Regulamin

 

ZARZĄDZENIE    NR  8 /2012 

DYREKTORA  NYSKIEGO  DOMU  KULTURY

im. Wandy Pawlik w Nysie 

z  dnia  20 grudnia 2012  

 

w sprawie  wprowadzenia aneksu Nr 1/12 do    Regulaminu  Organizacyjnego Nyskiego  Domu  Kultury  im. Wandy Pawlik w Nysie  nadanego Zarządzeniem Nr 18/2011r. z dnia 25.11.2011r.

 

 Na podstawie § 9 Statutu Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie  nadanego Uchwałą Nr XXIV/404/12 Rady Miejskiej w Nysie  z dnia 30 października 2012r. mając na uwadze postanowienia obowiązującego  statutu oraz zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012r.Dz.U. z 8 października 2012r. Poz.1105 zarządzam : 

§   1 

Wprowadzam Aneks Nr 1/2012r. do Regulaminu Organizacyjnego  Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie w części dotyczącej podstawy prawnej jego ustalenia oraz  zmiany nazewnictwa stanowisk pracy, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego  zarządzenia .                                                  

§   2 

Niniejszy  aneks wchodzi  w życie z dniem podpisania.                                                                                                                                        

                                                                                    Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2012     

                           

                                                            Dyrektora Nyskiego Domu Kultury im. Wandy

 

 Pawlik w Nysie z dnia 20 grudnia 2012r.

 

 

Aneks Nr 1/12

do Regulaminu Organizacyjnego Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie nadanego Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Nr 18/2011r. z dnia 25.11.2011r. 

 

§ 1 

Dotychczasową treść określającą podstawę prawną nadania regulaminu skreśla się w całości i otrzymuje ona nowe brzmienie:

Na podstawie art.13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej(Dz. U. z 2012 roku, poz. 406) oraz § 9 Statutu Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie nadanego Uchwałą Nr XXIV/404/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2012r. nadaje się dla Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik w Regulamin organizacyjny o następującej treści:” 

§ 2 

1.W § 16 ust. 2  -  stanowisko  robotnik gospodarczy  otrzymuje  nowe brzmienie „pracownik gospodarczy”, stanowisko sprzątaczka skreśla, dodaje się zapis „montażysta”,                      

2.W § 18 ust.1 zapis  Specjalista w zakresie działalności podstawowej zastępuje się zapisem „Kierownik Działu Organizacji Imprez”,

3.W § 18 ust. 4 zapis Instruktor artystyczny zastępuje się zapisem „Instruktor zespołu artystycznego”.                                                                     

 § 3 

Pozostałe postanowienia regulaminu nie ulegają zmianie

 


 

ZARZĄDZENIE    NR   18/2011 DYREKTORA  NYSKIEGO  DOMU  KULTURY im. Wandy Pawlik w Nysie z  dnia   25.11.2011 r.  w sprawie  wprowadzenia   Regulaminu  Organizacyjnego Nyskiego  Domu  Kultury  im. Wandy Pawlik w Nysie.  

Na podstawie  art. 13 ust. 3 ustawy z 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami) i   § 12 ust. 1   Statutu Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie  nadanego Uchwałą Nr XIX/274/08 Rady Miejskiej w Nysie  z dnia 31.03.2008r. oraz opinii  organizatora wyrażonej w piśmie z dnia 22.11.2011r. znak sprawy KST.KL.402.2.26.2011  zarządzam co następuje: 

        §   1         

Wprowadzam Regulamin Organizacyjny  Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego  Zarządzenia .

§   2

Jednocześnie traci moc Zarządzenie Nr 8/2008 Dyrektora Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie  z dnia 16 04.2008r.w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie.  

§  3   

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NYSKIEGO DOMU KULTURY im. Wandy Pawlik w Nysie Nadany

Zarządzeniem Nr 18/2011 Dyrektora Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie z dnia 25.11.2011r.     

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NYSKIEGO DOMU KULTURY im. Wandy Pawlik w Nysie

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz U z 2001 r. nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami) oraz statutu Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik (§ 12) nadanego uchwałą nr XIX/274/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2008 r. ustanawia się dla Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik regulamin organizacyjny o następującej treści:  

ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 

§ 1

 1. Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik (zwany dalej „NDK") jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną od dnia wpisania do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę Nysa.

2. Organizatorem NDK jest Gmina Nysa (zwana dalej „Organizatorem").

 § 2

1. NDK wykonuje zadania określone w aktach prawnych wymienionych na wstępie.

2. Szczegółowy zakres działalności NDK, jego organów i sposobów uzyskiwania przez NDK środków finansowych został określony w statucie NDK.

 § 3 

NDK kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez burmistrza Nysy.

 § 4 

1. NDK działa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa dyrektora, służbowego podporządkowania oraz podziału zadań i indywidualnej odpowiedzialności pracowników za realizację powierzonych zadań.

2. Dyrektor NDK może ustanowić w formie pisemnej pełnomocników do wykonywania określonego rodzaju czynności prawnych lub wykonania określonej czynności prawnej, ustalając jednocześnie zakres ich umocowania.

3. Podczas nieobecności dyrektora zastępstwo pełnią kierownicy działów w granicach udzielonego przez dyrektora upoważnienia. 

 ROZDZIAŁ II Struktura organizacyjna Nyskiego Domu Kultury

 § 5

NDK prowadzi działalność w następujących obiektach:

1. Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik, Nysa, ul. Wałowa 7.

2. Bastion św. Jadwigi, Nysa, ul. Piastowska 19.

3. Fort Wodny, Nysa, ul. Powstańców Śl. 2.

4. Świetlica, Nysa, ul. Moniuszki 5. 

§ 6

W strukturze organizacyjnej NDK wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:

1. Dział Księgowości.

2. Dział Administracyjno-Techniczny.

3. Punkt Informacji Turystycznej w Bastionie św. Jadwigi.

4. Dział Organizacji Imprez.

5. Samodzielne stanowisko specjalisty ds. kadr i sekretariatu. 

§ 7

Dyrektorowi NDK bezpośrednio podlegają następujące stanowiska:

1. Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego.

2. Kierownika Działu Organizacji Imprez.

3. Głównego księgowego kierującego Działem Księgowości.

4. Specjalisty ds. kadr i sekretariatu.

 § 8 

Schemat organizacyjny NDK stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

 ROZDZIAŁ III Zakres zadań i odpowiedzialność pracowników na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych

 § 9

 1. Dyrektor i pracownicy na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych, o których mowa w § 7, wykonują zadania określone w niniejszym regulaminie i ponoszą za ich wykonanie odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa.

2. Pracownicy na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych wykonują w ramach regulaminu organizacyjnego zadania określone przez dyrektora oraz kierują pracą podległych im pracowników.

3. Planowanie a następnie realizacja zadań przez komórki organizacyjne odbywają się w ramach środków finansowych przewidzianych w planie finansowym NDK oraz w ramach przychodów uzyskanych z jego działalności.

4. Szczegółowy zakres czynności, obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracowników na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych określają ich zakresy czynności ustalone przez dyrektora NDK.

5. Stanowiska kierownicze i samodzielne tworzy dyrektor w zależności od potrzeb wynikających z działalności NDK.    

§ 10

Do zadań dyrektora NDK należy:

1. Realizacja ustawowych i statutowych zadań NDK oraz ustalanie, koordynowanie i kontrola wykonania zadań przez pracowników na stanowiskach kierowniczych.

2. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami NDK oraz wykonywanie w imieniu NDK czynności prawnych w zakresie stosunku pracy tych pracowników.

3. Reprezentowanie NDK wobec Organizatora oraz innych podmiotów.

4. Wykonywanie czynności prawnych w imieniu NDK.

5. Dysponowanie urządzeniami i majątkiem w granicach obowiązujących przepisów.

6. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.

7. Kierowanie pracowników na szkolenia doskonalące.

8. Podejmowanie decyzji w sprawach awansów, nagród i kar pracowników.

9. Wydawanie zarządzeń regulujących tok postępowania w określonych rodzajach spraw.

10. Dokonywanie oceny pracy podległych pracowników i ustalanie premii uznaniowej.

§ 11

Do zadań kierownika Działu Administracyjno-Technicznego należy:

1. Organizowanie i nadzór pracy oraz dbanie o dyscyplinę podległych pracowników NDK, a także innych pracowników w zakresie powierzonych obowiązków.

2. Wnioskowanie w sprawach przyjmowania, awansowania, zwalniania, nagradzania i karania podległych pracowników oraz planowanie i udzielanie urlopów wypoczynkowych w uzgodnieniu z dyrektorem NDK.

3. Monitorowanie i egzekwowanie przestrzegania przez pracowników NDK przepisów BHP, ppoż. oraz organizowanie w tym zakresie szkoleń wstępnych i stanowiskowych.

4. Opracowanie regulaminów obiektów oraz instrukcji stanowiskowych.

5. Prowadzenie dokumentacji i archiwizacji spraw będących w zakresie obowiązków.

6. Planowanie, przygotowanie, prowadzenie oraz nadzór nad realizacją przedsięwzięć i zadań związanych z bieżącą eksploatacją, pracami konserwacyjnymi i remontami obiektów oraz infrastruktury NDK.

7. Planowanie, przygotowanie, prowadzenie oraz nadzór nad realizacją przedsięwzięć i zadań związanych z bieżącą eksploatacją, pracami konserwacyjnymi i naprawami wyposażenia oraz pojazdów, urządzeń i sprzętów.

8. Planowanie oraz nadzór nad realizacją przedsięwzięć w zakresie remontów oraz zadań inwestycyjnych.

9. Planowanie, prowadzenie oraz nadzór nad realizacją zakupów, w tym inwestycyjnych, wyposażenia, pojazdów, urządzeń i sprzętów.

10. Prowadzenie ksiąg obiektów.

11. Planowanie, realizacja i nadzór nad koniecznymi i terminowymi uzgodnieniami, w tym konserwatorskimi, architektonicznymi i budowlanymi, przeglądami, badaniami technicznymi, ppoż., BHP itd. obiektów, infrastruktury, pojazdów, urządzeń i sprzętów.

12. Prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z wykorzystaniem, zagospodarowaniem, funkcjonowaniem i eksploatacją nieruchomości i obiektów NDK.

13. Prowadzenie spraw związanych z wyłanianiem, zawieraniem i prowadzeniem umów dzierżaw lub najmu lokali i nieruchomości NDK oraz monitoring prawidłowej eksploatacji udostępnionego mienia.

14. Prowadzenie spraw związanych z czasowym wynajmem wyposażenia oraz urządzeń i sprzętów NDK oraz monitoring prawidłowej eksploatacji udostępnionego mienia.

15. Organizacja, prowadzenie i nadzór nad zabezpieczeniem i obsługą logistyczną (np. niezbędne uzgodnienia, zezwolenia, zasilanie energetyczne, nagłośnienie, oświetlenie, zaplecze sanitarno-gospodarcze, służby porządkowe, medyczne, ochrona, wystawcy, gastronomia) imprez i przedsięwzięć realizowanych przez NDK w swoich obiektach, jak też podczas imprez plenerowych oraz organizowanych w innych obiektach.

16. Współpraca i pomoc w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na realizację powierzonych zadań.

17. Dokonywanie miesięcznej oceny pracy podległych pracowników i przedstawianie dyrektorowi propozycji premii uznaniowej.

 § 12

Do zadań głównego księgowego, kierownika Działu Księgowości, należy:

1. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innymi właściwymi przepisami. Przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych.

2. Prawidłowe i terminowe sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji przewidzianych w przepisach prawa podatkowego i przepisach o ubezpieczeniu społecznym.

3. Opracowanie rocznych planów finansowych NDK oraz bieżąca kontrola ich wykonania.

4. Kontrola operacji gospodarczych wiążących się z wydawaniem środków pieniężnych, obrotami pieniężnymi na rachunku bankowym oraz kontrola operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań.

5. Bieżący nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej w NDK.

6. Dokonywanie miesięcznej oceny pracy podległych pracowników i przedstawianie dyrektorowi propozycji premii uznaniowej.

§ 13 

Do zadań kierownika Działu Organizacji Imprez należy:

1. Planowanie w porozumieniu z dyrektorem i kierownikami poszczególnych działów pracy merytorycznej NDK oraz nadzór nad realizacją zadań programowych.

2. Prowadzenie współpracy ze środowiskiem (placówkami) kultury, oświaty, stowarzyszeniami, instytucjami artystycznymi, mediami.

3. Reprezentowanie interesów placówki w zakresie działalności merytoryczno-programowej, reklamy i marketingu imprez.

4. Ustalanie i koordynacja zadań merytorycznych i organizacyjno-technicznych.

5. W sprawach merytorycznych prowadzenie uzgodnień z kontrahentami, negocjowanie umów i porozumień, nadzór nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentacji.

6. Opracowywanie programów działania w zakresie organizacji imprez, czyli opracowanie kwartalnych i rocznych planów pracy.

7. Pozyskiwanie twórców, programów i sponsorów oraz widzów.

8. Aktywne poszukiwanie nowych form organizacji działań merytorycznych.

9. Nadzór nad organizacją imprez i widowni, a w szczególności: kolportażem biletów i zaproszeń, współpraca ze szkołami, instytucjami artystycznymi i społecznymi oraz zakładami pracy.

10. Nadzór merytoryczny nad pracą świetlicy przy ul. Moniuszki w Nysie.

11. Planowanie i rozliczanie czasu pracy podległych pracowników.

12. Opisywanie faktur dotyczących zakresu jego działalności i zatwierdzanie do wypłaty pod względem celowości wydatków.

13. Dokonywanie miesięcznej oceny pracy podległych pracowników i przedstawianie dyrektorowi propozycji premii uznaniowej.

§ 14

Do zadań specjalisty ds. kadr i sekretariatu należy:

1. Prowadzenie sekretariatu NDK zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt.

2. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej ze sprawami z zakresu prawa pracy (sprawami kadrowymi), a w tym:- prowadzenie akt osobowych,- sporządzanie umów o pracę,- sporządzanie świadectw pracy,- prowadzenie ewidencji urlopów,- sporządzanie miesięcznych i rocznych rozliczeń czasu pracy pracowników NDK, - sporządzanie list obecności,- kierowanie pracowników na badania okresowe, szkolenia BHP i ppoż.,- prowadzenie rejestru delegacji.

3. Gromadzenie aktów normatywnych NDK (statut, regulaminy, rozporządzenia, zarządzenia itp.) i przechowywanie ich zgodnie z przepisami.

4. Podejmowanie czynności w zakresie obrotu biletami wstępu na imprezy kulturalne oraz obrotu innymi drukami ścisłego zarachowania.   

ROZDZIAŁ IV Zadania działów 

§ 15 

Stanowiska w Dziale Księgowości to:

1. Główny księgowy.

2. St. księgowy ds. obsługi projektów.

3. Starszy księgowy, kasjer.  Do zadań Działu Księgowości należy:1. Prowadzenie spraw związanych z działalnością finansową NDK zgodnie z ustawą o rachunkowości.2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.3. Prowadzenie spraw związanych z operacjami kasowymi kasy zakładowej i biletowej.

4. Okresowe ustalanie bądź sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu pasywów i aktywów.

5. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego.

6. Sporządzanie sprawozdań finansowych i innych, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych.

7. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Sporządzanie list płac i wypłat wynagrodzeń.9. Przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych. 

§ 16 

Stanowiska w Dziale Administracyjno-Technicznym to:

1. Kierownik ds. administracyjno-technicznych.

2. Pracownicy obsługi:

- starszy mistrz, specjalista obsługi urządzeń elektrycznych,

- starszy operator, operator obsługi i konserwacji urządzeń akustycznych,

- operator obsługi i konserwacji urządzeń technicznych,

- rzemieślnik specjalista,

- robotnik gospodarczy,

- sprzątaczka,

- portier,

- dozorca.

 Do zadań Działu Administracyjno-Technicznego należy:

1. Organizowanie i prowadzenie działalności technicznej stosownie do potrzeb NDK.

2. Zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości i zabezpieczenie mienia NDK, w tym budynków, pojazdów, urządzeń i sprzętów.

3. Utrzymywanie czystości i ładu w budynkach oraz na obszarze terenu NDK wymienionego w § 5 niniejszego regulaminu.

4. Konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń, drobne naprawy sprzętu elektrycznego oraz stolarskiego.

5. Prowadzenie drobnych remontów i napraw mających na celu utrzymanie obiektów NDK w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

6. Zapewnienie w pełnym zakresie sprawnej eksploatacji instalacji elektrycznej oraz sanitarnej.

7. Zapewnienie ciepła w instalacjach grzewczych w okresie tego wymagającym. 

§ 17

Stanowiska w Punkcie Informacji Turystycznej w Bastionie św. Jadwigi to:

1. Stanowisko specjalisty ds. informacji turystycznej. Do zadań Punktu Informacji Turystycznej w Bastionie św. Jadwigi należy:

1. Informowanie zwiedzających przyjezdnych i miejscowych o walorach krajoznawczo-turystycznych regionu i miejscowości, bazie noclegowej i gastronomicznej, placówkach kulturalno-rozrywkowych oraz organizowanych przez nie imprezach, siedzibach urzędów i instytucji, możliwościach spędzania wolnego czasu.

2. Prowadzenie usług przewodnickich i pilotażowych (zarówno dla grup zorganizowanych, jak i dla turystów indywidualnych), w tym także o tematyce specjalistycznej.

3. Sprzedawanie materiałów krajoznawczych (plany, mapy, przewodniki), biletów na imprezy kulturalne i inne, pamiątek regionalnych.

4. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych i krajoznawczych o miejscowości i regionie.

5. Reklamowanie i popularyzacja ofert regionalnych biur podróży w kraju i za granicą oraz korespondencyjne udzielanie odpowiedzi na pytania z zagranicy, dotyczące możliwości spędzania wolnego czasu.

6. Współpracowanie z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami informacji turystycznej.

7. Pomaganie obcokrajowcom w rozwiązywaniu różnych problemów, które zaistniały w czasie pobytu w danej miejscowości.

8. Współpracowanie z organizatorami zjazdów, konferencji itp. w zakresie prezentowania miasta i regionu oraz obsługa firm zagranicznych w zakresie informowania o przedsiębiorstwach w danym regionie i możliwości nawiązania kontaktów (adresy, dojazdy, kontakt, profil działalności).

9. Propagowanie różnych form czynnego wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem walorów turystycznych regionu, organizowanie spotkań, wystaw i innych imprez popularyzujących wiedzę o regionie.

 § 18

Stanowiska w Dziale Organizacji Imprez to:

1. Specjalista w zakresie działalności podstawowej.

2. Starszy instruktor ds. programowych.

3. Młodszy instruktor, instruktor ds. projektów i pracy środowiskowej.

4. Instruktor artystyczny.

5. Instruktor zespołu zainteresowań.

6. Specjalista grafik.

7. Specjalista do spraw PR.   

Do zadań Działu Organizacji Imprez należy:

1. Planowanie działalności merytorycznej i programowej NDK.

2. Organizowanie imprez środowiskowych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych (własnych, zleconych oraz oferowanych przez agencje artystyczne).

3. Badanie rynku, selekcja ofert pod względem wartości programowych, atrakcyjności formy, poziomu artystycznego i warunków cenowych (w przypadku korzystania z ofert agencji artystycznych).

4. Dostosowanie ofert programowych do potrzeb środowiska, zainteresowań poszczególnych grup odbiorców, bieżących wydarzeń (w przypadku imprez własnych).

5. Organizowanie imprez promujących miasto i jego środowiska twórcze.

6. Udzielanie pomocy merytorycznej, konsultacji i porad placówkom kultury na terenie miasta i gminy, organizacjom społecznym, zakładom pracy i osobom fizycznym podejmującym działania na rzecz kultury.

7. Prowadzenie (na poszczególnych stanowiskach pracy) banku informacji o możliwościach nawiązania współpracy kulturalnej między NDK a różnymi środowiskami twórczymi.

8. Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej działalności merytorycznej.

9. Przygotowywanie serwisów informacyjnych dotyczących działań NDK dla środków masowego przekazu.

10. Koordynacja i nadzór nad działalnością reklamową i marketingową NDK.

11. Gromadzenie dokumentacji fonograficznej, audiowizualnej i fotograficznej dotyczącej imprez i wydarzeń kulturalnych.

12. Przygotowywanie materiałów informacyjnych (planów, koncepcji, sprawozdań, informacji) przeznaczonych dla organów samorządu gminnego.

13. Przygotowywanie dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia imprezy masowej.

14. Przygotowywanie wykazu utworów, koniecznego do opłacenia tantiem autorskich wszystkich imprez artystycznych organizowanych przez NDK.

15. Poszukiwanie programów i opracowywanie wniosków, których celem jest pozyskanie środków zewnętrznych.

16. Nadzór nad kołami i sekcjami działającymi w NDK.

17. Sporządzanie i kontrola zgodności z przepisami prawa umów i porozumień dotyczących działalności merytorycznej, zawieranych przez NDK. 

§ 19

 Do zadań specjalisty ds. kadr i sekretariatu należy:

1. Prowadzenie sekretariatu NDK.

2. Prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy (sprawy kadrowe).

3. Gromadzenie i przechowywanie aktów prawnych obowiązujących w NDK.

4. Bieżąca obsługa gabinetu dyrektora.5. Archiwizacja akt.     

ROZDZIAŁ V Zasady planowania pracy i sprawozdawczości oraz postanowienia organizacyjno-porządkowe

§ 20

1. Działalność merytoryczna NDK oparta jest na:

- planach rocznych, które opracowuje dyrektor NDK

,- programach warsztatów artystycznych, szkoleń, plenerów łącznie z kosztorysami, które opracowują kierownicy poszczególnych działów, główny księgowy oraz instruktorzy, a zatwierdza dyrektor NDK,

- programach imprez, konkursów, festiwali itp., opracowanych przez dyrektora NDK przy współudziale głównego księgowego i instruktorów odpowiedzialnych za ich realizację, łącznie z kosztorysami zatwierdzonymi przez dyrektora NDK.

2. Obowiązuje sporządzanie sprawozdań:- rocznych, z pełnego zakresu działalności, opracowanych przez dyrektora NDK przy współudziale instruktorów, - informacji z wybranych dziedzin działalności NDK.

 § 21 

1. Zakres zadań pracowników merytorycznych, administracji i obsługi - związanych z zajmowanymi stanowiskami pracy - określają zakresy czynności służbowych tych pracowników.

2. Niniejszy regulamin obejmuje wszystkich pracowników NDK.3. Nieprzestrzeganie regulaminu stanowi naruszenie obowiązków służbowych i pociąga za sobą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną przewidzianą w kodeksie pracy.   

ROZDZIAŁ VI Postanowienia końcowe

 § 22

 1. Niniejszy regulamin łącznie ze statutem NDK stanowi całość przepisów i postanowień regulujących organizację wewnętrzną oraz zakres działania NDK.

2. Na podstawie regulaminu organizacyjnego dyrektor NDK zatwierdza szczegółowe zakresy czynności pracowników.3. Wszyscy pracownicy, którzy z tytułu czynności zawodowych mają powierzone mienie NDK, winni złożyć odpowiednie pisemne oświadczenie o odpowiedzialności materialnej. 

§ 23

Niniejszy regulamin organizacyjny Nyskiego Domu Kultury nadany przez dyrektora NDK zarządzeniem nr 18//2011 z dnia 25.11. 2011 r. wchodzi w życie z dniem podpisania. Traci moc regulamin organizacyjny Nyskiego Domu Kultury nadany zarządzeniem wewnętrznym dyrektora NDK nr 8/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r.  

 

 

 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NYSKIEGO DOMU KULTURY im. Wandy Pawlik w Nysie Nadany <>

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Lidia Galewska dnia 08.02.2013 14:21
Opublikowana przez Lidia Galewska dnia 08.02.2013 14:21. Odsłon 9196, Wersja 23