Organizacja-Statut

 

UCHWAŁA NR XXIV/404/12

RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie nadania statutu Nyskiemu Domowi Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie

 

Na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 roku, poz. 406) Rada Miejska uchwala:

§ 1.

Nadaje się statut Nyskiemu Domowi Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie stanowiący załącznik do

niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 3.

 Traci moc uchwała Nr XIX/274/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie nadania statutu Nyskiemu Domowi Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

 Uchwała wchodzi w życiem po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/404/12

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 30 października 2012 r.

 

Statut Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

 Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie, zwany dalej NDK, działa na podstawie:

1/ ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz.406), 2/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.),

3/ aktu o utworzeniu,

4/ niniejszego STATUTU.

§ 2.

1. Organizatorem NDK jest Gmina Nysa, która zapewnia mu warunki działalności i rozwoju.

2. NDK jest samorządową instytucją kultury, dla której prowadzenie działalności kulturalnej jest podstawowym celem statutowym.

3. NDK podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

4. Siedziba NDK
mieści się w Nysie przy ul. Wałowej 7.

5. Nyski Dom Kultury może używać nazwy skróconej : NDK.

6. NDK swoją działalnością obejmuje miasto i gminę Nysa, z zastrzeżeniem ust.7.

 7. Dla realizacji celów statutowych NDK może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

Rozdział 2.

Zakres działalności

§ 3.

NDK prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną w zakresie wychowania, edukacji, rozwoju i promocji ruchu artystycznego oraz upowszechniania kultury, którą realizuje w szczególności poprzez:

1) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,

2) rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i zaspakajanie potrzeb kulturalnych,

3) kultywowanie i propagowanie dziedzictwa narodowego,

4) tworzenie warunków do rozwoju oraz wspieranie ruchu artystycznego poprzez prowadzenie zespołów
artystycznych,

5) tworzenie warunków do podtrzymywania tradycji folklorystycznych, w tym rękodzieła ludowego i artystycznego,

6) współpracę, w tym również międzynarodową, z placówkami oświatowymi, instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w dziedzinie kultury i sztuki,

7) organizowanie spektakli, koncertów, festiwali,przeglądów, konkursów, imprez plenerowych, wystaw,warsztatów, odczytów i kół zainteresowań

8) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,

9) ochronę dziedzictwa kulturowego, w tym sprawowanie opieki nad powierzonymi obiektami zabytkowymi.

§ 4.

 NDK może również prowadzić inną działalność, w tym:

 1) organizacja imprez okolicznościowych, obrzędowych i rozrywkowych,

 2) organizacja szkoleń i kursów z różnych dziedzin twórczości kulturalnej,

3) prowadzenie studia nagrań,

4) wspomaganie działalności charytatywnej,

5) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

6)
działalność na rzecz seniorów, osób niepełnosprawnych i mniejszości narodowych,

7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

8) promocja i organizacja wolontariatu,

9) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe,

10) prowadzenie działalności informacyjnej w dziedzinie kultury i sztuki,

11) inicjowanie i prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

12) prowadzenie zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym wycieczek turystycznokrajoznawczych,

13) prowadzenie punktu informacji turystycznej,

14) promocja turystyczna na terenie Euroregionu Pradziad.

§ 5.

NDK może prowadzi działalność gospodarczą niekolidującą z działalnością wymienioną w § 3 i § 4w celupozyskania dodatkowych środków finansowych na cele statutowe, a w szczególności w zakresie:

1) realizacji imprez zleconych,

2) najmu lokali i pomieszczeń,

3) odpłatnego wypożyczania sprzętu technicznego oraz innych składników majątkowych,

4) organizacji zabaw tanecznych,

5) organizacji kursów i szkoleń,

6) sprzedaży artykułów użytku kulturalnego, wydawnictw, dzieł twórców, produktów regionalnych oraz innych produktów turystycznych,

7) prowadzenia działalności impresaryjnej,

8) prowadzenia działalności wydawniczej.

 

Rozdział 3.

Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§ 6.

 

1.Organem zarządzającym NDK jest Dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje instytucję na zewnątrz.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Nysy na zasadach i w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach. 3. W razie

nieobecności dyrektora, jego obowiązki pełni wyznaczona przez niego, spośród pracowników NDK,osoba.

§ 7.

 1. Wynagrodzenie Dyrektora NDK ustala Burmistrz Nysy, który wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

2. Wynagrodzenie pracowników NDK określa regulamin wynagradzania zatwierdzony przez Dyrektora NDK,z uwzględnieniem zasad wynikających z odrębnych przepisów.

§ 8.

1. NDK zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi.

2. Pracowników NDK zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

 

§ 9.

 Organizację wewnętrzną NDK określa Regulamin organizacyjny, który opracowuje i wprowadza w drodze zarządzenia Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Nysy działającego w imieniu organizatora oraz działających w NDK organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 10.

1. Organem doradczym NDK jest Rada Programowa składająca się z co najmniej 6 i nie więcej niż 10 osób rekrutujących się z przedstawiciela wyznaczonego przez Burmistrza Nysy działającego w imieniuorganizatora, instytucji, stowarzyszeń, szkół i uczelni działających na terenie miasta i gminy Nysa.

2. Regulamin działania Rady Programowej ustala wewnętrznym zarządzeniem Dyrektor NDK.

3. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje, na zasadach określonych wewnętrznym zarządzeniem, Dyrektor NDK.

Rozdział 4.

Określenie źródeł finansowania.

§ 11.

1. NDK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się
zasadami określonymi w odrębnych przepisach, dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości instytucji kultury.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

§ 12.

 1. Majątek NDK stanowią nieruchomości, ruchomości oraz inne prawa stanowiące jego własność.

2. Majątek i przychody NDK służą jedynie do realizacji jego celów statutowych.

3. NDK samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkęfinansową, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

4. NDK prowadzi gospodarkę finansową i gospodaruje mieniem na zasadach określonych w ustawach oraz innych przepisach szczególnych.

5. NDK pokrywa koszty bieżącej działalności oraz zobowiązania z uzyskanych przychodów.

§ 13.

 1. Działalność NDK finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej od organizatora dotacji podmiotowej, dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej z budżetu organizatora, funduszy celowych, darowizn, przychodów z odpłatnej działalności kulturalnej, z prowadzonej działalności gospodarczej, ze sprzedaży majątku ruchomego, przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych i innych źródeł.

2. Wysokość rocznej dotacji dla NDK ustala Rada Miejska w Nysie na podstawie projektu planu finansowego sporządzonego przez Dyrektora NDK.

§ 14.

Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Nysy.

 

Rozdział 5.

Zasady dokonywania zmian statutowych

§ 15

Zmiany Statutu mogą by dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.

 

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Lidia Galewska dnia 09.11.2012
Opublikowana przez Lidia Galewska dnia 09.11.2012. Odsłon 8933, Wersja 9drukuj
Wersja : lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony