Samorząd Uczniowski

Na  podstawie art. 55 ust.1 i 2 ustawy  z  dnia 7  września  1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) tworzy się samorząd uczniowski:
 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Gimnazjum nr 3 w Nysie im. Żołnierzy Armii Krajowej

 Rozdział 1

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o :

1)     Szkole – należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 3 w Nysie im. Żołnierzy Armii Krajowej,

2)     Samorządzie – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły,

3)     Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Zgromadzenie ogółu uczniów Szkoły,

4)     Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Samorządu,

5)     Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Samorządu,

6)     Samorządzie klasy – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski klasy,

7)     Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły,

8)     Opiekunie – należy przez to rozumieć opiekuna Samorządu,

9)     Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 2

 

  1. Samorząd tworzą, z mocy prawa, wszyscy uczniowie Szkoły.
  2. Do zadań Samorządu, w zakresie nie zastrzeżonym ustawami lub Statutem Szkoły na rzecz innych podmiotów, należą wszystkie sprawy uczniów w Szkole, zwłaszcza ich aktywności w formach zorganizowanych.
  3. Samorząd w swojej działalności kieruje się zasadą współudziału w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań Szkoły.

 

§ 3

 

  1. W ramach realizacji swoich zadań Samorząd uprawniony jest do:

1) przedstawienia Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak:

           a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,   

      zachowaniu,

           c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

            d)  prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

           e) prawo do organizowania działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem, 

            2) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna,

            3) występowania z wnioskami w sprawie utworzenia Rady Szkoły,

            4) przedstawiania opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela.

 

 

Rozdział 2

 

Władze Samorządu – przepisy wspólne

 

§ 4

 

1. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Szkoły.

2. Organami Samorządu są;

            1) ogół uczniów i Zgromadzenie ogółu uczniów,

            2) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,

            3) Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

3. Organami wewnętrznymi Samorządu są sekcje.

 

 

§ 5

 

1. Jednostkami pomocniczymi Samorządu są samorządy klasowe.

2. O ile Regulamin nie stanowi inaczej do samorządów klasowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Sejmiku, natomiast do prezydiów samorządów klas – przepisy dotyczące prezydium Sejmiku.

 

§ 6

 

Samorządowymi jednostkami pomocniczymi są:

            1) szkolna komisja wyborcza,

            2) gazeta szkolna.

 

§ 7

 

Organizacyjną formą działania Zgromadzenia i jego sekcji są zebrania, natomiast Zarządu – posiedzenia, prowadzone przez przewodniczącego danego organu lub osobę przez niego upoważnioną, a protokołowane przez sekretarza tego organu lub, w razie braku takiej funkcji albo nieobecności sekretarza, przez osobę wyznaczoną przez prowadzącego.

 

§ 8

 

 1. Każdy z członków Samorządu Uczniowskiego upoważniony jest do:

            1) dokładnego wypełniania swoich obowiązków,

2) uczęszczania na wszystkie zebrania – trzy nieusprawiedliwione nieobecności grożą wyrzuceniem,

            3) brania aktywnego udziału w działalności Samorządu i życiu Szkoły,

            4) przestrzegania regulaminów i Statutu Szkoły,

            5) stosowania się do ogólnie przyjętych norm i zasad społecznych.

2. W razie nieprzestrzegania wyżej wymienionych zasad lub w przypadku zgłoszenia skarg, na któregoś z członków Samorządu jego sprawa zostanie podjęta na Zgromadzeniu Samorządu, a następnie pozostali członkowie zagłosują nad wykluczeniem danego ucznia z Samorządu.

 

§ 9

 

1. Prawo głosowania w organach kolegialnych Samorządu mają tylko członkowie danego organu, obecni podczas głosownia.

2. Uchwały kolegialnych organów Samorządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Ogół uczniów oraz Zgromadzenie podejmują uchwały zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 10

 

1. Quorum (minimalna frekwencja), obliczane jest przy przyjęciu za podstawę regulaminowej większości członków danego organu, natomiast w przypadku ogółu uczniów – liczby wszystkich uczniów szkoły, a w przypadku samorządu klasy – liczby wszystkich uczniów klasy.

2. Quorum określane w Regulaminie jako obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania lub jako udział w głosowaniu co najmniej połowy uprawnionych, w odniesieniu do nieparzystej liczby członków danego organu wyraża się liczbą minimum równą pierwszej liczbie całkowitej po ½ ogółu członków danego organu.

 

§ 11

 

1. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa o co najmniej jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Głosy „wstrzymujące się” są pomijane.

2. Bezwzględna większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa o co  najmniej jeden głos liczbę głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

3. W razie równej liczby głosów w głosowaniu jawnym, o wyniku głosowania rozstrzyga głos przewodniczącego organu.

 

 

§ 12

 

1. Głosowania są jawne.

2. Głosowanie w sprawie uchwalenia lub nowelizacji Regulaminu jest jawne.

3. Głosowanie tajne przeprowadzane jest w sprawach osobowych. Głosowanie tajne może być przeprowadzone także w każdej innej sprawie, jeśli głosujący tak postanowią zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

4. Głosowanie jawne przeprowadza się według następujących zasad:

            1) głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki,

2) głosowanie przeprowadza osoba prowadząca zebranie lub posiedzenie, w razie potrzeby – przy pomocy wyznaczonych przez siebie dwóch innych głosujących,

3) wynik głosowania, z podaniem liczby uprawnionych do głosowania, biorących udział w głosowaniu oraz liczby głosów oddanych „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” – utrwala się w protokole zebrana lub posiedzenia.

5. Głosowanie tajne przeprowadza się według następujących zasad:

1) głosowanie przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybierana w głosowaniu jawnym spośród głosujących, przy czym w przypadku głosowania w sprawie osobowej członkiem komisji nie może być osoba, której głosowanie dotyczy; członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza,

2) głosowanie odbywa się na przygotowanych przez prowadzącego zebranie lub posiedzenie kartach do głosowania, na których umieszcza się propozycje poddawane głosowaniu w kolejności ich zgłoszenia, natomiast przy głosowaniu w sprawie osobowej, polegającym na wyborze lub powołaniu osoby lub osób oraz na odwołaniu członka lub członków Samorządu, na karcie umieszcza się ich nazwiska i imiona w kolejności alfabetycznej,

3) po otrzymaniu karty do głosowania, głosujący stawia znak „X” obok propozycji, na którą głosuje; w głosowaniu w sprawie osobowej znak „X” stawia się odpowiednio obok osoby lub osób, na które się głosuje,

4) głos jest ważny, jeżeli na karcie głosujący wskaże co najmniej jedną propozycję poddaną głosowaniu, a jednocześnie gdy we wspólnym głosowaniu przyjmowanych jest kilka propozycji – nie więcej niż wynosi maksymalna liczba możliwych do przyjęcia propozycji,

5) ogólny wynik głosowania utrwala się w protokole zebrana lub posiedzenia, natomiast wyniki szczegółowe, w zakresie o jakim mowa w ust. 4 pkt 3 – w protokole komisji skrutacyjnej, stanowiącym załącznik do protokołu zebrania lub posiedzenia.

6. W przypadku, gdy głosowanie nie dało żadnego rezultatu, prowadzący zebranie lub posiedzenie zarządza kolejną turę głosowani i w razie potrzeby, następne tury głosowania.

7. Przepisy ustępów poprzedzających nie mają zastosowania do głosowań podczas wyborów delegata na przewodniczącego.

 

§ 13

 

1. Zebrania i posiedzenie organów kolegialnych Samorządu, są utrwalane w formie protokołu, zawierającego co najmniej:

            1) termin i miejsce zebrania lub posiedzenia,

2) stwierdzenie prawomocności zebrania lub posiedzenia (quorum), a w przypadku Zgromadzenia, także braku prawomocności w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce,

3) listę uczestniczących w zebraniu lub posiedzeniu członków organu oraz listę innych uczestników,

            4) przyjęty porządek obrad,

            5) treść podjętych uchwał

            6) podpisy prowadzącego i protokolanta.

