Organizacja-Statut

 

ORGANIZACJA NDK   

STAN PRAWNY :   Nyski Dom Kultury ujęty jest  w rejestrze instytucji kultury   
                                  prowadzonym przez Urząd Miejski w Nysie  pod pozycją
                                  NR 1/ 92  na podstawie  art . 14 ust .3 ustawy  z dnia 25 października
                                  1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
                                  /Dz.U. z 1997 r Nr 110 , poz. 721, zm.1999 r.  Nr 141 poz. 943 ,
                                  z 1998 r. Nr 106 poz. 668 , z 2000 r. Nr  12 poz. 136 , z 2001r. Nr  13
                                  poz. 123 /
                                  Organizator :   Miejska Rada Narodowa w Nysie  oraz Powiatowa Rada
                                  Narodowa w Nysie
                                  Akt o utworzeniu :  Uchwała Prezydium  Miejskiej Rady Narodowej
                                  Nr 99/463/72  z dnia 16 października 1972r.  oraz Uchwały Prezydium
                                  Powiatowej rady Narodowej  Nr 144/696/72 z dnia 6 listopada 1972r.
                                  Statut Nyskiego Domu Kultury  nadany Uchwałą  Nr XLVII/298/93
                                  Rady Miejskiej w Nysie  z dnia  8 października  1993r.


                                                                     STATUT
                                                                  NYSKIEGO DOMU   KULTURY

                                                                    Rozdział  I

                                                         Postanowienia ogólne

                                                                      §  1

Nyski Dom Kultury w Nysie , zwany dalej domem kultury jest gminną instytucja kultury i posiada osobowość prawną .

                                                                    §    2

1. Nyski Dom Kultury swoja działalnością obejmuje miasto i gminę Nysa .
2. Siedzibą Nyskiego Domu Kultury jest miasto Nysa .

 
                                                               Rozdział    II

                                                    Cel i przedmiot działania

                                                        
                                                                   §   3             

1. Nyski Dom Kultury realizuje działania w dziedzinie wychowania  , edukacji i upowszechniania   kultury .
2. Nyski Dom Kultury prowadzi wielokierunkową działalność zgodna z założeniami polityki kulturalnej państwa  , na podstawie własnego , społecznie akceptowanego programu .
                                                            §      4

Podstawowym celem Nyskiego Domu Kultury jest  pozyskanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze , oraz współtworzenie jej wartości .

                                                          §    5

Do podstawowych zadań Domu Kultury należy w szczególności   :
1/ edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę ,
2/ gromadzenie , dokumentowanie , tworzenie , ochrona i udostępnianie dóbr  kultury  ,
3/ tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz  
    zainteresowania wiedzą i sztuką ,
4/ tworzenie warunków dla rozwoju folkloru , a także rękodzieła ludowego
    i artystycznego ,
5/ rozpoznawanie , rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych ,
6/ gromadzenie dokumentacji oraz opracowywanie i upowszechnianie informacji
   o społecznym ruchu kulturowym .
       
                                                         §   6

Nyski Dom Kultury koordynuje i nadzoruje działalność placówek  wiejskich na terenie gminy Nysa w zakresie pracy merytorycznej , oraz prowadzi  działalność administracyjno - gospodarczą tych placówek .

                                                        §   7

1. Nyski Dom Kultury może na zasadach określonych w odrębnych przepisach :
1/ organizować spektakle , koncerty , wystawy , odczyty ,
2/ organizować imprezy rozrywkowe ,
3/ świadczyć usługi fotograficzne , plastyczne oraz inne usługi w zakresie kultury
4/ prowadzić ogniska artystyczne ,
5/ prowadzić wypożyczalnię kostiumów i rekwizytów szkolnym zespołom 
    artystycznym działającym pod patronatem Nyskiego Domu Kultury , oraz sprzętu
   technicznego i innego ,
6/ pośredniczyć w organizacji giełd staroci itp.
7/ realizować imprezy zlecone  / okolicznościowe obrzędowe itp./
8/ świadczyć usługi poligraficzne , fonograficzne , filmowe , fotograficzne ,
    plastyczne  oraz inne    z zakresu  kultury .

                                                          §    8

Nyski Dom Kultury może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami . Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele  statutowe domu kultury.

 

                                                                 Rozdział    III

                                                  Zarządzanie i organizacja


                                                            §  9

Nyski Dom Kultury samodzielnie opracowuje plany swojej działalności .

         
                                              §   10


Organami Nyskiego Domu Kultury  są :
1/ organ zarządzający : Dyrektor
2/ organ doradczy      : Społeczna Rada Programowa


                                             §    11

1. Społeczna Rada Programowa opiniuje program działania Nyskiego Domu Kultury z prawem do uzupełnienia tego programu o własne wnioski .
2. Społeczna Rada Programowa ocenia wykonanie programu działania Nyskiego Domu Kultury . Ocenę i wnioski z niej wynikające przedstawia organizatorowi
oraz dyrektorowi  NDK .
3. Społeczna Rada Programowa działa w interesie użytkowników i pracowników NDK . W jej skład powinni wejść : przedstawiciel organu założycielskiego , instytucji i organizacji trwale związanych z działalnością NDK oraz jej użytkowników i pracowników .
4. Zasady wyboru Rady i jej działania  oraz zadania określa  Regulamin zatwierdzony przez Burmistrza Nysy .

                                        §       12

1. NDK kieruje dyrektor
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Gminy .
3. Dyrektor przedkłada do zaopiniowania Społecznej Radzie Programowej
program działania i Regulamin organizacyjny  NDK

                                 §       13
1. Komórki organizacyjne  Nyskiego Domu Kultury , ich zadania i strukturę
oraz zasady i tryb tworzenia określa Regulamin Organizacyjny NDK  nadawany przez dyrektora .
2. NDK może powoływać oddziały za zgoda organizatora , tj. Rady Miejskiej
                              w Nysie

 

 

                                                                        Rozdział     IV
  
                                                                                              Majątek i finanse

                                           §       14

Działalność NDK jest finansowana ze środków własnych , ze środków przekazanych
przez  organizatora  oraz innych źródeł .

                                           §       15

podstawa gospodarki finansowej NDK jest roczny plan finansowy  ustalony przez dyrektora , po zasięgnięciu opinii Społecznej Rady  Programowej .

                                                                      Rozdział   V

                                                                               Postanowienia końcowe

                                           §      16

Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego ustalenia .

                                           §      17


Nyski Dom Kultury używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem  siedziby .
NDK używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła , a w otoku
napis z nazwą Nyskiego Domu Kultury .

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 16.07.2003
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 16.07.2003. Odsłon 8933, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 11  prawy
Początek strony