Organizacja-Statut

 

ORGANIZACJA NDK   

UCHWAŁA Nr XIX/274/08

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 31 marca 2008 roku

w sprawie nadania statutu Nyskiemu Domowi Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm., Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658) i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm. tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218)

 

Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje :

§  1

Nadaje się statut Nyskiemu Domowi Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

 

§  3

Traci moc uchwała Nr XLVII/298/93 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 października 1993 roku w sprawie nadania statutu Nyskiego Domu Kultury.

 

§  4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały

Nr XIX/274/08 z dnia 31 marca 2008 roku

Rady Miejskiej w Nysie

 

Statut

Nyskiego Domu Kultury

im. Wandy Pawlik w Nysie

 

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

§  1

Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie zwany dalej NDK działa na podstawie:
  1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
  2.  

  3. aktu o utworzeniu: Uchwała Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Nr 99/463/72 z dnia 16 października 1972r. oraz Uchwały Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Nr 144/696/72 z dnia 6 listopada 1972 r.,
  4.  

  5. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)
  6.  

  7. postanowień niniejszego statutu.
  8.  

 

§2

  1. NDK swoją działalnością obejmuje miasto i gminę Nysa.

    

  2. Siedzibą NDK jest miasto Nysa – ulica Wałowa 7.
  3.  

  4. Organizatorem NDK jest Gmina Nysa, która zapewnia warunki działalności i rozwoju NDK.
  5.  

  6. NDK jest jednostką organizacyjną Gminy Nysa, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
  7.  

  8. NDK używa pieczęci podłużnej z napisem odpowiadającym pełnej nazwie NDK.
  9.  

 

 

Rozdział IIZakres działalności


§  3

 1. Podstawowym celem NDK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą.

   

 2. NDK prowadzi działalność kulturalną w zakresie wychowania, edukacji, rozwoju i promocji ruchu artystycznego oraz upowszechniania kultury.

   

  §  4

   

NDK prowadzi wielokierunkową działalność, którą realizuje w szczególności poprzez:

 1. edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,
 2.  

 3. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
 4.  

 5. tworzenie warunków do rozwoju oraz wspieranie ruchu artystycznego poprzez prowadzenie zespołów artystycznych,

   

 6. tworzenie warunków dla podtrzymywania tradycji folklorystycznych, w tym rękodzieła ludowego i artystycznego,
 7.  

 8. współpracę, w tym również międzynarodową, z placówkami oświatowymi, instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w dziedzinie kultury i sztuki,
 9.  

 10. organizowanie wystaw, konkursów, koncertów, imprez plenerowych, przeglądów, festiwali warsztatów, organizowanie kół zainteresowań i klubów hobbystów,

   

 11. inicjowanie i prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
 12.  

 13. prowadzenie nieobozowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym wycieczek turystyczno – krajoznawczych,

   

 14. ochrona dziedzictwa narodowego.
 15.  

 16. Ochrona dziedzictwa kulturowego w tym sprawowanie opieki nad powierzonymi obiektami zabytkowymi
 17.  


  § 5

NDK koordynuje i nadzoruje działalność placówek wiejskich na terenie gminy Nysa w zakresie pracy merytorycznej.

§ 6

NDK może także prowadzić inną działalność, w tym:

 1. organizacja spektakli, koncertów, wystaw, odczytów,
 2.  

 3. organizacja imprez rozrywkowych,
 4.  

 5. świadczenie usług fotograficznych, poligraficznych, fonograficznych, filmowych, komputerowych, plastycznych oraz innych usług w zakresie kultury,
 6.  

 7. prowadzenie ognisk artystycznych,
 8.  

 9. prowadzenie wypożyczalni kostiumów i rekwizytów szkolnym zespołom 
  artystycznym działającym pod patronatem NDK oraz sprzętu technicznego i innego,
 10.  

 11. prowadzenie sprzedaży giełdowej, komisowej artykułów użytku kulturalnego,
 12.  

 13. realizacja imprez zleconych (okolicznościowe, obrzędowe itp.),

   

 14. organizowanie szkoleń i kursów, w tym z różnych dziedzin twórczości kulturalnej – taniec, muzyka, film, itp.,
 15.  

 16. prowadzenie działalności impresaryjnej,
 17.  

 18. prowadzenie działalności charytatywnej,

   

 19. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 20.  

 21. działalności na rzecz mniejszości narodowych i osób niepełnosprawnych,
 22.  

 23. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 24.  

 25. promocji i organizacji wolontariatu,
 26.  

 27. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe,
 28.  

 29. działalność na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym,
 30.  

 31. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w dziedzinie kultury i sztuki.

   

  § 7

NDK może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele  statutowe NDK.

Rozdział IIIZarządzanie i organizacja

§ 8

NDK samodzielnie opracowuje plany swojej działalności.

§ 9

Organami NDK są:

 1. Organ zarządzający: Dyrektor
 2.  

 3. Organ doradczy: Społeczna Rada Programowa
 4.  


§  10

 1. Społeczna Rada Programowa opiniuje program działania NDK z prawem do uzupełnienia tego programu o własne wnioski.

   

 2. Społeczna Rada Programowa ocenia wykonanie programu działania NDK ocenę i wnioski z niej wynikające przedstawia organizatorowi oraz dyrektorowi NDK.
 3.  

 4. Społeczna Rada Programowa działa w interesie korzystających z usług i pracowników NDK. W jej skład powinni wejść: przedstawiciel organizatora, instytucji i organizacji trwale związanych z działalnością NDK oraz jej użytkowników i pracowników.
 5.  

 6. Zasady wyboru Rady i jej działania oraz zadania określa Regulamin zatwierdzony przez Burmistrza Nysy.
 7.  

§  11

 1. NDK kieruje Dyrektor.
 2.  

 3. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Nysy na zasadach i w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach .
 4.  

 5. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor NDK na zasadach ustalonych wewnętrznym zarządzeniem Dyrektora NDK.
 6.  

 7. Dyrektor przedkłada do zaopiniowania Społecznej Radzie Programowej program działania i Regulamin Organizacyjny NDK.

   

§  12

 1. Komórki organizacyjne NDK, ich zadania i strukturę oraz zasady i tryb tworzenia określa Regulamin Organizacyjny NDK nadawany przez Dyrektora.

   

 2. NDK może powoływać oddziały za zgodą organizatora, tj. Rady Miejskiej w Nysie.

   

 

Rozdział IV


Majątek i finanse

§13

Działalność NDK jest finansowana ze środków własnych, ze środków przekazanych
przez organizatora oraz innych
źródeł.

§14

Podstawą gospodarki finansowej NDK jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Społecznej Rady Programowej.

Rozdział VPostanowienia końcowe

§ 15

Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego ustalenia.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Lidia Galewska dnia 15.04.2008
Opublikowana przez Lidia Galewska dnia 15.04.2008. Odsłon 8933, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 11  prawy
Początek strony