Cennik

Cenniki :

Od dnia 12 sierpnia 2008 r. obowiązuje Uchwała Nr XXIII/321/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27.06.2008

w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nysa. NNIKcPŁAT

CENNIK OPŁAT za przejazd środkami MZK Nysa Sp. z o.o. , obowiązujący od 12.08.2008 r.

 • BILETY MIEJSKIE WAŻNE NA TERENIE MIASTA NYSA ZAKUPIONE W PUNKTACH SPRZEDAŻY
 • U –   1,20 zł – bilet jednoprzejazdowy ulgowy

  N –   2,40 zł – bilet jednoprzejazdowy normalny

        40,00 zł  – bilet elektroniczny miesięczny ulgowy imienny na 1 linię (46 przejazdów)

        80,00 zł  – bilet elektroniczny miesięczny normalny imienny na 1 linię (46 przejazdów)

        50,00 zł  – bilet elektroniczny miesięczny ulgowy imienny na 2 linie (92 przejazdy)

      100,00 zł  – bilet elektroniczny miesięczny normalny imienny na 2 linie (92 przejazdy)

        55,00 zł  – bilet elektroniczny miesięczny ulgowy imienny ważny we wszystkie dni miesiąca (99 przejazdów)

      110,00 zł  – bilet elektroniczny miesięczny normalny imienny ważny we wszystkie dni miesiąca (99 przejazdów)
 • BILETY MIEJSKIE WAŻNE NA TERENIE MIASTA NYSA ZAKUPIONE U KIEROWCY
 •              U – 1,40 zł – bilet jednoprzejazdowy ulgowy

   N – 2,60 zł – bilet jednoprzejazdowy normalny

  • BILETY GMINNE WAŻNE NA TERENIE MIASTA I SOŁECTW GMINY NYSA - ZAKUPIONE W PUNKTACH SPRZEDAŻY
  • UI – 1,40 zł – bilet jednoprzejazdowy ulgowy

   NI – 2,80 zł – bilet jednoprzejazdowy normalny

          45,00 zł – bilet elektroniczny miesięczny ulgowy imienny na 1 linię (46 przejazdów)

          90,00 zł – bilet elektroniczny miesięczny normalny imienny na 1 linię (46 przejazdów)

          55,00 zł – bilet elektroniczny miesięczny ulgowy imienny na 2 linie (92 przejazdy)

        110,00 zł – bilet elektroniczny miesięczny normalny imienny na 2 linie (92 przejazdy)

           60,00 zł – bilet elektroniczny miesięczny ulgowy imienny ważny we wszystkie dni miesiąca (99 przejazdów)

         120,00 zł – bilet elektroniczny miesięczny normalny imienny ważny we wszystkie dni miesiąca (99 przejazdów)
  • BILETY GMINNE WAŻNE NA TERENIE MIASTA I SOŁECTW GMINY NYSA ZAKUPIONE U KIEROWCY
  •              UI – 1,60 zł – bilet jednoprzejazdowy ulgowy

    NI – 3,00 zł – bilet jednoprzejazdowy normalny

 • BILETY POZAGMINNE WAŻNE NA TERENIE MIASTA NYSA, SOŁECTW GMINY NYSA i SOŁECTW POZAGMINNYCH ZAKUPIONE W PUNKTACH SPRZEDAŻY
 • UII – 2,00 zł – bilet jednoprzejazdowy ulgowy

  NII – 4,00 zł – bilet jednoprzejazdowy normalny

           65,00 zł – bilet elektroniczny miesięczny ulgowy imienny na 1 linię (46 przejazdów)

         130,00 zł – bilet elektroniczny miesięczny normalny imienny na 1 linię (46 przejazdów)

           75,00 zł – bilet elektroniczny miesięczny ulgowy imienny na 2 linie (92 przejazdy)

         150,00 zł – bilet elektroniczny miesięczny normalny imienny na 2 linie (92 przejazdy)

            80,00 zł – bilet elektroniczny miesięczny ulgowy imienny ważny we wszystkie dni miesiąca (99 przejazdów)

          160,00 zł – bilet elektroniczny miesięczny normalny imienny ważny we wszystkie dni miesiąca (99 przejazdów)
 • BILETY POZAGMINNE WAŻNE NA TERENIE MIASTA, SOŁECTW GMINY NYSA i SOŁECTW POZAGMINNYCH ZAKUPIONE U KIEROWCY
 •              UII– 2,20 zł – bilet jednoprzejazdowy ulgowy

   NII – 4,20 zł – bilet jednoprzejazdowy normalny

Bilety elektroniczne miesięczne miejskie, gminne i pozagminne na jedną i dwie linie ważne są od poniedziałku do soboty.

 • KAUCJA ZA WYDANIE KARTY ELEKTRONICZNEJ – 10 zł
 • Kaucja ulega zwrotowi w przypadku, gdy pasażer odda przewoźnikowi oryginalną, nie uszkodzoną kartę i przedłoży dowód przyjęcia wpłaty.

 • BAGAŻ , PRZEWÓZ PSA
 • Opłata za przewóz bagażu, którego suma wymiarów (szerokość + długość + wysokość ) przekracza 120 cm oraz za przewóz psa stanowi analogię ceny biletu normalnego za przejazd jednej osoby w strefie przejazdu.

 • OPŁATY KARNE
   1. Za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozowego (biletu) opłata karna wynosi - 120 zł
   2. Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu - 96 zł
   3. Za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt - 48 zł
   4. Za utrudnianie przeprowadzenia kontroli przez kontrolera i dowóz na Policję - 360 zł
   5. Opłata manipulacyjna za czynności związane ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej - 7,20 zł

    W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty , wysokość opłaty dodatkowej obniża się o 30%.

    Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej podlega zwrotowi , a w przypadku wezwania do zapłaty – umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

  ZABRANIA SIĘ PRZEWOŻENIA RZECZY NIE BĘDĄCYCH BAGAŻEM RĘCZNYM, tj. TELEWIZORÓW, PRALEK, ROWERÓW itp.

  OBOWIĄZUJĄ BILETY ZAKUPIONE NA TERENIE MIASTA I GMINY NYSA.

  Podstawa prawna : Uchwała Nr XXIII/321/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27.VI.2008 r.

   

  Uchwała Nr XXIII/321/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 czerwca 2008 r.

  w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nysa.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, zm. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, zm. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, zm. z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218) i art.8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, Nr 210 poz. 2135, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 210 poz. 2135 z 2007 r. Nr 166 poz.1172 ) w związku z art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz.1112, z 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Nr 211, poz.2049, z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678, Nr 281 poz. 2780 i z 2006 r. Nr 133, poz.935 ) oraz §4 porozumienia międzygminnego z dnia 1 marca 2007r. pomiędzy Gminą Nysa a Gminą Otmuchów w sprawie świadczenia usług przewozu osób w komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego i §4 porozumienia międzygminnego z dnia 02 kwietnia 2007r. pomiędzy Gminą Nysa a Gminą Pakosławice w sprawie świadczenia usług przewozu osób w komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego, Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:

  § 1

   

  1. Wysokość cen biletów jednorazowego przejazdu oraz biletów okresowych za przejazd pojazdami zbiorowego transportu publicznego oraz przewóz bagażu określa § 4 uchwały.
  2. Ceny biletów, o których mowa w ust. 1 zawierają podatek VAT w wysokości 7 %.
  3. W miejskich pojazdach zbiorowego transportu publicznego w Nysie obowiązują bilety z nadrukiem nazwy przewoźnika.
  4. Ceny urzędowe ustalone w niniejszej uchwale mają charakter cen maksymalnych.
  5. § 2

    

   1. Zasady korzystania z przejazdów ulgowych i bezpłatnych określa § 6 uchwały.
   2. Określenie uprawnień, o których mowa w ust. 1 nie narusza uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych wynikających z obowiązujących ustaw.
   3. Korzystanie z bezpłatnych przejazdów przysługuje uprawnionemu po uzyskaniu u przewoźnika karty wolnego przejazdu w oparciu o dokumenty wymienione w § 6 uchwały z tym, że obowiązek uzyskania karty wolnego przejazdu nie dotyczy zwolnień ustawowych.

   § 3

    

   1. Bilet jednorazowego przejazdu stanowi dowód uiszczenia opłaty za przejazd przez jego posiadacza z chwilą skasowania go kasownikiem znajdującym się w pojeździe zbiorowego transportu publicznego i zachowuje ważność do chwili opuszczenia tego pojazdu przez osobę, która uiściła nim opłatę.
   2. Bilet zakupiony u kierowcy z kasy fiskalnej nie podlega obowiązkowi kasowania kasownikiem.
   3. Posługiwanie się biletem jednorazowego przejazdu, na podstawie którego przejazd odbywała już inna osoba, traktuje się jako przejazd bez ważnego biletu.
   4. Pasażer, który w chwili wejścia do pojazdu zbiorowego transportu publicznego nie posiada biletu, winien niezwłocznie podjąć działania mające na celu zgłoszenie kierowcy zamiar jego zakupu na przystanku, na którym wsiadł do pojazdu.
   5. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu zbiorowego transportu publicznego w czasie jazdy pasażerowi posiadającemu bilet jednorazowego przejazdu przysługuje prawo kontynuowania jazdy za tym biletem następnym pojazdem zbiorowego transportu publicznego tej samej linii lub innej linii przebiegającej tą samą trasą albo pojazdem zastępczym podstawionym przez przewoźnika.
   6. Do strefy miejskiej objętej komunikacją lokalną zalicza się granice administracyjne miasta Nysa.
   7. Do strefy gminnej objętej komunikacją lokalną zalicza się granice administracyjne miasta Nysa oraz następujące miejscowości:

   Biała Nyska, Domaszkowice, Głębinów, Goświnowice, Hajduki Nyskie, Iława, Jędrzychów, Kępnica, Konradowa, Koperniki, Kubice, Morów, Niwnica, Przełęk, Radzikowice, Regulice, Sękowice, Siestrzechowice, Skorochów, Wyszków Śl., Złotogłowice, Lipowa, Wierzbięcice, Podkamień, Rusocin, Hanuszów.

   8. Do strefy pozagminnej objętej komunikacją lokalną zalicza się granice administracyjne Gminy Nysa oraz następujące miejscowości:

   • Suszkowice, Nadziejów, Kwiatków, Kijów w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Nysa a Gminą Otmuchów
   • Bykowice, Prusinowice w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Nysa a Gminą Pakosławice

   § 4

   CENY BILETÓW W GMINNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM .

   1. BILETY JEDNORAZOWEGO PRZEJAZDU ZAKUPIONE W PUNKTACH SPRZEDAŻY

  L.p.

  Rodzaj i nazwa biletu

  Cena w zł za jednorazowy przejazd jednej osoby

   

  normalna

  ulgowa

   

  50%

  90%

   

  1

  2

  3

  4

  5

   

   

  STREFA MIEJSKA

   

   

   

  1

  Bilet jednorazowego przejazdu uprawniający do przejazdu jednej osoby w jedną stronę na liniach komunikacyjnych w strefie miejskiej zakupiony

  w punktach sprzedaży.

  2,40

  1,20

  -

   

  STREFA GMINNA

   

   

   

  2

  Bilet jednorazowego przejazdu uprawniający do przejazdu jednej osoby w jedną stronę na liniach komunikacyjnych w strefie gminnej, zakupiony

  w punktach sprzedaży.

  2,80

  1,40

  -

   

  STREFA POZAGMINNA

   

  3

  Bilet jednorazowego przejazdu uprawniający do przejazdu jednej osoby w jedną stronę na liniach komunikacyjnych w strefie pozagminnej, zakupiony

  w punktach sprzedaży

  4,00

  2,00

  -

   

   

  CENY BILETÓW JEDNORAZOWEGO PRZEJAZDU, O KTÓRYCH MOWA W UST. 1 ZAKUPIONE U KIEROWCY PODWYŻSZA SIĘ O 0,20 zł.

   

   

   

 • BILETY OKRESOWE
 •  

   

   

   

  L.p.

  Rodzaj i nazwa biletu

  Cena w zł

   

  Normal

  na

  Ulgowa

  50%

  80 %

  90 %

  1

  2

  3

  4.

  5

  6

  1

  Bilet elektroniczny miesięczny imienny uprawniający jedną osobę do 46 przejazdów miesięcznie na liniach w strefie miejskiej, ważny od poniedziałku do soboty.

  80,00

  40,00

  -

  -

  2

  Bilet elektroniczny miesięczny imienny uprawniający jedną osobę do 46 przejazdów miesięcznie na liniach w strefie gminnej, ważny od poniedziałku do soboty.

  90,00

  45,00

  -

  -

  3

  Bilet elektroniczny miesięczny imienny uprawniający jedną osobę do 46 przejazdów miesięcznie na liniach w strefie pozagminnej, ważny od poniedziałku do soboty.

  130,00

  65,00

  -

  -

  4

  Bilet elektroniczny miesięczny imienny uprawniający do 92 przejazdów w przypadku korzystania z dwóch linii autobusowych

  w strefie miejskiej, ważny od poniedziałku do soboty.

  100,00

  50,00

  -

  -

  5

  Bilet elektroniczny miesięczny imienny uprawniający do 92 przejazdów w przypadku korzystania z dwóch linii autobusowych

  w strefie gminnej, ważny od poniedziałku do soboty.

  110,00

  55,00

  -

  -

  6

  Bilet elektroniczny miesięczny imienny uprawniający do 92 przejazdów w przypadku korzystania z dwóch linii autobusowych

  w strefie pozagminnej, ważny od poniedziałku do soboty.

  150,00

  75,00

  -

  -

  7

  Bilet elektroniczny miesięczny imienny uprawniający jedną osobę do 99 przejazdów miesięcznie na liniach w strefie miejskiej, ważny we wszystkie dni miesiąca.

  110,00

  55,00

  -

  -

  8

  Bilet elektroniczny miesięczny imienny uprawniający jedną osobę do 99 przejazdów miesięcznie na liniach w strefie gminnej, ważny we wszystkie dni miesiąca.

  120,00

  60,00

  -

  -

  9

  Bilet elektroniczny miesięczny imienny uprawniający jedną osobę do 99 przejazdów miesięcznie na liniach w strefie pozagminnej, ważny we wszystkie dni miesiąca.

  160,00

  80,00

  -

  -

  10

  Bilet elektroniczny miesięczny imienny uprawniający uczniów dojeżdżających spoza obwodu do szkół podstawowych

  i gimnazjów do 46 przejazdów miesięcznie na liniach w strefie gminnej, ważny od poniedziałku do soboty.

  -

  -

  -

  9,00

  11

  Bilet elektroniczny miesięczny imienny uprawniający uczniów dojeżdżających spoza Gminy Nysa do szkół podstawowych i gimnazjów do 46 przejazdów miesięcznie na liniach w strefie gminnej, ważny od poniedziałku do soboty.

  -

  -

  -

  13,0

  12

  Bilet elektroniczny miesięczny imienny uprawniający uczniów dojeżdżających spoza obwodu do szkół podstawowych i gimnazjów do 92 przejazdów miesięcznie na liniach w strefie gminnej, ważny od poniedziałku do soboty.

  -

  -

  22,0

  -

  13

  Bilet elektroniczny miesięczny imienny uprawniający uczniów dojeżdżających spoza Gminy Nysa do szkół podstawowych i gimnazjów do 92 przejazdów miesięcznie na liniach w strefie gminnej, ważny od poniedziałku do soboty.

  -

  -

  30,0

  -

   

 • OPŁATA ZA PRZEWÓZ BAGAŻU
 •  

   

   

  1

  Opłata za przewóz bagażu ręcznego, którego suma wymiarów (szerokość + długość + wysokość) przekracza 120 cm odpowiada wysokości ceny biletu normalnego za przejazd jednej osoby w danej strefie przejazdu.

   

   

  2

  Opłata za przewóz psa odpowiada wysokości ceny biletu normalnego za przejazd jednej osoby w danej strefie przejazdu.

   

   

  1. Cena biletu okresowego (dekadowego, dwutygodniowego) imiennego ustalana jest proporcjonalnie do cen ustalonych w ust. 3 poz. 1 – 9.
  2. W opłatach za przewóz bagażu i psów nie stosuje się opłat ulgowych.

  § 5

  OPŁATY DODATKOWE.

  1. WYSOKOŚĆ OPŁAT DODATKOWYCH.

  L.p.

  Wyszczególnienie

  Wysokość opłaty dodatkowej

  1

  Opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu (biletu).

  50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego przejazdu - normalnego

  2

  Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu .

  40-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego przejazdu - normalnego

  3

  Opłata dodatkowa za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy

  i zwierząt, a w szczególności za zabranie ze sobą do środka transportowego:

  1. zwierząt i rzeczy, za przewóz których taryfa przewiduje opłaty – bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
  2. rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków.

  20-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego przejazdu - normalnego

  4

  Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny.

  150-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego przejazdu - normalnego

  5

  Opłata manipulacyjna za czynności związane ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej.

  3-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego przejazdu - normalnego

  6

  Kaucja za wydanie karty elektronicznej.

  10 zł

  1. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej, o której mowa w ust.1 pkt 1-5 lub najdalej w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty dodatkowej obniża się o 30%.
  2. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 5 podlega zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty – umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
  3. W razie posiadania przez podróżnego ważnego dokumentu przewozu, którego nie miał podczas przejazdu, do zwrotu i umarzania należności za przewóz i opłaty dodatkowej stosuje się przepis jak w ust.3.
  4. Kaucja, o której mowa w ust.1 pkt 6 ulega zwrotowi w przypadku, gdy pasażer odda przewoźnikowi oryginalną, nie uszkodzoną kartę elektroniczną. Podstawą wypłaty kaucji jest dowód przyjęcia wpłaty przez Miejski Zakład Komunikacji.

   

  § 6

   

  ZASADY KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH NA TERENIE GMINY NYSA

  1. DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW ULGOWYCH UPRAWNIENI SĄ:

   

   

  L.p.

   

  Określenie grupy uprawnionych

  Określenie rodzaju biletu ulgowego / wysokość ulgi

  Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z przejazdów ulgowych

  1.

  Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych

  Jednorazowego przejazdu,

  miesięczny –

  ulga 50%

  Aktualna legitymacja szkolna

  2.

  Dzieci odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, jeżeli droga

  z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego

  w szkole podstawowej nie przekracza 3 km

  Jednorazowego

  przejazdu,

  miesięczny -

  ulga 50 %

  Legitymacja lub zaświadczenie wydane przez dyrektora przedszkola lub szkoły, bądź inny dokument stwierdzający wiek dziecka

  3.

  Dzieci w okresie do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub

  w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

  jednorazowego przejazdu -

  ulga 50%

  Dokument stwierdzający wiek dziecka,

  w szczególności dowód osobisty jednego

  z rodziców, książeczka zdrowia dziecka, paszport

  4.

   

   

   

  Emeryci i renciści

  jednorazowego przejazdu, miesięczny –

  ulga 50%

  Dowód osobisty i aktualny odcinek renty lub emerytury, bądź legitymacja rencisty lub emeryta

  5.

  Uczniowie dojeżdżający spoza obwodu do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nysa, korzystający z dwóch linii.

  miesięczny -

  ulga 80 %

  Aktualna legitymacja szkolna

  6.

  Uczniowie dojeżdżający spoza Gminy Nysa do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nysa, korzystający z dwóch linii.

  miesięczny –

  ulga 80 %

  Aktualna legitymacja szkolna

  7.

  Uczniowie dojeżdżający spoza obwodu do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nysa, korzystający z jednej linii.

  miesięczny –

  ulga 90%

  Aktualna legitymacja szkolna

  8.

  Uczniowie dojeżdżający spoza Gminy Nysa do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nysa, korzystający z jednej linii.

  miesięczny –

  ulga 90%

  Aktualna legitymacja szkolna

  2. DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH NA TERENIE GMINY NYSA UPRAWNIENI SĄ:

   

  L.p.

   

  Określenie grupy uprawnionych

  Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z przejazdów bezpłatnych

  1.

  Inwalidzi I grupy i osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności i ich opiekun.

  Legitymacja potwierdzająca inwalidztwo lub stopień niepełnosprawności oraz dowód tożsamości i opiekun (osoba wskazana w trakcie przejazdu).

  2.

  Osoby niewidome oraz ociemniałe i ich przewodnik.

  Legitymacja potwierdzająca inwalidztwo lub stopień niepełnosprawności oraz dowód tożsamości i przewodnik (osoba wskazana w trakcie przejazdu).

  3.

  Dzieci i młodzież niepełnosprawna w wieku do 25 roku życia i ich opiekun wskazany w trakcie przejazdu, na przejazd od miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola , szkoły, specjalnego

  ośrodka szkolno- wychowawczego , domu pomocy społecznej , zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno- pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej i z powrotem.

  Legitymacja wydana przez uprawniony organ dokumentująca niepełnosprawność dziecka oraz legitymacja szkolna lub studencka.

  4.

  Osoby, które ukończyły 70 rok życia.

  Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

  5.

  Opiekun dziecka niepełnosprawnego w wieku do 16 roku życia (na 46 przejazdów miesięcznie po dziecko lub po jego odwiezieniu).

  Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość i legitymacja dziecka niepełnosprawnego wydana przez uprawniony organ.

  6.

  Pracownicy zatrudnieni w MZK Nysa Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin: małżonek i dzieci w wieku do 16 lat, jeżeli kształcą się nadal do 25 lat.

  Bilet wolnej jazdy wydawany przez pracodawcę.

  7.

  Dzieci w wieku do lat 4.

  Dokument stwierdzający wiek dziecka.

  8.

  Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej pełniący służbę.

  Legitymacja służbowa.

   

  3. W przypadku, gdy w gminie bezpłatny transport dzieci wynikający z ustawy o systemie oświaty odbywać się będzie środkami lokalnego transportu komunikacji miejskiej, przewoźnik wydawać będzie bilety wolnej jazdy na dojazd z miejsca zameldowania do najbliższego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w celu odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego , do szkoły w obwodzie oraz specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego. Wniosek w tej sprawie składa u przewoźnika dyrektor właściwej jednostki.

  § 7

   

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

   

  § 8

   

  Traci moc uchwała Nr IX/99/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nysa.

   

  § 9

   

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojew&oacu>

   

   

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Czesław Gajos dnia 31.10.2008
Opublikowana przez Radosław Tyczyński dnia 31.10.2008. Odsłon 9558, Wersja 20drukuj
Wersja : lewy  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Początek strony