Statut

     STATUTGimnazjum nr 2 im. Karpatczyków w Nysie    

      SPIS TREŚCI  :

    

ROZDZIAŁ   I       Przepisy definiujące........................................................................... str.   2  ROZDZIAŁ   II      Nazwa i typ szkoły oraz jej cele i zadania szkoły......................................................... str.   2   ROZDZIAŁ   III     Sposoby realizacji zadań szkoły.................................................................................... str.   6 ROZDZIAŁ   IV     Organy szkoły i ich kompetencje................................................................................... str. 12   ROZDZIAŁ   V      Organizacja nauczania i wychowania............................................................................ str. 21   ROZDZIAŁ   VI     Organizacja szkoły      str. 28         ROZDZIAŁ   VII    Zakres działań nauczycieli  i innych pracowników szkoły .. str. 31

ROZDZIAŁ   VIII    Prawa i obowiązki uczniów............................................................. str. 41   ROZDZIAŁ   IX     Nagrody i kary …………………………………………………………..  str. 46          ROZDZIAŁ   X      Zasady rekrutacji uczniów       str. 49          ROZDZIAŁ   XI     Wewnętrzne zasady oceniania ……………………………………….  str. 51   ROZDZIAŁ  XII     Przepisy końcowe..... str. 65

 


 

 

ROZDZIAŁ I

Przepisy definiujące

 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:      1)  Szkole – należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 2 im. Karpatczyków w Nysie;      2) Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie
            oświaty (Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 z późn. zmianami);
      3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gimnazjum nr 2 im. Karpatczyków
            w Nysie;
      4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców –    należy przez to rozumieć organy działające w szkole;      5)  uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców
            lub  prawnych opiekunów;
      6) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece
           wychowawczej powierzono jeden z oddziałów  w Szkole;
      7)  organie prowadzącym Szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Nysa;      8) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą – należy  przez to rozumieć
           Kuratora Oświaty w Opolu.
2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego,
       w stosunku do decyzji wydanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku
       szkolnego, jest Kurator Oświaty.
   

ROZDZIAŁ II

Nazwa i typ szkoły oraz jej cele i zadania § 1. 1. Gimnazjum nr 2 im. Karpatczyków w Nysie jest placówką publiczną:1)   prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej kształcenia ogólnego;2)     przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;3)     zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Bolesława Prusa 14 w Nysie.3. Organem prowadzącym jest Gmina Nysa.4.  Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Opolski Kurator Oświaty.5.  Szkoła używa nazwy: Gimnazjum nr 2 im. Karpatczyków w Nysie.6.  Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.7. Szkoła posiada patrona, sztandar szkolny i logo.8. Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole wynosi 3 lata.  § 2. 1.  Szkoła jest jednostką budżetową.       2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przypisy. § 3. Szkoła  realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. § 4. Szkoła opracowała Misję Szkoły. Stanowi ona integralną cześć oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły.     § 5. Misja szkołyWe wszystkich działaniach kierujemy się uznanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanizmu, patriotyzmu, solidarności, wpajając im zasady demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.Kultywujemy tradycje, szczególnie patriotyczne tradycje naszego Patrona, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych, tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów, a także na ich dalszy los.Pracujemy z młodzieżą w oparciu o nowoczesne programy kształcenia ogólnego i stosujemy efektywne metody nauczania i kształcenia.Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.Ściśle współdziałamy z rodzicami, którzy są głównymi wychowawcami dzieci i wspierają szkołę w jej rozwoju oraz pracy pedagogiczno - wychowawczej.Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania uczniów i ich rodziców oraz środowiska lokalnego.Okresowo przeprowadzamy wewnętrzne badanie, diagnozowanie i ocenianie jakości pracy Szkoły, a wyniki ewaluacji skutków działań statutowych i pozastatutowych wykorzystujemy do stałego doskonalenia działalności Szkoły we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. § 6. Model absolwenta Gimnazjum nr 2 im. Karpatczyków w Nysie.Absolwent Gimnazjum nr 2 im. Karpatczyków w Nysie to obywatel Europy XXI wieku, który: a)  w swoim postępowaniu dąży do prawdy, b)  jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych, c)  posługuje się sprawnie dwoma językami obcymi, d)  wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne, e)  wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów, f)    jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.    Absolwent Gimnazjum nr 2 im. Karpatczyków w Nysie to młody obywatel, który zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu.  Absolwent Gimnazjum nr 2 im. Karpatczyków w Nysie to człowiek: a)  umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole, b)  twórczo myślący, c)  umiejący skutecznie się porozumiewać, d)  umiejący stale się uczyć i doskonalić, e)  umiejący planować swoją  pracę  i ją  organizować.  Absolwent Gimnazjum nr 2 im. Karpatczyków w Nysie to człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia.       Absolwent Gimnazjum nr 2 im. Karpatczyków w Nysie to człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi. § 7.  Głównym celem i zadaniem Szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój młodzieży.  1.   Cele i zadania Szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Program Wychowawczy i Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.2. W szczególności Szkoła: 1)    umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim  poziomie merytorycznym; 2)    zapewnia uczniom bogaty program wychowawczy i stwarza środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi osobowości; 3)    z należytą troską dba o rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny uczniów, m.in. poprzez: a)    organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, sportowych i artystycznych oraz działalności turystyczno – krajoznawczej; b)   stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia;c)    przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i  środowisku, państwie, narodzie i społeczeństwie; d)    zapewnianie poszanowania uczniom ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej;e)    poszanowanie indywidualności ucznia i jego prawa do własnej oceny rzeczywistości;4)    umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;5)    kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym;6)    kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych;7)    upowszechnia wśród uczniów wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska i zdrowego stylu życia;8)    kształtuje postawy patriotyczne;9)    umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania;10) w miarę możliwości stwarza warunki umożliwiające nauczanie uczniów niepełnosprawnych;11) zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym;12) wspomaga wychowawczą rolę rodziny;13) stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania, potrzeby, a także możliwości psychofizyczne. § 8. Szkoła szczególną opieką otacza uczniów zdolnych: 1)    umożliwia uczniom wybitnie zdolnym realizację indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie z odrębnymi przepisami;2)    organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i zawodów; 3)    organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów Szkoły; 4)    stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy. § 9. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań Szkoły.   § 10. Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu.


 

ROZDZIAŁ III

Sposoby realizacji zadań szkoły

 § 11. 1.  Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w Szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych w gimnazjum.2. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.3. Program nauczania zawiera:1)    szczegółowe cele edukacyjne;2)    tematykę materiału edukacyjnego;3)    wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.4. Nauczyciel przedmiotu może wybrać program nauczania spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub:1)    opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;2)    zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);3)    zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.5.    Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w Szkole Dyrektor może zasięgnąć opinii nauczyciela dyplomowanego. 6.    Każdy nauczyciel przedstawia Dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej klasie.7.    Programy nauczania dopuszcza do użytku Dyrektor Szkoły.8.    Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów. 9.    Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej. § 12. 1.  Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej wychowawcą klasy. 2. W miarę możliwości organizacyjnych Szkoły, w celu zapewnienia ciągłości pracy
      wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego
      opiece wychowawczej przez pełny okres nauczania.
3.   Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie:1)      z urzędu, w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego,2)      na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,3)      na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału. 4.   Wnioski, o których mowa w ust. 3 nie są dla Dyrektora wiążące, o sposobach
      ich załatwiania Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 30 dni.
5.   Zadania wychowawcy klasy określają dalsze postanowienia Statutu. § 13. 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;3) wykonanie zaplanowanych działań;4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną w odpowiednim regulaminie szkolnym.6. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego podlega ocenieniu i uwzględniony jest w kryteriach oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawartych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego według odpowiedniego regulaminu szkolnego.8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, Dyrektor może zwolnić ucznia z jego realizacji.10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. § 14. 1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole sprawują:1)  podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia, 2)  podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury. 2.  Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek
      organizowanych przez Szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą
      Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.
 § 15. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, poprzez:1)    objęcie budynku i terenu Szkoły nadzorem kamer CCTV (system monitoringu wizyjnego);2)    realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 95 niniejszego Statutu;3)    pełnienie dyżurów nauczycieli – podczas przerw i uroczystości szkolnych; zasady organizacyjno – porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustala Dyrektor Szkoły; dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7:50 i trwa do zakończenia zajęć lekcyjnych w szkole;4)    opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga; 5)    przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach wymagających podziału na grupy;6)    obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;7)    umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;8)    odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;9)    oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;10) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;11)     kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; 12)     umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;13)     oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;14)     zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;15)     ogrodzenie terenu szkoły;16)     zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;17)     zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń  gospodarczych;18)     wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich; otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;19)     wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności sal dydaktycznych, w meble i krzesła posiadające odpowiednie atesty;20)     zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami, uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły – obowiązki opiekunów wycieczek określają odrębne przepisy. § 16. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną i psychologiczną nad uczniami w Szkole m.in. poprzez:1)    organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami;

2)    rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku   szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych;

3)    organizację wycieczek integracyjnych;4)    udzielanie niezbędnej – doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub przedstawiciela Dyrekcji; 5)    współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną;6)    respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznej; 7)    organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji; 8)    zapewnienie możliwości korzystania z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego. § 17. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez: 1)    realizację przyjętego w Szkole Programu Profilaktyki; 2)    realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym;3)    rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów; 4)    realizację określonej tematyki na godzinach wychowawczych; 5)    działania opiekuńcze wychowawcy klasy;  6)    działania pedagoga i, w miarę możliwości, psychologa szkolnego; 7)    współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.  § 18. W szkole organizuje się dla uczniów i rodziców pomoc psychologiczno – pedagogiczną. § 19. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na:1)    diagnozowaniu środowiska ucznia;2)    rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;3)    rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;4)    wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;5)    prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;6)    podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;7)    podejmowaniu działań edukacyjno – terapeutycznych według odrębnych przepisów;8)    wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;9)    wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;10) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizacji programów nauczania, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;12) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;13) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. § 20. Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:1)     rodzicami,2)     psychologiem,3)     pedagogiem,4)     poradnią psychologiczno-pedagogiczną,5)     podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. § 21. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek: 1)    rodziców,2)    ucznia,3)    wychowawcy klasy,4)    pedagoga,5)    poradni psychologiczno – pedagogicznej lub poradni specjalistycznej. § 22. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w miarę możliwości w formie:1)    zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych;2)    zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;3)    porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli;4)    zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. § 23. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych.  § 24. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje Dyrektor Szkoły.  § 25. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodziców.  § 26.1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie:1)    realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;2)    odpowiednie warunki do pobytu w szkole;3)    realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;4)    integrację ze środowiskiem rówieśniczym.2. Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń, dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów. 4. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści, wynikające z podstawy kształcenia ogólnego, dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych ucznia.5. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania Dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane. 6. Na podstawie orzeczenia Dyrektor Szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej. § 27. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez występowanie o pomoc do organu prowadzącego, Rady Rodziców, sponsorów oraz organizacji. § 28.1. Rodzice mają prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.2. Szkoła pomaga w zawieraniu ww. ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców. § 29.  Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.


 

ROZDZIAŁ IV

Organy  szkoły i ich kompetencje

 § 30. Organami szkoły są:1)    Dyrektor Szkoły,2)    Rada  Pedagogiczna,3)    Rada Rodziców,4)    Samorząd Uczniowski. § 31.  Każdy z wymienionych w § 30. organów działa zgodnie z Ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem szkoły. § 32. Dyrektor Szkoły:1)    kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego, 2)    jest osobą działającą w imieniu pracodawcy,3)    jest organem nadzoru pedagogicznego,4)    jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,5)    wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym Ustawą. § 33.  Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole.  § 34.  Szczegółowy zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa Ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe. § 35.  Ogólne zadania Dyrektora Szkoły:1. Dyrektor kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, m.in.:  1)       kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jakości pracy Szkoły;2)       przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej,3)       realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;4)       powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną;5)       sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;6)       przedkłada Radzie Pedagogicznej wnioski i uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami;7)       dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;8)       podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;9)       współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;10)    stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo – opiekuńczej w szkole;11)    dba o prawidłowe warunki  realizacji Konwencji Praw Dziecka;12)    udziela na wniosek rodziców, po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania;13)    organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w formach określonych w Statucie Szkoły;14)    zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego, informatyki i drugiego języka w oparciu o odrębne przepisy;15)    udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie z zasadami określonymi w Statucie;16)    odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów gimnazjalnych;17)    występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych;18)    przyjmuje uczniów do Szkoły, przenosi do innej klasy, skreśla z listy uczniów, z zachowaniem zasad zapisanych w § 122 niniejszego Statutu.2.    Dyrektor organizuje działalność Szkoły, m.in.:  1)    opracowuje plan rozwoju Szkoły oraz arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny;2)    ustala tygodniowy rozkład zajęć;3)    zatwierdza szkolny zestaw programów i podręczników szkolnych;4)    przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych;5)    określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; 6)    zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań Szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w Szkole;7)    dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;8)    sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą Szkoły;9)    dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;10) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami. 3.    Dyrektor prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, m.in.:1)    nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;2)    powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;3)    dokonuje oceny pracy nauczycieli;4)    dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;5)    wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;6)    przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkoły;7)    występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;8)    udziela urlopów zgodnie z odrębnymi przepisami;9)    załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;10) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;11) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;12) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z ustalonym regulaminem;13) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;14) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania  i zatwierdzania;15) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 4.    Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami:1)    tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;2)    egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu Szkoły;3)    zapewnia bezpieczeństwo uczniom w czasie wszystkich zajęć organizowanych w szkole. § 36. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora szkoły przez organ prowadzący. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym Ustawą i aktami wykonawczymi do Ustawy. § 37. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły.  § 38. 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 2. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.3. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin działalności uchwalony
     przez Radę, normujący w szczególności następujące zadania:
1) sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady
     Pedagogicznej,
2)  wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,3)  kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,4) zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób niebędących
     członkami tego organu Szkoły.
 § 39. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo – wychowawcza.   § 40. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:1)    uchwala regulamin swojej działalności;2)    zatwierdza plan rozwoju szkoły;3)    zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny; 4)    zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;5)    podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;6)    podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy;7)    ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;8)    uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu. § 41. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:1)    opiniuje powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący;2)    opiniuje powierzenie innych stanowisk kierowniczych w Szkole lub odwoływanie z tych stanowisk;3)    opiniuje szkolny zestaw programów nauczania;4)    opiniuje propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;5)    opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;6)    opiniuje projekt finansowy Szkoły;7)    opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla Dyrektora szkoły;8)    opiniuje przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi;9)    opiniuje podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje. § 42. Rada Pedagogiczna ponadto:1)    przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;2)    może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole;3)    może występować z wnioskiem o powołanie doraźnych lub stałych komisji – w tym komisji do wniosków, która zbiera w trakcie Rady Pedagogicznej wnioski podlegające omówieniu, zatwierdzeniu i wyznaczeniu terminu ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich prawidłowy przebieg;4)    uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;5)    wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły. § 43. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego semestru, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb.  § 44. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością  głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. § 45. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. § 46. 1. W szkole działa Rada Rodziców.2.    Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły.3.    Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły.4.    W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego (klasy).5.    Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.6.    Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.7.    Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu.8.    Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.9.    Dyrektor Szkoły zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale z nią współpracuje. § 47. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:1)    uchwala regulamin swojej działalności;2)    uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy;3)    uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki; § 48. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:1)    opiniuje projekt statutu szkoły;2)    opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora;3)    opiniuje podjęcie działalności w Szkole organizacji i stowarzyszeń;4)    opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu; nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania. § 49. Rada Rodziców może:1)    występować do Dyrektora Szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;2)    delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.  § 50. 1. Zgromadzenie ogółu rodziców zwołuje:1)  w sprawie ustalenia zasad tworzenia Rady Rodziców – Dyrektor,2) w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji zasad tworzenia Rady
Rodziców – właściwy organ Rady Rodziców.
2. Zwołanie zgromadzenia ogółu rodziców polega na zawiadomieniu rodziców o celu,
    miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia. W razie, gdy
    Zgromadzenie zwołuje organ Rady Rodziców, odrębnie zawiadamia o tym Dyrektora.
3. Drugi termin Zgromadzenia ogółu rodziców może zostać wyznaczony w tym samym dniu
    na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.
 § 51. 1. Zgromadzenie ogółu rodziców prowadzi organ zwołujący.2. Obrady Zgromadzenia ogółu rodziców są utrwalone w formie protokołu, zawierającego
    co najmniej:
1) termin i miejsce Zgromadzenia,2) stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia (quorum), a także braku prawomocności Zgromadzenia w pierwszym terminie,3) listę rodziców uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych uczestników Zgromadzenia,4) przyjęty porządek obrad,5) treść podjętych uchwał,6) podpisy prowadzącego i protokolanta. § 52. 1. Uchwały Zgromadzenia ogółu rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów,
      a w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy rodziców – w pierwszym
      terminie Zgromadzenia.
2. W drugim terminie Zgromadzenia uchwały są podejmowane przez obecnych
      w Zgromadzeniu.
3. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa o co najmniej
     jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Głosy „wstrzymujące się” są pomijane.
 § 53. 1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych
      źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności Szkoły (Fundusz Rady
      Rodziców).
2. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rad
      Rodziców.
 § 54. Wszyscy uczniowie Szkoły tworzą z mocy prawa Samorząd Uczniowski. § 55. 1. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Szkoły.2. Organami Samorządu Uczniowskiego są:1)  Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,2)  Rada Samorządu Uczniowskiego,3) Rzecznik Praw Ucznia.3. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności wobec organów Szkoły. § 56. 1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym,tajnym i powszechnym.2. Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowuje jego projekt, skonsultowany z uczniami poszczególnych oddziałów.3. Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz wprowadzania w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu.4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem. § 57. 1. Zgromadzenie ogółu uczniów zwołuje:1)  w sprawie uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego – Dyrektor,2)   w celu uchwalenia kolejnego lub nowelizacji Regulaminu Samorządu Uczniowskiego –  właściwy organ Samorządu Uczniowskiego.2. Zwołanie Zgromadzenia ogółu uczniów polega na zawiadomieniu uczniów o celu,
    miejscu oraz pierwszym i ewentualnie drugim terminie Zgromadzenia.
3. Drugi termin Zgromadzenia ogółu uczniów może zostać wyznaczony w tym samym dniu
    na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.
4. Zgromadzenie ogółu uczniów prowadzi organ zwołujący.5. Obrady Zgromadzenia ogółu uczniów są utrwalane w formie protokołu, zawierającego
    co najmniej:
      1)  termin i miejsce Zgromadzenia,      2) stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia (quorum), a także braku prawomocności
           w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce,
      3) listę uczniów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych uczestników
          Zgromadzenia,
      4) przyjęty porządek obrad,      5) treść podjętych uchwał,      6) podpisy prowadzącego i protokolanta.6.  Uchwały Zgromadzenia ogółu uczniów w sprawie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego
     podejmowane są zwykle większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy udziale
     w głosowaniu co najmniej połowy uczniów – w pierwszym terminie Zgromadzenia.
7.  W drugim terminie Zgromadzenia uchwały są podejmowane przez obecnych
w Zgromadzeniu
8.  Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa o co najmniej jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Głosy „wstrzymujące się” są pomijane. § 58. Ogół uczniów może uchwalić lub znowelizować Regulamin Samorządu Uczniowskiego w drodze cząstkowych głosowań uczniów na zebraniach w poszczególnych oddziałach. § 59. Szczegółowe kompetencje i zasady organizowania Zgromadzenia ogółu uczniów oraz podejmowania uchwał przez ogół uczniów poza Zgromadzeniem normuje Regulamin Samorządu Uczniowskiego.  § 60. Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe, warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu.  § 61. 1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej
       i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności
       dotyczących takich podstawowych  praw uczniów jak:
1)  prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i    stawianymi wymaganiami,2)  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,3)  prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,4)  prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,5)  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.2.  Samorząd Uczniowski ponadto:1)   może występować z wnioskiem w sprawie utworzenia Rady Szkoły,2)   wydaje opinie w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,3)   może wyrażać opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela,4)   występuje w sprawach określonych w Statucie. § 62.  Zasady współpracy organów szkoły.1.   Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.2.   Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być sporządzone i uchwalone do końca września. 3.   Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.4.   Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.5.   Rodzice i uczniowie mogą przedstawiać swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej  na jej posiedzeniu.6.   Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.7.   Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w niniejszym Statucie. § 63.1.Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych organów szkoły organizuje Dyrektor Szkoły.2. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Szkole organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora.3. Trybu, o którym mowa w ust.2 nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:  1)  odpowiedzialności dyscyplinarnej,  2)  odpowiedzialności porządkowej,  3)  sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy. 

 

 


 

ROZDZIAŁ V

Organizacja  nauczania  i wychowania

 § 64. 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
      w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów
      obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu
      programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.
2.  Przeciętną liczbę uczniów w oddziale określa corocznie organ prowadzący szkołę.3.  O podziale oddziałów na grupy decyduje Dyrektor w oparciu o określone przepisy.   § 65. Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej.1. Zajęcia w szkole prowadzone są: 1)    w systemie klasowo – lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 minut; 2)    w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem podziału na grupy wg zasad określonych w odrębnych przepisach;3)    w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego wg zasad określonych w odrębnych przepisach;  4)    w toku nauczania indywidualnego; 5)    w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;6)    w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą;7)    w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;8)    w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia; dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego;9)    w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe. 2. Dyrektor Szkoły może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione
w ust.1.
3. Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów oraz rozwijanie uzdolnień i umiejętności uczniów.  § 66. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyoddziałowych i międzyklasowych.1.  Uczniowie klas pierwszych wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły składają deklarację wyboru nauczania języka nowożytnego na:a.poziomie III.0 – dla początkujących;b.poziomie III.1 – dla kontynuujących naukę.2. W pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego przeprowadza się sprawdzian kompetencyjny z języka nowożytnego. Na podstawie jego wyników dokonuje się tworzenia grup międzyoddziałowych o określonym poziomie znajomości języka.3. Uczniowie klas pierwszych gimnazjum dokonują wyboru rodzaju zajęć artystycznych i technicznych z oferty tych zajęć, zaproponowanych przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną i po uwzględnieniu możliwości organizacyjnych szkoły.4. Uczniowie klas pierwszych dokonują wyboru form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego z oferty tych zajęć zaproponowanych przez Dyrektora Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców oraz uwzględnieniu bazy sportowej szkoły. 5. Zajęcia, o których mowa w ust. 4 mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne w formach:a)    zajęć sportowych,b)    zajęć rekreacyjno – zdrowotnych,c)    zajęć tanecznych,d)    aktywnych form turystyki. § 67. Dyrektor Szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w przepisach prawa. § 68.  Uczniom na życzenie rodziców szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. § 69. 1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora z częściowym podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.2. Uczeń nie bierze udziału  w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.3. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie przez niego szkoły. § 70. 1. Integralną częścią działalności Szkoły są wycieczki turystyczno – krajoznawcze.2. Przy organizacji wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice i uczniowie.3. Kierownikiem wycieczki może być wychowawca klasy lub inny nauczyciel, funkcję
opiekunów mogą pełnić nauczyciele lub rodzice uczniów.
4. Koszty kierownika i opiekunów wycieczek pokrywają rodzice uczestników wycieczek.5. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie
deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.
6. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów biorących udział
w wycieczce w drodze na miejsce zbiórki i z powrotem.
7. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej, organizowanej w czasie
zajęć szkolnych, zobowiązani są do udziału w zajęciach szkolnych razem z klasą równoległą, wskazaną przez wychowawcę w porozumieniu z Dyrektorem.
8. Szczegółowe zasady organizowania wycieczek szkolnych znajdują się w odrębnym dokumencie szkolnym, zwanym Procedurą organizowania wycieczek szkolnych w Gimnazjum nr 2 w Nysie. § 71. 1. Uczeń może być  zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub drugiego języka po spełnieniu warunków:1)     lekcje wychowania fizycznego, informatyki, drugi język, z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu,2)      rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach. 2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub drugiego języka ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu lub przebywać w świetlicy szkolnej, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub drugiego języka po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły. § 72.  Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni publicznej, w tym publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art.71b ust.3b Ustawy o systemie oświaty, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dyslekcją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. § 73.  Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią czytać lub pisać, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Szkoły. § 74. 1. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków, na spełnianie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą.2. Zezwolenie na nauczanie domowe rodzice uzyskują po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, a efekty nauczania sprawdza Dyrektor Szkoły podczas egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzanych raz w roku.3. Dziecko uczone w domu musi realizować tę samą podstawę programową co dzieci uczące się w szkole. § 75. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu, zabezpieczając dostęp uczniom do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację. § 76.  Formy współpracy Szkoły z rodzicami. 1) Współpraca Dyrektora Szkoły z rodzicami. a) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, m.in. organizacją Szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi na  zebraniach informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów;b) udział Dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców — informowanie o bieżących problemach Szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy Szkoły;c) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami oraz konsultacji indywidualnych. 2) Współdziałanie w zakresie: a) doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego; b) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły; c) zapewnienia pomocy materialnej uczniom. 3) Formy współdziałania nauczycieli i rodziców uczniów klas pierwszych: a) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów na początku roku szkolnego w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgniecie dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach; b) wspólne spotkanie wszystkich nauczycieli z rodzicami klas pierwszych.5) Spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły): a) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych;b) ustalenie form pomocy;c) wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole; d) wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców, współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie;e) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji  rozpoczęcia roku szkolnego, imprez klasowych, zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów itp.);f) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, imprezach  sportowych, festynie szkolnym i in.;g) zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiana nieobecności przez uczniów. 6) Indywidualne kontakty: a) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki w nauce poprzez: rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji w zeszytach przedmiotowych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste;b) comiesięczne konsultacje indywidualne z nauczycielami;c) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie (za zgodą rodziców) do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;d) obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji z nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych i zachowania według warunków określonych w  Wewnątrzszkolnych Zasadach  Oceniania. § 77.  Indywidualny tok lub program nauki.1.    Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz.U. Nr 3, poz. 28 ) w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki, realizację indywidualnego toku nauki – ITN.2.    Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:1)    wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;2)    oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec roku/semestru.3.    Warunki i tryb udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki. 1)    Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach - po śródrocznej klasyfikacji ucznia. 2)    Wniosek o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą składać: a)    uczeń – za zgodą rodziców,b)    rodzice ucznia,c)    wychowawca klasy – za zgodą rodziców,d)    nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców. 1)     2)     3)    Wniosek składa się do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy do 31 marca danego roku szkolnego, jeśli indywidualny program lub tok nauki ma rozpocząć się od następnego roku szkolnego lub do 30 listopada danego roku szkolnego, jeśli indywidualny program lub tok nauki ma być realizowany od drugiego semestru.4)    Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię nauczyciela, prowadzącego zajęcia edukacyjne, o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia. 5)    Do wniosku o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki powinien być dołączony indywidualny program nauki, który ma realizować uczeń.6)    Indywidualny program nauki opracowuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki lub akceptuje inny indywidualny program nauki, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem.7)    W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.8)    Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych, wynikających ze szkolnego zestawu programów nauczania, ustalonego dla danej klasy.9)    Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz opinii Rady Pedagogicznej. W przypadku pozytywnych opinii Dyrektor zezwala na indywidualny program lub tok nauki. 10) W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 11) Dyrektor Szkoły, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, wyznacza uczniowi nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków.12) Zezwolenia udziela się na czas określony, nie krótszy niż jeden rok szkolny. 13) Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom z zakresu zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może – na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia - dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. 14) Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny program nauki odbywa się na warunkach i w sposób określony w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.  § 78. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania oraz działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

§ 79.1. Pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności Szkoły jest świetlica.

2. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie Szkoły.3. Do zadań świetlic należy w szczególności:1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,3) ujawnienie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,4) kształtowanie nawyków kulturalnego spędzania czasu wolnego i rozrywki,5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,7) opieka nad uczniami dojeżdżającymi i zwolnionymi z zajęć;4. Świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych od godziny 730 do 1530,
     lub w innych godzinach ustalonych przez Dyrektora.
5. Zajęcia prowadzone w świetlicy realizowane są zgodnie z rocznym planem pracy Szkoły.6. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa Regulamin Świetlicy Szkolnej. § 80.1.  W Szkole działa biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM).2. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań
     uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu
     nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę
     możliwości, wiedzy o regionie.
3. W skład biblioteki wchodzą: 1)    wypożyczalnia,2)    czytelnia.4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także – za zgodą Dyrektora – inne osoby.5. Zadaniem biblioteki i  ICIM jest : 1)    gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;2)    inwentaryzacja i zabezpieczenie zbiorów;3)    obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki;4)    dokonywanie analiz stanów czytelnictwa uczniów oraz inspirowanie czytelnictwa;5)    prowadzenie działalności informacyjnej;6)    kształtowanie wśród uczniów umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji;7)    podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;8)    wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;9)    przysposabianie  uczniów  do  samokształcenia,  działanie  na  rzecz  przygotowania  uczniów  do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;10) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;11) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;12) organizacja wystaw okolicznościowych.6.  Nauczyciele  bibliotekarze  zobowiązani    prowadzić  politykę  gromadzenia  zbiorów,  kierując  się zapotrzebowaniem  nauczycieli  i  uczniów,  analizą  obowiązujących  w  szkole  programów  i  ofertą  rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły.7. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa regulamin biblioteki i medioteki.8. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły.9. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności i planie pracy biblioteki.       


 

ROZDZIAŁ VI

Organizacja szkoły

 § 81. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.   § 82. 1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok
       szkolny.
2. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy
       (semestry):
    1) I semestr  - od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych we wrześniu
         do dnia posiedzenia Rady Klasyfikacyjnej za I semestr,
    2) II semestr - od poniedziałku wypadającego bezpośrednio po Radzie Klasyfikacyjnej
          kończącej I semestr do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno –
          wychowawczych.
3. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw
       świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku
       szkolnego.
 § 82. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę. 2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę. Do wykazu ilości godzin dodaje się 2 godziny na każdy pełny etat, z wyłączeniem dyrektora i zastępców dyrektora, które wynikają z art. 42 ust.2 pkt 2. KN § 83.1. Dyrektor Szkoły opracowuje wieloletni plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia  Nauczycieli (WDN).  2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN  Dyrektor Szkoły powołuje szkolnego lidera WDN.  § 84. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.  § 85. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny Szkoły powinien być tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.  § 86. Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy. § 87.  Działalność innowacyjna i eksperymentalna 1.  W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne.2.Uchwałę  w  sprawie  wprowadzenia  innowacji  w  szkole  podejmuje  Rada  Pedagogiczna  po  uzyskaniu  zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, oraz opinii Rady Szkoły.3.Przed  rozpoczęciem  prowadzenia  zajęć,  o  których  mowa  w  pkt 1, nauczyciel  przedstawia Dyrektorowi Szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych. § 88. Praktyki studenckie 1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego  porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi  nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony nauczyciel oraz wicedyrektor Szkoły.  § 89. Zespoły pracujące w szkole i zasady ich pracy.  1. W szkole działają następujące zespoły nauczycielskie: wychowawcze, przedmiotowe i  problemowo – zadaniowe. 2. Wszystkie zebrania zespołów są dokumentowane. 3. Plany działania wszystkich zespołów powinny być opracowane do końca września, a dokumenty przekazane Dyrektorowi Szkoły. § 90. Zespoły wychowawcze klas1. Liczba zespołów wychowawczych klas jest równa ilości oddziałów w danym roku szkolnym. Zespół tworzą nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale. 2. Zadania zespołu to: 1)    wymiana informacji między wychowawcą, pedagogiem i nauczycielami uczącymi w danym oddziale na temat specyficznych trudności dydaktyczno – wychowawczych uczniów klasy;2)    ustalenie jednolitych sposobów postępowania wobec ww. uczniów; 3)    rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie, organizowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom według Rozp. MEN z dnia 17 listopada 2010r.3. Pracą zespołu kieruje wychowawca klasy.    § 91.  Zespoły przedmiotowe 1.    W szkole działają następujące zespoły przedmiotowe: 1)    języka polskiego,2)    humanistyczny,3)    matematyki,4)    przedmiotów przyrodniczych,5)    języków obcych,6)    informatyki.2. Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele odpowiednich przedmiotów, którzy wybierają przewodniczącego. 3. Zadania zespołu to: 1)    ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu oraz dobór podręczników;2)    wybór i gromadzenie pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych;3)    opracowywanie wyników i wniosków z próbnych i właściwych egzaminów gimnazjalnych oraz z badań wyników nauczania;4)    zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem takich jak: wystawy, konkursy, inscenizacje, wycieczki tematyczne; 5)    organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych;6)    nadzorowanie przygotowań uczniów do konkursów i egzaminów; 7)    udział przedstawicieli zespołu w konferencjach metodycznych.  § 92. Zespoły zadaniowe 1. Zespoły zadaniowe powoływane są przez Dyrektora Szkoły do realizacji określonych działań, wynikających z potrzeb w zakresie funkcjonowania Szkoły.2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wyznaczony przez Dyrektora Szkoły. 3. Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu wykonanie poszczególnych zadań.  § 93. W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. Zgodę na podjęcie ich działalności wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców. § 94.  W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły.   


 

ROZDZIAŁ VII

Zakres działań nauczycieli  i innych pracowników szkoły

 § 95.  Zadania nauczycieli.1.    Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.2.   Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 1)    odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę:2)    prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego  programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji;3)    dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z  nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;4)     kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;5)    dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;6)    tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, gromadzenie niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie  dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;7)    dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;8)    bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną według formy ustalonej w  Wewnątrzszkolnych   Zasadach  Oceniania;9)    wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie do udziału w konkursach przedmiotowych i innych oraz w zawodach;10) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;11)  współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;12)  indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;13)  doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział  we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i formach doskonalenia zawodowego;14)  aktywny udział w życiu szkoły, organizowanie i uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych  przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej  formie organizacyjnej;15)  przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru na przerwach i w  wyznaczonych sytuacjach, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć  oraz wypełnianie innych obowiązków, ujętych w Karcie Nauczyciela i Kodeksie Pracy;16)  prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, opracowanie właściwego rozkładu materiału; 17)  kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej   ucznia;18)  przestrzeganie tajemnicy służbowej;19)  przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje  pracownicze;20)  uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminów gimnazjalnych.3.  W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;2)  inne zajęcia i czynności, wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;       3) zajęcia i czynności związane ze sprawdzaniem pisemnych prac uczniowskich oraz z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.4.    Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub w innych dziennikach zajęć działania wymienione w  ust. 1 i 2. § 96.  Zadania wychowawców klas.1.  Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:  1)     tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;2)     inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;3)     podejmowanie działań, umożliwiających w zespole uczniów rozwiązywanie konfliktów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.2.    Wychowawca realizuje zadania poprzez: 1)     bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań;2)     tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;3)    ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami;4)    pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych,  spowodowanych trudnościami w nauce;5)    organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;6)     realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy (godziny wychowawcze);7)     czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;8)    utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;9)    rozwijanie pozytywnej motywacji do uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się; 10) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;11)  systematyczne interesowanie się postępami uczniów w nauce: uczniów zdolnych  i z  trudnościami w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy z przyczyn obiektywnych opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;12)  wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych stosunków między uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły,  rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;13)  podejmowanie działań, umożliwiających uczniom pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie ich do różnorodnej działalności i aktywności, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań; interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;14)  tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, rajdów, wyjazdów na
„ zielone” i „białe szkoły”;
15) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;16)  wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz  do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;17)  współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach    ich zdrowia,  w miarę możliwości organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom;18)  udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z    wnioskiem o udzielenie pomocy. 3.   Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar.4.   Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen;2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy; 3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;            4) wypisuje świadectwa szkolne; 5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami  władz  szkolnych,  poleceniami Dyrektora  Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.   § 97.  Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom: 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i ppoż, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do: 1)      punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;2)      aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm, w szczególności powinien reagować na zachowania niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów;3)      przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych;4)      dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili , nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;5)      zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;6)      egzekwowania , by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;7)      niedopuszczania do palenia papierosów przez uczniów na terenie szkoły;8)    natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku;4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora Szkoły lub wicedyrektora;5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom, biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska; prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc uczniów powierzonych jego opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.7. Nauczyciel jest obowiązany do zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć w  pracowniach specjalistycznych z zasadami zachowania oraz metodami pracy, zapewniającymi bezpieczeństwo; rozpoczęcie takich zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, że stan urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki  środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.9. Nauczyciele obowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.11.Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych i, obowiązującej w Szkole.12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie :1)       ma obowiązek wejść do sali pierwszy w celu sprawdzenia, czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów  i nauczyciela; w razie naruszenia warunków bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek i prowadzić zajęcia w innej sali;2)       podczas zajęć w szkole nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;3)       w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia dozwala, należy skierować go  w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej; jeśli zaistnieje taka potrzeba, udzielić mu pierwszej pomocy; o zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia; w razie nagłego wypadku powiadomić dyrektora Szkoły;4)       nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć, korygować zauważone błędy.13. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z :1)       zasadami postępowania w razie zauważenia ognia,2)       sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia,3)       z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych,4)       zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. § 98. Wicedyrektorzy. 1.  Po zasięgnięciu opinii  Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego Dyrektor Szkoły powołuje wicedyrektorów Szkoły.  2. Liczba wicedyrektorów uzależniona jest od możliwości organizacyjnych szkoły i zależy od decyzji organu prowadzącego Szkołę. 3. Podział zadań pomiędzy poszczególnych wicedyrektorów w przypadku utworzenia więcej niż jednego stanowiska określa Dyrektor Szkoły. 4. W sytuacji, gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora. § 99. Zadania pedagoga szkolnego. 1. Do zakresu działania pedagoga szkolnego należy w szczególności:      1)  rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych , materialnych i psychofizycznych
           uczniów,
2) udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym
     uczniom,
3)  prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów,4)  kierowanie uczniów na badania specjalistyczne,5) inspirowanie oraz przeprowadzanie innych niż wymienione w przepisach
     poprzedzających, form działania o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym
     i resocjalizacyjnym,
6) udzielanie rodzicom porad, ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności
     w wychowywaniu własnych dzieci,
7)  udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami
     sprawiającymi trudności wychowawcze. 
2. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, zatwierdzany
    przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
3. Pod koniec każdego semestru pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swojej pracy.4. Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych
    przepisach.
5. W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny może:           1)  przeprowadzać wywiady środowiskowe,            2)  korzystać z dokumentów pozostających w gestii Szkoły,           3)  współdziałać z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją                 i stosownie do potrzeb, innymi podmiotami,           4)  koordynować prace z zakresu orientacji zawodowej,     5)  zwracać uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka,     6) współdziałać z nauczycielami, rodzicami, pielęgniarką, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. § 100.  Zadania psychologa szkolnego.1) przeprowadzanie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości, oraz wspieranie mocnych stron ucznia;2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych
i interwencyjnych wobec ucznia, rodziców i nauczycieli;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów; Konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie wskazan wychowawczych;4) prowadzenie zajęć terapeutycznych z uczniami;5) wspieranie wychowawców w działaniach wynikających z programu wychowawczego
i profilaktyki;
6) opiniowanie na użytek władz oświatowych, zdrowia i sprawiedliwości sytuacji podopiecznych uczniów, po otrzymaniu pisemnego wniosku od tych instytucji. § 101.  W Szkole działa Rzecznik  Praw  Ucznia.1. Rzecznik Praw Ucznia to należny organ Samorządu Uczniowskiego, powołany do ochrony uczniów – ich wolności i praw zagwarantowanych w dokumentach międzynarodowych i aktach prawnych wydanych przez Sejm oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.2. Rzecznik Praw Ucznia wybierany jest w Szkole według regulaminu Samorządu Uczniowskiego, z grona nauczycieli przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym
i powszechnym na kadencję trwającą jeden rok od dnia wyborów.
3. Kompetencje i obowiązki Rzecznika Praw Ucznia:1)     występowanie w imieniu uczniów w przypadku łamania ich praw,2)     obrona praw ucznia wobec nauczycieli oraz organów władzy szkolnej. 4. Rzecznik Praw Ucznia ma obowiązek w terminie 7 dni ustosunkować się do pisemnego wniosku ucznia. W przypadku niestwierdzenia pogwałcenia jego praw Rzecznik odmawia podjęcia działań w sprawie, podając uzasadnienie. Odmowa winna być przedstawiona na piśmie.  5. Rzecznik Praw Ucznia ma obowiązek zachować dyskrecję, jeśli wymaga tego dobro sprawy, w której podjął się mediacji, w szczególności nie wolno mu podawać nazwiska wnioskodawcy, jeśli wnioskodawca sobie tego nie życzy.6. Rzecznik za zgodą wnioskodawcy ma prawo do zbierania informacji dotyczącej sprawy, w której podejmuje się obrony praw ucznia.7. W przypadku, gdy sprawa dotyczy łamania praw ucznia bądź grupy uczniów przez konkretnego nauczyciela, Rzecznik ma prawo, za zgodą wnioskującego, podjąć rozmowy z tym nauczycielem.8. W przypadku braku możliwości bezpośredniego załatwiania sprawy z nauczycielem, a także we wszystkich innych przypadkach, Rzecznik Praw Ucznia powinien zwrócić się o pomoc do Dyrekcji, może również odwołać się do Rady Pedagogicznej oraz Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorium. § 102. 1. W szkole działa doradca zawodowy.2. Do zadań doradcy zawodowego należy:1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i  zawodowej  oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie Informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;3) wskazywanie rodzicom, uczniom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnopolskim i europejskim dotyczących rynku pracy, trendów rozwojowych i programów edukacyjnych;4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;5) Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących. § 103. Obowiązki Sekretarza Szkoły .1)     prowadzenie kancelarii szkolnej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt;2)     przyjmowanie i rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących;3)     rozsyłanie pism przychodzących zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w szkole;4)     wysyłanie korespondencji;5)     prowadzenie ewidencji i dokumentacji przebiegu nauczania tj. księgi ocen, arkuszy ocen;6)     bieżące załatwianie spraw uczniowskich, a w szczególności:a)     przygotowywanie i wydawanie legitymacji szkolnych i ich prolongata,b)     przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji,c)     występowanie o odpisy arkuszy ocen,d)     przygotowywanie odpisów arkuszy ocen,e)     sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw i innych dokumentów;7)     sporządzanie sprawozdań GUS i innych sprawozdań oświatowych w zakresie spraw uczniowskich;8)     prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;9)     zamawianie druków ścisłego zarachowania;10)     prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników szkoły;11)     wykonywanie prac kancelaryjnych biurowych;12)     obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych;13)     prowadzenie ewidencji i dokumentacji świadectw ukończenia szkoły, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe, świadectw maturalnych;14)     zbieranie dokumentacji dotyczącej wszelkich form pomocy materialnej uczniom;15)     zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych;16)     dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy;17)     dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w  sekretariacie;18)     obsługa gości i interesantów dyrektora;19)     przestrzeganie i nadzorowanie obiegu dokumentów szkolnych;20)     prowadzenie archiwum szkolnego;21)     udzielanie informacji interesantom;22)     przestrzeganie Regulaminu Pracy i przepisów bhp i ppoż;23)     realizacja obowiązków pracownika samorządowego;24)     wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez Dyrektora szkoły. § 104. Zadania konserwatora:1)    kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, wodno kanalizacyjnych, grzewczych, elektro – energetycznych, klimatyzacyjnych;2)    systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów; 3)    wykonywanie prac remontowo – budowlanych zlecanych przez dyrektora niewymagających specjalistycznego sprzętu i przygotowania,;4)    dbanie o powierzony sprzęt;5)    utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych;6)    udział w szkoleniach bhp i ppoż;7)    wykonywanie poleceń dyrektora. § 105. Obowiązki woźnego:1)     sprawowanie nadzoru nad wejściem głównym;2)     zgłaszanie Dyrektorowi przebywania na terenie Szkoły osób, których obecność budzi niepokój bądź uzasadnione podejrzenie;3)     udzielanie informacji interesantom;4)     nadzorowanie ruchu uczniów w wejściu głównym;5)     kontrolowanie zachowań uczniów przed wejściem głównym;6)     zgłaszanie obecności osób obcych w pobliżu Szkoły, zagrażających bezpieczeństwu uczniom lub zachowujących się podejrzanie;7)     dbanie o porządek i czystość w wyznaczonych miejscach Szkoły;8)     przekazywanie informacji kierownictwu szkoły o zauważonych nieprawidłowościach  w zakresie bezpieczeństwa;9)     przestrzeganie przepisów bhp i ppoż,;10)  wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły i bezpośredniego przełożonego. § 106. Obowiązki sprzątaczki:1)     utrzymywanie czystości w przydzielonym rejonie sprzątania poprzez codzienne wykonywanie czynności: 2)     zabezpieczenie pomieszczeń przed kradzieżą, włamaniem - zamykanie okien , drzwi;3)     sprzątanie okresowe podczas ferii, wakacji, przerw świątecznych obejmujące:4)     wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego i Dyrektora szkoły;5)     udział w szkoleniach bhp i ppoż oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe;6)     przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. § 107. Zadania inspektora BHP:1)    przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;2)    informowanie Dyrektora, o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz występowanie z wnioskami zmierzającymi do eliminacji bądź ograniczania stwierdzonych zagrożeń;3)    udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;4)    udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków w Szkole 5)    prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów, dotyczących wypadków w szkole, 6)    doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;7)    współpraca z Dyrektorem w zakresie organizowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników. § 108. 1. Zadania inspektora ds. ppoż:1)    nadzór nad właściwym zabezpieczeniem przeciwpożarowym Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;2)     przeprowadzanie okresowych oraz doraźnych kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w obiektach Szkoły;3)    wydawanie zaleceń pokontrolnych, zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej;4)     nadzór nad prawidłowym wyposażeniem, rozmieszczeniem i konserwacją podręcznego sprzętu gaśniczego;5)    nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiektach Szkoły;6)    udział w komisjach odbioru inwestycji, prac remontowych, adaptacyjnych itp. wykonywanych w obiektach Szkoły;7)    zgłaszanie Dyrektorowi wniosków zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej w obiektach Szkoły;8)    przeprowadzanie wstępnych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla nowo przyjętych pracowników;9)    współpraca z Komendą Wojewódzką oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w zakresie prewencyjnym i operacyjnym;10)  współpraca z Dyrektorem w zakresie właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego;11)  współpraca z Dyrektorem w praktycznym sprawdzaniu organizacji i  warunków ewakuacji;12)  prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową obiektów   Szkoły.2.   Zadania w zakresie ochrony ppoż dyrektor powierza pracownikowi szkoły,  posiadającemu aktualne przeszkolenie w tym zakresie.    


 

ROZDZIAŁ VIIIPrawa i obowiązki uczniów § 109.  Członek społeczności szkolnej 1. Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły w określony przez zasady przyjmowania sposób. 2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.  § 110. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i dziecka.     § 111. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów  politycznych  czy  innych  przekonań,  narodowości,  pochodzenia  społecznego,  majątku, urodzenia  lub  jakiekolwiek inne.  § 112. 1. Każdy uczeń Szkoły ma prawo do: 1)    opieki podczas lekcji i przerw międzylekcyjnych;2)    warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz do poszanowania jego godności; 3)    maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole; właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej; 4)    dostosowania wymagań edukacyjnych do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;5)    indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami, w tym z Rzecznikiem Praw Ucznia;6)    zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;7)    jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i z zachowania, zgodnie z zasadami WZO i PSO oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;8)    poznania z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem terminów sprawdzianów, obejmujących partie materiału z więcej niż trzy lekcje;9)    jednego sprawdzianu w ciągu dnia, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy;10) lekcji powtórzeniowych przed sprawdzianami;11) otrzymania wyników sprawdzianu w terminie od dwóch do trzech tygodni od dnia jego przeprowadzenia oraz omówienia ich przez nauczyciela;12) indywidualnego trybu nadrobienia zaległości po dłuższej niż 2 tygodnie usprawiedliwionej nieobecności;13) pomocy w przypadku trudności w nauce;14) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;15) pomocy nauczycieli w przygotowaniu do konkursów przedmiotowych i innych oraz zawodów sportowych;16) reprezentowania Szkoły w konkursach i zawodach sportowych zgodnie ze swoimi    możliwościami i umiejętnościami;17) indywidualnego toku lub programu nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;18) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;19) korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;20) być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego;21) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;22) zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;23) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;24) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;25) udziału w rekreacyjnych formach spędzania czasu w Szkole, np. dyskoteka szkolna, gry i zabawy, rajdy, wycieczki i in.26) zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki  po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego, stanowiącego wniosek o takie zwolnienie. § 113.1. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub z drugiego języka ma prawo do zwolnienia do domu po spełnieniu następujących warunków:1)    lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub drugiego języka umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;2)    rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na tych zajęciach. 2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub drugiego języka ma obowiązek  uczęszczać na lekcje, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi lub pozostawać w tym czasie pod opieką nauczyciela w świetlicy szkolnej.3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub drugiego języka  po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły. § 114. W ostatnim tygodniu nauki w klasie trzeciej lub w przypadku zmiany szkoły uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą, potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa. § 115.  Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczną naukę.  § 116.  Każdy uczeń Szkoły ma też obowiązek: 1)    przestrzegania postanowień zawartych w Statucie;2)    godnego, kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią; 3)    systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia
w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
4)    bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, wicedyrektorów, nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego lub klasy;5)    przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:       a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,      b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,      c)  przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;6)    troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;7)    punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;8)    naprawienia świadomie wyrządzonej przez siebie szkody, w razie niemożności naprawienia koszty naprawy ponoszą rodzice;9)    usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w § 118;10) dbania o schludny wygląd i estetyczny ubiór w szkole; nie jest dozwolony strój odsłaniający części ciała lub zawierający nieodpowiednie nadruki; nie jest też dozwolony ostry makijaż, długie lub ciemno malowane paznokcie i tipsy, przesadna biżuteria oraz, ze względów bezpieczeństwa, obuwie na wysokich obcasach;11) noszenia stroju galowego podczas uroczystości szkolnych, egzaminów próbnych
i gimnazjalnych;
12) posiadania identyfikatora; uczeń zobowiązany jest nosić go na sobie przez cały czas pobytu w szkole, a także okazać go nauczycielowi lub pracownikowi szkoły przy wejściu na teren szkoły;13) dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów oraz przestrzegania zasad higieny osobistej;14)  posiadania aktualnych wyników okresowych badań lekarskich według harmonogramu badań. § 117.1. Uczniom nie wolno:1)  przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu; 2)  wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;3)  wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;4)  palić papierosów;5)  wychodzić poza teren szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i przerw;6)  spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych;7)  rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy
i zgody   zainteresowanych;
8)  zapraszać do szkoły obcych osób;9)  wprowadzać do szkoły zwierząt. 2.    Uczeń nie powinien używać podczas trwania zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych
i innych urządzeń elektronicznych:
a)  w razie użycia telefonu lub innych urządzeń na lekcji nauczyciel ma prawo zabrać urządzenie, a po odbiór poprosić rodziców;b)  w razie potrzeby uczeń może skorzystać z telefonu stacjonarnego na terenie szkoły;c)  szkoła nie ponosi odpowiedzialności za skradzione oraz zagubione telefony i inne wartościowe przedmioty. § 118. Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych:1.      Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową.2.      Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych oraz oddalać się
z terenu szkoły w czasie trwania zajęć szkolnych.
3.      Nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców o przyczynie nieobecności.4.      Usprawiedliwienie nieobecności uczeń przynosi na pierwszą godzinę wychowawczą
po ustaniu nieobecności.
5.      Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.6.      Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.7.      Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli
w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w punkcie 1.
8.      Rodzice powinni poinformować wychowawcę klasy o przewidywanej dłuższej nieobecności ucznia w terminie do dwóch dni od wystąpienia przyczyny nieobecności.9.       Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko
i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.
10.   Zwolnienia z zajęć lekcyjnych (tylko z przyczyn istotnych/losowych) udziela wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę nauczyciela, z którego lekcji chce się zwolnić lub wicedyrektora Szkoły.11.   W przypadku nagłego złego samopoczucia Szkoła nie zwalnia ucznia do domu samego, kierowany jest on pod opiekę pielęgniarki szkolnej, mogą odebrać go ze szkoły osobiście rodzice  lub potwierdzeni przez rodziców krewni lub wzywane jest pogotowie ratunkowe
z powiadomieniem rodziców.
12.   Uczeń, który nie uczęszcza na lekcje religii, ma obowiązek przebywać w świetlicy szkolnej pod opieką nauczyciela. Jeśli jest to pierwsza lub ostatnia lekcja, Szkoła może zwolnić ucznia tylko na podstawie pisemnej prośby rodziców.13.   Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych odbywa się pod opieką nauczyciela i wymaga uzyskania zgody Dyrektora lub wicedyrektora Szkoły.14.   Obowiązkiem  wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków
(do 10 dnia kolejnego miesiąca).
15.   Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia.16.   O każdym przypadku wagarów wychowawca niezwłocznie informuje rodziców.17.   W przypadku, gdy uczeń ma w miesiącu co najmniej 50% nieobecności nieusprawiedliwionych na zajęciach obowiązkowych, Dyrektor Szkoły występuje do organu prowadzącego o wszczęcie procedury egzekucji obowiązku szkolnego.18.   Dyrektor Szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku szkolnego.19.   Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi Szkoły informacje związane z frekwencją uczniów.20.   Rodzice wyjeżdżający z dzieckiem na dłuższy czas za granicę zobowiązani są poinformować Dyrektora Szkoły do 30 września każdego roku o spełnianiu obowiązku szkolnego przez ucznia poza granicami Polski.21.   Rodzice pozostawiający dziecko w różnych przypadkach życiowych na dłuższy czas bez swojej opieki zobowiązani są do notarialnego powierzenia pieczy nad dzieckiem osobie pełnoletniej i do przedłożenia Szkole stosownego dokumentu.22.   W przypadku braku notarialnie potwierdzonej pieczy nad dzieckiem Szkoła nie informuje nikogo o jego funkcjonowaniu w szkole i zgłasza brak opieki do Sądu Rodzinnego według odrębnych przepisów prawa. 


 

ROZDZIAŁ IX

Nagrody i kary §  119.1.  Ucznia można nagrodzić za:1)  wybitne osiągnięcia w nauce,2)  rzetelną naukę i pracę na rzecz Szkoły,3)  wzorową postawę, działalność i odwagę.2. Nagrodami, o których mowa w ust.1 są:1)  pochwała wychowawcy wobec całej klasy,2)  pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Szkoły,3)  list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora dla rodziców uczniów klas III,4)  nagroda rzeczowa od wychowawcy lub Dyrektora,5)  odznaka „Najlepszy absolwent Gimnazjum nr 2 im. Karpatczyków  w Nysie”, przyznawana wzorowym i szczególnie wyróżniającym się uczniom według odrębnego regulaminu.3. Wychowawca lub Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może postanowić
o przyznaniu nagrody w innej formie.
4. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej,
z tym że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.
6. Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.7. Dyplom uznania można przyznać też rodzicom, którzy wyróżnili się zaangażowaniem
i pracą społeczną na rzecz Szkoły.
8.  Niniejsze uregulowania nie wyczerpują wszystkich możliwości nagradzania uczniów
Szkoły i nie ograniczają jakichkolwiek organów szkoły do ustalania własnych nagród
i kryteriów ich przyznawania.
 §  120. 1. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie zapisów Statutu,
a w szczególności za:
1)    częste nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach,2)    posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających,3)    zastraszenie, wymuszenie, stosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia,4)    wykroczenia zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły.  2. Uczeń może zostać ukarany:1)  upomnieniem wychowawcy klasy z wpisem do zeszytu uwag,2)  naganą wychowawcy z wpisem (uzasadnieniem pisemnym) do dziennika,3)  pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji,4) zawieszeniem prawa do udziału w rekreacyjnych imprezach klasowych i szkolnych do momentu zniesienia kary przez wychowawcę,5) nietypowaniem go do reprezentowania Szkoły w konkursach lub zawodach sportowych do momentu zniesienia kary przez  Dyrektora na  wniosek wychowawcy;6) pozbawieniem go pełnionych w Szkole funkcji,  7) obniżeniem oceny z zachowania – do nagannej,8) naganą Dyrektora z wpisem do dziennika i poinformowaniem rodziców,9) przeniesieniem do innej równoległej klasy,10) skreśleniem z listy uczniów i przeniesieniem do innej szkoły.3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia; kara nie może być stosowana w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.4. Przy zastosowaniu  kary bierze  się  pod  uwagę  w  szczególności  stopień  winy ucznia, rodzaj  i  stopień  naruszonych obowiązków,  rodzaj  i  rozmiar  ujemnych  następstw przewinienia,  dotychczasowy  stosunek  ucznia  do  ciążących  na  nim obowiązków,  zachowanie  się  po  popełnieniu  przewinienia  oraz  cele  zapobiegawcze 
i  wychowawcze,  które  kara  ma zrealizować.
5. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę. 6. O nałożonej karze wychowawca informuje rodziców.7. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje pisemne odwołanie przez rodziców do Dyrektora w ciągu 7 dni od uzyskania informacji.8. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez rozpoznania. 9. Odwołanie wnosi się do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy.10. Do rozpatrzenia odwołania Dyrektor może powołać Komisję w  składzie: wychowawca,  pedagog  szkolny,  Rzecznik Praw  Ucznia  w  terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania. 11. Rozstrzygnięcie i decyzja Dyrektora są ostateczne. § 121.  Przepisów  §120 nie musi się stosować do procedury skreślenia z listy uczniów
i karnego przeniesienia do innej szkoły.
 § 122.  W przypadkach naruszających bezpieczeństwo członków społeczności szkolnej, tj. grożenie pobiciem, pobicie, kradzież, wyśmiewanie, obrażanie, wulgarne przezywanie, nękanie, zastraszanie, wyłudzania pieniędzy, niszczenie czyjejś własności, naruszanie godności osobistej i in. Szkoła zawiadamia o czynach Policję (specjalistę ds. nieletnich)
lub/i Sąd Rodzinny.
 § 123. Szczegółowe zasady skreślenia z listy uczniów i karnego przeniesienia do innej szkoły.  1. Rada  Pedagogiczna  Szkoły  może  skierować  wniosek  do Dyrektora Szkoły o skreślenie  ucznia pełnoletniego z listy uczniów, jeśli narusza on rażąco postanowienia Statutu Szkoły
i obowiązki ucznia. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły,
a o fakcie tym pisemnie informuje rodziców.
2. Rada  Pedagogiczna może  skierować  wniosek  do Dyrektora  Szkoły o  rozpoczęcie  procedury karnego  przeniesienia ucznia do innej  szkoły. Decyzję  w  sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Kurator Oświaty. 3. Uczeń może być ukarany na wniosek Dyrektora za zgodą kuratora, przeniesieniem  do innej szkoły za szczególnie rażące wykroczenia.4. Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 3 następuje, jeśli uprawniony organ udowodnił uczniowi popełnienie wykroczenia lub przestępstwa.5. Wykroczenia, stanowiące  podstawę do  skreślenia  z  listy uczniów, a  także  będące  podstawą  złożenia wniosku  o  przeniesienie do  innej  szkoły to:1) świadome  działania  stanowiące  zagrożenie  życia  lub  skutkujące  uszczerbkiem  zdrowia  dla innych  uczniów lub  pracowników Szkoły; 2) rozprowadzanie i używanie na terenie Szkoły środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków; 3)  świadome  fizyczne  i  psychiczne  znęcanie  się  nad  członkami  społeczności  szkolnej lub naruszanie ich godności; 4)  dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego; 5)  kradzież; 6)  wyłudzanie pieniędzy, szantaż, przekupstwo; 7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej; 8)  stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu       bomby; 10) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania        wcześniejszych środków dyscyplinujących; 11)  zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej; 12)  fałszowanie dokumentów szkolnych; 13)  popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.6. Można odstąpić od wystąpienia o zastosowanie kary przewidzianej w ust.3,
w okolicznościach określonych w ust.4, za poręczeniem właściwego zachowania ucznia udzielonym przez nauczyciela, Samorząd Uczniowski lub Radę Rodziców.
7. Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 określają odrębne przepisy.8. Złe wyniki  w  nauce  nie  mogą  być  podstawą  do  skreślenia  ucznia  ze  Szkoły  czy  też wnioskowania  o przeniesienie do innej szkoły.  § 124.  Procedura postępowania przy skreśleniu z listy uczniów i karnego przeniesienia do innej szkoły:  1. Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków  zdarzenia.  Jeśli  zdarzenie  jest  karane  z  mocy prawa  (kpk),  Dyrektor  niezwłocznie  powiadamia organa ścigania. 2. Dyrektor  Szkoły,  po  otrzymaniu  informacji  i  kwalifikacji  danego  czynu,  zwołuje  posiedzenie  Rady Pedagogicznej danej szkoły. 3. Uczeń  ma  prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami  ucznia  mogą  być wychowawca klasy, pedagog  (psycholog)  szkolny,  Rzecznik  Praw  Ucznia.  Uczeń  może  się  również  zwrócić  o  opinię  do  Samorządu Uczniowskiego. 4. Wychowawca  ma  obowiązek przedstawić Radzie  Pedagogicznej  pełną  analizę  postępowania  ucznia  jako  członka  społeczności  szkolnej.  Podczas  przedstawiania  analizy  wychowawca  klasy  zobowiązany  jest zachować  obiektywność.  Wychowawca  klasy  informuje  Radę Pedagogiczną  o  zastosowanych  dotychczas  środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp. 5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron,  podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy.  6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły. 7. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii  samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.8. W przypadku niepełnoletniego ucznia szkoły Dyrektor kieruje sprawę  do Opolskiego Kuratora  Oświaty.9. O decyzji przeniesienia  ucznia  informowani są rodzice.  11. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w  pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia. 12. W  trakcie  całego  postępowania  odwoławczego  uczeń  ma  prawo  uczęszczać  na  zajęcia  do  czasu otrzymania  ostatecznej  decyzji,  chyba  że  decyzji  tej  nadano  rygor  natychmiastowej  wykonalności.  Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108  k.p.a.     


 

ROZDZIAŁ  XZasady rekrutacji uczniów § 125. Szkoła prowadzi rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. § 126. 1. Do Szkoły przyjmuje się:       1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły;       2) na prośbę rodziców dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły, jeśli w odpowiedniej
           klasie są wolne miejsca;
       3) na zasadach określonych przez organ prowadzący. § 127. Zarówno uczniowie zamieszkali w obwodzie Szkoły jak i spoza obwodu składają podania o przyjęcie do Szkoły w określonym terminie. § 128. Corocznie Szkoła opracowuje szczegółowe warunki rekrutacji, uaktualnia w tym zakresie zapisy Statutu i podaje je do wiadomości kandydatom do końca lutego. § 129. Dokumentami potwierdzającymi wolę przyjęcia do Szkoły są: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu. § 130. Ogólnopolski terminarz rekrutacji do gimnazjum podaje corocznie Opolski Kurator Oświaty.  § 131. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor Szkoły powołuje corocznie szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji. § 132.1. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje Szkoła, kandydatów przyjmuje się uwzględniając :         1) laureatów konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim,         2) liczbę punktów uzyskanych ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku                szkoły podstawowej,         3) uzasadnione powody.2. Do klasy programowo wyższej w Szkole przyjmuje się ucznia na podstawie:          1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole
              niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu
              arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł;
         2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na
              warunkach określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania
     do Szkoły ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie
     art.16 ust.8 Ustawy.
 § 133. 1. Przyjęcie do Szkoły dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.2.    O przyjęciu ucznia spoza obwodu decyduje Dyrektor. § 134. W roku szkolnym 2011/2012 istnieje możliwość utworzenia następujących klas:
      

Lp.

TYP KLASY ZAJĘCIA ROZSZERZONE
1.  POLONISTYCZNA Zwiększona ilość godzin języka polskiego.
2.  MATEMATYCZNA Zwiększona ilość godzin matematyki.
3.  PLASTYCZNA Zwiększona ilość godzin plastyki.
4.  TURYSTYCZNA Zwiększona ilość godzin geografii.
5.  EKOLOGICZNA Zwiększona ilość godzin biologii i chemii.
6.  EUROPEJSKA Zajęcia dodatkowe z języka francuskiego.
7.  INFORMATYCZNA Zwiększona ilość godzin informatyki.
8.  JĘZYKOWA Z ANGIELSKIM Zwiększona ilość godzin z j. angielskiego.
9.  JĘZYKOWA Z NIEMIECKIM Zwiększona ilość godzin z j. niemieckiego.
10.  DWUJĘZYCZNA z angielskim j. angielski – kontynuacja,dodatkowo j. niemiecki
11.  DWUJĘZYCZNA z niemieckim j. niemiecki – kontynuacja,dodatkowo j. angielski
12.  DWUJĘZYCZNA j. angielski – kontynuacja,dodatkowo j. francuski
13.  DWUJĘZYCZNA j. niemiecki – kontynuacja,dodatkowo j. francuski
14.  SPORTOWA -        lekka atletyka,-        piłka nożna,-        piłka siatkowa
15.  OGÓLNA Możliwość rozwijania zainteresowań
w ramach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów,
którzy jeszcze nie mają sprecyzowanych
zainteresowań.
  


 

ROZDZIAŁ XIWEWNĄTRZNE ZASADY OCENIANIA Wewnątrzszkolne zasady oceniania i klasyfikowania uczniów zostały opracowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  7 września 2004 r. ze zmianami z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych i uwzględnia oraz stosuje przepisy tego rozporządzenia. Rozdział 1

Postępowanie  wstępne

 § 135. W Gimnazjum nr 2 w Nysie obowiązują Wewnątrzszkolne  Zasady Oceniania
i Klasyfikowania, zwane dalej „zasadami”.
 § 136. Zadaniem zasad jest zapewnienie trafnego, rzetelnego , jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego rozwój ucznia, uwzględniającego jego indywidualne cechy psychofizyczne oraz pełnienie  funkcji  diagnostycznej  i motywacyjnej. § 137. 1.   Zasady mają także za zadanie zapewnić uczniowi:         a) bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania
             kompetencji przewidzianych programem nauczania,
         b) systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się,         c) motywowanie do samorozwoju,         d) wyrabianie nawyku systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,         e) uświadomienie sukcesów i braków w zakresie opanowania umiejętności  określonych
             programem oraz potrzeb w zakresie wyrównania braków,
         f) ukierunkowanie samodzielnej pracy oraz doskonalenie metod uczenia się,         g) aktywne uczestnictwo w procesie szkolnego oceniania oraz możliwości poprawy
             swoich osiągnięć.
2.   Zasady mają za zadanie zapewnić nauczycielowi i  Szkole:   b) ocenę poziomu nauczania,   a) korygowanie organizacji i doskonalenia metod nauczania i wychowania,   c) współpracę z uczniami w osiąganiu celów programowych,   d) modyfikację celów i programów kształcenia.3.   Zasady mają za zadanie zapewnić rodzicom:           a) znajomość wymagań stawianych ich dzieciom przez szkołę,         b) szeroką i bieżącą informację o osiągnięciach i postępach dzieci (indywidualną
              i zbiorową),
         c) pełną informację o różnych formach aktywności poznawczej dziecka oraz rozwoju
             jego osobowości – trudnościach i specjalnych uzdolnieniach.
  § 138. Zasady obejmują:         a) zasady i kryteria oceniania uczniów kl. I – III gimnazjum,         b) zasady klasyfikowania – tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i   poprawkowego,         c) kryteria i zasady oceny z zachowania, Rozdział 2

Ocenianie  uczniów  gimnazjum

 §  139. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania określane są przez: kryteria, sposoby, obszary oraz częstotliwość oceniania. § 140.1. Oceny wyrażane będą stopniami wg następującej skali:                            celujący                    cel                   6                         bardzo dobry             bdb                  5                         dobry                         db                    4                         dostateczny              dst                   3                         dopuszczający          dop                  2                         niedostateczny          ndst                 1 Według tej skali wystawiane są oceny cząstkowe, semestralne i roczne.2.  Ocenę ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu. Od oceny tej nie przysługuje
     odwołanie.
3.  Nauczyciel może stosować do  ocen cząstkowych znaki „ - ” i „+”, może też oznaczać tymi znakami aktywność na lekcji. O szczegółowych kryteriach ocen  zawartych w PZO (Przedmiotowych Zasadach Oceniania) nauczyciel informuje uczniów i rodziców na początku roku szkolnego. W przypadku nieobecności ucznia podczas sprawdzianów pisemnych i ustnych wpisuje się w dzienniku zajęć lekcyjnych „nb”, w przypadku braku zadania domowego „ bz”, w przypadku zgłoszenia  nieprzygotowania do odpowiedzi „np.”, w przypadku   zwolnienia „zw”, w przypadku braku stroju na zajęciach wychowania fizycznego „bs”, w przypadku ucznia niećwiczącego z powodów uzasadnionych „nu”.4.  Ustala się następujące kryteria oceniania:a) ocenę niedostateczną (1)  -  otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości
i umiejętności określonych w podstawach programowych danego przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach  i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
 b) ocenę dopuszczającą (2)   -  otrzymuje uczeń, który ma braki w  opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, oraz rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. c) ocenę dostateczną (3)  -  otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności i wiadomości określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności. d) ocenę dobrą  (4)  -  otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości
i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je
na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych oraz poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne.
 e) ocenę bardzo dobrą  (5)  -   otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy
i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne
i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
 f) ocenę celującą  (6)   -   otrzymuje uczeń, który na bardzo wysokim poziomie opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotów w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne  uzdolnienia, oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych
i praktycznych lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych.
 §  141. Stosuje się następujące sposoby oceniana:    -   testy,-   rozmowy,-   obserwacja,-   analiza wytworów. §  142. Ocenianiu podlegają w szkole:a)  sprawdziany pisemne,b)  testy,c)  prace indywidualne,d)  praca w grupach,e)  odpowiedzi ustne,f)  aktywność na lekcji,g)  prace domowe. §  143. 1.   Częstotliwość oceniania:-         bieżąca, -         kontrolna (po zakończeniu określonej partii materiału),-         symulująca (przed zakończeniem poszczególnych etapów nauczania)2.  Ilość ocen cząstkowych w semestrze z danego przedmiotu powinna wynosi:-         przy 1 godz. przedmiotu w tygodniu  - co najmniej  3,-         przy 2 godz. przedmiotu w tygodniu  - co najmniej  4,-         przy 3 godz. przedmiotu w tygodniu  - co najmniej  6,-         przy 4 lub więcej godz. w tygodniu   -  co najmniej  8. §  144.1. Podstawową dokumentacją oceniania jest zapis prowadzony w dzienniku zajęć lekcyjnych.2. Oceny klasyfikacyjne są zapisywane w dokumentacji przebiegu nauczania. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców  nauczyciel ustalający ocenę semestralną uzasadnia ją ustnie, a pisemnie - ocenę roczną, na pisemny wniosek rodziców.5. Przy ocenianiu ucznia nauczyciel uwzględnia pisemne zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innych poradni specjalistycznych. 6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki bierze się pod uwagę szczególny wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.7. W uzasadnionych przypadkach na podstawie pisemnej opinii lekarskiej Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego. W takiej sytuacji uczeń w miejsce oceny otrzymuje wpis „zwolniony”.8. Uczniowie klasyfikowani są dwa razy w roku.- w styczniu  (koniec I semestru),- w czerwcu  (koniec II semestru – ocena roczna).9. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne – język obcy, religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 

 

Rozdział 3

Klasyfikowanie uczniów

 §  145.1. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się w szkole na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN z 7 września 2004 r. z późniejszymi zmianami z 20 sierpnia 2010 r.2. Klasyfikację uczniów przeprowadza się dwa razy w roku w ostatnim tygodniu poprzedzającym posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.3. Dokładny termin śródrocznego i rocznego posiedzenia  klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej ustala dyrektor szkoły. §  146. Uczeń nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej, jeżeli powodem nieklasyfikowania jest usprawiedliwiona nieobecność w szkole. 1.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok nauki
     lub spełniający obowiązek szkolny bądź obowiązek nauki poza szkołą.
2.  Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który uzyskał jedną ocenę niedostateczną.
W sytuacji wyjątkowej za zgodą Rady Pedagogicznej do  egzaminu  poprawkowego może przystąpić uczeń, który otrzymał dwie oceny niedostateczne.
3.  Termin egzaminu z uczniem i jego rodzicami oraz nauczycielem (nauczycielami)
     przedmiotu (przedmiotów) ustala Dyrektor, nie później niż tydzień przed końcem
     roku szkolnego. W ciągu jednego dnia uczeń może być egzaminowany nie więcej niż
     z dwóch przedmiotów.
 §  147. 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole może uzyskać zgodę Rady Pedagogicznej na przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego.2. Pisemną prośbę o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego  składa
do Dyrektora Szkoły uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie).
3. Zgodę wyraża Rada Pedagogiczna w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. §  148. 1. Egzamin poprawkowy i klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:-   dyrektor lub wicedyrektor szkoły  jako przewodniczący,-   nauczyciel  egzaminujący,-   nauczyciel, prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, jako
    członek komisji.
2.  W egzaminie mogą uczestniczyć w charakterze obserwatora rodzice dziecka.3.  Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z przeprowadzanego egzaminu
w przypadkach szczególnych.
   §  149. 1. Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej
z wyjątkiem przedmiotu wychowanie fizyczne, z którego egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych.
2. Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator w porozumieniu z przewodniczącym komisji. Stopień trudności  pytań powinien być zróżnicowany odpowiednio do skali ocen
stosowanych w szkole.
3.    Uczniowi zdającemu egzamin poprawkowy podaje się do wiadomości zakres materiału, który objęty będzie egzaminem, w terminie przedwakacyjnym.4. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:-   skład komisji,-   termin egzaminu,-   pytania egzaminacyjne,-   wynik egzaminu,-   ustalony przez komisję stopień.      Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia oraz zwięzłą informację
      o odpowiedziach ustnych.
5. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. §  150. 1. Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego rodzice mogą składać odwołanie do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni od daty egzaminu.2. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 10 dni i postanawia:a) oddalić odwołanie, podając uzasadnienie,b) wyznaczyć powtórny termin egzaminu w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów
    Statutu Szkoły.
 §  151. Dla ucznia, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie, może być wyznaczony nowy termin odpowiednio w trybie § 148 i  § 149. § 152. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, może zwolnić ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. §  153. 1. W klasie III gimnazjum uczniowie zdają  egzamin gimnazjalny”, obejmujący wiadomości i umiejętności określone w standardach wymagań egzaminacyjnych
i w podstawie programowej dla przedmiotów humanistycznych, przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego.
2.   Uczniowie przystępują do egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego.3.   Egzamin gimnazjalny odbywa  się w Szkole według corocznego regulaminu i terminu ustalanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.4.   Egzamin przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. 5.  Jeżeli uczeń do dnia 31 sierpnia danego roku nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego,musi powtarzać klasę III gimnazjum, a następnie przystąpić do egzaminu.6.  Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do egzaminu w formie
dostosowanej do ich dysfunkcji.
7.  Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych z zakresu jednej
z grup przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej
części tego egzaminu.
8.  Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej
części najwyższego wyniku.
 Rozdział 4

Procedura ustalania oceny zachowania

 § 154. 1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska oraz o przestrzeganiu przez niego norm społecznych. 2. Ocena zachowania wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych, m. in. za:a)    wywiązywanie się ucznia z obowiązków szkolnych określonych w Statucie Szkoły (sumienność, punktualność, przezwyciężanie trudności w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień i in.),b)    kulturę osobistą ucznia, w tym stosunek i postawę wobec nauczycieli, kolegów i innych osób,c)    poszanowanie godności własnej i innych,d)    kulturę języka,e)    szacunek wobec symboli narodowych i tradycji szkoły,f)     troskę ucznia o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych,g)    zaangażowanie ucznia w życie szkoły, klasy i środowiska,     h)    godne zachowanie ucznia poza szkołą i  jej reprezentowanie w środowisku,                                                             i)      przestrzeganie norm społecznych, m.in. szacunek dla pracy, szacunek dla przekonań innych ludzi, reagowanie na przejawy zła, chęć niesienia pomocy innym, prawdomówność, uczciwość, życzliwość, koleżeństwo, troska o mienie szkolne i prywatne.3. Semestralną i roczną ocenę zachowania ucznia ustala się według następującej skali:
  • wzorowe
  • bardzo dobre
  • dobre
  • poprawne
  • nieodpowiednie
  • naganne
4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim są ocenami opisowymi.6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem
ust. 8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych w brzmieniu:
 ust.8.: "Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania". 7. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.     Rozdział 5Tryb i sposób ustalania oceny zachowania oraz procedury odwoławcze § 155. 1.   Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania. 2. Semestralną i roczną ocenę zachowania uczniów ustala wychowawca klasy wg następującego trybu:a) proponowaną ocenę zachowania ucznia ustala jawnie wychowawca klasy na 14 dni
 przed radą klasyfikacyjną, po zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia;
b) informację o proponowanej ocenie zachowania ucznia wychowawca udostępnia nauczycielom Szkoły najpóźniej na 14 dni przed radą klasyfikacyjną;c) niewniesienie przez nauczycieli Szkoły zastrzeżeń na piśmie do wychowawcy klasy w terminie do 10 dni przed radą klasyfikacyjną oznacza akceptację proponowanej oceny  zachowania ucznia;d) informację o proponowanej ocenie zachowania ucznia wychowawca przekazuje uczniowi i jego rodzicom najpóźniej na 7 dni przed radą klasyfikacyjną;e) ustalona przez wychowawcę klasy semestralna i roczna ocena zachowania ucznia jest ostateczna z zastrzeżeniem punktu 5. niniejszej procedury oraz w przypadkach wyjątkowych, tj. w wyniku zaistnienia szczególnych okoliczności, np. zgłoszenie przez nauczycieli dodatkowych, nieznanych dotychczas lub przeoczonych informacji.3. W przypadkach wyjątkowych ocena może być zmieniona, podwyższona lub obniżona, decyzją Rady Pedagogicznej na posiedzeniu klasyfikacyjnym.4. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić do Dyrektora Szkoły zastrzeżenia do oceny rocznej, jeżeli uznają, że została ona ustalona niezgodnie z trybem ustalania tej oceny. Zastrzeżenia powinny być zgłoszone w formie pisemnej w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.5. Dyrektor Szkoły sprawdza w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku, czy zastrzeżenia rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, dotyczące trybu ustalania ocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, są zasadne.6. W przypadku niestwierdzenia przez Dyrektora naruszenia trybu wystawiania oceny
zachowania ucznia odwołanie jest oddalone, a ustalona ocena jest ostateczna.
7.  W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa, dotyczących trybu ustalania
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, Dyrektor powołuje w terminie do 7 dni komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 8. W skład ww. komisji wchodzą:a)    dyrektor szkoły lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,b)    wychowawca klasy,c)    wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel, prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,d)    pedagog szkolny,e)    psycholog szkolny,f)     przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,g)    przedstawiciel Rady Rodziców.9. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.  Rozdział 6Kryteria ustalania oceny z zachowania § 156. 1. Przy wystawianiu oceny z zachowania semestralnej i rocznej każde dwa spóźnienia śródlekcyjne traktowane są jako jedna godzina nieusprawiedliwionej nieobecności na lekcji.2. W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą uczeń otrzymuje awansem na  początku semestru.3. Dobrą ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który dobrze spełnia normy społeczne
i warunki określone przez Szkołę, m.in.:
a)  dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych określonych w Statucie Szkoły, b)  przestrzega zasad kultury osobistej wobec nauczycieli, rówieśników i innych osób,c)  dba o kulturę języka,d)  zachowuje szacunek wobec symboli narodowych i tradycji Szkoły,e)  wywiązuje się dość dobrze z powierzonych mu funkcji i zadań w klasie i w Szkole,f)   stara się wywiązywać z podjętych w Szkole zobowiązań, np. systematycznego uczęszczania na zajęcia dodatkowe, g)  stara się godnie reprezentować Szkołę w środowisku,h)  dba o stosowność ubioru do szkoły wg wymagań określonych w Statucie i stara się nie
zapominać o identyfikatorze,
i)  nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych,j)  zachowuje się w Szkole stosownie, nie narażając bezpieczeństwa swojego i innych,k)  nauczyciele nie zgłaszają większych zastrzeżeń do jego zachowania, l)  stara się być koleżeński i uczynny wobec kolegów,m)  stara się nie spóźniać na lekcje, dopuszcza się wobec niego nie więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności w ciągu jednego semestru.n)     prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego. 4. Wzorową ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który wzorowo i bez zastrzeżeń spełnia normy społeczne i warunki określone przez Szkołę, m.in.:a)  wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych określonych w Statucie Szkoły, jest sumienny i rzetelny, stara się w miarę swoich możliwości osiągać zadowalające wyniki  w  nauce,b)  wykazuje się wysoką kulturą osobistą wobec nauczycieli, rówieśników i innych osób,c)  wykazuje się wysoką kulturą języka,d)  wykazuje szacunek wobec symboli narodowych i tradycji Szkoły, jest świadomy ich rangi,e)  w sposób chętny i odpowiedzialny wykonuje powierzone mu funkcje i zadania, poprzez własne inicjatywy wnosi twórczy wkład w życie klasy i Szkoły,f)  wywiązuje się rzetelnie z podjętych w Szkole zobowiązań, np. uczęszczania na zajęcia
 dodatkowe,
g)  godnie reprezentuje Szkołę w środowisku,h)  dba o schludny wygląd i stosowność ubioru do szkoły wg wymagań określonych w Statucie, stale nosi identyfikator,i)  zachowuje dbałość o zdrowie, nie ulegając żadnym nałogom,j)  zachowuje się w szkole grzecznie i bezpiecznie,k)  jest wrażliwy na krzywdę, nieobojętny wobec zła, otwarty na potrzeby innych ludzi, niesie pomoc słabszym, chętnie pomaga kolegom,l)  angażuje się w prace społeczne lub akcje charytatywne,m)  jest koleżeński, uczynny, życzliwy wobec kolegów i innych,n)  nie spóźnia się na lekcje, nie opuszcza zajęć bez usprawiedliwienia,o)  podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczył w formułowaniu problemów badawczych lub zadaniowych, był aktywny w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji. 5. Bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który bardzo dobrze i bez większych
 zastrzeżeń spełnia normy społeczne i warunki określone przez Szkołę, m. in.:
a)  bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych określonych w Statucie Szkoły, jest sumienny, stara się w miarę swoich możliwości osiągać zadowalające wyniki w nauce,b)   przestrzega zasad kultury osobistej wobec nauczycieli, rówieśników i innych osób,c)   wykazuje się dużą kulturą języka,d)   wykazuje szacunek wobec symboli narodowych i tradycji Szkoły,e)   w sposób odpowiedzialny wykonuje powierzone mu funkcje i zadania w klasie
i w Szkole,
f)      wywiązuje się z podjętych w Szkole zobowiązań, np. systematycznego uczęszczania na zajęcia dodatkowe, g)   godnie reprezentuje Szkołę w środowisku,h)   dba o estetykę wyglądu i stosowność ubioru do szkoły wg wymagań określonych
w Statucie, nosi identyfikator,
i)      zachowuje dbałość o zdrowie, nie ulegając żadnym nałogom,j)      zachowuje się w szkole grzecznie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa,k)  jest otwarty na potrzeby innych ludzi, niesie pomoc słabszym, chętnie pomaga kolegom,l)      stara się nie spóźniać na lekcje, dopuszcza się wobec niego nie więcej niż 3 godziny nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach obowiązkowych,m)  pełnił aktywna rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało mu się nie wywiązywać z przyjętych zadań. 6. Poprawną ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który poprawnie spełnia normy społeczne i warunki określone przez Szkołę, m.in.:a)     w miarę poprawnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych określonych w Statucie Szkoły,b)    przestrzega elementarnych zasad kultury osobistej, nigdy nie dopuszcza się arogancji i czynów agresywnych wobec żadnych osób w Szkole,c)    stara się zachowywać kulturę języka,d)    stara się zachowywać szacunek wobec symboli narodowych i tradycji Szkoły,e)    stara się wywiązywać z zobowiązań i powierzonych mu zadań, ale zdarzają się mu uchybienia,f)     stara się dbać o stosowność ubioru w szkole wg wymagań określonych w Statucie, ale zdarzają się mu uchybienia i zapominanie identyfikatora,g)    nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych,h)    zdarzają się mu wykroczenia w zachowaniu, ale są incydentalne i nie narażają w szkole bezpieczeństwa innych ani nie naruszają w sposób karygodny przebiegu zajęć lekcyjnych,i)      bierze pod uwagę zastrzeżenia i uwagi nauczycieli, zależy mu na poprawie swego zachowania,j)      dopuszcza się wobec niego nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach obowiązkowych.k)    wypełnił swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało mu się nie wywiązywać z przyjętych zadań.  7. Nieodpowiednią ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który nie przestrzega norm społecznych i warunków określonych przez Szkołę, a w szczególności: a)     ignoruje lub lekceważy obowiązki szkolne określone w Statucie,b)     nie przestrzega elementarnych zasad kultury osobistej,c)  przekracza normy kultury języka, używając wulgaryzmów,d)  nie szanuje symboli narodowych i tradycji Szkoły,e)  nie wywiązuje się z zobowiązań (np. uczęszczania na zajęcia dodatkowe) i powierzonych zadań albo wykazuje w tym postawę ignorancji,f)  narusza zasady stosownego wyglądu i ubierania się do szkoły określone w Statucie, nie nosi identyfikatora,g)  ulega nałogom, np. nikotynizmu,h)  zbyt często zdarzają się mu wykroczenia w zachowaniu w ogóle oraz wykroczenia naruszające bezpieczeństwo innych, i)  swoim niepoprawnym zachowaniem zakłóca przebieg zajęć lekcyjnych,j)  jest niekoleżeński, nieżyczliwy, nieuczciwy, kłamie lub narusza inne normy społeczne,k) wykazuje postawy agresywne wobec kolegów, słowne lub fizyczne, l)  mimo zastrzeżeń i uwag nauczycieli nie wykazuje chęci poprawy zachowania, wywiera demoralizujący wpływ na rówieśników,m)  przekracza limit 15 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach obowiązkowych w ciągu semestru,n)     często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawiał współpracy. 8. Naganną ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który w sposób świadomy narusza normy społecznie i warunki określone przez Szkołę, a w szczególności:a)     lekceważy obowiązki szkolne określone w Statucie,b)    nie posiada kultury osobistej, daje zły przykład rówieśnikom, c)    używa wulgarnego języka, arogancko odnosi się do ludzi,d)    nie szanuje symboli narodowych i tradycji Szkoły, wykazuje wobec nich postawę lekceważącą,e)    ulega nałogom, np. pali papierosy, pije alkohol, zażywa środki odurzające,f)     namawia do nałogów innych lub rozprowadza środki odurzające,g)    poprzez swoje złe zachowanie naraża bezpieczeństwo własne i innych (np. puszcza w szkole petardy), prowokuje bójki i bierze w nich udział, itp., h)    znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi,i)      dopuszcza się szantażu, wyłudzania, zastraszania,j)      dopuszcza się kradzieży,k)    rozmyślnie niszczy mienie szkolne lub prywatne, dopuszcza się innych aktów wandalizmu,l)      zakłóca lub uniemożliwia przebieg zajęć lekcyjnych,m)  wagaruje, ma ponad 15 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach obowiązkowych,n)    często i świadomie spóźnia się na lekcje, o)    swoim zachowaniem działa demoralizująco na rówieśników oraz nie wykazuje żadnej chęci poprawy zachowania,p)    nie wywiązywał się ze swoich obowiązków lub nie przystąpił do realizacji projektu gimnazjalnego. 9. W przypadkach wyjątkowo drastycznych wykroczeń i naruszenia norm społecznych i prawnych, np. kradzież, akt agresji wobec rówieśników, spożycie alkoholu lub środków odurzających na terenie szkoły, naruszenie bezpieczeństwa, zdrowia lub życia własnego lub innych, można wystawić uczniowi ocenę naganną z pominięciem określonych procedurą  warunków. Rozdział 7Terminy i formy informowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych. § 157. 1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz rodziców o szczegółowych kryteriach ocenienia, zawartych w Przedmiotowych Zasadach Oceniania opartych na WZO.2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o zasadach oceniania zachowania.3.   Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, dostępne są dla uczniów i ich rodziców przez  cały rok szkolny u nauczyciela przedmiotu, wychowawcy i w bibliotece szkolnej.4.  Rodzice są informowani o ocenach uczniów na zebraniach ogólnych, klasowych, w rozmowach indywidualnych, telefonicznych, w czasie konsultacji, listownie lub/i poprzez uwagi w zeszytach uczniów.5.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel kontaktuje się z rodzicami w domu ucznia.6.  Spotkania wychowawcy z rodzicami odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.7.  Rodzice, którzy nie uczestniczą w większości zebrań i konsultacji, nie kontaktują  się
z wychowawcą klasy i nauczycielami, których przedmioty sprawiają uczniowi trudności, nie mogą, kwestionując oceny roczne, powoływać się na brak informacji o postępach w nauce dziecka.
8.  Na 7 dni przed radą klasyfikacyjną (roczną) wychowawca klasy ma obowiązek poinformować ucznia oraz jego rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania.9.  Ocenę z zajęć edukacyjnych i przedmiotowych, semestralną i roczną należy ustalić w końcu każdego semestru w terminie określonym przez Dyrektora Szkoły.10. Ocena  zachowania ustalona jest w końcu każdego semestru w terminie określonym przez Dyrektora Szkoły i nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych i promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły, z zastrzeżeniem § 154 pkt 6. §  158. 1. Uczeń może otrzymać promocję ukończenia szkoły z wyróżnieniem, w przypadku gdy w szkole uzyska średnią ocen 4,75 lub więcej i przynajmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania.2. Nagrodę rzeczową może uzyskać uczeń, który uzyskał średnią przynajmniej 5,0.  Rozdział 8Procedury odwoławcze dotyczące ocen z zajęć edukacyjnych rocznych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania § 159. 1. Rodzice mają prawo zgłosić zastrzeżenia w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jeśli uznają, że ocena z przedmiotu lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.2. Rodzice, zgłaszający zastrzeżenie, zwracają się pisemnie do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o stwierdzenie, czy dana ocena została ustalona zgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania ocen.3. Dyrektor sprawdza w terminie do 7 dni, czy zastrzeżenia rodziców, dotyczące trybu ustalania oceny, są zasadne.4. W przypadku stwierdzenia naruszenia trybu ustalania oceny z zajęć edukacyjnych Dyrektor Szkoły powołuje w terminie do 7 dni komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.5. W skład komisji w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wchodzą:-  Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,-  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,-  dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły takiego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne,-  wychowawca klasy. 6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa, dotyczących trybu ustalania oceny zachowania, Dyrektor powołuje w terminie do 7 dni komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.7.  W skład komisji w przypadku oceny z zachowania wchodzą:- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodniczący komisji,
- wychowawca klasy,- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,- pedagog,- przedstawiciel samorządu uczniowskiego,- przedstawiciel rady rodziców,- psycholog.8.  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.9. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem & 19 ust. Rozp. MENiS z dnia 7 września
2004 r. z późniejszymi zmianami.
   


 

ROZDZIAŁ XII Przepisy końcowe § 160.  Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. § 161.  Szkoła używa pieczęci i stempli urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr wszystkich pieczęci.  § 162. Wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania sprostowań
i wydawania duplikatów świadectw określają odrębne przepisy.
§ 163. 1.  Szkoła ma własny sztandar, patrona i logo. 2. Szkoła w każdym roku organizuje i obchodzi: 1)    uroczystą inaugurację roku szkolnego,2)    jesienny integracyjny rajd pierwszoklasistów,3)    Dzień Edukacji  Narodowej, 4)    Święto  Niepodległości,5)    Wigilię Świąt Bożego  Narodzenia, 6)    Dzień Ziemi, 7)    Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja,8)    Dzień Patrona Szkoły,9)    Dzień Sportu Szkolnego, 10) Uroczyste pożegnanie absolwentów, 11) Uroczyste zakończenie roku szkolnego§ 164. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) Statutu. 1. Zmiany (nowelizacja) w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek: 1)  organów szkoły, 2)  organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku   zmiany przepisów. 2. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji)  do Statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania. 3. O zmianach (nowelizacji) w Statucie Dyrektor Szkoły powiadamia organy szkoły, organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 4. Szkoła publikuje tekst jednolity statutu najpóźniej po pięciu nowelizacjach w formie obwieszczenia. § 165. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia  …………….………r.  przyjęto do stosowania.     Statut Szkoły uchwalony                                                             ………………………….Przez Radę Pedagogiczną w dniu ……………..….                                /dyrektor/ 

 

 

 

 

 

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jarosław Klecza dnia 06.06.2011
Opublikowana przez Jarosław Klecza dnia 06.06.2011. Odsłon 8470, Wersja 18drukuj
Wersja : lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Początek strony