Statut

 

                                                                                                   Załącznik do uchwały Nr XXVI/262/2000

Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 maja 2000r.

 

 

 

 

 

S T A T U T

GIMNAZJUM  NR 2 im. KARPATCZYKÓW  w  NYSIE

 

Dział  I

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

Rozdział  1

Przepisy definiujące

 

§ 1.

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o :

 

1/   Szkole - należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 2 im. Karpatczyków w Nysie;

2/   ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

      (Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm),

3/   Statucie - należy przez to rozumieć Statut  Gimnazjum nr 2 im. Karpatczyków  w Nysie,

4/   Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego, Radzie Szkoły

      i  Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w szkole,

5/   uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców lub

      prawnych opiekunów,

6/   wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 

      wychowawczej powierzono jeden z oddziałów  w Szkole.

7/   organie prowadzącym Szkołę - należy przez to rozumieć Gminę Nysa,

8/   organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą - należy  przez to rozumieć

      Kuratora Oświaty w Opolu .

 

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,

     w stosunku do decyzji wydanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku     

     szkolnego, jest Kurator Oświaty.

 

 

Rozdział  2

 

Nazwa Szkoły i inne informacje o Szkole

 

        

§2.

 • 1. Gimnazjum nr 2 im. Karpatczyków w Nysie jest szkołą publiczną.
 • 2. Siedziba Szkoły znajduje się w Nysie ul. B.Prusa 14.

 

§ 3

 

1.   Ustalona nazwa (Gimnazjum nr 2 im. Karpatczyków ) używana jest przez Szkołę w 

      pełnym brzmieniu.

 

§ 4

 

 • 1. Szkoła może mieć własny hymn, godło i ceremoniał.
 • 2. Tekst hymnu i godła oraz zasady ceremoniału szkolnego określa Rada Pedagogiczna.

 

§ 5.

 

 • 1. Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole wynosi 3 lata.
 • 2. Szkoła może prowadzić klasy sportowe, klasy plastyczne oraz klasy autorskie.
 • 3. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z biblioteki i świetlicy szkolnej.

 

§ 6.

 

 • 1. Zasady i tryb postępowania w sprawie realizacji obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy.
 • 2. Na zasadach określonych w ustawie Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.

 

§ 7.

 

 • 1. Na zasadach określonych w art. 56 ustawy w Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.
 • 2. Zasady funkcjonowania w Szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy.

 

§ 8.

 

 • 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
 • 2. W Szkole mogą być tworzone środki specjalne.
 • 3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.

 

§ 9.

 

 • 1. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 10.

 

1.   Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób

 dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te        

 czynności określają odrębne przepisy.

 

 

 

Rozdział  3.

 

Cele  i  zadania  Szkoły

 

§ 11.

 

 • 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.
 • 2. Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

 

§ 12.

 

1.  Rodzice i nauczyciele na zasadach określonych w Statucie, współdziałają ze sobą w  

     sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

 

§  13.

 

 • 1. W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła w szczególności :

1/   umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły,

2/    pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia,

3/    działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów,

4/    zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania.

 

 • 2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
 • 3. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach.

 

§  14.

 

 • 1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny, wdrażany jest program wychowawczy.
 • 2. W zakresie działalności wychowawczej Szkoła w szczególności :

1/ kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie i przepisach do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów.

2/  upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,

3/  kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym),

4/  sprzyja zachowaniom proekologicznym,

5/  umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej

     i religijnej,

6/  szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,

7/  budzi szacunek do pracy poprzez dobrze organizowane prace na rzecz Szkoły

     i środowiska,

8/  wdraża do dyscypliny i punktualności.  

 • 3. Szkoła wypracowuje i realizuje program przeciwdziałania zagrożeniom społecznym młodego wieku. Realizuje się program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

 

§ 15.

 

 • 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości.
 • 2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na :

1/ ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,

2/ sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, potrzebującymi takiej opieki uczniami.

 

§ 16.

 

 • 1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole sprawują :

1/ podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący te zajęcia,

2/ podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżury.

 

 • 2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.

 

§ 17.

 

 • 1. Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe.
 • 2. Zasady organizacyjno - porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa regulamin ustalony przez Dyrektora Szkoły.

 

§ 18.

 

Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Szkołę określają odrębne przepisy.

 

§ 19.

 

1.Indywidualne formy opieki polegają w szczególności na :

      1/ udzielaniu, w miarę możliwości finansowych Szkoły, doraźnej lub stałej pomocy

           finansowej,

      2/ zapewnianiu możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego.

 

 • 3. Pomoc finansową, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, można przyznać na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 20.

 

 • 1. Każdy oddział powierza się do szczególnej opieki wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale.
 • 2. W miarę możliwości organizacyjnych Szkoły, w celu zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez pełny okres nauczania.
 • 3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor Szkoły.
 • 4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy :
 • - z urzędu,
 • - na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,
 • - na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.
 • 5. Wnioski, o których mowa w ust. 4 nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobach ich załatwiania Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 30 dni.
 • 6. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu.

 

DZIAŁ   II

 

ZARZĄDZANIE  SZKOŁĄ

 

Rozdział 1

Zagadnienia  podstawowe

 

§ 21.

 

 • 1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nad Szkołą nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Szkoły w sprawach administracyjnych

      i finansowych, określają odrębne przepisy.

 • 2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Szkoły wyłącznie

      w zakresie i na  zasadach określonych w ustawie.

 

§ 22.

 

 • 1. Szkołą kieruje Dyrektor.
 • 2. Dyrektor kieruje Szkołą przy pomocy wicedyrektorów oraz osób zajmujących inne stanowiska kierownicze.

 

§ 23.

 

1.  Kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących

     kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna.

 

§ 24.

 

1.  W Szkole działają też organy Samorządu Uczniowskiego  oraz,  utworzona zgodnie z

      unormowaniami  ustawy i Statutu, Rada Rodziców.

 

§ 25.

 

 • 1. Działające w Szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.
 • 2. Celem stworzenia warunków do współdziałania, o których mowa w ust. 1, Dyrektor - nie rzadziej niż 2 razy w roku, organizuje spotkania z przewodniczącym Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego. Radę Pedagogiczną reprezentuje specjalnie do tego wyznaczony przez Radę nauczyciel.

 

§ 26.

 

 • 1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Rodziców, organu kolegialnego, Samorządu Uczniowskiego, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa - wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.
 • 2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w sprawach wymienionych w art. 34 a ust. 1 ustawy - także organ prowadzący Szkołę.
 • 3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją Dyrektora.

 

§ 27.

 

1.  Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwały Rady Pedagogicznej określa

     art. 41 ust. 3 ustawy.

 

§ 28.

 

1. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Szkole organami 

    oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do  

    Dyrektora.

 

 

 

§ 29.

 

1. Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań

    uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach :

1/  odpowiedzialności dyscyplinarnej,

2/  odpowiedzialności porządkowej,

3/   sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.

 

 

Rozdział   2

Dyrektor   szkoły

 

 

§ 30.

 

 • 1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę.
 • 2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

 

§ 31.

 

 • 1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy Szkoły.
 • 2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły.

 

 

§ 32.

 

1.  Do właściwości Dyrektora należy w szczególności :

 

1/  w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Szkoły :

       a/  przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i    

  promocji uczniów,

       b/  podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły, przenoszenia

            ich do innych klas lub oddziałów,

       c/  występowanie do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej

            szkoły,

       d/  sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych

            przepisach, w tym systematyczne hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych  

            przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji hospitacji,

       e/  realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad

            nauczycielami  rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych 

             przepisach,

       f/  organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka.

2/  w zakresie spraw organizacyjnych :

       a/  przygotowywanie projektów planów Szkoły,

       b/  opracowywanie arkusza organizacyjnego Szkoły,

       c/  ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć.

3/ w zakresie spraw finansowych :

       a/  opracowywanie planu finansowego Szkoły,

       b/  przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej

            i Radzie Rodziców,

       c/  realizowanie planu finansowego w szczególności poprzez dysponowanie

            określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady

            gospodarki finansowej   szkół,

4/ w zakresie spraw administracyjno - gospodarczych oraz biurowych:

       a/  sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą Szkoły,

       b/  organizowanie wyposażenia Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

       c/  organizowanie i nadzorowanie kancelarii Szkoły,

       d/  nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz

            prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,

       e/ organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-

             remontowych ,

        f/  organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego,

5/  w zakresie spraw porządkowych, bhp  i  podobnych :

        a/ zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

        b/ egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Szkole

            porządku oraz dbałości o czystość i estetykę  Szkoły,

        c/  wykonywanie zadań dot. planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej,

            samoobrony.

 

§ 33.

 

 • 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 • 2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor w szczególności :

1/  decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,

2/  decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom

     oraz innym pracownikom Szkoły,

3/  decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach

     odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników

     Szkoły,

4/  określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników

     Szkoły, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych

     warunków,

5/  współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym

      odrębnymi przepisami, a w szczególności :

                  a/ zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Szkoły,

                  b/ ustala :

    -    regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników,

 • - regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

       6/  administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym

     regulaminem,

       7/  może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły

  problemowo - zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez

  dyrektora gimnazjum na wniosek zespołu.

 

 

§ 34.

 

1.  Dyrektor jest przedstawicielem Szkoły na zewnątrz.

 

§ 35.

 

 • 1. Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 • 2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.

 

§ 36.

 

 • 1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną, rodzicami i organami Samorządu Uczniowskiego.
 • 2. Dyrektor - poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w szczególności :

1/ przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły

      2/ składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy 

          Szkoły,

      3/ udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno - wychowawczej

          Szkoły.

 

Rozdział  3

 

Inne stanowiska  kierownicze

 

§ 37.

 

 • 1. W szkole tworzy się stanowiska wicedyrektorów.
 • 2. Jedno stanowisko wicedyrektora przypada na 12 oddziałów.
 • 3. Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

 

§ 38.

 

 • 1. Stanowisko wicedyrektora powierza i odwołuje z niego Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, oraz Rady Pedagogicznej.
 • 2. Szczegółowy zakres kompetencji Wicedyrektora określa Dyrektor, powierzając to stanowisko.
 • 3. W sytuacji, gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.

 

Rozdział  4

Rada   Pedagogiczna

 

§ 39.

 

1.   W Szkole działa Rada Pedagogiczna.

 

§ 40.

 

 • 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
 • 2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą - z głosem doradczym - brać także udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 • 3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.
 • 4. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin działalności uchwalony przez Radę, normujący w szczególności następujące zadania :

1/  sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej,

2/  wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,

3/  kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

4/  zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu Szkoły.

 

 

 

§ 41.

 

 • 1. Do dokumentacji stanowiących Rady Pedagogicznej Szkoły należy :

1/  zatwierdzanie planów pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,

2/  zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3/  ustalenie - po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców - szczegółowych kryteriów ocen zachowania ucznia, trybu i zasad ich ustalania oraz trybu odwoławczego w tym zakresie,

4/  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,

5/  ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,

6/  podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

7/  uchwalanie i nowelizowanie Regulaminu swojej działalności,

8/  ustalanie, w sytuacjach szczególnych, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, innego niż 45 minut - czasu trwania godziny lekcyjnej.

 

 • 2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności :

1/  powierzenie stanowiska  Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący Szkołę,

2/  przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi.

3/  powierzenie innych stanowisk kierowniczych w Szkole oraz odwoływanie z tych stanowisk,

4/  organizację pracy Szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

5/  projekt planu finansowego Szkoły,

6/  wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

7/  propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

8/   podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie do art. 56 ustawy,

 9/  wnioskuje o powołanie doraźnych lub stałych komisji - w tym komisji do wniosków, która zbiera w trakcie Rady Pedagogicznej wnioski podlegające omówieniu, zatwierdzeniu i wyznaczeniu terminu ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich prawidłowy przebieg.

10/  przygotowuje projekty nowelizacji Statutu Szkoły.

 

 • 3. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.
 • 4. Rada Pedagogiczna ponadto :

1/  może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w Szkole,

2/  deleguje swoich przedstawicieli do pracy w innych organach.

 

Rozdział 5

 

Rada  Rodziców

 

§ 42.

 

 • 1. W Szkole może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 • 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów Szkoły.
 • 3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym szczegółowe zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach określa regulamin działalności Rady Rodziców.
 • 4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3 uchwalony przez Radę Rodziców, nie może być sprzeczny ze Statutem.
 • 5. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców - osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

 

§ 43.

 

 • 1. Zgromadzenie ogółu rodziców zwołuje :

1/  w sprawie ustalenia zasad tworzenia Rady Rodziców - Dyrektor,

2/  w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji zasad tworzenia Rady Rodziców - właściwy organ Rady Rodziców.

 • 2. Zwołanie zgromadzenia ogółu rodziców polega na zawiadomieniu rodziców o celu, miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia. W razie gdy Zgromadzenie zwołuje organ Rady Rodziców, odrębnie zawiadamia o tym Dyrektora.
 • 3. Drugi termin Zgromadzenia ogółu rodziców może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.

 

§ 44.

 

 • 1. Zgromadzenie ogółu rodziców prowadzi organ zwołujący .
 • 2. Obrady Zgromadzenia ogółu rodziców są utrwalone w formie protokołu, zawierającego co najmniej :

                         1/ termin i miejsce Zgromadzenia,

                         2/ stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia (quorum), a także braku   

                             prawomocności Zgromadzenia w pierwszym terminie,

                         3/ listę rodziców uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych 

                             uczestników Zgromadzenia,

                          4/ przyjęty porządek obrad,

                          5/ treść podjętych uchwał,

                          6/ podpisy prowadzącego i protokolanta.

 

§ 45

 

 • 1. Uchwały Zgromadzenia ogółu rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, a w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy rodziców - w pierwszym terminie Zgromadzenia.
 • 2. W drugim terminie Zgromadzenia uchwały są podejmowane przez obecnych w Zgromadzeniu.

•3.      Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za", która przewyższa o co najmniej jeden głos liczbę głosów „przeciw". Głosy „wstrzymujące się" są pomijane.

 

 

§  46

 

 • 1. Rada Rodziców może występować do innych organów Szkoły z wnioskiem i opiniami dot. wszystkich spraw Szkoły, a w szczególności :

                 1/  w sprawie utworzenia Rady Szkoły,

                 2/  w sprawach określonych w Statucie.

 

 

§ 47.

 

 • 1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności Szkoły (Fundusz Rady Rodziców).

•2.      Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady Rodziców.

 • 3. W miarę możliwości Dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu.

 

 

Rozdział  6

 

Samorząd  Uczniowski

 

§ 48

 

1.  Wszyscy uczniowie Szkoły tworzą z mocy prawa Samorząd Uczniowski.

 

§  49.

 

1.   Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Szkoły.

 • 2. Organami Samorządu Uczniowskiego są :

1/  Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,

2/  Rada Samorządu Uczniowskiego.

 • 3. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności wobec organów Szkoły

 

§  50.

 

 • 1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 • 2. Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowuje jego projekt, skonsultowany z uczniami poszczególnych oddziałów.
 • 3. Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz wprowadzania w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu.
 • 4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem.

 

§  51.

 

 • 1. Zgromadzenie ogółu uczniów zwołuje :

1/w sprawie uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego - Dyrektor,

2/ celem uchwalenia kolejnego lub nowelizacji Regulaminu Samorządu Uczniowskiego właściwy organ Samorządu Uczniowskiego.

 • 2. Zwołanie Zgromadzenia ogółu uczniów polega na zawiadomieniu uczniów o celu, miejscu oraz pierwszym i ewentualnie drugim terminie Zgromadzenia.
 • 3. Drugi termin Zgromadzenia ogółu uczniów może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.
 • 4. Zgromadzenie ogółu uczniów prowadzi organ zwołujący.
 • 5. Obrady Zgromadzenia ogółu uczniów są utrwalane w formie protokołu, zawierającego co najmniej :

        1/ termin i miejsce Zgromadzenia,

        2/ stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia (quorum), a także braku prawomocności   

         w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce,

         3/ listę uczniów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych uczestników

           Zgromadzenia,

         4/ przyjęty porządek obrad,

         5/ treść podjętych uchwał,

         6/ podpisy prowadzącego i protokolanta.

 • 6. Uchwały Zgromadzenia ogółu uczniów w sprawie Regulaminu Samorządu

      Uczniowskiego podejmowane są zwykle większością głosów, w głosowaniu   jawnym, 

      przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy uczniów - w pierwszym terminie 

      Zgromadzenia.

 • 7 W drugim terminie Zgromadzenia uchwały są podejmowane przez obecnych w Zgromadzeniu
 • 8. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za" , która przewyższa o co najmniej jeden głos liczbę głosów „przeciw". Głosy „wstrzymujące się" są pomijane.

 

§  52.

 

 • 1. Ogół uczniów może uchwalić lub znowelizować Regulamin Samorządu Uczniowskiego w drodze cząstkowych głosowań uczniów na zebraniach w poszczególnych oddziałach.
 • 2. Przepisy § 51 stosuje się odpowiednio i z uwzględnieniem modyfikacji w przypadku uchwalania pierwszego Regulaminu:

1/  zebrania odbywają się wyłącznie w jednym terminie, bez względu na frekwencję,

2/  zwołującym i prowadzącym zebranie jest wychowawca,

3/  zbiorcze wyniki głosowania ustala Dyrektor, na podstawie sporządzanych przez

  prowadzących, protokołów głosowań cząstkowych.

 

§  53.

 

1.   Szczegółowe kompetencje i zasady organizowania Zgromadzenia ogółu uczniów oraz

     podejmowania uchwał przez ogół uczniów poza Zgromadzeniem normuje Regulamin 

     Samorządu Uczniowskiego.

 

§  54.

 

2.  Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe, 

     warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu.

 

§  55

 

 • 1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dot. takich podstawowych praw uczniów jak :

1/   prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią , celem i stawianymi wymaganiami,

2/   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3/   prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4/   prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

5/   prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,

6/   prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu .

 

 • 2. Samorząd Uczniowski ponadto :

1/   może występować z wnioskiem w sprawie utworzenia Rady Szkoły,

2/   wydaje opinie w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,

3/   może wyrażać opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela,

4/   występuje w sprawach określonych w Statucie.

 

 

                                

DZIAŁ    III

 

ORGANIZACJA   SZKOŁY

 

Rozdział  1

 

Planowanie  działalności Szkoły

 

 

§  56.

 

 • 1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.
 • 2. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy (semestry)

          A/  I  - od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno - wychowawczych we wrześniu do dnia posiedzenia Rady Klasyfikacyjnej za I semestr

          B/  II  -  od poniedziałku wypadającego bezpośrednio po Radzie Klasyfikacyjnej kończącej I semestr do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

 • 3. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

§  57.

 

1.  Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią :

    1/  plan pracy Szkoły,

    2/  arkusz organizacyjny szkoły,

    3/  tygodniowy rozkład zajęć.

 

§  58.

 

 • 1. Plan pracy Szkoły określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno - wychowawczej.
 • 2. Plan pracy Szkoły przygotowuje Dyrektor, a zatwierdza po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

 

§  59.

 

 • 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora, na podstawie planu nauczania. Arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę.
 • 2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą godzin, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.

 

§  60.

 

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych  określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§  61.

 

Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.

 

Rozdział  2

 

Formy prowadzenia działalności dydaktyczno - wychowawczej.

 

 

§  62.

 

 • 1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
 • 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 

§  63.

 

 • 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.
 • 2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 28.
 • 3. Dyrektor corocznie decyduje o tym, na jakich zasadach - ze względu na konieczność stworzenia specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa dojdzie do podziału oddziałów w grupach.
 • 4. Przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w ust. 3 należy uwzględniać zasady wynikające z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania oraz wysokości środków finansowych posiadanych przez Szkołę.

 

§  64.

 

 • 1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
 • 2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez Szkołę środków finansowych.
 • 3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu Szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.
 • 4. Integracyjną częścią działalności wychowawczej Szkoły są wycieczki i inne formy turystyki.

1/  Przy organizacji i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice i uczniowie.

      2/  Kierownikiem wycieczki może być wychowawca klasy lub inny nauczyciel. Funkcję   

       opiekunów winni pełnić nauczyciele bądź rodzice uczniów.

      3/ Koszty kierownika i opiekunów wycieczek pokrywają rodzice uczestników

       wycieczek.

      4/  Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie

       deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

      5/  Rodzice zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów biorących udział w

       wycieczce w drodze na miejsce zbiórki i z powrotem.

      6/  Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej, organizowanej w czasie

       zajęć szkolnych zobowiązani są do udziału w zajęciach razem z klasą równoległą,

       wskazaną przez dyrektora, w porozumieniu z wychowawcą.

      7/  Wypełnioną kartę wycieczki wychowawca ( organizator) oddaje dyrektorowi szkoły :

            a/  w przypadku wycieczki krajowej na 3 dni wcześniej,

            b/  w przypadku wycieczki zagranicznej na 1 miesiąc wcześniej.

 

Rozdział  3

 

Świetlica  szkolna

 

 

§  65.

 

 • 1. Pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności Szkoły jest świetlica.
 • 2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na dojazd do Szkoły muszą dłużej przebywać w Szkole, a także, za zgodą pracownika świetlicy inni uczniowie.

 

§  66.

 

 • 1. Do zadań świetlicy należy w szczególności :

1/  organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie .

 1. Świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych od godz. 730 do godz. 1530

     lub w innych  godzinach ustalonych z Dyrektorem (w zależności od potrzeb szkoły).

 

§  68.

 

1.  Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym  planem pracy Szkoły.

 

 

§  69.

 

1.  Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa Regulamin ustalony przez 

     Dyrektora Szkoły.

 

 

 

Rozdział  4.

 

Biblioteka  szkolna

 

§   70.

 

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu  nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.
 2. W skład biblioteki wchodzą :

                        1/  wypożyczalnia,

                        2/  czytelnia,

                        3/  sala audio - wizualna.

 

§  71.

 

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice,

    a także - za zgodą dyrektora - inne osoby.

 

§  72.

 

1.  Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy :

       1/  dokonywanie w ramach przyznanych funduszy, racjonalnych zakupów książek i 

         czasopism oraz właściwe opracowywanie zbiorów,

        2/  zorganizowanie udostępniania zbiorów,

        3/  dokonywanie analiz stanów czytelnictwa uczniów i nauczycieli oraz inspirowanie

         czytelnictwa,

        4/  prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczego,

        5/  współpraca z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami przy kształtowaniu

          właściwej struktury zbiorów oraz organizacji obiegu lektur i przygotowywaniu

          materiałów na lekcje,

        6/  dbałość o urządzanie lokalu i zaopatrzenie w sprzęt i pomoce,

        7/ inwentaryzacja i zabezpieczenie zbiorów,

        8/ opracowanie regulaminów wypożyczalni i czytelni - regulaminy te podlegają

          zatwierdzeniu przez dyrektora,

 

§  73.

 

 • 1. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.
 • 2. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów w czasie trwania zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 

§  74.

 

1. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin ustalony przez Dyrektora

    Szkoły.

                                                                 

Rozdział  5

 

Warunki bezpiecznego przebywania w szkole.

 

 

§   75.

 

 

 • 1. Uczeń ma prawo do:
 • - właściwie organizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
 • - poszanowania swojej godności i dobrego imienia,
 • - udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą,
 • - odpoczynku podczas przerwy.
 1. Uczeń ma obowiązek:
 • - przestrzegania prawa szkolnego,
 • - chronienia własnego życia i zdrowia,
 • - przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych,
 • - stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób,
 • - oczekiwania na rozpoczęcie lekcji tylko w klubie lub czytelni; przebywanie na korytarzach szkolnych w czasie lekcji jest niedozwolone,
 • - niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych.

 

 

DZIAŁ  IV

 

NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  SZKOŁY

 

Rozdział  1.

 

Zagadnienia  podstawowe.

 

§  76.

 

 • 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników : administracyjnych, technicznych

      i pracowników obsługi.

 • 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają odrębne przepisy.

 

§  77.

 

1. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania

    określają odrębne przepisy.

 

Rozdział  2.

 

Zakres  zadań  nauczycieli  -  przepisy  ogólne.

 

§  78.

 

 • 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także o szanowanie godności osobistej uczniów.
 • 2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.
 • 3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach okresowych (rocznych). O przewidywanych ocenach niedostatecznych należy poinformować ucznia i jego rodziców ( najpóźniej na 7 dni) przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
 • 4. Wychowawcy zobowiązani są na początku roku szkolnego poinformować rodziców i uczniów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§  79.

 

 • 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 • 2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim :

1/  sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo.

2/  zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, w szczególności poprzez :                     

                          a/ realizację programów nauczania i standardów nauczania,

                          b/ stosowanie właściwych metod nauczania,

                          c/ systematyczne przygotowywanie się do zajęć

                          d/ pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,

                          e/ właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji       

                              działalności pedagogicznej,

3/  dba o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny,

4/  wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,

5/  udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów.

 

§  80.

 

1.  Nauczyciele obowiązkowo uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.

 

§  81.

 

1.  Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także permanentne doskonalenie

     umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w

     szczególności poprzez :

         1/  pracę własną,

         2/  udział w pracach zespołu przedmiotowego i wychowawczego,

         3/  korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej,

         4/  udział w formach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli (WDN).

 

§  82.

 

1. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli

    określają odrębne przepisy.

 

§  83.

 

 • 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.
 • 2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący zespołu.
 • 3. Zespół przedmiotowy pracuje wg planu sporządzonego na dany rok szkolny, zgodnie z ustaleniami planu pracy Szkoły.
 • 4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują :

1/  zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania,

2/  wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

3/  organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4/  współdziałania w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5/ wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

 

 • 5. Dyrektor, pedagog i dwóch nauczycieli może tworzyć zespół kierowniczy.
 • 6. Zadania zespołu kierowniczego :
 • - organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli (WDN) - (na wniosek dyrektora może zostać w szkole powołany lider WDN),
 • - współpraca z władzami szkoły w podejmowaniu ważnych decyzji w sprawach organizacyjnych szkoły,
 • - przeprowadzanie diagnozy i zespołowej ewaluacji funkcjonowania różnych obszarów życia szkoły oraz przedstawianie jej wyników na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

 

 

Rozdział  3

 

Zakres  zadań  wychowawcy.

 

§  84.

 

1.  Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w 

    szczególności :

1/  tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2/  inspirowanie i wspomaganie działań zespołów uczniów,

3/ podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

4/ plan pracy wychowawczej napisany w oparciu o  szkolny plan wychowawczy.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 :

1/ otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2/ wspólnie z uczniami i ich rodzicami :

          a/ planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i   

              integrujące zespół uczniowski,

          b/ ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji   

              wychowawcy.

3/ zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

4/ współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki.

5/ utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu :

           a/ poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,

           b/ współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich

           działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców 

           pomocy w swoich działaniach,

           c/ włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły,

6/ współpracuje z pedagogami szkolnymi i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

 • 3. Organizację i formy udzielania na terenie Szkoły pomocy, o której mowa w ust. 2 pkt. 6, określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 

§  85.

 

 • 1. Realizując zadania wymienione w § 84 ust. 2 pkt. 5, wychowawca w szczególności spotyka się z rodzicami uczniów.
 • 2. Szczegółowe zasady informowania rodziców o bieżących i okresowych wynikach w nauce ich dzieci ustala dyrektor Szkoły.

 

 

§  86.

 

 • 1. Wychowawcy oddziałów równoległych mogą tworzyć zespoły wychowawcze.
 • 2. Pracą zespołu wychowawczego kieruje, powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu.
 • 3. Zadaniem zespołów wychowawczych jest koordynowanie oddziaływań wychowawczych.

 

 

Rozdział  4

 

Zakres zadań pedagoga szkolnego.

 

§  87.

 

 • 1. Do zakresu działania pedagoga szkolnego należy w szczególności :

      1/  rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych , materialnych i psychofizycznych uczniów,

2/  udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym tego uczniom,

3/  prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów,

4/  kierowanie uczniów na badania specjalistyczne,

5/ inspirowanie oraz przeprowadzanie innych niż wymienione w przepisach poprzedzających, form działania o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym,

6/  udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci,

7/  udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawującymi trudności wychowawcze.

 

 • 2. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, zatwierdzany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 • 3. Pod koniec każdego semestru pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swojej pracy.
 • 4. Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 • 5. W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny, w szczególności :

        1/  może przeprowadzać wywiady środowiskowe,

        2/  może korzystać z dokumentów pozostających w gestii Szkoły,

        3/  współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją

              i stosownie do potrzeb, innymi podmiotami,

         4/  może koordynować prace z zakresu orientacji zawodowej,

   5/  zwraca uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka,

   6/  pedagog realizuje działania we współdziałaniu z nauczycielami, rodzicami,

          pielęgniarką, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi oraz Poradnią

          Psychologiczno - Pedagogiczną,

    7/  Pedagog szkolny prowadzi dokumentację :

 • - dziennik pedagoga,
 • - teczki indywidualne uczniów, zawierające dokumentację badań.

 

 

 

 

 

 

Rozdział  5.

 

Rzecznik  Praw  Ucznia

 

§  88.

 

1. Rzecznik praw ucznia to organ powołany do ochrony uczniów - ich wolności i praw

    zagwarantowanych w dokumentach międzynarodowych i aktach prawnych wydanych 

    przez Sejm oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

§  89.

 

2. Rzecznik praw ucznia wybierany jest z grona nauczycieli przez ogół uczniów w

    głosowaniu równym, tajnym  i powszechnym na kadencję trwającą jeden rok od dnia

    wyborów.

§  90.

 

3. Wybory na Rzecznika przeprowadza się jednocześnie z wyborami na przewodniczącego

    samorządu.

§  91.

 

1. Wybory są ważne, gdy liczba oddanych głosów wybrała co najmniej 50 % + 1 liczby 

    uczniów uprawnionych do głosowania.

 

§  92.

 

1. Kompetencje i obowiązki Rzecznika Praw Ucznia :

  1/ Rzecznik Praw Ucznia to należny organ Samorządu Uczniowskiego,

  2/ do kompetencji Rzecznika Praw Ucznia należy występowanie w imieniu uczniów w

       przypadku łamania ich praw,

  3/ do obowiązków Rzecznika należy obrona praw ucznia wobec nauczycieli oraz organów

      władzy szkolnej,

  4/   każdy uczeń  ma prawo złożyć do Rzecznika ucznia skargę dot. łamania jego praw,

  5/  skargi winny być składane pisemnie,

  6/  Rzecznik Praw Ucznia ma obowiązek w terminie 7 dni ustosunkować się do wniosku

       ucznia. W przypadku niestwierdzenia pogwałcenia praw Rzecznik odmawia podjęcia    

     działań w sprawie, podając uzasadnienie. Odmowa winna być przedstawiona na piśmie, 

  7/  Rzecznik Praw Ucznia ma obowiązek zachować dyskrecję, jeśli wymaga tego dobro

     sprawy, w której podjął się mediacji. W szczególności nie wolno mu podawać nazwiska

     wnioskodawcy, jeśli wnioskodawca sobie tego nie życzy,

   8/  Rzecznik za zgodą wnioskodawcy ma prawo do zbierania informacji dot. sprawy, w 

     której podejmuje się obrony praw ucznia,

   9/ w przypadku, gdy sprawa dot. łamania praw ucznia bądź grupy uczniów przez

     konkretnego nauczyciela, rzecznik ma prawo, za zgodą wnioskującego, podjąć rozmowy

     z tym nauczycielem,

  10/  w przypadku braku możliwości bezpośredniego załatwiania sprawy z nauczycielem,

     a także we wszystkich innych przypadkach Rzecznik Praw Ucznia powinien zwrócić się 

     o pomoc do Dyrekcji, może również odwołać się do Rady Pedagogicznej oraz Rzecznika 

     Praw Ucznia przy Kuratorium.

 

 

 

 

 

DZIAŁ  V

U C Z N I O W I E

 

Rozdział  1.

 

Zasady  rekrutacji  uczniów

 

 

§  93.

 

 • 1. Szkoła prowadzi rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 • 2. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 

§  94.

 

 • 1. Do szkoły przyjmuje się :

   1/   z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły,

   2/  na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) - dzieci zamieszkałe poza obwodem

       Szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

 

 • 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów uwzględniając :

    1/ laureatów konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim,

    2/ liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego

             w ostatnim roku szkoły podstawowej.

 

 • 3. Do klasy programowo wyższej gimnazjum przyjmuje się ucznia na podstawie :

    1/ świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole 

      niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza 

      ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

    2/ pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na warunkach 

     określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania :

 • a) do gimnazjum ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy.
 • b)
 • 4. Przyjęcie do Szkoły dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w

       której obwodzie dziecko mieszka.

 

 • 5. O przyjęciu uczniów spoza obwodu decyduje Dyrektor.

 

 • 6. Istnieje możliwość utworzenia klas, w których realizowane są dodatkowe godziny (z

      puli godzin do dyspozycji dyrektora):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

TYP KLASY

ZAJĘCIA ROZSZERZONE

 

1.

 

 

POLONISTYCZNA

 

Zwiększona ilość godzin j. polskiego.

 

2.

 

 

MATEMATYCZNA

 

Zwiększona ilość godzin matematyki.

 

3.

 

 

PLASTYCZNA

 

Zwiększona ilość godzin plastyki.

 

4.

 

 

TURYSTYCZNA

 

Zwiększona ilość godzin geografii.

 

5.

 

 

EKOLOGICZNA

 

Zwiększona ilość godzin biologii i chemii.

 

6.

 

 

EUROPEJSKA

 

Zajęcia dodatkowe z j. francuskiego.

 

7.

 

 

INFORMATYCZNA

 

Zwiększona ilość godzin informatyki.

 

8.

 

JĘZYKOWA Z ANGIELSKIM

 

 

Zwiększona ilość godzin z j. angielskiego.

 

9.

 

 

JĘZYKOWA Z NIEMIECKIM

 

Zwiększona ilość godzin z j. niemieckiego.

 

10.

 

 

DWUJĘZYCZNA z angielskim

 

j. angielski - kontynuacja,

dodatkowo j. niemiecki

 

11.

 

 

DWUJĘZYCZNA z niemieckim

 

j. niemiecki - kontynuacja,

dodatkowo j. angielski

 

12.

 

 

DWUJĘZYCZNA

 

j. angielski - kontynuacja,

dodatkowo j. francuski

 

13.

 

 

DWUJĘZYCZNA

 

j. niemiecki - kontynuacja,

dodatkowo j. francuski

 

14.

 

SPORTOWA

 • - lekka atletyka,
 • - piłka nożna,
 • - piłka siatkowa

 

15.

 

 

OGÓLNA

Możliwość rozwijania zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, którzy jeszcze nie mają sprecyzowanych zainteresowań.

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział  2.

 

Prawa i obowiązki ucznia.

 

§  95.

 

 • 1. Uczeń ma w szczególności prawo do :

1/  właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2/  opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

3/  korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w miarę możliwości finansowych szkoły,

4/  życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

5/  swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dot. życia Szkoły a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

6/  rozwijania  zainteresowań, zdolności i talentów,

7/  sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

8/  pomocy w przypadku trudności w nauce,

9/  korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,

10/  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

11/ wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania w organizacjach działających w Szkole.

 • 2. Nauczyciel ma obowiązek powiadamiania uczniów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o terminie sprawdzianów obejmujących partię materiału z więcej niż z trzech jednostek lekcyjnych. Termin planowanego sprawdzianu nauczyciel zapisuje w dzienniku.
 • 3. W ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.
 • 4. Lekcje powtórzeniowe, obejmujące cały dział materiału połączone z odpytywaniem uczniów z tego materiału, traktowane są na równi ze sprawdzianami wymienionymi

      w pkt. 2.

 • 5. Nauczyciel ma obowiązek podania i omówienia rezultatów sprawdzianu w terminie dwóch tygodni od dnia jego przeprowadzenia.
 • 6. Dla ucznia, który wrócił do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności, nauczyciele poszczególnych przedmiotów ustalają indywidualny tryb nadrobienia zaległości.
 • 7. Zasady oceniania, klasyfikowania, promowania i egzaminowania uczniów określają odrębne przepisy.

 

§  96.

 

 • 1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do :

         1/  przestrzegania obowiązujących w Szkole przepisów,

         2/  podporządkowania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli oraz  SU i Rady

              Rodziców,

         3/  systematycznego, aktywnego i punktualnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych

              życiu Szkoły oraz starannego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych w domu.

         4/  przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i

              innych pracowników Szkoły,

         5/ dbania o własne życie, rozwój, zdrowie i higienę,

         6/  dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,

         7/  naprawiania wyrządzonej  przez siebie szkody, w razie niemożnosci naprawienia,  koszty naprawy ponoszą rodzice,

         8/  przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,

         9/  dbania o dobre imię Szkoły. 

 • 2. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i palenia tytoniu.
 • 3. Uczeń nie może opuszczać terenu Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i przerw.

 

 

Rozdział 3

 

Nagrody  i kary

 

 

§  97.

 

 • 1. Ucznia można nagrodzić za :

1/  wybitne osiągnięcia w nauce,

2/  rzetelną naukę i pracę na rzecz Szkoły.

3/  wzorową postawę, działalność i odwagę.

 • 2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są :

1/  pochwała wychowawcy wobec całej klasy,

2/  pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Szkoły,

3/  list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców uczniów klas III,

4/  nagroda rzeczowa od wychowawcy lub Dyrektora,

5/  wzorowy absolwent może otrzymać odznakę „Najlepszy absolwent Gimnazjum nr 2 im. Karpatczyków  w Nysie „. Odznaka ta przyznawana jest według odrębnego regulaminu.

 • 3. Wychowawca lub Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
 • 4. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.
 • 5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z tym że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.
 • 6. Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.
 • 7. Dyplom uznania można przyznać też rodzicom, którzy wyróżniali się zaangażowaniem i pracą na rzecz Szkoły.
 • 8. Niniejsze uregulowania nie wyczerpują wszystkich możliwości nagradzania uczniów szkoły i nie ograniczają jakichkolwiek organów szkoły do ustalania własnych nagród, i kryteriów ich przyznawania

 

§  98.

 

 • 1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, o których mowa w Regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania , uczeń może zostać ukarany :

1/  upomnieniem wychowawcy klasy z wpisem do zeszytu klasowego,

2/  pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji,

3/  upomnieniem lub naganą Dyrektora z wpisem do dzienniczka i poinformowaniem rodziców,

4/  pozbawieniem pełnionych na forum Szkoły funkcji,

5/ zawieszeniem prawa do udziału w imprezach klasowych i szkolnych organizowanych poza zajęciami obowiązkowymi,

6/  obniżeniem oceny z zachowania - do nagannej ,

7/  przeniesieniem do innej klasy,

 • 2. Dyrektor może również wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
 • 3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
 • 4. Kary z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt.1 i pkt. 2, nakłada Dyrektor.
 • 5. O nałożonej karze wychowawca informuje rodziców.
 • 6. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie (pisemne) może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 4.
 • 7. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.
 • 8. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepisy ust. 6 i ust. 7 stosuje się odpowiednio z tym, że przed podjęciem rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.
 • 9. Uczeń może być ukarany na wniosek Dyrektora, za zgodą kuratora, przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie szkolnych obowiązków.
 • 10. Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 9 następuje jeżeli :

1/ uprawniony organ udowodnił uczniowi popełnienie przestępstwa,

2/ uczeń w stanie nietrzeźwym uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Szkołę.

 • 11. Można odstąpić od wystąpienia o zastosowanie kary przewidzianej w ust. 9, w okolicznościach określonych w ust. 10, za poręczeniem właściwego zachowania ucznia, udzielonym przez nauczyciela, organ Samorządu Uczniowskiego albo Radę Rodziców.
 • 12. Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 9 i ust. 10 określają odrębne przepisy.

 

 

DZIAŁ   VI

 

WEWNĄTRZSZKONY  SYSTEM  OCENIANIA  I  KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

 

Wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania uczniów został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  7 września 2004r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych i uwzględnia oraz stosuje przepisy tego rozporządzenia.

 

POSTĘPOWANIE  WSTĘPNE

 

§ 99

 

1. Wewnątrzszkolny  system oceniania i klasyfikowania, zwany dalej „systemem"

    obowiązuje w Gimnazjum nr 2 w Nysie.

 

§ 100.

 

1. Zadaniem systemu jest zapewnienie trafnego, rzetelnego , jawnego i obiektywnego

   oceniania wspierającego rozwój ucznia, uwzględniającego jego indywidualne cechy 

   psychofizyczne oraz pełnienie  funkcji  diagnostycznej  i motywacyjnej.

 

§ 101.

 

 • 1. System ma także za zadanie zapewnić uczniowi :

         a/ bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania 

             kompetencji przewidzianych programem nauczania,

         b/ systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się,

         c/ motywowanie do samorozwoju,

         d/ wyrabianie nawyku systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,

         e/ uświadomienie sukcesów i braków w zakresie opanowania umiejętności 

            określonych programem oraz potrzeb w zakresie wyrównania braków,

         f/ ukierunkowanie samodzielnej pracy oraz doskonalenia metod uczenia się,

         g/ aktywne uczestnictwo w procesie szkolnego oceniania oraz możliwości poprawy

            swoich osiągnięć.

2.   System ma za zadanie zapewnić nauczycielowi i  szkole :

   a/ ocenę poziomu nauczania,

   b/ korygowanie organizacji i doskonalenia metod nauczania i wychowania,

   c/ współpracę z uczniami w osiąganiu celów programowych

   d/ modyfikację celów i programów kształcenia.

3.  System ma za zadanie zapewnić rodzicom : 

         a/ znajomość wymagań stawianych ich dzieciom przez szkołę,

         b/ szeroką i bieżącą informację o osiągnięciach i postępach dzieci (indywidualną i

            zbiorową),

         c/ pełną informację o różnych formach aktywności poznawczej dziecka oraz rozwoju

            jego  osobowości - trudnościach i specjalnych uzdolnieniach.

 

§ 102.

 

1. System obejmuje :

         a/ zasady i kryteria oceniania uczniów kl. I - III gimnazjum,

         b/ zasady klasyfikowania - tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego,

         c/ kryteria i zasady oceny z zachowania,

         d/ warunki i zasady przyznawania wyróżnień uczniom.

 

 

OCENIANIE  UCZNIÓW  GIMNAZJUM

 

§  103.

 

1.  Wewnątrzszkolny system oceniania określa :  kryteria, metody, narzędzia, częstotliwość 

      oraz zasady oceniania.

 

§  104

 

 • 1. Oceny wyrażane będą stopniami wg następującej skali :

                        

                         celujący                      cel                  6

                         bardzo dobry             bdb                 5

                         dobry     &;           2

                         niedostateczny            ndst                1

 

      Wg tej skali wystawiane będą oceny cząstkowe, okresowe jak i roczne.

 • 2. Ocenę ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu. Od oceny tej nie przysługuje odwołanie.
 • 3. Nauczyciel może stosować do ocen cząstkowych znaki („ - " i „+"), może też oznaczać tymi znakami aktywność na lekcji. O szczegółowych kryteriach ocen zawartych w PSO (przedmiotowym systemie nauczania) nauczyciel informuje uczniów i rodziców na początku roku szkolnego. W przypadku nieobecności ucznia podczas sprawdzianów pisemnych i ustnych wpisuje się „nb", w przypadku braku zadania domowego „ bz",

     w przypadku zgłoszenia  nieprzygotowania do odpowiedzi „np.", w przypadku 

     zwolnienia „zw".

 

 • 4. Ustala się następujące kryteria oceniania :

a/ ocenę niedostateczną (1)  -  otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych danego przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach  i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

 

b/ oceną dopuszczającą (2)   -  otrzymuje uczeń, który ma braki w  opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, oraz rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

 

c/ ocenę dostateczną (3)  -  otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności i wiadomości określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.

 

d/ ocenę dobrą  (4)  -  otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych oraz poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

 

e/ ocenę bardzo dobrą  (5)  -   otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

 

f/ ocenę celującą  (6)   -   otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotów w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne  uzdolnienia, oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych.

 

§  105.

 

Stosuje się następujące sposoby oceniana :    

-  testy,

- rozmowy,

- obserwacja,

- analiza wytworów.

 

§  106.

 

Ocenianiu podlegają w szkole :

             a/ sprawdziany pisemne,

             b/ testy,

             c/ prace indywidualne,

               d/ praca w grupach,

            e/ odpowiedzi ustne,

            f/  aktywność na lekcji,

            g/  prace domowe.

 

 

§  107.

 

 

1.   Częstotliwość oceniania :

 • - bieżąca,
 • - kontrolna (po zakończeniu określonej partii materiału),
 • - symulująca (przed zakończeniem poszczególnych etapów nauczania)

2. Ilość ocen cząstkowych w semestrze z danego przedmiotu powinna wynosić:

 • - przy 1 godz. przedmiotu w tygodniu - co najmniej 3,
 • - przy 2 godz. przedmiotu w tygodniu - co najmniej 4,
 • - przy 3 godz. przedmiotu w tygodniu - co najmniej 6,
 • - przy 4 lub więcej godz. w tygodniu - co najmniej 8.

 

 

§  108.

 

1. Podstawową dokumentacją oceniania jest zapis prowadzony w dzienniku zajęć lekcyjnych.

2. Oceny klasyfikacyjne są zapisywane w dokumentacji przebiegu nauczania. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).

3. Nauczyciel jest zobowiązany do pisemnego uzasadnienia oceny sprawdzianu.

4. Nauczyciel przechowuje prace pisemne przez semestr.

5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

6. Przy ocenianiu ucznia - nauczyciel uwzględniać będzie pisemne zalecenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub innych poradni specjalistycznych. Opinie te będą brane pod uwagę również przy ustalaniu wymagań edukacyjnych (np. obniżenie poziomu nauczania).

7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki nauczyciel ocenia wkład pracy ucznia.

8. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego - decyzja oparta będzie na pisemnej opinii lekarskiej. W takiej sytuacji uczeń w miejsce oceny otrzymuje wpis „ zwolniony".

9. Uczniowie będą klasyfikowani dwa razy w roku.

 • - w styczniu (koniec I semestru),
 • - w czerwcu (koniec II semestru - ocena roczna).

KLASYFIKOWANIE   UCZNIÓW

 

§  109.

 

1. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się w szkole na zasadach określonych w rozporządzeniu MENiS z dnia 7 września 2004r. z późniejszymi zmianami.

2. Śródroczną klasyfikację uczniów przeprowadza się raz w roku, w ostatnim tygodniu poprzedzającym posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej.

3. Dokładny termin śródrocznego i rocznego posiedzenia klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej ustala dyrektor szkoły.

 

§  110.

 

1.  Uczeń nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych może

     zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej, jeżeli powodem

     nieklasyfikowania jest usprawiedliwiona nieobecność w szkole (rodzice mogą

     usprawiedliwić do 5 dni).

2. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok nauki lub

    spełniający obowiązek szkolny bądź obowiązek nauki poza szkołą.

3. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który uzyskał jedną ocenę niedostateczną ( w

    sytuacji wyjątkowej, również do  egzaminu  poprawkowego może przystąpić uczeń - za 

     zgodą Rady Pedagogicznej- jeśli ma dwie oceny niedostateczne).

4. Pisemną prośbę o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego składa do dyrektora szkoły uczeń za zgodą rodziców lub jego rodzice (prawni opiekunowie).

5. Termin egzaminu z uczniem i jego rodzicami oraz nauczycielem (nauczycielami) przedmiotu (przedmiotów) ustala dyrektor szkoły, nie później niż tydzień przed końcem roku szkolnego. W ciągu jednego dnia uczeń może być egzaminowany nie więcej niż z dwóch przedmiotów.

 

§  111.

 

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole może uzyskać zgodę Rady Pedagogicznej na przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego.

2. Pisemną prośbę o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego składa do dyrektora szkoły uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie).

3. Zgodę wyraża oraz termin egzaminu ustala Rada Pedagogiczna w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

 

§  112.

 

1. Egzamin poprawkowy i klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą :

 • - dyrektor lub wicedyrektor szkoły - jako przewodniczący,
 • - egzaminujący,
 • - nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji,
 • - nauczyciel wychowawca - jako członek komisji.

2. W egzaminie mogą uczestniczyć w charakterze obserwatora rodzice dziecka.

3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z przeprowadzonego egzaminu w szczególnych przypadkach.

 

 

§  113.

 

 

1. Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów :

 • - sztuka,
 • - informatyka,
 • - wychowanie fizyczne,

z których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych.

2. Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator w porozumieniu z przewodniczącym komisji. Stopień trudności pytań powinien być zróżnicowany odpowiednio do skali ocen stosowanych w szkole.

3. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający :

 • - skład komisji,
 • - termin egzaminu,
 • - pytania egzaminacyjne,
 • - wynik egzaminu,
 • - ustalony przez komisję stopień.

Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia oraz zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

 

 

§  114.

 

1. Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą składać odwołanie w terminie 3 dni od daty egzaminu do dyrektora szkoły.

2. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 10 dni i postanawia :

a/ oddalić odwołanie podając uzasadnienie,

b/ wyznaczyć powtórny termin egzaminu w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów

     statutu szkoły.

 

§  115.

 

Dla ucznia, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie, może być wyznaczony nowy termin odpowiednio w trybie § 112  i  § 113.

 

§  116.

 

1. W klasie III gimnazjum uczniowie zdają „egzamin gimnazjalny", obejmujący umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych i przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego, ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym".

1.1 Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego.

1.2 W przypadku gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice /prawni opiekunowie/ składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z tych języków.

2. Egzamin gimnazjalny odbywa się w terminie ustalonym przez dyrektora CKE (Centralnej Komisji Egzaminacyjnej).

3. Egzamin przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Komisja ma obowiązek opracować i opublikować informator zawierający szczegółowy opis wymagań, kryteriów a także form przeprowadzania egzaminu. Informator publikuje się co najmniej na dwa lata przed terminem egzaminu. Informator oznaczony jest nazwą i numerem nadanym przez komisję okręgową.

4. Jeżeli uczeń do dnia 31 sierpnia nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego, będzie musiał powtarzać klasę III gimnazjum a następnie przystąpić do egzaminu.

5. Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do egzaminu w formie dostosowanej do ich dysfunkcji.

6. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych z zakresu jednej z grup przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części tego egzaminu, o której mowa w § 25 ust. 2.

7. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części najwyższego wyniku.

 

 

 

 

 PROCEDURA USTALANIA OCENY ZACHOWANIA

 

§  117

 

Tryb i zasady ustalania semestralnej i rocznej oceny zachowania:

 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

2.1 Śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom.

2.2 Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w statucie szkoły na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia  7 września 2004 roku, z późniejszymi zmianami.

2.3 Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

 • wzorowe;
 • bardo dobre;
 • dobre;
 • poprawne;
 • nieodpowiednie;
 • naganne;
 • z zastrzeżeniem punktu 2.5.
 • 2.3 Wychowawca klasy na początku roku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców /prawnych opiekunów/ o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania z zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 • 2.4 Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
 • 2.5 Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów
  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 • 2.6 Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły,

            z zastrzeżeniem pkt. 2.6.1 i 2.6.2 .

 • 2.6.1 Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 • 2.6.2 Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie ukończy szkoły.

 

 • 3.1 Semestralną i roczną ocenę zachowania uczniów ustala wychowawca klasy wg kolejności:
 • 3.1.1 Proponowaną ocenę zachowania ucznia ustala jawnie wychowawca klasy na 14 dni przed radą klasyfikacyjną, po zasięgnięciu opinii nauczycieli
  i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 • 3.1.2 Informację o proponowanej ocenie zachowania ucznia wychowawca udostępnia nauczycielom Gimnazjum nr 2 w Nysie, najpóźniej na 14 dni przed radą klasyfikacyjną.
 • 3.1.3 Niewniesienie przez nauczycieli Gimnazjum nr 2 w Nysie zastrzeżeń na piśmie do wychowawcy klasy w terminie do 10 dni przed radą klasyfikacyjną oznacza akceptację proponowanej oceny zachowania ucznia.
 • 3.1.4 Informację o proponowanej ocenie zachowania ucznia wychowawca przekazuje uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom), najpóźniej na 7dni przed radą klasyfikacyjną.
 • 3.1.5 Ustalona przez wychowawcę klasy semestralna i roczna ocena zachowania ucznia jest ostateczna z zastrzeżeniem punktu 3.2 niniejszej procedury.

 

 • 3.2 W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania obowiązuje procedura odwoławcza:
 • 3.2.1 Rodzice ucznia lub jego opiekunowie prawni mają prawo zgłosić zastrzeżenia w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno wychowawczych, jeśli uznają, że ocena zachowania ucznia została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 • 3.2.2 Rodzice ucznia lub jego opiekunowie prawni zgłaszający zastrzeżenie zwracają się pisemnie do dyrektora szkoły z wnioskiem o stwierdzenie, czy dana ocena zachowania ucznia została ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny zachowania.
 • 3.2.3 Dyrektor szkoły sprawdza w terminie do 7 dni, od dnia otrzymania wniosku, czy zastrzeżenia rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, dotyczące trybu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, są zasadne.
 • 3.2.4 W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa dotyczących trybu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, dyrektor powołuje w terminie do 7 dni komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 • 3.2.5 W skład w.w. komisji wchodzą:
 • Dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
 • Wychowawca klasy;
 • Wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
 • Pedagog szkolny;
 • Psycholog;
 • Przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
 • Przedstawiciel rady rodziców.
 • 3.2.6 Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 • 3.2.7 Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna.

 

Ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który:

 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 

 • Punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia.
 • Wszystkie nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia w ustalonym terminie.
 • Przestrzega postanowień władz szkoły, nauczycieli i SU.
 • Jest zawsze przygotowany do lekcji.
 • Wywiązuje się z przydzielonych zadań.
 • Wypełnia obowiązki dyżurnego.
 • Systematycznie uczestniczy w zajęciach, na które został zakwalifikowany.
 • Podejmuje się realizacji własnych inicjatyw.
 • W swoim postępowaniu jest bezinteresowny.
 • Na miarę możliwości rozwija swoje zainteresowania.

 

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

                                                                                                       

 • Inicjuje pomoc innym.
 • Jest uczciwy i koleżeński.
 • Szanuje mienie własne, innych i szkolne.
 • Działa jako wolontariusz, pracuje społecznie.
 • Twórczo angażuje się w życie klasy, szkoły i środowiska.
 • W miarę możliwości organizuje, wspiera lub uczestniczy w akcjach organizowanych na rzecz potrzebujących lub instytucji.
 • Pomaga innym.

 

Dbałość o honor i tradycje szkoły

 

 • Okazuje szacunek dla symboli państwowych i szkolnych.
 • Godnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych (strój galowy, zachowanie, postawa).
 • Wykazuje się stosowną do wieku dojrzałością obywatelską i świadomością historyczną dotyczącą przeszłości państwa, regionu i szkoły.
 • Godnie reprezentuje szkołę i społeczność uczniowską w czasie konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych, imprez szkolnych.
 • Godnie reprezentuje szkołę w środowisku pozaszkolnym.

 

Dbałość o piękno mowy ojczystej

 

 • Nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią.
 • Systematycznie pracuje nad rozwojem języka ojczystego w mowie i piśmie między innymi poprzez uczestnictwo w różnych formach kultury.
 • Reaguje na używane przez innych, wulgaryzmy.
 • Inicjuje lub uczestniczy w działaniach rozwijających, doskonalących, eksponujących piękno mowy (redagowanie gazetki szkolnej, pisanie własnych tekstów, koło teatralne, konkursy recytatorskie).

 

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

 

 • Nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie zażywa innych środków
 • Nie zmusza i nie zachęca innych do w.w. zachowań.
 • Nie opuszcza terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych bez zezwolenia.
 • Przestrzega przepisów bhp na terenie szkoły.
 • Stosuje się do przepisów ruchu drogowego.
 • Dba o estetykę klasy, szkoły i otoczenia.
 • Troszczy się o własny wygląd.
 • Inicjuje, bierze udział w organizowanych akcjach na rzecz zdrowia.
 • Nie bije, nie zaczepia, nie grozi, nie wymusza pieniędzy, nie kradnie i nie obraża innych, nie stwarza poczucia zagrożenia.
 • Reaguje odpowiednio na w.w. zachowania.

 

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

 

 • Jest uczciwy i prawdomówny.
 • Dostosowuje się do ustalonych zasad podczas pobytu w szkole, wyjść
  i wyjazdów.
 • Używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do innych.
 • W relacjach z innymi panuje nad swoimi emocjami (ton i barwa głosu).

 

Okazywanie szacunku innym osobom

 

 • Akceptuje odmienność: wiary, wyglądu, poglądów, zamożności i możliwości intelektualnych innych osób.
 • Stosuje się do ogólnie przyjętych w społeczeństwie norm i zasad kulturalnego zachowania się.

 

 

Bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:

 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 

 • Punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia.
 • Wszystkie nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia w ustalonym terminie.
 • Przestrzega postanowień władz szkoły, nauczycieli i SU.
 • Przygotowuje się do lekcji.
 • Wywiązuje się z przydzielonych zadań.

 

Uczeń ponadto spełnia dowolne trzy wymogi spośród wymienionych:

 

 • Wypełnia obowiązki dyżurnego.
 • Systematycznie uczestniczy w zajęciach, na które został zakwalifikowany.
 • Podejmuje się realizacji własnych inicjatyw.
 • Umie być bezinteresowny w swoim postępowaniu.
 • Na miarę możliwości rozwija swoje zainteresowania.

 

 

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

                                                                                                       

 • Jest uczciwy i koleżeński.
 • Szanuje mienie własne, innych i szkolne.
 • Działa jako wolontariusz, pracuje społecznie.
 • Twórczo angażuje się w życie klasy, szkoły i środowiska.
 • W miarę możliwości organizuje, wspiera lub uczestniczy w akcjach organizowanych na rzecz potrzebujących lub instytucji.
 • Pomaga innym.

 

Dbałość o honor i tradycje szkoły

 

 • Okazuje szacunek dla symboli państwowych i szkolnych.
 • Godnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych (strój galowy, zachowanie, postawa).
 • Wykazuje się stosowną do wieku dojrzałością obywatelską i świadomością historyczną dotyczącą przeszłości państwa, regionu i szkoły.
 • Godnie reprezentuje szkołę i społeczność uczniowską w czasie konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych, imprez szkolnych.
 • Godnie reprezentuje szkołę w środowisku pozaszkolnym.

 

Dbałość o piękno mowy ojczystej

 

 • Nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią.
 • Systematycznie pracuje nad rozwojem języka ojczystego w mowie i piśmie między innymi poprzez uczestnictwo w różnych formach kultury.
 • Reaguje na używane przez innych wulgaryzmy.
 • Inicjuje lub uczestniczy w działaniach rozwijających, doskonalących, eksponujących piękno mowy(redagowanie gazetki szkolnej, pisanie własnych tekstów, koło teatralne, konkursy recytatorskie).

 

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

 

 • Nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie zażywa innych środków
 • Nie zmusza i nie zachęca innych do w.w. zachowań.
 • Nie opuszcza terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych bez zezwolenia.
 • Przestrzega przepisów bhp na terenie szkoły.
 • Stosuje się do przepisów ruchu drogowego.
 • Dba o estetykę klasy, szkoły i otoczenia.
 • Troszczy się o własny wygląd.
 • Inicjuje lub bierze udział w organizowanych akcjach na rzecz zdrowia.
 • Nie bije, nie zaczepia, nie grozi, nie wymusza pieniędzy, nie kradnie i nie obraża innych, nie stwarzając poczucia zagrożenia.
 • Reaguje na w.w. zachowania.

 

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

 

 • Jest uczciwy i prawdomówny.
 • Dostosowuje się do ustalonych zasad podczas pobytu w szkole, wyjść
  i wyjazdów.
 • Używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do innych.
 • W relacjach z innymi panuje nad swoimi emocjami (ton i barwa głosu).

 

Okazywanie szacunku innym osobom

 

 • Akceptuje odmienność: wiary, wyglądu, poglądów, zamożności i możliwości intelektualnych innych osób.
 • Stosuje się do ogólnie przyjętych w społeczeństwie norm i zasad kulturalnego zachowania się.

 

 

Dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:

 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 

 • Punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia.
 • Nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia w ustalonym terminie.
 • Przestrzega postanowień władz szkoły, nauczycieli i SU.
 • Przygotowuje się do lekcji.
 • Wywiązuje się z przydzielonych zadań.

 

Uczeń ponadto spełnia dowolne trzy wymogi spośród wymienionych:

 

 • Wypełnia obowiązki dyżurnego.
 • Systematycznie uczestniczy w zajęciach, na które został zakwalifikowany.
 • Podejmuje się realizacji własnych inicjatyw.
 • Umie być bezinteresowny w swoim postępowaniu.
 • Na miarę możliwości rozwija swoje zainteresowania.

 

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

                                                                                                       

 • Pomaga innym.
 • Jest uczciwy i koleżeński.
 • Szanuje mienie własne, innych i szkolne.
 • W miarę możliwości organizuje, wspiera lub uczestniczy w akcjach organizowanych na rzecz potrzebujących lub instytucji.

 

Dbałość o honor i tradycje szkoły

 

 • Okazuje szacunek dla symboli państwowych i szkolnych.
 • Godnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych (strój galowy, zachowanie, postawa).
 • Wykazuje się stosowną do wieku dojrzałością obywatelską i świadomością historyczną dotyczącą przeszłości państwa, regionu i szkoły.
 • Godnie reprezentuje szkołę i społeczność uczniowską w czasie konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych, imprez szkolnych.
 • Godnie reprezentuje szkołę w środowisku pozaszkolnym.

 

Dbałość o piękno mowy ojczystej

 

 • Nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią.
 • Systematycznie pracuje nad rozwojem języka ojczystego w mowie i piśmie między innymi poprzez uczestnictwo w różnych formach kultury.
 • Reaguje na używane przez innych wulgaryzmy.

 

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

 

 • Nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie zażywa innych środków
 • Nie zmusza i nie zachęca innych do w.w. zachowań.
 • Nie opuszcza terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych bez zezwolenia.
 • Przestrzega przepisów bhp na terenie szkoły.
 • Stosuje się do przepisów ruchu drogowego.
 • Dba o estetykę klasy, szkoły i otoczenia.
 • Troszczy się o własny wygląd.
 • Nie bije, nie zaczepia, nie grozi, nie wymusza pieniędzy, nie kradnie i nie obraża innych, nie stwarzając poczucia zagrożenia.
 • Reaguje na w.w. zachowania.

 

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

 

 • Jest uczciwy i prawdomówny.
 • Dostosowuje się do ustalonych zasad podczas pobytu w szkole, wyjść
  i wyjazdów.
 • Używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do innych.

 

Okazywanie szacunku innym osobom

 

 • Akceptuje odmienność: wiary, wyglądu, poglądów, zamożności i możliwości intelektualnych innych osób.
 • Stosuje się do ogólnie przyjętych w społeczeństwie norm i zasad kulturalnego zachowania się.

 

Poprawną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:

 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 

 • Punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia.
 • Nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia w ustalonym terminie.
 • Przestrzega postanowień władz szkoły, nauczycieli i SU.

 

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

 

 • Jest uczciwy i koleżeński.
 • Szanuje mienie własne, innych i szkolne.

 

Dbałość o honor i tradycje szkoły

 

 • Okazuje szacunek dla symboli państwowych i szkolnych.
 • Godnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych (strój galowy, zachowanie, postawa).
 • Godnie reprezentuje szkołę i społeczność uczniowską w czasie konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych, imprez szkolnych.
 • Godnie reprezentuje szkołę w środowisku pozaszkolnym.

 

Dbałość o piękno mowy ojczystej

 

 • Nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią.

 

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

 

 • Nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie zażywa innych środków
 • Nie zmusza i nie zachęca innych do w.w. zachowań.
 • Nie opuszcza terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych bez zezwolenia.
 • Przestrzega przepisów bhp na terenie szkoły.
 • Stosuje się do przepisów ruchu drogowego.
 • Nie bije, nie zaczepia, nie grozi, nie wymusza pieniędzy, nie kradnie i nie obraża innych, nie stwarzając poczucia zagrożenia.

 

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

 

 • Jest uczciwy i prawdomówny.
 • Dostosowuje się do ustalonych zasad podczas pobytu w szkole, wyjść
  i wyjazdów.

 

Okazywanie szacunku innym osobom

 

 • Akceptuje odmienność: wiary, wyglądu, poglądów, zamożności i możliwości intelektualnych innych osób.

 

 

Nieodpowiednią ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:

 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 

                        Nie spełnia n.w. kryteriów:

 

 • Systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia.
 • Usprawiedliwiania w ustalonym terminie nieobecności i spóźnień.
 • Przestrzegania postanowień władz szkoły, nauczycieli i SU.

 

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

 

                        Nie spełnia n.w. kryteriów:

                                                                                                       

 • Uczciwości i koleżeńskości.
 • Szanowania mienia własnego, innych i szkolnego.

 

Dbałość o honor i tradycje szkoły

 

                        Nie spełnia n/w kryteriów:

 

 • Okazywania szacunku dla symboli państwowych i szkolnych.
 • Godnego uczestnictwa w uroczystościach szkolnych (strój galowy, zachowanie, postawa).
 • Godnego reprezentowania szkoły i społeczności uczniowskiej w czasie konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych, imprez szkolnych.

 

Dbałość o piękno mowy ojczystej

 

                        Nie spełnia n.w. kryterium:

 

 • Nie używania wulgarnych słów w szkole i poza nią.

 

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

 

Nie spełnia n.w. kryteriów:

 

 • Nie palenia papierosów, nie picia alkoholu i nie zażywania innych środków
 • Nie zmuszania i nie zachęcania innych do w.w. zachowań.
 • Nie opuszczania terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych bez zezwolenia.
 • Przestrzegania przepisów bhp na terenie szkoły.
 • Stosowania się do przepisów ruchu drogowego.
 • Nie bicia, nie zaczepiania, nie grożenia, nie wymuszania pieniędzy, nie kradnie i nie obrażania innych, stwarzając poczucie zagrożenia u innych uczniów.

 

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

 

                        Nie spełnia n.w. kryteriów:

 

 • Uczciwości i prawdomówności.
 • Dostosowania się do ustalonych zasad podczas pobytu w szkole, wyjść
  i wyjazdów.

 

Okazywanie szacunku innym osobom

 

                                                        Nie spełnia n.w. kryterium:

 

 • Akceptacji odmienności: wiary, wyglądu, poglądów, zamożności
  i możliwości intelektualnych innych osób.

 

 

Naganną ocenę zachowania otrzymuje uczeń:

 

 • Który otrzymał naganę dyrektora szkoły.
 • Który spożywał na terenie szkoły lub podczas wyjścia, wyjazdu, imprezy szkolnej bądź funkcjonował (w w/w miejscach) pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających.
 • Wobec którego toczy się postępowanie na Policji lub w Sądzie Rodzinnym.
 • W przypadku wystąpienia pobicia z jego strony, znęcania się
  i wymuszeń na innych osobach.
 • Lekceważąco odnoszący się do obowiązku szkolnego w zakresie przygotowania do lekcji, odrabiania zadań domowych i prowadzenia zeszytów przedmiotowych.
 • Nagminne opuszczający lekcje i spóźniający się bez usprawiedliwienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINY  I  FORMY  INFORMOWANIA  UCZNIÓW  ( RODZICÓW) O

            PRZEWIDYWANYCH  DLA  NICH  OCENACH  KLASYFIKACYJNYCH.

 

§   118.

 • 1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz rodziców o szczegółowych kryteriach ocenienia (zawartych w PSO)
 • 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o zasadach oceniania zachowania.
 • 3. Informacje o których mowa w ust.1 i 2 dostępne są dla uczniów i ich rodziców przez cały rok szkolny u nauczyciela przedmiotu, wychowawcy i w bibliotece szkolnej.
 • 4. Rodzice są informowani o ocenach uczniów na zebraniach ogólnych, klasowych, w rozmowach indywidualnych, telefonicznych, w czasie konsultacji, listownie i poprzez uwagi w zeszytach uczniów.
 • 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel kontaktuje się z rodzicami w domu ucznia.
 • 6. Spotkania wychowawcy z rodzicami odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.
 • 7. Rodzice, którzy nie uczestniczą w większości zebrań, konsultacji, nie kontaktują się z wychowawcą klasy i nauczycielami przedmiotów sprawiających uczniowi trudności, nie mogą kwestionując oceny roczne powoływać się na brak informacji o postępach w nauce dziecka.
 • 8. Na 7 dni przed radą klasyfikacyjną (roczną) wychowawca klasy ma obowiązek poinformować ucznia oraz jego rodziców (opiekunów) o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania.
 • 9. Ocenę z zajęć edukacyjnych i przedmiotowych, semestralną i roczną należy ustalić w końcu każdego semestru w terminie określonym przez dyrektora szkoły.
 • 10. Ocena zachowania ustalona jest w końcu każdego semestru w terminie określonym przez dyrektora i nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych i promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły, z zastrzeżeniem pkt. 2.6.1, 2.6.2 § 117.

 

§  119.

 

 • 1. Uczeń może otrzymać promocję ukończenia szkoły z wyróżnieniem, w przypadku gdy w szkole uzyska średnią 4,75 lub więcej i przynajmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 • 2. Nagrodę rzeczową może uzyskać uczeń, który uzyskał średnią przynajmniej 5,0.

 

§ 120

 

PROCEDURY ODWOŁAWCZE DOTYCZĄCE OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ROCZNYCH ORAZ ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA

 

 • 1. Rodzice (opiekunowie prawni) - mają prawo zgłosić zastrzeżenia w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jeśli uznają, że ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 

 • 2. Rodzice zgłaszający zastrzeżenie zwracają się pisemnie do dyrektora szkoły z wnioskiem o stwierdzenie, czy dana ocena została ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania ocen.

 

 • 3. Dyrektor sprawdza w terminie do 7 dni, czy zastrzeżenia rodziców dotyczące trybu ustalania oceny są zasadne.

 

 • 4. W przypadku stwierdzenia naruszenia trybu ustalania oceny z zajęć edukacyjnych dyrektor szkoły powołuje w terminie do 7 dni komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

 

 • 5. W skład komisji w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wchodzą:
 • - dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji,
 • - nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 • - dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły takiego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne,
 • - wychowawca klasy.

 

 • 6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa dotyczących trybu ustalania oceny zachowania dyrektor powołuje w terminie do 7 dni komisję, która ustala roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

 7.     W skład komisji w przypadku oceny z zachowania wchodzą:

 • - dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji,
 • - wychowawca klasy,
 • - wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 • - pedagog,
 • - przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 • - przedstawiciel rady rodziców,
 • - psycholog.

 

8.       Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem & 19 ust. 1 zgodnie z Rozp. MENiS z dnia 7 września 2004 r. i późniejszymi zmianami.

 

 

  

DZIAŁ VII

 

§ 121

      

 PROGRAM  DZIAŁAŃ  EDUKACYJNYCH

 

UKŁAD  PROGRAMU DZIAŁAŃ  EDUKACYJNYCH  Gimnazjum  nr 2

im. Karpatczyków w Nysie.

 

 

 • 1. Wizja gimnazjum.
 • 2. Misja gimnazjum.
 • 3. Priorytetowe wartości preferowane w działaniach gimnazjum.
 • 4. Cele ogólne gimnazjum.
 • 5. Główne zadania wychowawcze i profilaktyczne gimnazjum.
 • 6. Program wychowawczy gimnazjum.
 • 7. Program profilaktyki gimnazjum.
 • 8. Wykaz załączników do programu wychowawczego i programu profilaktyki gimnazjum.

 

 

WIZJA  GIMNAZJUM

 

Celem naszych działań jest stworzenie szkoły dającej szansę rozwoju dla każdego ucznia.

Chcemy aby nasz absolwent był :

 

 • Ø odpowiedzialny za siebie i swoje działania,
 • Ø kreatywny i otwarty na czekające go w życiu wyzwania,
 • Ø przyjaźnie i życzliwie nastawiony do świata,
 • Ø dbał o swoje zdrowie, jako naczelnej wartości,
 • Ø w swoich działaniach opierał się na tradycjach i korzystał z doświadczeń naszych przodków.

 

PROMOCJA  NASZEJ  SZKOŁY

będzie urzeczywistnianiem poniższych haseł :

 

 • ¨ nasza szkoła - drogowskazem wiedzy i życia.
 • ¨ nasza szkoła - spełni oczekiwania uczniów i pozwoli im dokonać właściwych wyborów.
 • ¨ szkoła nasza przygotowuje do pełnienia ważnych i odpowiedzialnych ról w dorosłym życiu.
 • ¨ w naszej szkole jest miejsce dla każdego ucznia i możliwość rozwoju jego zainteresowań i zdolności.

 

MISJA  GIMNAZJUM

 

                                                       J e s t e ś m y     p o   t o :

aby w atmosferze odpowiedzialności, kreatywności oraz dążenia do rozwoju i osiągnięcia sukcesów towarzyszyć uczniom w drodze do poznawania swoich możliwości oraz spełnienia siebie.

 

Struktura naszego gimnazjum opiera się zgodnym współistnieniu i współpracy trzech podmiotów :                NAUCZYCIELI, UCZNIÓW,  RODZICÓW.

Podstawą naszego działania jest rzetelne przekazywanie wiedzy, rozwijanie umiejętności nie zbędnych do osiągania radości życia, zdrowego i mądrego jego kierowania.

Chcemy być dla uczniów przewodnikami w drodze do radości

W działaniach wychowawczych drogowskazem dla nas będą doświadczenia i głęboka troska o przyszłość młodego pokolenia, przekazana nam przez nauczycieli gimnazjów karpackich.

Jesteśmy przekonani, że realizacja przyjętych założeń edukacyjnych w naszej szkole, przyniesie nam, naszym uczniom i rodzicom sukces, satysfakcję, zadowolenie i wzajemną  życzliwość w tworzeniu przyjaznego miejsca nauki i pracy.

T o ż s a m o ś ć naszej szkoły będziemy tworzyć w oparciu o  uniwersalny kodeks moralny i zestaw wartości, wokół których budow

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jarosław Klecza dnia 13.04.2007
Opublikowana przez Jarosław Klecza dnia 13.04.2007. Odsłon 888, Wersja 13drukuj
Wersja : lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Początek strony