Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

w Szkole Podstawowej w Lipowej

 

Wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania uczniów został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych i uwzględnia oraz stosuje przepisy tego rozporządzenia.

 

I. Postanowienia wstępne

§1

Wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania, zwany dalej „systemem" obowiązuje w Szkole Podstawowej w Lipowej.

§2

Zadaniem systemu jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego rozwój ucznia, uwzględniającego indywidualne cechy psychofizyczne oraz pełniącego funkcje informacyjną, diagnostyczną i motywacyjną.

§3

1.  System ma także zadanie zapewnić uczniowi:

a)                  bieżące, semestralne, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania,

b)                 systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się,

c)                  wyrabianie nawyku systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,

d)                 uświadamianie sukcesów i braków w zakresie opanowania umiejętności i kompetencji
określonych programem oraz potrzeb w zakresie wyrównywania braków,

e)                  ukierunkowanie do samodzielnej pracy oraz doskonalenie metod uczenia się,

f)                     aktywne uczestnictwo w procesie szkolnego oceniania oraz możliwości poprawy swoich osiągnięć,

2.  System ma za zadanie zapewnić nauczycielowi i szkole:

a)                  ocenę poziomu nauczania,

b)                 korygowanie organizacji i doskonalenie metod nauczania i wychowania,

c)        współpracę z uczniami w osiąganiu celów programowych,

d)        modyfikację celów i programów kształcenia,

3.  System ma za zadanie zapewnić rodzicom:

a)                  znajomość wymagań stawianych ich dzieciom przez szkołę,

b)                 szeroką i bieżącą informację o osiągnięciach i postępach dzieci,

c)                  pełną informację o różnych formach aktywności poznawczej dziecka oraz o rozwoju jego osobowości, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach.

§4

1   System obejmuje:

a)      zasady i kryteria oceniania uczniów klas I - III  - szkoły podstawowej

b)      zasady i kryteria oceniania uczniów klas IV - VI   - szkoły podstawowej,

c)      zasady klasyfikowania - tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego,

d)             zasady przeprowadzania egzaminu sprawdzającego,

e)              zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego,

f)                 kryteria i zasady oceny z zachowania,

g)              terminy i formy informowania uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych,

h)              sprawdzian kompetencji.

 

II. Ocenianie uczniów klas I - III - Szkoły Podstawowej

§5

1.  W klasach I – III ocena klasyfikacyjna śródroczna (za I semestr) i końcoworoczna jest oceną opisową zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania w klasach I – III.

2.        W klasach I – III ocena bieżąca występuje w formie:

-         słownej,

-         pisemnej,

-         literowej,

-         innej ustalonej przez społeczność klasy.

3.         Semestralną ocenę opisową nauczyciel - wychowawca w klasach I - III sporządza w formie „Karty osiągnięć szkolnych ucznia" która stanowi załącznik do wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania.

4.         Końcoworoczną ocenę opisową wychowawca wpisuje do arkusza ocen ucznia zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.         Zasady oceniania z religii /etyki regulują odrębne przepisy.

 

III.  Ocenianie uczniów klas IV - VI - szkoły podstawowej

§6

1.  Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

2.              W końcu każdego semestru nauczyciele (wychowawcy) ustalają oceny semestralne uczniów, a następnie przedstawiają je na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

3.              Rada Pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym zatwierdza łączne wyniki klasyfikacji uczniów.

4.              Oceny ustalone za ostatni semestr są ocenami rocznymi ucznia i stanowią podstawę jego promocji. W przypadku pedagogicznie uzasadnionym nauczyciel może ustalić dwie odrębne oceny - za ostatni semestr i roczną, odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

5.              Końcoworoczną ocenę wychowawca wpisuje do arkusza ocen ucznia zgodnie z odrębnymi przepisami

§7

1.      Nauczyciele opracowują wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego przez siebie programu nauczania z uwzględnieniem standardów wymagań edukacyjnych .

2.      Informację zawierającą wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych przekazują uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) na początku każdego roku szkolnego. Fakt poinformowania rodziców winien być potwierdzony w dokumentacji wychowawców klas.

3.             Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych  oraz wychowawcy klas zobowiązani są do informowania rodziców o bieżących i semestralnych wynikach w nauce ich dzieci.

4.             Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice mogą otrzymać do wglądu na zasadach uzgodnionych z nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych

5.             Nauczyciel ma obowiązek bezpośrednio po wystawieniu oceny niedostatecznej poinformować ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) o otrzymanej ocenie dokonując wpisu do zeszytu przedmiotowego lub do dzienniczka ucznia. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ma także obowiązek dokonać wpisu innych ocen.

6.             Uczniowie oraz rodzice (prawnych opiekunów). w terminie do tygodnia po ustaleniu oceny mają prawo do uzasadnienia przez nauczyciela oceny otrzymanej przez ucznia.

7.             Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny.

§8

1      W klasach IV-VI szkoły podstawowej obowiązuje następująca skala ocen cząstkowych, śródrocznych i końcoworocznych:

a)   stopień celujący 6

b)   stopień bardzo dobry 5

c)   stopień dobry 4

d)   stopień dostateczny 3

e)   stopień dopuszczający 2

f)     stopień niedostateczny 1

2.  Dopuszcza się stosowanie "+" i"–" przy każdej z ocen cząstkowych, z wyjątkiem "+" przy ocenie celującej, gdzie "+" oznacza wiadomości i umiejętności wykraczające poza kryterium danego stopnia ale nie wystarczające na stopień wyższy,"–" oznacza niewielkie mankamenty i braki w wiadomościach i umiejętnościach ucznia mieszczące się w kryteriach danego stopnia.

3.  Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:

a.   cząstkowe, określające poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania,

b.  śródroczne i końcoworoczne, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany okres (rok szkolny); stopnie te nie powinny być ustalone jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych,

c.  w ocenach śródrocznych i końcoworocznych nie można stosować znaków "+" i"–".

4        Ustala się ilość ocen cząstkowych w ciągu semestru:

a   przy jednej godzinie zajęć edukacyjnych tygodniowo – najmniej trzy oceny,

b   przy dwóch godzinach zajęć edukacyjnych tygodniowo – najmniej pięć ocen,

c   przy trzech i więcej godzinach zajęć edukacyjnych tygodniowo – najmniej siedem ocen.

5        Ocena ustalona przez nauczyciela nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną.

6                 Ustala się następujące kryteria oceniania :

a)    ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który posiadał wiedzę i umiejętności znacznie wykracza­jące poza program nauczania przedmiotów danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpia­dach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych.

b)        ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami ,samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

c)         ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych oraz poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

d)        ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności i wiadomości określone
programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekracząjącym wymagań zawartych w podstawach programowych oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.

e)         ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, oraz rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

f)ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych danego przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

§9

1.  Stosuje się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:

a)                  formy ustne (odpowiedź, aktywność, recytacja),

b)        formy pisemne (praca klasowa, sprawdzian, kartkówka, zadania domowe, testy, prace dodatkowe),

c)                  formy pośrednie miedzy ustną a pisemną ( np. referat),

d)                 formy sprawnościowe, praktyczne.

§10

1.   Określa się następujące zasady oceniania bieżącego:

2.        Z każdego przedmiotu dopuszcza się raz w semestrze sytuację, w której uczeń może się nie przygotować, zgłaszając ten fakt przed lekcją nauczycielowi i nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji. Wykorzystanie przez ucznia tej możliwości zostanie odnotowane w dzienniku lekcyjnym poprzez wpis "np."

3.        Aktywność na lekcjach będzie nagradzana znakiem "+" .

4.        Ustala się zasady przełożenia znaków "+" na oceny uzgodnione z nauczycielem przedmiotu.

5.        Pisemne sprawdziany odbywać się będą zgodnie z wymaganiami programu nauczania każdego przedmiotu.

6.        W przypadku choroby uczeń może pisać sprawdzian w ciągu 2 tygodni po powrocie do szkoły w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

7.        Prace klasowe i sprawdziany zapowiada się z tygodniowym wyprzedzeniem.

8.   W tygodniu nie można przeprowadzić więcej niż 3 sprawdziany lub prace klasowe. Uczniowie mogą pisać tylko jeden sprawdzian w ciągu dnia.

9.   Dla sprawdzianów pisemnych ustala się następujące zasady :

a.    od 35 % poprawnych odpowiedzi - ocena dopuszczająca,

b.   od 55 % poprawnych odpowiedzi - ocena dostateczna,

c.    od 75 % poprawnych odpowiedzi - ocena dobra,

d.   od 90 % poprawnych odpowiedzi - ocena bardzo dobra.

10.                       Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych mogą odstąpić od zasad określonych w pkt. 9 pod warunkiem określenia własnych zasad i poinformowaniu o nich uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów

11.                       W ocenianiu bieżącym możliwe są pewne odmienności wynikające zarówno ze specyfiki przedmiotu, indywidualnych koncepcji dydaktycznych nauczyciela, jak i potrzeb danego dzia­łu, pod warunkiem przestrzegania olack; LETTER-SPACING: -1pt">1.         Podstawową dokumentacją oceniania jest zapis prowadzony w dzienniku lekcyjnym oraz w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.

2.         Oceny klasyfikacyjne są zapisywane w dokumentacji przebiegu nauczania (arkusze ocen). Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

3.         Nauczyciel przechowuje prace pisemne przez rok szkolny.

4.         Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę semestralną jest zobowiązany ją uzasadnić.

5.         Przy ocenianiu ucznia nauczyciel uwzględnia pisemne zalecenia poradni pedagogiczno – psychologicznej lub innych poradni specjalistycznych. Opinie te również będą brane pod uwagę przy ustalaniu wymagań edukacyjnych, (np. obniżenie poziomu nauczania).

6.         Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, nauczyciel ocenia wkład pracy ucznia.

7.         W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego decyzja będzie oparta na pisemnej opinii lekarskiej. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje Dyrektor. W takiej sytuacji uczeń w miejsce oceny otrzymuje wpis „zwolniony".

8.        W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zadań edukacyjnych „Przysposobienie do życia w rodzinie" nauczyciel prowadzący zajęcia wraz z wychowawcą klasy, w której będą prowadzone w/w zajęcia przeprowadza co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów (prawnymi opiekunami). Nauczyciel jest zobowiązany przedstawić pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych, oraz środkach dydaktycznych. Na udział ucznia w zajęciach zgodę w formie pisemnej wyrażają rodzice ucznia (prawni opiekunowie). W przypadku udziału ucznia w w/w zajęciach fakt ten odnotowuje się w świadectwie szkolnym w części przeznaczonej na dodatkowe zajęcia edukacyjne wpisem „uczestniczył/a/".

9.   Uczniowie będą klasyfikowani dwa razy w roku :

a.       w styczniu lub lutym (koniec I semestru),

b.      w czerwcu (koniec II semestru - ocena roczna).

10.                       opnie i oceny ustalone za II semestr są stopniami i ocenami uwzględniającymi wiadomości, umiejętności i zachowanie ucznia z poprzedniego semestru.

 

IV.  Ocenianie uczniów na katechezie

§12

1. Na początku każdego roku szkolnego katecheta prowadzący katechezę określa uczniom i rodzicom kryteria i wymagania jakie musi spełnić uczeń na poszczególne stopnie z religii.

§13

1. Ocena z religii lub etyki umieszczona jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze sprawowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie należy zamieszczać danych, z których wynikałoby, na jakie zajęcia, z jakiej religii (bądź etyki) uczeń uczęszczał.

§14

1. Oceny z nauki religii nie wlicza się do tzw. średniej ocen.

§15

1. Na stopień szkolny z katechezy nie mogą mieć wpływu praktyki religijne. Oznacza to, że stopień szkolny odnosi się tylko do szkoły. Oceniane są wiadomości, gorliwość w zdobywaniu wiedzy, aktywne uczestnictwo w katechezie, prowadzenie zeszytu, odrabianie pracy domowej.

§16

1. Nie stosuje się ocen opisowych z religii

§17

1.Ocena winna posiadać charakter:

a). dydaktyczny; wynikający z programów nauczania, mierzona przede wszystkim testami kompetencji.

b). społeczno – wychowawczy; określający postawy i cechy osobowościowe ucznia, jego e w grupie, emocjonalne zaangażowanie wynikające np. z trudności rodzinnych. Powinna być opisowa.

§18

I. Strategia oceniania:

1. Podstawowym celem poniższego systemu jest:

-   pomoc uczniowi w zdobywaniu  wiadomości i  umiejętności wynikających  z programu nauczania,

-       ustalenie kategorii celów i odpowiadających im poziomów wymagań,

-       wspieranie ucznia przez rozpoznawanie odpowiedniego poziomu wymagań oraz wskazanie możliwości opanowana kolejnego, wyższego poziomu.

II. Wymiar oceny:

1.    Ocena nie może spełniać funkcji represyjnej, powinna być wspierająca dla ucznia.

2.    Nauczyciel jest obowiązany do przestrzegania zasada jawności w wystawianiu ocen.

3.    Wystawianie ocen z odpowiedzi ustnej oraz odczytywanie ocen z prac pisemnych nie może być komentowane przez nauczyciela na forum klasy w sposób drażliwy dla ucznia.

4.  Jedyną podstawą do wystawiania oceny śródrocznej i końcowej są kontrole uczniów prowadzone systematycznie i rozłożone równomiernie na cały okres nauki.

III. Sytuacje oceniania:

1.    Sprawdziany pisemne przeprowadza się po bloku tematycznym, mają one być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem (wpis informujący do dziennika) i podaniem zakresu materiału, poprzedzone lekcją powtórzeniową.

2.    Nauczyciel ocenia sprawdzian najdalej do 2 tygodni.

3.    Uczeń, który nie pisał sprawdzianu i uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną, ma obowiązek zaliczenia materiału w ciągu 1 tygodnia w toku zajęć szkolnych w formie ustalonej przez katechetę.

4.    Poprawiona ocena niedostateczna nie może być skreślona, przy czym katecheta może uznać ocenę poprawioną za ostateczną.

5.    Dopuszczalny jest krótki sprawdzian pisemny z bieżącego materiału (2-3 lekcje), sprawdzian taki nie musi być zapowiadany.

6.    Każda zadana praca powinna być przez katechetę sprawdzona, choć nie musi być oceniona.

7.    Oceny za zeszyt, zeszyt ćwiczeń,  inne formy aktywności ucznia, są ocenami wspomagającymi.

8.    Wymagane są 3 zadania pisemne jako praca domowa (w ciągu 1 semestru).

9.    Uczeń może otrzymać pisemne prace kontrolne do domu, a rodzice potwierdzają zapoznanie się z treścią i oceną pracy swoim podpisem. Uczeń jest zobowiązany do zwrotu pracy na następną lekcję.

IV. Ocenianie końcowe (na koniec roku):

1. Ocena końcowa uwzględnia wyniki za pierwszy i drugi okres.

V. Ocenianie śródroczne

1.    W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów" (+) i "minusów" (-).

2.    Każdej formie oceniania przedmiotowego powinna odpowiadać przynajmniej jedna ocena cząstkowa; jeśli uczeń jej nie zdobędzie, w dzienniku powinno zostać puste miejsce lub wpisana cyfra 0.

3.    Oceny kwalifikacyjne na koniec semestru i roku szkolnego ustala się w stopniach według skali:

a)        stopień celujący -6

b)        stopień bardzo dobry -5

c)        stopień dobry-4

d)        stopień dostateczny -3

e)        stopień dopuszczający -2

f)          stopień niedostateczny -1

§19

I. Kryteria oceniania:

1. W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym).

2. Określa się wymagania dotyczące poszczególnych ocen z uwzględnieniem: wiedzy, umiejętności, przejawów zastosowania ich w życiu:

CELUJĄCA

       Uczeń nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy.

       Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej.

       Aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (służba ołtarza, oaza, itp.).

BARDZO DOBRA

       Uczeń jest zdyscyplinowany, posiada uzupełniony zeszyt, potrafi samodzielnie objaśnić i powiązać w całość wiadomości z programu nauczania, posiada biegłą znajomość "Małego katechizmu", bierze czynny udział w katechezie.

       Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy.

       Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami.

       Chętnie i regularnie uczestniczy w katechezie.

       Zachowuje szacunek dla "świętych" przedmiotów, miejsc i znaków religijnych.

       Chętnie uczestniczy w życiu parafii (liturgia, rekolekcje itp.).

       Przejawia postawę apostolską, wyrażając na zewnątrz swoją wiarę.

DOBRA

       Uczeń posiada uzupełniony zeszyt, potrafi odpowiedzieć samodzielnie na wszystkie pytania związane z tematem katechezy, posiada znajomość "Małego katechizmu", przejawia aktywność na zajęciach.

       Uczeń opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy religijnej.

       Dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości.

       Postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń.

       Uzyskuje stałe dobre postępy podczas prowadzonych zajęć.

       Nie zaniedbuje uczestnictwa w katechezie, do której stara się być przygotowany.

       Uczestniczy w rekolekcjach szkolnych.

DOSTATECZNA

       Uczeń prowadzi notatki, wykonuje zadania, potrafi odtworzyć z pamięci wniosek z lekcji.

       Uczeń opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy.

       Dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, w jego wiadomościach są luki.

       Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem.

       Nieregularnie uczęszcza na katechezę.

       Wykonanie zadań przez ucznia budzi zastrzeżenia np. byle jakie prowadzenie zeszytu.

       Nie bierze udziału w życiu parafii, w różnych formach duszpasterstwa.

DOPUSZCZAJĄCA

       Uczeń jest obecny na lekcji, słucha, nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji.

       Zdobyte wiadomości są niewystarczające na uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy religijnej.

       Proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy katechety.

       Niechętnie bierze udział w katechezie.

       Często opuszcza katechezę.

       Ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

NIEDOSTATECZNA

       Uczeń bardzo często opuszcza katechezę.

       Uczeń ma wybitnie lekceważący stosunek do przedmiotu.

       Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

       Odmawia wszelkiej współpracy;

 

V. Klasyfikowanie uczniów;

§20

1.                  Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się w szkole na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 7 września 2004 roku.

2.                  Śródroczną klasyfikację uczniów przeprowadza się raz w roku, w ostatnim tygodniu poprzedzającym ferie zimowe.

3.                  Dokładny termin śródrocznego i rocznego posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej ustala Dyrektor Szkoły.

§21

1.                  Uczeń może być nieklasyfikowany z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym pianie nauczania.

2.                  Uczeń nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin klasyfikacyjny, jeżeli powodem nieklasyfikowania jest usprawiedliwiona nieobecność w szkole.

3.                  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok nauki lub spełniający obowiązek szkolny bądź obowiązek nauki poza szkołą.

4.        Pisemną prośbę o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego składa do Dyrektora Szkoły uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie).

5.                  Termin egzaminu w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami oraz nauczycielem (nauczycielami) przedmiotu (przedmiotów) ustala Dyrektor Szkoły. W ciągu jednego dnia uczeń może być egzaminowany z jednego przedmiotu.

§22

1.     Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

         dyrektor szkoły (przewodniczący),

         nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (egzaminujący),

         nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia (członek komisji).

2.     W egzaminie mogą uczestniczyć w charakterze obserwatora rodzice dziecka.

§ 23

1.                  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów sztuka, informatyka, wychowanie fizyczne, z których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych

2.                  Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator w porozumieniu z przewodniczącym komisji.

3.                  Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający :

         skład komisji,

         termin egzaminu,

         pytania egzaminacyjne,

         wynik egzaminu,

         ustalony przez komisję stopień.

4.    Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia oraz zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych.

§ 24

1.    Dla ucznia, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie, może być wyznaczony termin nowy.

§25

1.                  Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena semestralna (roczna) jest jego zdaniem lub zdaniem jago rodziców, zaniżona.

2.                  Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi z niedostatecznymi ocenami semestralnymi (rocznymi) z trzech lub więcej przedmiotów nauczania.

3.                  Egzamin sprawdzający przeprowadza się na prośbę ucznia, jego rodziców, zgłoszoną do Dyrektora Szkoły przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.

4.        Egzamin sprawdzający powinien być przeprowadzony nie później niż w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

5.                  Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego, Dyrektor Szkoły powołuje trzyosobową komisję w następującym składzie.

         Dyrektor Szkoły (przewodniczący),

         nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (egzaminujący),

         nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia (członek komisji).

6.miotu z tej lub innej szkoły.

7.                  Na podstawie wyników przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego komisja ustala ocenę ucznia z danego przedmiotu. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów sztuka, informatyka, wychowanie fizyczne, z których egzamin ma formę ćwiczeń prak­tycznych.

8.                  Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać kryteriom oceny, o którą ubiega się dany uczeń.

9.        Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający :

         skład komisji,

         termin egzaminu,

         pytania egzaminacyjne,

         wynik egzaminu,

         ustalony przez komisję stopień.

11   Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia oraz zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ocenę ustaloną w jego wyniku.

 

VI. Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego.

§26

1.  Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. Rada Pedagogiczna w wyjątkowych przypadkach, może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych (z wyjątkiem klasy programowo najwyższej).

2.                  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

3.                  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.                  Dla przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, Dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w następującym składzie.

         Dyrektor Szkoły (przewodniczący),

         nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (egzaminujący),

         nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia (członek komisji).

5.                  W egzaminie mogą uczestniczyć w charakterze obserwatora rodzice dziecka.

6.                  Nauczyciel przedmiotu, z którego przeprowadza się egzamin poprawkowy, może być zwolniony na swoją prośbę z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej. Wówczas, a także w innych uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora można powołać innego nauczyciela tego przed­miotu z tej lub innej szkoły.

7.                  Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator w porozumieniu z przewodniczącym komisji. Stopień trudności pytań powinien być zróżnicowany odpowiednio do skali stosowanej w szkole.

8.                  Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający :

         skład komisji,

         termin egzaminu,

         pytania egzaminacyjne,

         wynik egzaminu,

         ustaloną przez komisję ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia oraz zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych.

9.                  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

10.           Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora Szkoły.

11.           Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

12.    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu tego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

 

VII. Tryb i zasady ustalania oceny z zachowania

§ 27

1.                  W klasach I - III ocena z zachowania śródroczna (za I semestr) i końcoworoczna jest oceną opisową sporządzoną w formie pisemnej.

2.                  Ocenę z zachowania semestralną i końcoworoczna w klasach IV - VI ustala się według następującej skali:

         zachowanie wzorowe (wz)

         zachowanie  bardzo dobre (bdb)

         zachowanie dobre (db)

         zachowanie poprawne (popr)

         zachowanie nieodpowiednie (ndp)

         zachowanie naganne (ng)

3.                  Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, bierze pod uwagę respektowanie przez ucznia zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

4.        Ocena z zachowania nie ma wpływu na stopnie ucznia z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

5.                  Ocenę z zachowania wystawia wychowawca klasy po wcześniejszej konsultacji z Dyrektorem Szkoły, nauczycielami i uczniami. Ocena ta nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną.

§ 28

1.              Szczegółowe kryteria ocen z zachowania :

a)    wzorową ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który :

         punktualnie uczęszcza na lekcje, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień, a wszystkie nieobecności są usprawiedliwione,

         dotrzymuje dwutygodniowego terminu usprawiedliwiania nieobecności,

         kulturalnie zachowuje się na lekcjach, przerwach, poza szkołą, w stosunku do nauczycieli, personelu Zespołu, kolegów, jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń,

        jest uczciwy, bezinteresowny, sprawiedliwy, koleżeński i opiekuńczy, pomaga potrzebującym, staje w obronie pokrzywdzonych,

        zawsze przestrzega ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu uczniowskiego i klasowego oraz postępuje zgodnie ze Statutem Zespołu,

        dba o estetykę swojego wyglądu,

        jest pilny i systematyczny, zawsze przygotowany do zajęć,

        szanuje mienie własne, kolegów i szkolne,

        twórczo angażuje się w życie klasy oraz rozwija swoje zainteresowania, wywiązuje się z powierzonych funkcji i obowiązków,

b)   bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który:

        punktualnie uczęszcza na zajęcia, a nieobecności są usprawiedliwione,

        zachowuje się w sposób nie budzący zastrzeżeń, z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, kolegów i personelu Zespołu,

        jest uczciwy, bezinteresowny, sprawiedliwy, koleżeński i opiekuńczy w stosunku do koleżanek i kolegów,

         przestrzega ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu szkolnego i klasowego oraz postępować zgodnie z obowiązującym Statutem Zespołu,

         dba o estetykę swojego wyglądu,

         stara się angażować w życie klasy i szkoły,

         wypełnia obowiązki zlecone przez nauczycieli lub samorząd, wyrządzone krzywdy i szkody naprawia,

c)   dobrą ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który:

   sporadycznie jest niepunktualny i niesystematycznie uczęszcza na zajęcia, nie wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione,

         incydentalnie zdarza mu się nieodpowiednio zachowywać na lekcjach, przerwach i poza szkołą oraz w stosunku do kolegów,

         nie zawsze przestrzega ustaleń Dyrektora Szkoły, nauczycieli, samorządu szkolnego i klasowego oraz Statutu Zespołu,

         nie zawsze troszczy się o estetykę swojego wyglądu,

         nie zawsze jest przygotowany do zajęć,

         mało dba o estetykę klasy, Zespołu i otoczenia,

         nie angażuje się w życie klasy i szkoły,

         nie wykazuje zaangażowania przy wypełnianiu powierzonych mu funkcji i obowiązków,

d)   poprawną ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który :

           często jest niepunktualny i niesystematycznie uczęszcza na zajęcia, dużo nieobecności ma nieusprawiedliwionych,

           zdarza mu się nieodpowiednio zachowywać na lekcjach, przerwach i poza szkołą oraz w stosunku do kolegów,

           nie przestrzega ustaleń Dyrektora, nauczycieli, samorządu szkolnego i klasowego oraz Statutu Zespołu,

           nie troszczy się o estetykę swojego wyglądu,

           często jest nieprzygotowany do zajęć,

           nie wykazuje należytego szacunku do mienia cudzego i sprzętu szkolnego,

           mało dba o estetykę klasy, Zespołu i otoczenia,

           nie angażuje się w życie klasy i szkoły,

e)    nieodpowiednią ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który :

           bardzo często jest niepunktualny i niesystematycznie uczęszcza na zajęcia, dużo nieobecności ma nieusprawiedliwionych,

           nieodpowiednio się zachowuje na lekcjach, przerwach i poza szkołą oraz w stosunku do kolegów,

           nie przestrzega ustaleń Dyrektora, nauczycieli, samorządu szkolnego i klasowego oraz Statutu Zespołu,

           wcale nie troszczy się o estetykę swojego wyglądu,

           bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć,

           nie wykazuje żadnego szacunku do mienia cudzego i sprzętu szkolnego,

           nie dba o estetykę klasy, Zespołu i otoczenia,

           nie angażuje się w życie klasy i szkoły,

           zdarza się, że używa niecenzuralnego słownictwa,,

           opuszcza dni nauki szkolnej bez usprawiedliwienia,

f)     naganną ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który :

           narusza godność innych,

           nagannie zachowuje na lekcjach, przerwach i poza szkołą oraz w stosunku do kolegów,

           świadomie ignoruje ustalenia Dyrektora Szkoły, nauczycieli, samorządu szkolnego i klasowego oraz Statutu Zespołu,

           wcale nie troszczy się o estetykę swojego wyglądu, jest zaniedbany i brudny

           nagminnie  nie przygotowuje się do zajęć,

           używa niecenzuralnego słownictwa,

           pali papierosy, pije alkohol, używa narkotyków,

           swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych,

           świadomie i celowo niszczy mienie cudze i społeczne , kradnie,

           wchodzi w konflikt z prawem (nadzór policji, sprawy karne w toku),

           w zeszycie uwag ma wpisy świadczące o złamaniu w sposób rażący zasad określonych w Statucie Zespołu lub zasad BHP,

           systematycznie narusza zasady Statutu, nie podejmuje prób poprawy swojego zachowania,

           otrzymał karę nagany od Dyrektora i nie poczynił żadnych kroków, aby ta kara uległa zapomnieniu.

 

VIII. Terminy i formy informowania uczniów o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych

§29

1.                  Nie później niż miesiąc przed końcem semestru lub roku szk

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Henryk Kocoń dnia 02.02.2005
Opublikowana przez Henryk Kocoń dnia 02.02.2005. Odsłon 7451, Wersja 1drukuj
 
Początek strony