Samorząd Uczniowski

REGULAMIN SAMORZĄDU

UCZNIOWSKIEGO  GIMNAZJUM NR 2 W NYSIE

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1.      Samorząd Uczniowski Gimnazjum Nr 2 w Nysie działa w oparciu o art.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r.

2.      Samorząd Uczniowski tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie szkoły.

3.      SU jest organizacją niezależną, a jego organy są reprezentantami ogółu uczniów szkoły.

4.      Zasady wybierania organów SU określa regulamin wyborów, stanowiący załącznik Regulaminu SU.

  

§ 2. Organy Samorządu

 

1. Organami Samorządu są:

a.       Przewodniczący Rady SU

b.      Rada SU

c.       Zebranie  Przewodniczących Rad Klasowych

d.      Rady Klasowe

 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z ośmiu osób:

a.       przewodniczącego

b.      zastępcy przewodniczącego

c.       sekretarza

d.      skarbnika

e.       przewodniczących sekcji powołanych przez Radę SU

 

3. O liczebności Rad klasowych decydują Samorządy Klasowe.

 

 

§ 3. Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego

 

1.      Przewodniczący Rady SU:

a.       reprezentuje Samorząd Uczniowski,

b.      kieruje pracą rady SU,

c.       przewodniczy obradom SU,

d.      przydziela zadanie poszczególnym sekcjom,

e.       organizuje współpracę Rady SU z Radami Klasowymi.

 

 

2.      Rada SU:

a.       podejmuje  uchwały dotyczące głównych kierunków działania Samorządu,

b.      opracowuje program prac samorządu,

c.       kieruje bieżącą pracą Samorządu,

d.      reprezentuje Samorząd wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza nią,

a.       informuje o prawach i obowiązkach uczniów,

b.      nawiązuje kontakty z samorządami innych szkól,

c.       gromadzi środki finansowe dla realizacji celów statutowych,

d.      prowadzi ewidencję dochodów i wydatków, przedstawia je raz w roku na zebraniu przewodniczących Rad Klasowych,

e.       organizuje referendum w sprawach ważnych dla szkoły ,

f.        współpraca z przewodniczącymi klas,

g.       dokonuje wyboru opiekuna samorządu.

 

3.      Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych:

a.       proponuje zmiany w Regulaminie SU,

b.      powołuje Komisje Wyborcze,

c.       przyjmuje roczne sprawozdania z działalności finansowej SU i przedstawia je ogółowi uczniów;

d.      sporządza protokoły z posiedzeń.

 

4.      Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego warunki organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z Radą poprzez opiekuna Samorządu.

5.      Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów jak:

  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
  7. Samorząd Uczniowski ponadto:
  1. może występować z wnioskiem w sprawie utworzenia Rady Szkoły,
  2. wydaje opinię w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,
  3. występuje w sprawach określonych w Statucie Szkoły.

 

§ 4. Kadencja władz

 

1.      Kadencja wszystkich organów  Samorządu trwa 1 rok szkolny.

2.      Członkami władz Samorządu mogą być wyłącznie uczniowie Gimnazjum Nr 2 w Nysie. W chwili odejścia ucznia ze szkoły (ukończenie nauki, zmiana szkoły itp.) automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.

3.      Wybory Rady SU odbywają się we wrześniu każdego roku.

4.      Wybory organizuje komisja wyborcza powołana przez Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych zgodnie z regulaminem.

 

 

 

§ 5. Komisje i Sekcje

 

1.      Do realizacji swych zadań, Rada SU powołuje sekcje.

2.      Przewodniczący sekcji Rady Samorządu są wybierani spośród członków Rady w głosowaniu jawnym. Tworzą oni swoje 3-4 osobowe sekcje (lub większe w miarę potrzeb) w oparciu o kontakty uczniowskie .

3.      Składy osobowe sekcji są zatwierdzanie przez Radę Samorządu w głosowaniu jawnym.

4.      Powołane sekcje mogą mieć charakter stały (pracują przez cały rok) lub nadzwyczajny (doraźny).

5.      Przy powoływaniu sekcji organ powołujący musi precyzyjnie określić:

a.       nazwę sekcji,

b.      okres jej istnienia,

c.       skład osobowy.

Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

 

 

§ 6. Opiekun Samorządu

 

1.      Opiekuna SU wybiera SU

2.      Rolą opiekuna jest doradzanie i pomaganie Samorządowi Uczniowskiemu w realizowaniu jego zadań.

3.      Wybór opiekuna Samorządu odbywa się zgodnie z regulaminem. Załącznik nr 1

 

§ 7. Rzecznik Praw ucznia

 

1.      Rzecznika Praw Ucznia wybiera SU

2.      Rolą Rzecznika Praw Ucznia jest obrona interesów ucznia.

3.      Wybór Rzecznika Praw Ucznia odbywa się zgodnie z regulaminem. Załącznik nr 1

 

§ 8. Zasady wprowadzania zmian do Regulaminu SU

 

1.      Uczniowie przyjmują Regulamin SU oraz mogą go znowelizować w ciągu roku szkolnego w drodze cząstkowych głosowań uczestników na zebraniach w poszczególnych oddziałach przy frekwencji powyżej 50%

a.       Zwołującymi i prowadzącymi zebrania są przewodniczący Rad Klasowych .

b.      Zbiorcze wyniki głosowania ustala Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych.

c.       Uchwały w sprawie Regulaminu SU podejmowane są zwykłą większością głosów

 

§ 9. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

 

1.      Regulamin Samorządu SU

2.      Zeszyt protokołów Rady SU i Zebrania Przewodniczących Rad Klasowych

3.      Roczny plan pracy Rady SU

4.      Regulamin wyborów Organów Samorządu Uczniowskiego

5.      Księga wpływów i wydatków

 

§ 10. Postanowienia Końcowe

 

1.      Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania (50%+1).

2.      Posiedzenia Zebrania Przewodniczących Rad Klasowych zwołuje Przewodniczący Rady lub opiekun SU. Zebranie prowadzi zwołujący posiedzenie.

3.      Sprawy wymagające opinii uczniów są konsultowane w trybie opisanym w paragrafie 8.

4.      Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.

5.      Sposób udostępniania Regulaminu ustala Rada SU w porozumieniu z opiekunem SU

6.      Zebrania  Rady SU zwołuje przewodniczący  lub opiekun SU.

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do regulaminu SU

      Gimnazjum nr 2 w Nysie

 

 

Regulamin wyborów organów

Samorządu Uczniowskiego

 

1.      Na początku roku szkolnego odbywają się wybory Rad Klasowych, według zasad ustalonych w danej klasie

2.      Wybory Rady SU odbywają się w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie Oświaty  z dn.7.09.1991r. oraz Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

2.1 Wybory Rady SU przeprowadza komisja Wyborcza powołana przez Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych

2.2 W skład Komisji Wyborczej nie mogą wchodzić kandydaci do Rady SU.

2.3 Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.

2.4 Zgłaszanie kandydatów

a.       Do Rady może kandydować każdy uczeń szkoły zgłoszony przez grupę uczniów;  zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko kandydata  oraz jego pisemną zgodę na kandydowanie.

b.      Termin zgłoszenia kandydatur określa kalendarium wyborcze.

2.5 Sposób przeprowadzania wyborów

a.       Głosowanie odbywa się w budynku  szkoły.

b.      Komisja Wyborcza  sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania. Na podstawie tych list wydaje karty do głosowania.

c.       Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie głosowania  przy nazwisku kandydata znaczka x.

d.      Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna lub gdy głos jest oddany na więcej niż ośmiu kandydatów.

e.       Komisja Wyborcza zbiera karty do opieczętowanej urny.

2.6  Obliczanie głosów, ogłaszanie wyników

a.       Obliczanie głosów dokonuje Komisja Wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania.

b.      Otwarcie urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji.

c.       W pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy nie mogą przebywać osoby nie będące członkami Komisji.

d.      Po obliczeniu głosów Komisja sporządza protokół , który jest dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów i przedstawienia do ogółowi uczniów po wyborach.

e.       Po zakończeniu obliczania głosów i podpisania protokołu wyborów przez wszystkich członków Komisji Wyborczej, karty do głosowania są komisyjnie niszczone.

2.7  Członkami Rady SU zostaje wybranych ośmiu kandydatów, uzyskali największą ilość głosów.

a.       W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby głosów zwiększa się liczbę członków Rady SU.

b.      Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Wyborcza.

3.      Przewodniczącego Rady SU wybierają członkowie Rady SU w głosowaniu jawnym.

4.      Kalendarium wyborcze Rady SU

a.       Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych informuje uczniów o terminie i zasadach przeprowadzania wyborów oraz ustala termin zgłaszania kandydatów.

b.      Zgłaszanie kandydatur na członków Rady SU

c.       Ustalanie listy kandydatów i wywieszenie jej w gablocie samorządu

d.      Powołanie Komisji Wyborczej

e.       Kampania wyborcza kandydatów

f.        Wybory, obliczanie głosów przez Komisję Wyborczą

g.       Ogłoszenie wyników wyborów

h.       Posiedzenie Rady SU

5.      W przypadkach nie obojętnych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych.

 

Opracował: Lech Głazunow

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jarosław Klecza dnia 28.01.2004
Opublikowana przez Jarosław Klecza dnia 28.01.2004. Odsłon 8543, Wersja 1drukuj
 
Początek strony