2. Listy, o jakich jest mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być sporządzane w formie załączników do protokołu.

3. Uchwały numeruje się cyframi arabskimi. Nowa numeracja zaczyna się wraz z początkiem roku szkolnego.

4. Zebrania samorządów klas są protokołowane według wymogów określonych w ust. 1, jednak bez konieczności sporządzania list wymienionych w pkt 3.

 

§ 14

 

1. Niezależnie od utrwalenia podjęcia uchwał w protokole zebrania lub posiedzenia, uchwały sporządzane są niezwłocznie w formie odrębnych dokumentów, zawierających w szczególności:

            1) tytuł uchwały,

2) podstawę prawną,

3) tekst uchwały,

4) podpis przewodniczącego organu podejmującego uchwałę.

2. Tytuł uchwały składa się z następujących części:

            1) oznaczenia numeru uchwały oraz organu, który ją wydał,

            2) daty podjęcia uchwały,

            3) możliwie najzwięźlejszego określenia przedmiotu uchwały.

3. Tekst uchwały należy systematyzować z wykorzystaniem podziału na paragrafy, a w miarę potrzeb także na ustępy i/ lub punkty oraz litery. Paragrafy można grupować w rozdziały, a rozdziały w działy.

 

§ 15

 

1. Uchwałami wymagającymi zachowania formy opisanej w paragrafie poprzedzającym, są uchwały w sprawach:

            1) Regulaminu lub zmiany Regulaminu,

            2) wystąpieniem z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły,

            3) opinii dotyczącej oceny pracy nauczyciela.

2. Organ podejmujący uchwałę może postanowić o sporządzeniu jej w formie odrębnego dokumentu także w innych przypadkach.

 

 

Rozdział 3

 

Zgromadzenie ogółu  uczniów

 

§ 16

 

Ubiór  ucznia powinien być zadbany, schludny i przyzwoity oraz stosowny do miejsca publicznego, jakim jest Szkoła. Tym samym uczniowie są zobowiązani do:

1) nie zakładania na głowę w budynku szkoły, a szczególnie w miejscach gdzie jest widoczne godło Rzeczpospolitej Polskiej, wszelkiego rodzaju czapek, kapeluszy, kapturów i innych okryć głowy.

2) Uczennice nie noszą:

                 a) zbyt krótkich i obcisłych spódniczek,

                 b) bluzek nieokrywających brzucha i ze zbyt dużym dekoltem,

                 c) makijaż powinien być estetyczny (subtelny), niezbyt mocny.

 

§ 17

 

Obowiązkiem uczniów jest respektowanie Szkolnego Regulaminu Bezpieczeństwa i Statutu Szkoły. Powinni oni również zachowywać się kulturalnie i z szacunkiem wobec osób oraz  instytucji, w której się znajdują.

1. Pary uczniów darzących się szczególną sympatią powinny w kulturalny sposób okazywać swoje uczucia.

2. Nie powinny nazbyt ich manifestować np. poprzez nadmierne okazywanie swoich uczuć  na szkolnych korytarzach i winnych miejscach na terenie szkoły – również na boisku szkolnym.

 

§ 18

 

1. Dyskoteki szkolne odbywają się w ramach zajęć pozalekcyjnych, dlatego uczniowie mogą mieć większą swobodę w zakresie stroju i makijażu. W dalszym ciągu jednak powinni pamiętać o tym, iż znajdują się na terenie szkoły.

2. Nie wolno im przychodzić pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających (alkoholu, narkotyków, papierosów).

3. U ucznia, u którego zajdzie podejrzenie zażywania któregokolwiek z wcześniej wymienionych środków postępowanie jest zgodne z procedurą przyjętą w szkole.

4. W przypadku grożenia komuś lub wszczęcia bójki podczas albo bezpośrednio po dyskotece wzywani zostają rodzice ucznia, a w zależności od charakteru zajścia również policja. Wobec winnego ucznia zostaną wyciągnięte konsekwencję zgodne z zasadami zawartymi w WSO (ocena z zachowania) oraz w Statucie Szkoły.

5. Uczeń, który nie stosuje się do w/w zasad może być dodatkowo ukarany zakazem wstępu na dyskotekę szkolną.

 

§ 19

 

W przypadku wszelkich problemów z interpretacją powyższych zapisów uczniowie powinni kontaktować się z  opiekunami SU, członkami Samorządu, wychowawcami, pedagogiem, dyrekcją Szkoły.

 

§ 20

 

1. Do wyłącznej właściwości uczniów należy nowelizowanie Regulaminu.

2. Ogół uczniów może też podejmować uchwały zawierające ogólne, kierunkowe wytyczne dla działalności innych organów Samorządu.

 

§ 21

 

1. Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący z inicjatywy własnej, na wniosek co najmniej czterech samorządów klas.

2. Przewodniczący przygotowuje projekt porządku Zgromadzenia oraz projekty uchwał; w przypadku gdy Zgromadzenie jest zwoływane na wniosek któregoś z podmiotów o jakich mowa w ust. 1, projekty uchwał przygotowuje wnioskodawca.

3. Zwołanie Zgromadzenia polega na zawiadomieniu członków Samorządu o celu, miejscu oraz o pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia, przez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Samorządu.

4. Drugi termin Zgromadzenia może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.

5. O zwołaniu Zgromadzenia odrębnie zawiadamia się Opiekuna.

 

§ 22

 

1. Zgromadzenie prowadzi Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.

2. Z głosem doradczym w Zgromadzeniu mogą wziąć udział:

            1) Dyrektor lub wyznaczony przez niego Wicedyrektor Szkoły,

            2) Opiekun,

            3) osoby Samorządu Uczniowskiego dopuszczone do udziału przez Zgromadzenie.

 

§ 23

 

Uchwały ogółu uczniów i Zgromadzenia wchodzą w życie z dniem ich podjęcia, chyba że wskazują termin późniejszy.

 

 

Rozdział 4

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

 

§ 24

 

1. Przewodniczący jest monokratycznym organem wykonawczym Samorządu.

2. Przewodniczący pełni też z urzędu funkcje przewodniczącego Zgromadzenia i przewodniczącego Zarządu.

 

§ 25

 

1. Przewodniczący jest reprezentantem Samorządu, w tym wobec organów Szkoły.

2. W ramach wykonywania funkcji wymienionej w ust. 1, Przewodniczący zobowiązany jest w szczególności do niezwłocznego przekazywania innym organom Samorządu, zgodnie z ich właściwością rzeczową, wystąpień organów Szkoły, zwłaszcza w sprawach opinii, o których mowa w  § 3 ust. 1 pkt. 4 i 5.

3. Oprócz uprawnień i obowiązków wynikających z zadań i funkcji określonych w ust. 1 oraz w § 38, do wyłącznej właściwości Przewodniczącego należy:

            1) powoływanie Zarządu,

            2) zarządzanie wyborów,

            3) sprawowanie nadzoru nad działalnością gazety szkolnej,

            4) nadzorowania działalności Samorządu.

            5) wychodzenie z inicjatywą zmian w regulaminie.

 

§ 26

 

Przewodniczący jest wybierany przez ogół uczniów.

 

§ 27

 

1. Kadencja Przewodniczącego trwa jeden rok licząc od dnia 1 października.

2. Ta sama osoba nie może pełnić funkcji Przewodniczącego przez więcej nić dwie pełne kadencje.

3. Projekt porządku zebrania może być uzupełniany, po otwarciu zebrania, a przed zatwierdzeniem projektu, przez Opiekuna. Ta sama propozycja nie może być zgłaszana więcej niż jeden raz na jednym zebraniu.

 

 

 

§ 28

 

1. Funkcji Przewodniczącego nie wolno łączyć z funkcją przewodniczącego samorządu klasy, ani członkostwem w szkolnej komisji wyborczej.

2. Wybór lub powołanie Przewodniczącego w zakresie oznaczonym ust. 1 równoznaczne jest ze złożeniem rezygnacji z funkcji Przewodniczącego.

 

§ 29

 

1. Przed upływem kadencji Przewodniczący może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji.

2. Funkcja Przewodniczącego wygasa w razie zakończenia nauki w szkole.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Przewodniczącym, na czas do końca kadencji zostaje wiceprzewodniczący Samorządu.

 

§ 30

 

1. Przewodniczący może zostać odwołany w razie stwierdzenia rażącego naruszenia prawa, w szczególności Regulaminu.

Zarządzenia Przewodniczącego wchodzą w życie z dniem ich podjęcia, chyba że wskazują termin późniejszy.

 

 

Rozdział 5

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

 

§ 32

 

1. Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym Samorządu oraz organem pomocniczym Przewodniczącego.

2. Do wyłącznej właściwości Zarządu należy:

            1) wykonywanie uchwał ogółu uczniów, Zgromadzenia,

2) powoływanie i odwoływanie kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem przewodniczącego szkolnej komisji wyborczej.

 

§ 33

 

W przypadku, gdy ze względu na upływ terminu niemożliwe jest przedstawienie przez Sejmik opinii dotyczącej oceny pracy nauczyciela, opinię wydaje lub przedstawia Zarząd.

 

§ 34

 

W skład Zarządu wchodzi z urzędu Przewodniczący, a ponadto:

            1) wiceprzewodniczący Samorządu,

            2) sekretarz Samorządu,

            3) dwaj inni członkowie.

 

§ 35

 

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Przewodniczący.

 

§ 36

 

Członkostwo w Zarządzie wygasa wraz z zakończeniem nauki w Szkole, a ponadto                  w przypadku złożenia rezygnacji lub w wyniku odwołania.

 

§ 37

 

Przewodniczący dokonuje podziału zadań i obowiązków pomiędzy członków Zarządu.

 

§ 38

 

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeb, powiadamiając członków Zarządu o celu, miejscu i terminie posiedzenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. O terminie posiedzenia odrębnie zawiadamia się Opiekuna.

  

§ 39

 

Uchwały Zarządu wchodzą w życie z dniem ich podjęcia, chyba że wskazują termin późniejszy.

 

 

Rozdział 6

 

Samorząd uczniowski klasy

 

§ 40

 

1. Wszyscy uczniowie klasy tworzą samorząd uczniowski klasy.

2. Samorząd klasy jest jednostką pomocniczą Samorządu.

 

§ 41

 

1. Do wyłącznej właściwości samorządu klasy należy wybór delegatów do sekcji, a wszystkich samorządów klas – wybór Przewodniczącego.

2. Samorząd klasy może podejmować uchwały zawierające stanowiska lub opinie we wszystkich sprawach należących do zadań Samorządu i kierować je do właściwych organów Samorządu.

3. Samorządowi klasy, na jego wniosek lub za jego zgodą, może zostać powierzone przez właściwy organ Samorządu organizowanie i prowadzenie ogólnoszkolnych imprez i innych przedsięwzięć o podobnym charakterze, jednak bez naruszenia regulaminowych uprawnień i obowiązków organów przekazujących.

 

 

§ 42

 

1. Samorząd klasy podejmuje uchwały podczas zebrań zwoływanych w miarę potrzeb przez przewodniczącego samorządu klasy z inicjatywy własnej albo na wniosek Przewodniczącego lub Opiekuna.

2. W zebraniach samorządu klasy mogą wziąć udział z głosem doradczym:

            1) Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Zarządu,

            2) Opiekun,

            3) wychowawca klasy,

            4) inne osoby zaproszone do udziału przez przewodniczącego samorządu klasy.

 

§ 43

 

1. Samorząd klasy w okresie nie przekraczającym 10 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego wybiera, spośród swoich członków, prezydium w składzie:

1) przewodniczący samorządu klasy,

2) dwaj inni członkowie.

2. Głosowanie w sprawie wyboru członków prezydium  jest głosowaniem jawnym, chyba że samorząd klasy postanowi inaczej. Wybór członków prezydium może nastąpić w jednym głosowaniu (na listę) lub w drodze kolejnych głosowań.

3. Kadencja prezydium trwa do wyboru nowego prezydium, w następnym roku szkolnym.

 

§ 44

 

1. Funkcji przewodniczącego samorządu klasy nie wolno łączyć z funkcją Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

2. Wybór przewodniczącego samorządu klasy na Przewodniczącego równoznaczne jest ze złożeniem rezygnacji.

 

§ 45

 

1. Członkostwo w prezydium samorządu klasy wygasa przed upływem kadencji w przypadkach:

            1) zakończenia nauki w szkole,

            2) złożenia rezygnacji.

2. W razie ustania członkostwa w prezydium, samorząd klasy na najbliższym zebraniu przeprowadza wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji.

3. Samorząd klasy może odwołać prezydium lub jego poszczególnych członków przed upływem kadencji i wybrać nowe prezydium lub nowych członków prezydium na okres do końca kadencji.

 

§ 46

 

1. Pracami samorządu klasy kieruje jego przewodniczący.

2. Przewodniczący samorządu klasy w szczególności:

            1) reprezentuje samorząd klasy wobec innych podmiotów,

            2) utrzymuje stały kontakt z wychowawcą,

3) dokonuje podziału zadań pomiędzy członków prezydium, szczególnie związanych z wykonywaniem uchwał samorządu klasy,

            4) zwołuje zebrania samorządu klasy.

 

Rozdział 7

 

Zasady ordynacji wyborczej

 

§ 47

 

1. Delegatów do Samorządu i Przewodniczącego wybiera się w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim, równym i tajnym.

2. Powszechność głosowania oznacza:

1) w przypadku wyborów delegatów do Samorządu – możliwość głosowania przez każdego członka samorządu klasy,

2) w przypadku wyborów Przewodniczącego – możliwość głosowania przez każdego członka Samorządu.

3. Osoby wymienione w ust. 2 mają również odpowiednio, bierne prawo wyborcze.

  

§ 48

 

1. Wybory delegatów do Samorządu nadzoruje oraz wybory Przewodniczącego przeprowadza szkolna komisja wyborcza powoływana i odwoływana przez Zarząd w składzie:

            1) przewodniczący,

            2) zastępca przewodniczącego,

            3) sekretarz,

            4) dwaj pozostali członkowie

2. Członkostwa w szkolnej komisji wyborczej nie wolno łączyć z kandydowaniem na delegata do Samorządu lub Przewodniczącego.

3. Zaistnienie sytuacji zabronionej ust. 2 równoznaczne jest z wygaśnięciem członkostwa      w szkolnej komisji wyborczej.

4. Członkostwo w szkolnej komisji wyborczej wygasa w przypadkach:

            1) zakończenia nauki w szkole,

            2) rezygnacji,

            3) odwołania.

5. W sytuacjach określonych w ust. 3 i 4 Samorząd niezwłocznie uzupełnia skład szkolnej komisji wyborczej, a w przypadkach nie cierpiących zwłoki uzupełnienia dokonuje Zarząd.

 

§ 49

 

1. Wybory zarządza Przewodniczący, powiadamiając o tym powszechnie w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole oraz odrębnie przewodniczących samorządów klas i  Opiekuna.

2. Zarządzenie wyborów delegatów do Samorządu następuje najpóźniej w drugim tygodniu września roku, w którym upływa kadencja Samorządu, a wyborów Przewodniczącego –w drugim tygodniu października każdego roku.

3. Zarządzenie wyborów powinno zawierać informacje co najmniej o:

1) w przypadku wyborów delegatów do Samorządu – o maksymalnym terminie, w którym samorządy klas powinny przeprowadzić wybory

            2) w przypadku wyborów Przewodniczącego:

                a) maksymalnym termie, w którym można zgłaszać kandydatów,

                b) dniu, w którym samorządy klas przeprowadzą głosowania (dzień wyborów) oraz

                      terminie ewentualnej drugiej tury wyborów,

            3) siedzibie szkolnej komisji wyborczej.

 

§ 50

 

1. Szkolna komisja wyborcza może wydawać szczegółowe wytyczne dotyczące trybu przeprowadzania wyborów delegatów do Samorządu, w szczególności w kwestiach:

            1) harmonogramu czynności wyborczych,

            2) sporządzania kart do głosowania,

            3) zasad przeprowadzania losowania,

            4) przekazywania protokołów zawierających wyniki wyborów.

2. Członkowie szkolnej komisji wyborczej uprawnieni są do udziału w charakterze obserwatorów podczas głosowań przez samorządy klas.

 

§ 51

 

Podczas głosowań w miejscu ich odbywania obecni mogą być wyłącznie uprawnieni do głosowania oraz członkowie szkolnej komisji wyborczej, Opiekun i wychowawca klasy, a w przypadku wyborów Przewodniczącego także mężowie zaufania.

 

 

 

Rozdział 8

 

Wybory delegatów do Samorządu

 

§ 52

 

Wybory przeprowadza trzyosobowa komisja wyborcza, w tym przewodniczący, wybierana przez samorząd klasy zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Wybranym w skład komisji wyborczej nie może zostać kandydat na delegata do Samorządu.

 

§ 53

 

1. Lista kandydatów ustalana jest według następujących zasad:

            1) kandydata może zgłosić każdy członek samorządu klasy,

            2) kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie,

            3) liczba kandydatów nie może być z góry określona,

4) po zgłoszeniu kandydatów w liczbie przekraczającej co najmniej o jeden liczbę wybieranych delegatów, można zgłosić wniosek o zamknięcie listy, przyjmowany lub odrzucany zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

2. Niezwłocznie po zamknięciu listy komisja wyborcza sporządza karty do głosowania, a następnie przeprowadza głosowanie.

3. Na kartach do głosowania umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej.

 

§ 54

 

Głosujący stawia znak „X” obok kandydata, na którego głosuje. Głos jest nieważny w razie wskazania większej liczby kandydatów.

 

§ 55

 

1. Delegatami do Samorządu zostają wybrani ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów ważnych.

2. W razie potrzeby wynikającej z równej liczby głosów ważnych oddanych na kandydatów przewodniczący komisji wyborczej zarządza drugą turę głosowania, z tym, że już tylko na tych kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów.

3. Jeśli druga tura głosowania nie przyniesie rezultatu o wyniku wyborów rozstrzyga głosowanie przeprowadzane przez komisję wyborczą.

 

§ 56

 

1. Po zakończeniu głosowania komisja wyborcza ustala wyniki wyborów i podaje je do wiadomości samorządu klasy.

2. Przewodniczący komisji wyborczej przekazuje szkolnej komisji wyborczej protokół                   z przeprowadzenia wyborów zawierający odpowiednio:

1) liczbę głosów osób biorących udział w głosowaniu oraz wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów, z podaniem liczby oddanych głosów ważnych, w tym także w drugiej turze,

            2) wyniki losowania,

            3) wynik wyborów,

            4) podpisy członków komisji

3. Szkolna komisja wyborcza, na podstawie przekazanych przez komisje wyborcze protokołów, ustala zbiorcze wyniki wyborów i podaje je do ogólnej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 57

 

W przypadku wygaśnięcia mandatu delegata do Samorządu przed upływem kadencji delegatem zostaje ten kandydat, który uzyskał w wyborach kolejną największą liczbę głosów.

 

 

Rozdział 9

 

Wybory Przewodniczącego

 

§ 58

 

1. Kandydatów na Przewodniczącego można zgłaszać w formie pisemnej szkolnej komisji wyborczej od dnia zarządzenia wyborów.

2. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:

            1) samorządy klas,

            2) działające w szkole stowarzyszenia i organizacje zrzeszające uczniów.

3. Jeden podmiot uprawniony może zgłosić tylko jednego kandydata.

4. Zgłoszenie powinno zawierać:

            1) imię i nazwisko kandydata oraz oznaczenie klasy, do której uczęszcza,

            2) zgodę na kandydowanie, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,

            3) oznaczenie zgłaszającego,

            4) imię i nazwisko męża zaufania, jeśli kandydat osobę taką ustanawia.

5. Zgłoszenie prawidłowe komisja wyborcza rejestruje poprzez wpisanie kandydata na listę kandydatów, z podaniem danych wymienionych w ust. 4 pkt 1, 3 i 4, natomiast nieprawidłowe zwraca zgłaszającemu z pouczeniem o konieczności uzupełnienia braków.

6. Zgłoszenie kandydatów nie uzupełnione pomimo pouczenia o jakim mowa w ust. 5 oraz złożone po terminie szkolna komisja wyborcza odrzuca. Uchwała w tej sprawie jest ostateczna.

  

§ 59

 

Po zamknięciu listy kandydatów szkolna komisja wyborcza ogłasza listę w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole oraz sporządza, w liczbie odpowiadającej liczbie samorządów klas, wzorcowe karty do głosowania, zawierające nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Wzorcowe karty do głosowania doręczane są przewodniczącym samorządów klas.

 

§ 60

 

1. W okresie od dnia zgłoszenia kandydata do dnia poprzedzającego dzień wyborów może być prowadzona kampania wyborcza, w sposób nie zakłócający pracy szkoły.

2. W dniu wyborów prowadzenie kampanii wyborczej jest zabronione.

 

§ 61

 

W dniu wyborów samorządy klasy, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, wybierają trzyosobowe komisje wyborcze, w tym przewodniczącego. Wybranym w skład komisji wyborczej nie może zostać kandydat na Przewodniczącego.

 

§ 62

 

Komisja wyborcza sporządza karty do głosowania, na podstawie kart wzorcowych oraz przeprowadza głosowanie.

 

§ 63

 

Głosujący stawia znak „X” obok kandydata, na którego głosuje. Głos jest nieważny w razie wskazania większej ilości kandydatów.

 

§ 64

 

1. Po zakończeniu głosowania komisja wyborcza ustala wyniki głosowania i podaje je do wiadomości samorządu klasy.

2. Przewodniczący komisji wyborczej przekazuje szkolnej komisji wyborczej protokół z przeprowadzenia głosowania zawierający:

            1) liczbę biorących udział w głosowaniu,

2) wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów, z podaniem liczby głosów ważnych,

            3) podpisy członków komisji.

 

 

 

§ 65

 

1. Na podstawie przekazanych przez komisje wyborcze protokołów głosowań szkolna komisja wyborcza ustala wyniki wyborów i podaje je do ogólnej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole.

2. Przewodniczącym wybrany zostaje ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów ważnych, bez względu na frekwencję wyborczą.

3. Przy ustalaniu wyników wyborów mogą brać udział mężowie zaufania.

 

§ 66

 

1. Druga tura wyborów przeprowadzana jest w razie uzyskania jednakowej liczby głosów ważnych przez dwóch kandydatów.

2. Jeśli jednakową największą liczbę głosów uzyskało więcej niż dwóch kandydatów, o liście kandydatów w drugiej turze przesądza losowanie przeprowadzane przez szkolną komisję wyborczą.

3. Jeśli druga tura wyborów nie przyniesie rezultatu o wyniku wyborów rozstrzyga losowanie przeprowadzane przez szkolną komisję wyborczą.

4. Podczas losowań, o których mowa w ust. 2 i 3 mogą być obecni mężowie zaufania.

 

 

Rozdział 10

 

Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe

 

§ 67

 

1. Zmiana (nowelizacja) Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

2. Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych przepisów.

3. Uchwała nowelizująca wymienia uchylane, zmieniane lub uzupełniane przepisy, podając zarazem nową treść przepisów.

4. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna, Przewodniczący opracowuje i ogłasza,  w formie obwieszczenia, tekst jednolity Regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Beata Krzan dnia 23.08.2005
Opublikowana przez Beata Krzan dnia 23.08.2005. Odsłon 9004, Wersja 12drukuj
Wersja : lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Początek strony