Regulamin przewozów

  REGULAMIN zasad korzystania z usług publicznych na terenie Gminy Nysa W oparciu o art. 13 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z dn. 05.02.1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) Zarząd Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala, co następuje:

1. określa się zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez spółkę,

2. określa się obowiązki spółki wobec odbiorców usług,

3. określa się prawa i obowiązki pasażera wobec spółki.

Rozdział I

Zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez spółkę

§ 1

Określa się warunki przewozu osób i rzeczy w lokalnym transporcie zbiorowym osób na terenie obsługiwanym przez Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

a.MZK - Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o.,

b. przewoźnik - Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o.,

c. autobus - pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób,

d. przejazd - przewóz osób i rzeczy realizowany przez MZK,

e. pasażer - osoba korzystająca z przejazdu,

f. bagaż - torba podręczna, plecak szkolny, plecak turystyczny, torba podróżna, walizka i in.,

g. kontroler - osoba upoważniona przez MZK legitymująca się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu,

h. cennik - cennik opłat za przejazd osób i przewóz bagażu autobusami przewoźnika.

§ 2

1. Za zawarcie umowy przewozu uważa się wejście do autobusu.

2. MZK w formie cennika podaje do publicznej wiadomości informacje o opłatach za przejazd, kategoriach osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych na terenie obsługiwanym przez MZK oraz o wysokości opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu oraz kaucji gwarancyjnej za wydanie elektronicznej karty pasażera.

§ 3.

1. Kier
owca obowiązany jest do udzielania, na żądanie pasażera, wszelkich informacji dotyczących przejazdu.

2. W każdym autobusie podaje się do wiadomości gdzie i do kogo pasażerowie mogą kierować skargi i wnioski dotyczące przejazdu.

3. Na żądanie pasażera kierowca ma obowiązek podać numer kursu, który obsługuje, a kontroler biletów w czasie pełnienia służby obowiązany jest podać swój numer służbowy. Ponadto kierowca i kontroler biletów obowiązany jest wskazać miejsce składania skarg i wniosków.

Rozdział II

Zasady przewozu pasażerów

§ 4

1. Wsiadanie do autobusu i wysiadanie z niego dozwolone jest po jego zatrzymaniu i tylko na przystankach. Pierwszeństwo przed wsiadającymi mają osoby opuszczające autobus.

2. Wsiadanie do autobusu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy, za zgodą kierowcy.

3. Kierowca po zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 2, obowiązany jest niezwłocznie podjechać do przystanku w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcie miejsc w autobusie.

4. Pasażer stojący podczas jazdy autobusem powinien trzymać się uchwytów lub poręczy.

5. Pasażer zamierzający wysiąść z autobusu na przystanku oznaczonym “na żądanie” obowiązany jest wcześniej uprzedzić o tym kierowcę, a osoba zamierzająca wsiąść do autobusu na takim przystanku, dać odpowiednio wcześniej znak przez wyraźne podniesienie ręki.

§ 5

Odjazd autobusu z przystanku może nastąpić dopiero po uprzednim upewnieniu się przez kierowcę, że nikt z oczekujących nie wchodzi do autobusu i nikt z pasażerów z niego nie wychodzi oraz po zamknięciu wszystkich drzwi.

§ 6

1. W autobusach wyznaczone są odpowiednio oznakowane miejsca dla inwalidów.

2. Miejsce przeznaczone dla inwalidy lub dla innej osoby uprawnionej może być zajęte przez pasażera nie legitymującego się takim uprawnieniem, z tym że na żądanie osoby uprawnionej lub kierowcy miejsce to należy zwolnić.

§ 7

1. W razie awarii lub uszkodzenia autobusu, pa
sażerowi posiadającemu ważny bilet przysługuje prawo kontynuowania jazdy na podstawie tego samego biletu następnym autobusem tej samej linii lub innej linii normalnej, przebiegającej tą samą trasą albo autobusem zastępczym, jeżeli zostanie podstawiony przez MZK.

2. W przypadku awaryjnej zmiany trasy obsługa autobusu lub pracownicy nadzoru ruchu obowiązani są do poinformowania pasażerów o zmianie przebiegu ustalonej trasy.

3. Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw, opóźnień w ruchu autobusów lub zmian kierunku jazdy autobusów spowodowanych siłą wyższą, zatorami komunikacyjnymi, zamknięciem lub blokadą ulic, zmianami organizacji ruchu, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej lub innymi zarządzeniami wydawanymi przez organy nadzoru ruchu drogowego lub inne organy uprawnione do wydawania zarządzeń i poleceń o charakterze porządkowym lub administracyjnym.

§ 8

1. Opłatę za przejazd wnosi się kasując bilet jednorazowy bezzwłocznie po wejściu do autobusu. Bilet przed skasowaniem nie uprawnia do przejazdu.

2. Bilet jednorazowy jest ważny tylko w tym autobusie, w którym został skasowany.

3. Pasażer nie może odstępować skasowanego biletu jednorazowego innej osobie.

4. Pasażer korzystający z elektronicznego biletu okresowego obowiązany jest wsiąść do autobusu przednim wejściem, zarejestrować przejazd w bileterce znajdującej się obok kierowcy natychmiast po wejściu do autobusu, a także posiadać przy sobie podczas korzystania z przejazdu: elektroniczną kartę pasażera i paragon z rejestrującej kasy fiskalnej. 
W przypadku, gdy pasażer uprawniony jest do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu winien posiadać dodatkowo dokument potwierdzający uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

5. Elektroniczna karta pasażera wyposażona jest w trwale umieszczony w niej mikroprocesor zawierający między innymi następujące dane: numer, rodzaj, wartość biletu, termin ważności biletu, liczbę przejazdów do wykorzystania, nazwisko i imię pasażera.

6. Awers karty elektronicznej zawiera: herb Nysy, nazwę przewoźnika i jego adres wraz z numerami telefonów oraz numer biletu.

7. Pasażer, który dokonywać będzie taryfowej zapłaty za pomocą karty elektronicznej odpowiada za wykupienie właściwego rodzaju biletu okresowego, zapisanego w formie impulsów elektronicznych do mikroprocesora jego karty.

8. Napełnienie karty pasażera odbywać się będzie dla pasażerów, dla których zamówienie składane jest za pośrednictwem Gminnego Zarządu Oświaty, w siedzibie MZK, a dla pozostałych pasażerów w Punkcie Sprzedaży w Nysie przy ul. Piłsudskiego (Okrąglak).

9. Bilet zniszczony jest nieważny.

10. Bilety można nabywać u kierowcy tylko za odliczoną gotówkę i podczas postoju autobusu na przystanku.

§ 9

1. Pasażer obowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi mogą być nie dopuszczone do przejazdu lub usunięte z autobusu.

3. Osoby uciążliwe dla pasażerów lub odmawiające zapłacenia należności za przejazd mogą być usunięte z autobusu.

4. Pasażerowi, którego usunięto z autobusu nie przysługuje zwrot poniesionych należności za przejazd.

5. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za naruszenie jego przepisów.

§ 10

Kierowca może odmówić przewozu osobom nietrzeźwym, zachowującym się agresywnie, wzbudzającym odrazę albo naruszającym przepisy regulaminu.

§ 11

W autobusach MZK zabrania się:

1) wsiadania (wskakiwania) i wysiadania (wyskakiwania) podczas jazdy,

2) wchodzenia do autobusu na przystankach końcowych bez zgody kierowcy,

3) wysiadania lub wsiadania po sygnale do odjazdu,

4) jazdy na stopniach oraz opierania się o drzwi podczas jazdy,

5) otwierania drzwi podczas jazdy oraz wychylania się na zewnątrz,

6) nieuzasadnionego dawania sygnału do odjazdu lub zatrzymania autobusu,

7) zanieczyszczania i zaśmiecania oraz niszczenia urządzeń i wyposażenia,

8) spożywania artykułów żywnościowych mogących zabrudzić innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze autobusu (np. lodów, hamburgerów, hot-dogów, frytek, nasion słonecznika i in.),

9) spożywania napojów alkoholowych,

10) palenia tytoniu lub zażywania środków odurzających,

11) wyrzucania przedmiotów z autobusu,

12) wchodzenia do autobusu w łyżworolkach, wrotkach, itp.,

13) gry na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania spokoju pasażerów w inny sposób,

14) żebrania (także na przystankach),

15) zachowania w sposób utrudniający kierowcy prowadzenia autobusu, w szczególności zajmowania miejsca w pobliżu kierowcy w sposób ograniczający jego pole widzenia i rozmowa z nim w czasie prowadzenia pojazdu,

16) umieszczania na miejscach do siedzenia zwierząt lub przedmiotów mogących uszkodzić lub zanieczyścić te miejsca,

17) utrudniania poruszania się pasażerom np. przez pozostawianie w przejściach bagażu lub zwierzą
t,

18) przeprowadzania zbiórek publicznych bez zgody MZK,

19) umieszczania i usuwania napisów, ogłoszeń, reklam i rysunków bez zgody MZK. Zakaz dotyczy również przystanków autobusowych.

§ 12

Po wejściu do autobusu pasażer obowiązany jest bez wezwania zdjąć z pleców tornister, torbę lub plecak.

Rozdział III

Przewóz bagażu

§ 13

1. Pasażer może przewozić przy sobie bagaż, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia bagażu, by nie utrudniał przejścia i nie narażał innych pasażerów na niedogodności lub zabrudzenie, a także nie zasłaniał widoczności kierowcy.

2. Przewożenie bagażu, którego suma wymiarów (szerokość + długość + wysokość) przekracza 120 centymetrów podlega opłacie w wysokości określonej obowiązującym cennikiem.

3. Dozwolony jest za opłatą przewóz dużego psa pod opieką dorosłego pasażera, pod warunkiem że:

a) pasażer posiada ważny bilet dla psa,

b) pasażer okaże aktualne świadectwo szczepienia psa,

c) pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec.

4. Opłatę za bagaż lub za dużego psa wnosi się kasując bilet jednorazowy normalny za każdą sztukę przewożonego bagażu lub za każdego przewożonego dużego psa.

5. Nadzór nad przewożonym bagażem i zwierzętami należy do pasażera.

6. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w związku z przewozem bagażu lub zwierząt.

§ 14

Nie podlega opłacie za bagaż przewóz:

1) przedmiotu, którego suma wymiarów (szerokość+długość+wysokość) nie przekracza 120 centymetrów,

2) wózka inwalidzkiego, na którym przemieszcza się inwalida,

3) psa przewodnika towarzyszącego osobie niewidomej.

§ 15

Zabrania się przewożenia w autobusach:

1) przedmiotów mogących wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub odzieży, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić autobus (np. ostrych narzędzi lub otwartych naczyń ze smarami, farbami itp.),

2) psów nie mających założonego kagańca, nie trzymanych na smyczy albo nie posiadających aktualnego świadectwa szczepienia,

3) innych zwierząt niebezpiecznych lub uciążliwych,

4) zwierząt gospodarskich,

5) rowerów,

6) przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych,

7) przedmiotów i zwierząt wywołujących odrazę,

8) broni (nie dotyczy osób uprawnionych do jej noszenia ze względu na pełnione funkcje).

Rozdział IV

Kontrola biletów

§ 16

1. Pasażer obowiązany jest posiadać ważny bilet przez cały czas jazdy i okazywać go na żądanie uprawnionych kontrolerów. W przypadku korzystania z elektronicznej karty pasażera, pasażer obowiązany jest posiadać: elektroniczną kartę pasażera, paragon fiskalny.

2. Podczas kontroli biletów pasażer obowiązany jest bez wezwania okazać kontrolującemu dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego bądź ulgowego.

3. Pasażer, który w czasie kontroli nie może okazać ważnego biletu za przejazd lub za przewóz bagażu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego bądź ulgowego, obowiązany jest do uiszczenia należności za przejazd i opłaty dodatkowej w wysokości określonej przepisami.

4. W przypadku odmowy uiszczenia należnych opłat kontroler wzywa do okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera, by na jego podstawie sporządzić protokół stanowiący dowód jazdy bez ważnego biletu.

5. Podczas wykonywania przez kontrolera czynności związanych ze sporządzaniem protokołu, pasażer powinien oczekiwać w autobusie do czasu zakończenia tych czynności.

6. Odmowa uiszczenia opłat lub odmowa okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera uzasadnia wezwanie funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej.

§ 17

1. Osoby korzystające z przejazdu bez ważnego biletu oraz osoby, które pomimo odmowy przejazdu określonego w §10 wsiadły do autobusu albo dokonują czynności zabronionych przepisami §11 i §15 obowiązane są na żądanie kierowcy lub kontrolera opuścić autobus na najbliższym przystanku autobusowym.

2. Odmowa opuszczenia autobusu przez pasażera uzasadnia wezwanie funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej. Pasażer ponosi koszt wezwania funkcjonariuszy.

3. Pasażerowi, któremu nakazano opuszczenie autobusu nie przysługuje zwrot ceny biletu.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 18

Znalazca rzeczy zagubionej powinien przekazać tę rzecz kierowcy autobusu za pokwitowaniem. Znalazcy przysługuje prawo sprawdzenia, czy rzecz ta została przez kierowcę przekazana do przechowalni rzeczy znalezionych znajdujących się w MZK. Tryb postępowania z rzeczami znalezionymi regulują odrębne przepisy.

§ 19

1. Skargi i wnioski w sprawach związanych z kontrolą biletów rozpatruje firma prowadząca w imieniu MZK kontrolę w autobusach:

SOLD S.A., z siedzibą przy ul. Piłsudskiego – Okrąglak, od poniedziałku do czwartku od godz. 800 do godz. 1400, tel. 077 4333848.

2. Skargi i wnioski można składać w siedzibie MZK w Nysie, przy ul. Piłsudskiego Nr 59, a także przez całą dobę u dyspozytora MZK

tel. 077 4332762 lub 0774330171-2.

§ 20

1. Interpretacja przepisów regulaminu należy do Zarządu MZK.

2. Regulamin rozpowszechnia się przez umieszczenie w widocznym miejscu we wszystki
ch autobusach MZK.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (j.t. Dz. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 

Podstawa prawna:

Zarządzenie  Nr 601/08 Burmistrza Nysy z dnia 23 września 2008 r.

     MZK Nysa Sp. z o.o.
     ul. Piłsudskiego 59
     tel. 0774330171, 0774330172, 0774332762

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Czesław Gajos dnia 31.10.2008
Opublikowana przez Radosław Tyczyński dnia 31.10.2008. Odsłon 8771, Wersja 8drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony