawki osobistego zaszeregowania podejmuje pracodawca.
2. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)

§ 8

Dodatek funkcyjny

1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Dodatek przysługuje w wysokości ustalonej zgodnie z tabelą maksymalnych kategorii zaszeregowania oraz stawek dodatku funkcyjnego dla stanowisk , na których stosunek pracy nawiązano  na podstawie umowy o pracę, oraz z tabelą stawek dodatku funkcyjnego  stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu.
3. Dodatek funkcyjny jest wypłacany w pełnej wysokości za okresy nieobecności w pracy spowodowanej urlopem wypoczynkowym, niezdolnością do pracy wywołanej chorobą  oraz korzystaniem  ze zwolnień od pracy, których pracodawca ma obowiązek udzielić  na podstawie kodeksu pracy i jego przepisów wykonawczych. W razie nieobecności spowodowanej innymi okolicznościami jest proporcjonalnie zmniejszany o liczbę godzin tej nieobecności.
4. Przepisy dotyczące dodatku funkcyjnego nie dotyczą pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.


§ 9

Dodatek specjalny

1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych, powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności, albo ze względu na charakter lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi, na czas określony nie dłuższy niż rok, dodatek specjalny, a w indywidualnych przypadkach także na czas nieokreślony.
2. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia    w kwocie nie przekraczającej 40 procent łącznie wynagrodzenia zasadniczego .
3. Decyzję o przyznaniu dodatku podejmuje dyrektor.
4. Dodatek specjalny jest wypłacany w pełnej wysokości za okresy nieobecności w pracy spowodowanej urlopem wypoczynkowym, niezdolnością do pracy wywołanej chorobą  oraz korzystaniem  ze zwolnień od pracy, których pracodawca ma obowiązek udzielić  na podstawie kodeksu pracy i jego przepisów wykonawczych. W razie nieobecności spowodowanej innymi okolicznościami jest proporcjonalnie zmniejszany o liczbę godzin tej nieobecności.

 

§ 10

Premia regulaminowa

1. Fundusz premiowy tworzy się w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia pracowników w wysokości do 10% planowanych wynagrodzeń zasadniczych pracowników.
2. Wysokość premii określona w pkt. 1 w uzasadnionych przypadkach może być zwiększona przez dyrektora.

§ 11

Premia wypłacana jest w okresach miesięcznych z dołu w terminach wypłaty wynagrodzenia za pracę.

 


§ 12

Warunkiem do uzyskania prawa do premii jest:

1. Rzetelne wykonywanie obowiązków wynikających z zawartych umów o pracę, zakresów czynności, planów pracy oraz dodatkowych poleceń dyrektora.
2. Przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów bhp.
3. Wykazywanie dbałości o miejsce pracy  oraz mienie zakładu pracy.
4. Poszanowanie i zabezpieczenie majątku na stanowisku pracy.

§ 13

Premia ulega obniżeniu w przypadku stwierdzenia przez przełożonych niewykonywania obowiązków wymienionych w § 12.

§ 14

Pracownik traci prawo do premii w przypadku:
1. Naruszenia dyscypliny pracy w postaci nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.
2. Przystąpienie do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywania alkoholu w miejscu pracy.

§ 15

Wnioski premiowe dotyczące zmniejszenia lub potrącenia premii  pracownikowi sporządzają bezpośredni przełożeni.

§ 16

1. Decyzję o przyznaniu premii podejmuje dyrektor   na wniosek bezpośredniego przełożonego.
2. Wnioski o przyznanie premii składa się dyrektorowi w terminie do dnia 20 każdego miesiąca.

§ 17

Pracownikowi, któremu nie przyznano premii w całości lub części bezpośredni przełożony obowiązany jest udzielić pisemnej informacji o przyczynach podjęcia takiej decyzji.


§ 18

Pracownicy maja prawo wnieść do dyrektora  odwołanie w sprawie wysokości premii w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o nie przyznaniu lub zmniejszeniu premii.


§ 19

Nagroda uznaniowa

1. Dla pracowników zatrudnionych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
     w  Kopernikach tworzy się w ramach posiadanych  środków na wynagrodzenia, 
     fundusz nagród.
2. Fundusz nagród obejmuje do 5 procent planowanej wielkości środków na wynagrodzenia na dany rok budżetowy dla pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w  Kopernikach  i pozostaje  w dyspozycji Dyrektora.
3. Fundusz nagród przeznacza się na nagrody uznaniowe.
4. Nagrody uznaniowe mogą być wypłacane w miarę posiadanych na ten cel środków finansowych, w terminach następujących świąt i okoliczności:
1) Święta Edukacji Narodowej,
2) Dzień Pracownika Samorządowego,
3) za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej,
4) na koniec roku kalendarzowego.

5. Wysokość nagrody uznaniowej ustala się w oparciu o:
1) ocenę uzyskanych wyników pracy zawodowej,
2) stopień złożoności  i trudności wykonywanych zadań,
3) dyspozycyjność pracownika w zakresie wykonywania ważnych i pilnych zadań  objętych zakresem obowiązków pracownika,
4) wykonywanie dodatkowych zadań poza zakresem podstawowych obowiązków wynikających  z umowy o pracę, za które pracownik nie otrzymuje dodatku specjalnego.
5) wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych, 
6) działania usprawniające na stanowisku pracy.

6. Pracownik, na którego nałożono karę porządkową w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających dzień ustalania prawa do nagrody uznaniowej, traci prawo do tej nagrody.
7. Pracownik traci prawo do nagrody uznaniowej w okresie pobierania zasiłków okresowych z ubezpieczenia społecznego
8. Dyrektor przyznaje nagrody uznaniowe z własnej inicjatywy wszystkim zatrudnionym pracownikom, lub na pisemny wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika.

§ 20

Wynagrodzenie uzyskane przez pracownika za przepracowany w pełnym wymiarze czasu pracy miesiąc kalendarzowy nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie przysługujące pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu, ogłaszane w Monitorze Polskim w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w terminie do dnia 15 września każdego roku.

 


§ 21

1. Jeżeli wynagrodzenie pracownika jest niższe od minimalnego wynagrodzenia, ogłoszonego  w Monitorze Polskim w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, pracownikowi przysługuje stosowne wyrównanie, wypłacone za okres każdego miesiąca, łącznie z wynagrodzeniem.
2. Wynagrodzenie przysługuje za pracę faktycznie wykonaną.
3. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

§ 22

Oprócz wyżej wymienionych świadczeń pracownikom przysługuje:
1) dodatek za wieloletnią pracę,
2) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, według zasad określonych w Kodeksie Pracy,
3) dodatkowe wynagrodzenie za każdą dodatkową godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.

§ 23

Dodatek za wieloletnią pracę

1. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje w wysokości określonej w art. 38 ust. 1 ustawy.
2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3. W przypadku gdy praca w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kopernikach stanowi dodatkowe zatrudnienie do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.
4. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem  lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
5. Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca.
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

 


§ 24

Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

Pracownikom przysługuje dodatek za pracę w warunkach szkodliwych w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy oraz przepisy regulujące uprawnienia do tego dodatku.

Rozdział III

Świadczenia pieniężne związane z pracą

§ 25

Pracownikom przysługują, poza wynagrodzeniem za pracę, premią i wymienionymi dodatkami, również inne świadczenia pieniężne związane z pracą:
1) świadczenia należne w okresie czasowej niezdolności do pracy w oparciu o art. 92 i 184 Kodeksu Pracy oraz przepisy regulujące uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
2) świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w oparciu o art. 92 i 2371 Kodeksu Pracy oraz przepisy regulujące zakres i wysokość tych świadczeń,
3) odprawy w związku z powołaniem do służby wojskowej należne w oparciu o przepisy regulujące powszechny obowiązek obrony państwa,
4) odprawa po śmierci pracownika przysługująca na podstawie art. 93 Kodeksu Pracy w wysokości określonej w tym przepisie,
5) dodatkowe wynagrodzenie roczne zwane „wynagrodzeniem rocznym” na podstawie przepisów o tym wynagrodzeniu,
6) odprawa emerytalna lub rentowa w wysokości określonej w § 26 niniejszego regulaminu,
7) nagroda jubileuszowa w wysokości określonej w § 27 niniejszego regulaminu.

§ 26

Odprawa emerytalna lub rentowa

1. Pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę inwalidzką  przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości określonej w art. 38 ust. 3 ustawy.
2. Do okresów pracy uprawniających do jednorazowej odprawy wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

 

§ 27

Nagroda jubileuszowa

1. Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości określonej w art. 38 ust. 2 ustawy.
2. Pracownikowi, który wykonuje prace w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez innego pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu uprawniającego do nagrody wlicza się okres zatrudnienia u tego pracodawcy do dnia rozpoczęcia tego urlopu.
3. W razie jednoczesnego pozostawania w więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z tych okresów.
4. Pracownik nabywa prawo do nagrody w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.
5. Pracownik jest zobowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych  brak jest odpowiedniej dokumentacji.
6. Wypłata nagrody następuje z urzędu, tj. bez wniosku pracownika, niezwłocznie po nabyciu do niej prawa.
7. Podstawą do obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody, będąc zatrudniony w innym wymiarze  czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody.
8. Podstawę wyliczenia nagrody stanowi, odpowiedni do przepracowanego okresu, procent sumy miesięcznego wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących przy ustaleniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
9. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
10. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów   wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów nie podlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający  pracownika do dwóch lub więcej nagród, wypłaca się tylko jedną nagrodę – najwyższą.
11. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 10, ma okres zatrudnienia wraz z innymi okresami wliczanymi do tego okresu , dłuższy niż wymagany do nagrody danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
12. Przepisy ust. 10 i 11 mają odpowiednio zastosowanie w razie gdy w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.


Rozdział IV

Sposób i terminy wypłaty wynagrodzeń  i pozostałych należności pracowniczych
 
§ 28

1. Wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu w  ostatnim dniu każdego miesiąca, jeżeli ustalony dzień wypłaty za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.
2. Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub  zasiłków chorobowych dokonywana jest w terminie do dnia 28 następnego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie może być wypłacone w jednym z ostatnich sześciu  dni roboczych miesiąca.
3. Pracodawca na wniosek pracownika obowiązany jest do udostępnienia mu do wglądu dokumentacji płacowej oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.

§ 29

1. Wypłata wynagrodzenia następuje w kasie Gminnego Zarządu Oświaty   lub przelewem na konto bankowe pracownika, po uzyskaniu jego pisemnej zgody.
2. Wypłata dokonywana jest do rąk własnych pracownika albo osoby przez niego upoważnionej.
3. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje osoba upoważniona do tego przez pracodawcę na piśmie.
4. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej.
5. Wypłata wynagrodzenia następuje w godzinach pracy.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 30

Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości  pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w  Kopernikach.

§ 31

Pracodawca w każdym czasie udostępnia na żądanie pracownika Regulamin i w razie potrzeby wyjaśnia jego treść.

 

 


§ 32

Wszelkie zmiany Regulaminu następują w formie pisemnej w trybie obowiązującym dla jego ustalenia.

§ 33

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się  przepisy: ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, kodeksu pracy oraz inne przepisy prawa pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 18.03.2011
Opublikowana przez Barbara Mocko dnia 18.03.2011. Odsłon 8564, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony