Program profilaktyki

 

 

 

 

 

                                                                     Kochać kogoś,to być w taki sposób obecnym w jego życiu,

                                                            aby mógł stać się najpiękniejszą wersją samego siebie

Ks. Marek Drzewiecki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM  PROFILAKTYKI

GIMNAZJUM NR 2

im. Karpatczyków w Nysie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWY PRAWNE

PROGRAMU

 

 • 1. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
  z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie
  w
  sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

 

 

 • 2. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej
  i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

 

 • 3. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
  z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.

 

 

4.  USTAWA z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu
     narkomanii.

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOZA

PROBLEMÓW I ZAGROŻEŃ SZKOLNYCH

PRZEPROWADZONA W OKRESIE 2003 - 2006

 

 TEMATYKA DIAGNOZY - WNIOSKI

1. Badanie priorytetowych potrzeb nauczycieli gimnazjum.


Wniosek: - polepszenie jakości współpracy z rodzicami

 

2. Analiza sytuacji wychowawczej w szkole.

 

Wnioski

 • wagary uczniów
 • problemy uczniów w nauce
 • duża drugoroczność
 • niszczenie mienia szkolnego
 • palenie papierosów
 • trudna sytuacja rodzinna i życiowa uczniów
 • nasilające się konflikty rówieśnicze
 • mała liczba uczniów zdiagnozowanych w PPP
 • słaba realizacja zaleceń PPP w stosunku do uczniów dysfunkcyjnych

3. Monitoring realizacji obowiązku szkolnego.


Wnioski:

 • duża liczba uczniów nagminnie wagarujących
 • mała skuteczność działań wychowawczych zmniejszających rozmiary wagarowania uczniów

4. Diagnoza stanu potrzeb i oczekiwań uczniów klas I.

 

Wnioski:

 • strach uczniów przed złymi ocenami
 • obawy przed starszymi kolegami
 • oczekiwania bezpieczeństwa i dobrego klimatu uczenia się
 • oczekiwania dobrych relacji interpersonalnych z rówieśnikami
  i nauczycielami
 • potrzeba bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i sportowych

 


5. Diagnoza „Wskaźników efektywności pracy szkoły".


Wnioski:

 • brak jasno określonych celów i zadań szkoły
 • małe zaangażowanie rodziców w życie szkoły
 • poprawa bezpieczeństwa wewnątrzszkolnego
 • prowadzenie ukierunkowanego wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły

 


6. Diagnoza problemów narkotycznych w szkole.

 

Wniosek:

 • duża liczba uczniów po inicjacji narkotycznej


7. Diagnoza „Podejścia do szkoły i uczenia się" wśród uczniów.

 

Wnioski:

 • potrzeba przyjaznej atmosfery w szkole
 • potrzeba dobrych relacji z nauczycielami
 • ciekawe zajęcia dydaktyczne
 • dużo zajęć pozalekcyjnych i sportowych w szkole.


8. Diagnoza priorytetowych problemów szkoły zrealizowana przez zespół
    ds. promocji zdrowia.

 

Wnioski:

 • powtarzające się akty wandalizmu w szkole
 • agresja w szkole

IDENTYFIKACJA NIEPOKOJĄCYCH OBJAWÓW

w obszarach:

 

 

Zachowań uczniów

 

Funkcjonowania nauczycieli

 

Współdziałania rodziców

 

 • częste opuszczanie zajęć lekcyjnych
 • bójki i konflikty rówieśnicze
 • niszczenie mienia, sprzętu szkolnego

      i pomocy
      naukowych

 • kłamstwa
 • niechęć do nauki
 • niska motywacja do nauki
 • podatność na negatywne wpływy
 • niska umiejętność panowania nad emocjami
 • nieznajomość prawa
 • słabe funkcjonowanie i nie przestrzeganie norm szkolnych
 • kontakty ze środkami uzależniającymi
 • kradzieże
 • nieformalny handel

      i wyłudzanie

 • wulgaryzmy
 • „Nowoczesne" uzależnienia typu: gry komputerowe, Internet
 • Hałaśliwość
  w kontaktach
  i zachowaniach
 • niski poziom porozumiewania się
 • wyszydzanie, poniżanie się wzajemne
 • pogardzanie

„innością", słabością

 

 • słabe radzenie sobie z problemami
 • udawanie, że nie ma problemu
 • brak konsekwencji

      w działaniu

 • mała spójność działań wychowawczych
 • rozciąganie
  w czasie rozwiązywania spraw i konfliktów
 • mała znajomość prawa oświatowego i szkolnego
  i wykorzystywania go w praktyce szkolnej
 • uleganie emocjom
 • krzyki nauczycieli, ironia, wyśmiewanie, docinki

      w kontaktach

 • niestosowne żarty

      w relacjach
     z uczniami

 • mała wiedza nauczycieli dot. życia i problemów rodzinnych uczniów
 • zbyt mała wiedza dot. funkcjonowanie uczniów i ich problemów
  w okresie adolescencji

 

 • lekceważenie zgłaszanych problemów
 • ukrywanie problemów dzieci i sytuacji rodzinnych
 • małe zainteresowanie sytuacją szkolną dzieci
 • unikanie kontaktów ze szkołą
 • niskie kompetencje
  i niezaradność wychowawcza
 • niskie umiejętności
  w rozwiązywaniu problemów
 • nieznajomość prawa
  i obowiązków rodzicielskich
 • łatwowierność
  w kontaktach z dziećmi
 • mała wiedza n/t zagrożeń i uzależnień
 • opieszałość
  w reagowaniu na negatywne sygnały ze strony szkoły
 • obawy i lęki przed kontaktem ze szkołą
 • stawianie wymagań nieadekwatnych do możliwości dzieci

WERBALIZACJA

PRIORYTETOWYCH PROBLEMÓW GIMNAZJUM

 WYMAGAJĄCYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH

 

 

 

1. Agresja w szkole.                                  

 

2. Wagary uczniów.

 

3. Dewastacja mienia szkolnego i osobistego
    uczniów.

 

4. Podatność uczniów na wchodzenie
    w zachowania ryzykowne.

 

5. Niski poziom umiejętności psychospołecznych
    uczniów.

 

6. Nieprzestrzeganie lub niekonsekwencja
    w egzekwowaniu prawa funkcjonującego
    w szkole.

 

7. Mało efektywna współpraca z rodzicami.

 

8. Niewystarczające kompetencje wychowawcze
    nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
    szkolnych.

 

 

CELE OPERACYJNE

PROGRAMU PROFILAKTYKI

W wyniku podjętych działań zamierzamy:

 • poprawić frekwencję uczniów na zajęciach lekcyjnych
 • ograniczyć skutki zachowań agresywnych poprzez włączenie
  w system działań całej społeczności szkolnej
 • zdobyć wiedzę z zakresu przyczyn i motywów występowania głównych problemów i zagrożeń w szkole
 • poprzez edukację, poradnictwo włączyć rodziców w działania profilaktyczno-wychowawcze szkoły
 • podnieść jakość działań i wzbogacić ofertę programów profilaktycznych w szkole i klasach, spójnych z występującymi potrzebami i zagrożeniami
 • polepszyć jakość udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i rodziców
 • poprawić egzekucję prawa oświatowego i wewnątrzszkolnego
  w codziennych działaniach wychowawczych
 • zintensyfikować doskonalenie nauczycieli w zakresie umiejętności wychowawczych dla poprawy jakości rozwiązywanych problemów szkolnych

 

DIAGNOZA UZUPEŁNIAJĄCA

Aby osiągnąć zamierzone cele i prawidłowo dostosować działania należy szczegółowo zanalizować następujące problemy:

 

 

Lp.

Problem

Tematyka diagnozy.

Pod jakim kątem badanie?

 

Narzędzia diagnozy

 

Termin realizacji

 

Odpowiedzialny

1.

Wagary

uczniów

- przyczyny, motywy

  wagarów

- miejsca i formy

- wiedza rodziców

- świadomość rodziców
  dotycząca skutków
  wagarów

ankieta dla uczniów

 

ankieta dla     rodziców

X

 

 

XI

konstrukcja a.

pedagog szk.

 

realizacja

 wych. klas

 

2.

Agresja

wśród uczniów

- przyczyny, przejawy

- formy, skutki

- miejsca zagrożeń

- korzystanie z pomocy

 

ankieta dla uczniów

 

XII

 

pedagog szkolny

3.

Kompetencje wychowawcze nauczycieli

- mapa problemów
   wychowawczych
   nauczycieli

ankieta dla nauczycieli

IX

lider WDN


 

Nasze problemy zostały stworzone przez

 człowieka, dlatego człowiek może je rozwiązać.

 Bo człowiek może być tak wielki, jak zechce.

John Fitzgerald Kennedy

 

 

 

Szczegółowy plan działań profilaktycznych

 

 

Lp.

Zadanie

Sposób realizacji

Odpowiedzialny

Termin

Nr załącznika

Uwagi

 

 

1.

 

 

Wdrażanie skutecznych metod wspomagania uczniów wymagających specyficznej pomocy
 w nauce i życiu

 

1. Dostosowywanie wymagań 

     edukacyjnych do specyficznych

    trudności uczniów.

2.  Przestrzeganie procedur  w zakresie organizacji zajęć dydaktyczno - wyrównawczych.

3.  Udzielanie indywidualnej   pomocy uczniom w przezwyciężaniu bieżących trudności szkolnych.

4.  Utworzenie i działalność klubu pomocy koleżeńskiej.

5.  Organizacja pomocy materialnej dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

 

nauczyciele poszczególnych edukacji

dyrektor szkoły

 

 

nauczyciele poszczególnych edukacji

 

świetlica szkolna

 

świetlica szkolna

pedagog szkolny

wych. klas

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

na bieżąco

 

24

 

 

25

 

 

 

zestaw PSO

 

 

26

 

 

2 i 5

 

 

 

2.

 

 

Diagnozowanie trudności i zagrożeń w szkole oraz rozpoznawanie potrzeb uczniów, rodziców
i nauczycieli.

 

 • 1. Przeprowadzenie ankiety wśród społeczności szkolnej w celu rozpoznania skali zagrożeń
  i trudności w gimnazjum.
 • 2. Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej uczniów w celu udzielania skutecznej pomocy.
 • 3. Analiza sytuacji wychowawczej w szkole.
 • 4. Bieżąca wymiana informacji dot. sytuacji zdrowotnej i rodzinnej warunkujących powodzenie ucznia w szkole.

 

pedagog szkolny

wych. klas

 

 

wych. klas

 

 

pedagog szkolny

 

wych. klas

z zespołem wychowawczym

 

 

do XI

 

 

 

na bieżąco

 

 

I/VI

 

minimum raz w półroczu

 

 

5 i 2

 

 

 

2

 

 

5

 

2

 

 

3.

 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 w szkole.

 

 1. Udzielanie wsparcia i pomocy nauczycielom i rodzicom
   w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 2. Wdrażanie procedur wspomagających rozwiązywanie sytuacji problemowych w szkole.
 3. Realizacja  gimnazjalnego programu orientacji zawodowej.

 

 1. Podnoszenie kompetencji wychowawczych nauczycieli
   w zakresie konstruktywnego rozwiązywania problemów szkolnych.

 

 

pedagog szkolny

 

 

 

dyrektor szkoły

 

 

nauczyciele poszczególnych edukacji+wych.klas

 

dyrektor+lider WDN

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

wg planu

 

5

 

 

 

27

 

 

2,28

 

 

 

6

 

 

4.

 

Rozwijanie oferty programowej
gimnazjum jako szkoły należącej do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 

 1. Koordynowanie działań społeczności szkolnej w zakresie tworzenia warunków sprzyjających zdrowemu stylowi życia .
 2. Diagnozowanie potrzeb
  i oczekiwań w obszarze profilaktyki zdrowotnej.
 3. Formułowanie priorytetowych problemów związanych
   z zagrożeniem bezpieczeństwa
  i zdrowia uczniów.
 4. Nawiązanie współpracy ze szkołami będącymi w SSPZ.

 

 

 

 

koordynator PZ

 

 

 

koordynator PZ

pedagog szkolny

 

 

zespół PZ

 

 

koordynator

i zespół PZ

 

cały rok

 

 

 

stały monitoring

 

 

V/VI

 

 

wg programu PZ

 

3

 

 

 

3 i 5

 

 

 

3

 

 

3

 

 

5.

 

Realizacja programów zapobiegawczych
  i innych służących rozwijaniu umiejętności psychospołecznych uczniów.

 

 1. Opracowywanie i wdrażanie programów integracyjnych

     w klasach I.

 1. Badanie klimatu społecznego
   w klasie metodą „Mapy problemów wychowawczych klasy".
 2. Wdrażanie programu wychowawczo-profilaktycznego przeciw agresji „Saper".
 3. Realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego „ Żyję bez ryzyka AIDS".
 4. Przeprowadzenie w klasie cyklu zajęć profilaktycznych „Nie biorę".

 

wychowawcy kl.I

 

 

wychowawcy kl.I

 

 

wychowawcy klas

 

 

pedagog szkolny

 

 

wychowawcy klas

 

 

klasa I

 

 

II semestr

 

 

cały cykl edukacyjny

 

wg programów wych. klas

 

wg terminarza klas

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

5 i 2

 

 

2

 

 

 

6.

 

Wdrażanie różnorodnych programów i działań alternatywnych
 w zakresie profilaktyki zagrożeń.

 

 1. Rozwijanie, wzbogacanie oferty spędzania czasu wolnego w GIM-KLUBIE..
 2. Modernizacja bazy i zasobów materialnych do realizacji działań
  alternatywnych.
 3. Tworzenie oferty działań alternatywnych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 4. Organizacja wolontariatu  uczniowskiego we współpracy
  z kołem PCK.

 

 

świetlica szkolna

 

 

świetlica szkolna

biblioteka

 

nauczyciele edukacji + opiekunowie kół

 

 

świetlica szkolna

opiekunowie SU, PCK

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

 

wg programu

 

26

 

 

26

16

 

9

 

 

 

 

1, 26, 11

 

 

7.

 

Edukacja rodziców w zakresie profilaktyki problemów dzieci
i młodzieży.

 

 1. Edukacja prawna rodziców dot. priorytetowych problemów szkoły.
 2. Zajęcia edukacyjne z rodzicami n.t. profilaktyki uzależnień i innych zachowań ryzykownych.
 3. Zajęcia aktywne w zakresie kompetencji wychowawczych rodziców.
 4. Poradnictwo dla rodziców
   w zakresie potrzeb rozwojowych
  i problemów młodzieży w okresie adolescencji.

 

 

 

 

wych. klas

 

wychowawcy klas

 

 

 

pedagog szkolny

 

 

pedagog szkolny

 

cały rok

 

do końca
 I półrocza

wg PW klas

 

  wg potrzeb


   wych. klas

 

cały rok

 

2

 

2

 

 

 

2 i 5

 

5

 

 

8.

 

Pogłębianie wiedzy
 i doskonalenie umiejętności nauczycieli
 w aspekcie podejmowanych problemów
 i występujących zagrożeń.

 

 1. Diagnoza problemów nauczycieli
  w radzeniu sobie z trudnościami szkolnymi i problemami wychowawczymi uczniów.
 2. Realizacja różnorodnych form doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami nauczycieli.
 3. Organizacja zajęć otwartych jako forma doskonalenia umiejętności
  i wymiana doświadczeń zawodowych.
 4. Opracowywanie scenariuszy
   i konspektów zajęć oraz innych materiałów profilaktycznych.

 

 

lider WDN

 

 

 

dyrektor szkoły

 

 

dyrektor szkoły

lider WDN

 

 

 

koordynator PZ

 

do 30 IX

 

 

 

wg terminarza WDN

 

wg terminarza WDN

 

 

 

cały rok

 

6

 

 

 

6

 

 

6

 

 

 

 

3

 

 

 

EWALUACJA PROGRAMU

 

Efektywność programu sprawdzana będzie poprzez:

 

Ewaluacja częściowa.

Lp.

Zadania podlegające ewaluacji

Forma ewaluacji

Termin

Odpowiedzialny

 

1.

 

Poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole.

 

 

- ankieta dla uczniów

- ankieta dla rodziców

 

I półrocze

 

Pedagog szkolny

Wych. klasy

 

2.

 

Skuteczność działań wychowawczych nauczycieli w zakresie realizacji obowiązku szkolnego uczniów.

 

- wynik monitoringu uczęszczania uczniów
na lekcje

- sprawozdanie wych. klas

 

I półrocze

 

Dyrektor szkoły

 

Ewaluacja końcowa.

Lp.

Zadania podlegające ewaluacji

Forma ewaluacji

Termin

Odpowiedzialny

 

1.

 

Wagary uczniów - analiza porównawcza problemu.

 

 • - liczbowe zestawienie nieobecności uczniów
 • - arkusze ewaluacyjne działań wychowawczych

 

VI

 

Wych. klas

Dyrektor szkoły

2.

Wdrażanie programów profilaktycznych i działań alternatywnych w szkole.

 

- ankieta

 

V

 

Pedagog szkolny

Wych. klas

3.

Spójność doskonalenia zawodowego nauczycieli

z problemami priorytetowymi szkoły.

 

 

- zestawienie porównań

 

V

 

Lider WDN

 

4.

 

Stopień realizacji Programu Profilaktyki Szkoły.

 

 

 • - sprawozdania cząstkowe nauczycieli odpowiedzialnych za zadanie
 • - sprawozdanie zbiorcze

 

VI

 

Dyrektor szkoły + komisje ewaluacyjne

Wykaz załączników do

 Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Szkoły

 

 

Numer załącznika

 

Nazwa załącznika

1.

Program pracy Samorządu Uczniowskiego.

2.

Programy wychowawcze klas.

3.

Program pracy zespołu wspierającego „Promocję Zdrowia"

4.

Programy i scenariusz wyborcze.

5.

Program pracy pedagoga szkolnego.

6.

Program Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

7.

Oferta zajęć pozalekcyjnych na dany rok szkolny.

8.

Kalendarz uroczystości szkolnych.

9.

Wykaz programów i projektów realizowanych w szkole.

10.

Program strategii europejskiej.

11.

Program działań PCK.

12.

Wykaz imprez środowiskowych.

13.

Harmonogram działań w zakresie współpracy z innymi szkołami i instytucjami (olimpiady, imprezy artystyczne, akcje charytatywne)

14.

Program intensyfikacji współpracy z rodzicami.

15.

Programy ścieżek edukacyjnych.

16.

Program pracy biblioteki szkolnej.

17.

Program pracy kół przedmiotowych i zainteresowań.

18.

Harmonogram konkursów i olimpiad.

19.

Program Sejmiku Karpackiego.

20.

Wykaz konkursów dot. tradycji karpackich.

21.

Program obchodów Dnia Patrona Szkoły.

22.

Projekt prezentacji szkoły.

23.

Program działania Rzecznika Praw Ucznia.

24.

Wykaz uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

25.

Harmonogram zajęć dydaktyczno-wyrównawczych na dany
rok szkolny.

26.

Program pracy świetlicy szkolnej.

27.

Wykaz procedur rozwiązywania problemów szkolnych.

28.

Program orientacji zawodowej gimnazjum.

29.

Program pracy z uczniem zdolnym.

 

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jarosław Klecza dnia 02.10.2008
Opublikowana przez Jarosław Klecza dnia 02.10.2008. Odsłon 8842, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony