OGŁOSZENIE - PRZETARG NIEOGRANICZONY (wygasły...)

Nysa, dnia 19.02 .2016 r.

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Nyski Zarząd Nieruchomości sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w przetargu dot. przeprowadzenia :
- okresowej kontroli 5 – letniej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów
(zgodnie z Art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.),

Zakres rzeczowy kontroli objętej zamówieniem stanowi Załącznik nr 1

Informujemy, iż przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie ww. kontroli w budynkach mieszkalnych , mieszkalno-użytkowych i użytkowych (administrowanych przez tut. spółkę) położonych w gminie Nysa o kubaturze od 800 do 5500 m3. W budynkach mieści się od 2 do 60 lokali mieszkalnych/użytkowych. Wykaz z ilością budynków/lokali stanowi załącznik nr 3.
W ofercie stanowiącej załącznik nr 2 należy podać cenę ryczałtową za 1 lokal mieszkalny/użytkowy z uwzględnieniem całego zakresu rzeczowego kontroli 5-letniej objętego zamówieniem. Dla każdego rodzaju kontroli należy wykonać osobne protokoły pokontrolne tj. :

- protokół z kontroli 5-letniej instalacji elektrycznej i piorunochronnej ( z osobnym uwzględnieniem części wspólnych budynku oraz każdego z lokali mieszkalnych lub użytkowych),
Protokoły sporządzone w wyniku kontroli powinny zawierać wnioski i zalecenia :
1) stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą,
2) rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów,
3) zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonania,

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie :
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- zaświadczenia o niezbędnych kwalifikacjach osób które będą wykonywać przedmiotową kontrolę,
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres oferenta, napis :

„Oferta na wykonanie 5-letniej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nysa oraz Nyskiego Zarządu Nieruchomości sp. z o.o.”

Wymagany termin złożenia ofert do dnia : 07.03.2016 r. (Nysa, ul. Ogrodowa 4 – sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu : 08.03.2016 r.

Szczegółowych informacji udziela p. Tomasz Matlach (NZN sp. z o.o. – Bohaterów Warszawy 5/1u (pokój nr 2) – tel. 77 4485526.


ZAŁĄCZNIK NR 2


............................................ ....................................
Nazwa i adres oferenta miejscowość i data

OFERTA


Nyski Zarząd Nieruchomości sp. z o.o.
48 – 300 Nysa, ul. Ogrodowa 4


W odpowiedzi na zaproszenie do przetargu oferujemy wykonanie zamówienia (zgodnie z podanym zakresem rzeczowy kontroli objętej zamówieniem), którego przedmiotem jest 5-letnia kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynków mieszkalnych za cenę :

L.p. Cena netto za 1 lokal mieszkalny/użytkowy
[zł] VAT
[zł] Cena brutto za
1 lokal mieszkalny/użytkowy
[zł]
1.

.......................
........................
........................


Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie ............................dni od daty podpisania umowy.

Integralną część oferty stanowi– załącznik nr 1.

 

...............................
podpis oferenta

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 - Zakres rzeczowy kontroli objętej zamówieniem

Kontrola 5 – letnia - instalacje elektryczne

Celem kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej instalacji i urządzeń elektroenergetycznych jest pełna ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa oraz wartości użytkowej instalacji zasilających i instalacji odbiorczych w budynku.

W czasie kontroli należy przeprowadzić badania instalacji i urządzeń elektroenergetycznych poprzez dokonanie :
- oględzin zewnętrznych,
- pomiarów rezystancji uziemień ochronnych przy systemie ochrony od porażeń prądem elektrycznym – „uziemienie ochronne lub pomiarów rezystancji pętli zwarciowej, przy „zerowaniu ochronnym”,
- pomiarów rezystancji izolacji
Dokonując oględzin i badań instalacji odbiorczej w poszczególnych pomieszczeniach, należy zwrócić szczególną na :
- stan zabezpieczeń poszczególnych obwodów,
- sprawdzić, czy nie dokonano wymiany wyłączników automatycznych na inne, o większym prądzie znamionowym,
- czy nie dokonywano przeróbek,
- zbadać stan połączeń w puszkach rozgałęźnych :
● sprawdzić, czy nie ma zbyt dużej ilości połączeń w puszce,
● czy długość przewodów połączeniowych nie jest zbyt mała,
● czy dokręcono przewody zaciskami,
- czy nie dokonano przeróbek gniazd wtyczkowych z zaciskiem ochronnym w celu korzystania ze sznurów bez przewodu ochronnego,
- czy nie zlikwidowano przewodów ochronnych (które mogą byś wykonane oddzielnymi przewodami) przy systemie ochrony od porażeń prądem elektrycznym – „uziemianie”,
- czy nie przekroczono dopuszczalnych obciążeń dla danej instalacji odbiorczej, co może spowodować niszczenie przewodów; dotyczy to przede wszystkim obwodu, do którego włączone jest urządzenie o dużym poborze mocy, np. pralka automatyczna,
- sprawdzić tablicę mieszkaniową, która powinna być zamykana w obudowie i zabezpieczona przed przypadkowym dotknięciem części będących pod napięciem,
- sprawdzić łączniki i oprawy oświetleniowe, które powinny być nie uszkodzone i prawidłowo zamontowane,

 

 

 

 


powrót...
Informację wytworzył lub odpowiada za treść KH dnia 22.02.2016
Opublikowana przez Karina Hereda dnia 22.02.2016. Wygasa 14.03.2016. Odsłon 1309
Początek strony