Regulamin

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

NYSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄW NYSIE

 

Tekst ujednolicony przez Zarząd

Stan prawny na dzień 30 kwietnia 2013r.

I. Postanowienia ogólne.

 

§1.1. Firma Spółki będzie miała brzmienie: Nyski Zarząd Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.2. Spółka może używać skróconej nazwy N.Z.N sp z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2. Siedzibą Spółki jest miasto Nysa.

§ 3.Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Spółka działa na podstawie:

 1. ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1966 /Dz.U. z 1997 r nr.9 poz.43 z późn.zm/ zwanej dalej Ustawą,
 2.  

 3. ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733),
 4.  

 5. ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037), zwanej dalej Kodeksem Spółek Handlowych
 6.  

 7. niniejszej umowy,
 8.  

 9. uchwał Zgromadzenia Wspólników.
 10.  

§5.1. Spółka na obszarze swojego działania może tworzyć i powoływać własne oddziały lub przedstawicielstwa na zasadach określonych obowiązującym prawem.

5.2. Strukturę organizacyjną Spółki określa regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 7. Wymagane przez prawo ogłoszenia Spółki dokonywane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 8. Spółka wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem jest Nyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o..

 

 

II. Przedmiot działalności Spółki.

 

§9.1. Przedmiotem działalności Spółki jest :

a/ obsługa nieruchomości

- zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

-kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

- wynajem nieruchomości na własny rachunek

- działalność agencji obsługi nieruchomości

- zarządzanie nieruchomościami na zlecenie

- zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi ,w tym też zasobami gminy Nysa

-zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi , w też zasobami gminy Nysa

b/wykonywanie robót budowlanych :

- wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wnoszeniem budynków

- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych ,roboty ziemne

- wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych

- roboty związane z fundamentowaniem

- wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli

- wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji

- wykonywanie instalacji gazowych

- tynkowanie

- zakładanie stolarki budowlanej

- posadzkarstwo ,tapetowanie i oblicowywanie ścian

- malowanie

- wykonywanie pozostałych robót wykończeniowych

- działalność usługowa w dziedzinie projektowania budowlanego ,urbanistycznego i technologicznego

-prowadzenie usług inkasa

- działalność w dziedzinie zagospodarowywania zieleni ,rekreacji wypoczynku

-prowadzenie usług dozoru

- prowadzenie usług parkingowych .

 

 

III. Kapitał spółki.

 

§10.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23 442 500,00 złotych. (słownie : dwadzieścia trzy miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 46 885 równych udziałów po 500 zł. każdy udział.

10.2. Udziały są równe i niepodzielne.

10.3.Wszystkie udziały wymienione w ust. 1 obejmuje Gmina Nysa. Udziały zostały pokryte w postaci:

1/ wkład pieniężny w wysokości 3.337.000,-złotych,

 

2/ wkład niepieniężny, który stanowią nieruchomości i prawa majątkowe:

a/ nieruchomość położona w Nysie przy ul. Ogrodowej 4 – wartość 220.000,-złotych,

b/ nieruchomość położona w Nysie przy ul. Szopena 11 – wartość 160.000,-złotych,

c/ nieruchomość położona w Nysie przy ul. Szopena 12 – wartość 110.000,-złotych,

d/ nieruchomość położona w Nysie przy ul. Szopena 13 – wartość 95.000,-złotych,

e/ nieruchomość położona w Nysie przy ul. Szopena 14 – wartość 70.000,-złotych,

f/ nieruchomość położona w Nysie przy ul. Szopena 15 – wartość 92.000,-złotych,

g/ udział we współwłasności nieruchomości położonej w Nysie przy ul. Szopena 10 – wartość 70.000,-złotych,

h/ nieruchomość położona w Paczkowie przy ul. Kolejowej 3 – wartość 261.000,-złotych,

i/ nieruchomość położona w Nysie przy ul. B.Jarosława 8/31 – wartość 65.000,-złotych

j/ nieruchomość położona w Nysie przy ul. Marcinkowskiego 5/1 – wartość 90.000,-złotych

k/ spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Nysie przy ul. Gdańskiej 5/3 – wartość 72.000,-złotych

l/ spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Nysie przy ul. Rodziewiczówny 4/3 – wartość 68.000,-złotych,

ł/ spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Nysie przy ul. Piastowskiej 41/8 – wartość 55.000,-złotych,

m/ spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Nysie przy ul. Wita Stwosza 10c/4 – wartość 82.000,-złotych,

n/ nieruchomość położona w Nysie przy ul. Boh.Warszawy 5/3u – wartość 253.000,-złotych,

o/ nieruchomość położona w Nysie przy ul. Głuchołaskiej 16/1 – wartość 65.000,-złotych,

p/ działki niezabudowane nr nr 62/17 i 62/19, karta mapy 56, o łącznym obszarze 0,1590 ha (piętnaście arów i dziewięćdziesiąt metrów kwadratowych) oraz działki nr nr 62/20 i 67/5, karta mapy 56, o łącznym obszarze 0,3467 ha (trzydzieści cztery ary i sześćdziesiąt siedem metrów kwadratowych) ze zlokalizowaną na tych działkach rozpoczętą budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położone w Nysie przy ul Zwycięstwa – wartość 1.311.500,-złotych.

r/ działki zabudowanej budynkiem gospodarczym oznaczonej jako działka 4/18 karta mapa 33 o obszarze 0,0075 ha położonej w Nysie obręb Śródmieście – wartość 15 000 zł

s/ działki zabudowane nr 62/23 i 62/25 karta mapy 56 położone w Nysie przy ulicy Zwycięstwa obręb Górna Wieś o łącznym obszarze 1.11194 /jeden hektar jedenaście arów i dziewięćdziesiąt metry kwadratowe / ze zlokalizowanymi na tych działkach budynkami : trzema budynkami czteroklatowymi mieszkalnymi wielorodzinnymi przy czym budynku te są czterokondygnacyjne i niepodpiwniczone – wartość - 11 266.500,00zł

t/ działki zabudowanej nr 110 karta mapy 17 położonej w Nysie przy ul. Słowiańskiej 21-23 o obszarze 0,1557 ha wraz z budynkiem mieszkalno-usługowym – wartość 5.459.724 zł.

u/ działki zabudowanej nr 127, karta mapy 1 położonej w Hajdukach Nyskich nr 56 o powierzchni 0,30 ha na której usytuowany jest budynek mieszkalny – wartość 225.000 zł.

 

10.4. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

10.5. Spółka może umarzać udziały, przy czym umorzenie udziału /udziałów/ bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego może być dokonane jedynie z czystego zysku.

10.6 Niepodzielna różnica wynikająca z przeliczenia wartości wnoszonego aportu na liczbę pełnych udziałów zwiększa kapitał zapasowy Spółki .

§ 11. Pozostała część kapitału własnego Spółki nie objęta kapitałem zakładowym stanowi kapitał zapasowy Spółki.

§ 12. Wszyscy wspólnicy mogą wnosić swoje udziały do Spółki w formie pieniężnej lub aporcie wycenianym według cen rynkowych z dnia jego wnoszenia w zamian objętego /objętych/ udziału /udziałów/.

§ 13.1. Udziały można nabywać, zbywać, obejmować lub zastawiać po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej.

13.2. Pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia mają Wspólnicy.

13.3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do maksymalnej kwoty 24.000.000zł (dwadzieścia cztery miliony złotych) nie stanowi zmiany umowy Spółki o ile nastąpi w terminie 31.05.2012r.

13.4.1. Wstąpienie w prawa i obowiązki wspólnika będącego osobą prawną wymaga zgody Rady Nadzorczej.

13.4.2. W przypadku wielości następców prawnych po danym wspólniku Rada Nadzorcza wskaże następcę wstępującego w jego miejsce,

13.4.3 . Spadkobierca wspólnika będącego osobą fizyczną a nie będący małżonkiem może wstąpić do Spółki za zgodą Rady Nadzorczej.

13.4.4. W przypadku wielości spadkobierców po danym wspólniku Rada Nadzorcza wskaże następcę wstępującego w jego miejsce.

 

IV. Organy spółki.

 

§ 14Organami Spółki są:

1/ Zgromadzenie Wspólników zwane w treści umowy Zgromadzeniem,

2/ Rada Nadzorcza zwana w treści umowy Radą,

3/ Zarząd.

 

A. Zgromadzenie

§ 15.1. Wszyscy wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika z pełnomocnictwem na piśmie.

15.2. W Zgromadzeniu jeden udział odpowiada jednemu głosowi.

15.3.1. Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał jeżeli są na nim obecni wspólnicy lub ich pełnomocnicy reprezentujący minimum pięćdziesiąt procent /50 %/ kapitału zakładowego Spółki, pod warunkiem, że wszyscy wspólnicy zostali powiadomieni na piśmie o Zgromadzeniu w trybie i na zasadach określonych w Ksh.

15.3.2. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie zwołane prawidłowo Zgromadzenie w drugim terminie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na ilość /wielkość/ reprezentowanego kapitału zakładowego.

15.3.3. Postanowienia art. 239 i 240 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio.

§16.1 Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminach i trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych oraz w regulaminach, o których mowa w § 24 aktu założycielskiego /umowy spółki/.

16.2. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz regulaminach o których mowa w § 24 pkt. 5 aktu założycielskiego /umowy spółki/.

16.3. Zgromadzenia mogą się odbywać w miejscowości będącej siedzibą Spółki.

§17.1. Do właściwości Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone dla niego przez Kodeks spółek handlowych oraz umowę Spółki.

17.2. W szczególności do właściwości Zgromadzenia należy:

1/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań, bilansów oraz rachunków zysków i strat,

2/ podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego ,

3/ podejmowanie uchwał o podziale zysku

4/ udzielanie Radzie i Zarządowi skwitowania /absolutorium/ z wykonania przez nie obowiązków,

5/ podejmowanie uchwał w przedmiocie naprawienia szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

6/ podejmowanie uchwał w przedmiocie podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki,

7/ podejmowanie uchwał w przedmiocie pokrycia udziału /udziałów/ w Spółce wkładami niepieniężnymi przez danego Wspólnika, określenie przedmiotu wkładu /aportu oraz ilości i wysokości przyznanych w zamian udziałów przy zachowaniu zasad wyceny określonych w § 12 w związku z § 13.3 aktu zawiązania Spółki,

8/ uchwalanie zmian w akcie zawiązania,

9/ ustalanie zasad tworzenia, gospodarowania i likwidacji funduszy celowych Spółki,

10/ uchwalanie Regulaminów Zgromadzenia i Rady,

11/ podejmowanie uchwał w przedmiocie ustanowienia i zwrotu dopłat,

12/ powoływanie i odwoływanie członków Rady,

13/ uchwalanie wynagrodzeń dla członków Rady,

14/ uchwalanie regulaminu wyborów członków Rady spośród pracowników Spółki /vide art. 214 Ksh/,

15/ podejmowanie uchwał w przedmiocie ustalania ilości członków Rady,

16/ podejmowanie uchwał w przedmiocie nabycia i zbycia nieruchomości albo udziału w nieruchomości po uzyskaniu opinii Rady,

17/ Zgromadzenie może podejmować także uchwały w sprawach dotyczących Spółki wniesionych przez Radę lub Zarząd a nie wymienionych w pkt 1-17,

18/ zatwierdzanie Regulaminu organizacyjnego Spółki opracowanego przez Zarząd Spółki i zaopiniowanego

przez Radę,

19/ podejmowanie uchwał w przedmiocie zbycia , nabycia, objęcia lub zastawienia udziałów,

20/ podejmowanie uchwał w przedmiocie przystąpienia do Spółki innych osób lub przystąpienia Spółki do innych Spółek, względnie innych organizacji gospodarczych.

17.3. Uchwały wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w art. 246 Ksh., wymagających ilości głosów określonych przez ten przepis.

 

B. Rada Nadzorcza

 

§18.1. Rada Nadzorcza składa się z trzech /3/ do sześciu /6/ członków. Pracownicy Spółki zachowują prawo wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej w radzie liczącej do 6 członków.

Członkowie wybierani są przez pracowników w głosowaniu bezpośrednim i tajnym przy zachowaniu zasady powszechności. Wynik wyboru jest wiążący dla Zgromadzenie Wspólników.

Pracownikowi Spółki będącemu członkiem jej Rady Spółka nie może w okresie trwania kadencji Rady, ani w okresie roku po zakończeniu kadencji, wypowiedzieć stosunku pracy z wyjątkiem przypadków określonych w art. 52 kodeksu pracy. W tym czasie również Spółka nie może zmienić na niekorzyść pracownika warunków pracy lub płacy. Pozostali członkowie Rady wyznaczani są przez Zgromadzenie Wspólników. Gmina lub gminy, na których obszarze działa Spółka, są uprawnione do wprowadzenia po jednym swoim przedstawicielu do składu Rady Nadzorczej.

18.2. Kadencja Rady trwa trzy /3/lata, pierwszej Rady dwa /2/ lata.

18.3. Członek Rady wybrany w czasie trwania kadencji traci mandat z upływem kadencji całej Rady.

18.4. W trakcie trwania kadencji członek Rady może być w każdym czasie odwołany tylko przez organ który go powołał.

§19. 1. Rada jest zdolna do podejmowania prawomocnych uchwał przy obecności minimum połowy jej składu osobowego pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o posiedzeniu w trybie i na zasadach określonych w regulaminie.

19.2. Uchwały Rady zapadają większością głosów.

19.3. Przy równej ilości głosów za i przeciw uchwale rozstrzyga głos przewodniczącego Rady.

19.4 Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona przewodniczącego i sekretarza

19.5. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie minimum dwóch członków Rady.

19.6. Tryb działania Rady określa regulamin.

§20.1. Do właściwości Rady należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki.

20.2. W szczególności do właściwości Rady należy:

1/ badanie i opiniowanie sprawozdań finansowych, bilansów, rachunków zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami I dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz obowiązującym prawem i przedstawianie ich oceny Zgromadzeniu na piśmie,

2/ zatwierdzanie planów działalności Spółki,

3/ składanie Zgromadzeniu corocznie sprawozdań ze swej działalności,

4/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagradzania. Do dokonywania czynności ze stosunku pracy z członkami Zarządu upoważniony jest Przewodniczący Rady.

5/ opiniowanie Regulaminu organizacyjnego Spółki opracowanego przez Zarząd Spółki jak też jego zmian

6/ ustalanie Regulaminu Zarządu wieloosobowego,

7/ podejmowanie uchwał w przedmiocie zaciągania przez Spółkę zobowiązań przekraczających w sumie kwotę stanowiącą pięćdziesiąt procent /50 %/ kapitału zakładowego Spółki. Suma wymieniona wyżej może zostać zmieniona uchwałą Zgromadzenia,

8/ rozpatrywanie wyników kontroli uprawnionych organów kontroli państwowej,

9/ zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu,

10/ kontrola z inicjatywy własnej lub na zlecenie Zgromadzenia działalności Spółki lub jej poszczególnych przedsięwzięć, względnie jednostek organizacyjnych,

11/ ocena działalności Zarządu za rok gospodarczy i przedstawienie jej na piśmie Zgromadzeniu,

12/ opiniowanie spraw stanowiących przedmiot obrad Zgromadzenia,

13/ zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z Zarządem, Członkami Zarządu,

14/ rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do właściwości Zgromadzenia na pisemny wniosek Zarządu,

15/ rozpatrywanie z własnej inicjatywy spraw o szczególnym znaczeniu dla Spółki niezastrzeżonych do właściwości Zgromadzenia lub Rady,

16/ wnioskowanie do Zgromadzenia rozpatrzenia i podjęcia uchwał o szczególnym znaczeniu dla Spółki nie zastrzeżonych do właściwości Zgromadzenia lub Rady,

17/ rozpatrywanie skarg i zażaleń na Zarząd /Członków Zarządu/,

18/ kontrola działalności Zarządu w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie Rady,

19/ powoływanie /ustanawianie/ biegłego rewidenta /audytora/ do badania i weryfikacji bilansów Spółki za dany rok gospodarczy.

20.3. Wyłącza się z zastrzeżeniem ust. 2 indywidualną kontrolę Spółki przez wspólnika lub wspólników.

20.4. Wspólnik jednoosobowy zachowuje prawo kontroli Spółki.

 

 

 

C. Zarząd

 

§21.1.Zarząd Spółki składa się z jednej /1/ do trzech /3/ osób w osobach Prezesa /Członka Zarządu/, Wiceprezesa/Wiceprezesów /Członków Zarządu/ .

21.2.W przypadku ustanowienia Zarządu jednoosobowego Zarząd składa się z Prezesa.

21.3.Na Prezesa /Wiceprezesów - Członków Zarządu/ mogą być powoływane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona.

21.4. Kadencja członka Zarządu trwa lat 10/dziesięć/,a mandat każdego z nich wygasa z dniem odbycia

Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia

funkcji Członka Zarządu Spółki .

21.5. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji tylko z ważnych

przyczyn a w szczególności : a/ działania na szkodę Spółki b/ naruszenie zakazu konkurencji wobec Spółki c/

nie wykonywania uchwał Zgromadzenia Wspólników d/ ukończenie 65 roku życia e/ długotrwałej niezdolności

do pracy przekraczający okres zasiłku chorobowego f/ tymczasowego aresztowania lub skazania prawomocnym

wyrokiem Sądu za przestępstwo .

§22. Rada może z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa podjąć uchwałę o ustanowieniu Zarządu

wieloosobowego lub o przywróceniu Zarządu jednoosobowego.

§23.1. Zarząd kieruje działalnością Spółki zgodnie z przepisami prawa, niniejszej umowy oraz regulaminami

organów Spółki.

23.2. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz.

23.3. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innych organów Spółki

w trybie postanowień art. 205-209 Ksh.

23.4. Przy Zarządzie jednoosobowym reprezentuje on Spółkę oraz podejmuje decyzje samodzielnie.

§ 24. Działalność organów Spółki normują:

  1. Kodeks spółek handlowych,
  2.  

  3. ustawa o gospodarce komunalnej
  4.  

  5. ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  6.  

  7. umowa Spółki,
  8.  

  9. regulaminy organów Spółki ustalające zasady wyboru i odwoływania członków Rady i Zarządu, zwoływania posiedzeń, trybu i sposobu obradowania, podejmowania uchwał oraz dokumentowania działalności i obrad tych organów.
  10.  

 

V. Gospodarka Spółki.

 

§ 25. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalonych planów rocznych i wieloletnich.

§ 26. Rok obrotowy w Spółce pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 27. Rachunkowość Spółki prowadzona będzie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§ 28.1. Zarząd Spółki w terminie określonym obowiązującymi przepisami zobowiązany jest sporządzić bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie.

28.2. Zarząd Spółki zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia przez Zgromadzenie bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie za rok ubiegły w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

§ 29.1. Spółka tworzy fundusz /kapitał/ zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych.

29.2. Spółka przeznacza co roku co najmniej pięć /5/ procent zysku na zasilenie kapitału zapasowego.

29.3. Zasilenie kapitału zapasowego może być zaniechane gdy przekroczy on jedną trzecią / 1/3 / wysokości kapitału zakładowego.

29.4. Spółka może tworzyć z zysku kapitały rezerwowe i inne fundusze.

§ 30.1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji na podstawie uchwały Zgromadzenia lub w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru.

30.2. Likwidatorem Spółki będzie Zarząd, chyba że Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 31.1. Wartość udziałów w rozwiązywanej Spółce ustala się na podstawie bilansu likwidacyjnego po rozliczeniu wszystkich zobowiązań.

31.2. Wspólnicy partycypują w podziale majątku likwidowanej Spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§ 32.1. Wspólnicy mają prawo do udziału w majątku nabytym przez Spółkę, funduszy oraz kapitałów przez nią tworzonych proporcjonalnie do ich udziałów w kapitale zakładowym.

32.2. Uprawnienia wynikające z powyższego postanowienia wspólnik lub jego następca może zrealizować po wystąpieniu ze Spółki w cenie zbywanych udziałów.

32.3. Spadkobiercy wspólnika nie wstępujący do Spółki partycypują w podziale udziałów zmarłego wspólnika w majątku nabytym przez Spółkę w sposób ustalony przez Zgromadzenie lub Sąd.

§ 33.1 Zgromadzenie może w drodze uchwały ustalać Regulamin podziału zysku oraz udziału w nim Wspólników.

33.2. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającego z bilansu rocznego proporcjonalnie do posiadanych udziałów .

§ 34. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem zawiązania zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, przepisów szczegółowych, regulaminów organów Spółki oraz ustaw wymienionych w §4 niniejszego aktu.

 

 

 

VI. Postanowienia końcowe.

 

§ 35. Koszty związane ze zmianą umowy Spółki i rejestracją ponosi Spółka.

§ 36. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce oraz wspólnikom w dowolnej ilości.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Karina Hereda dnia 30.04.2013
Opublikowana przez Karina Hereda dnia 30.04.2013. Odsłon 9749, Wersja 11drukuj
Wersja : lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony