Regulamin

Załącznik do 
Uchwały Nr XXII/380/12
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 29 sierpnia 2012 roku


STATUT
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Władysława Broniewskiego w Nysie    


Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Nysiezwana dalej Biblioteką, działa na podstawie  :
1/ ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, ze zm.),
2/ ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności     kulturalnej  (Dz.U. z 2012r. poz.406),
3/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,     poz.1591, ze zm.),
4/ niniejszego STATUTU 

§ 2 

Organizatorem Biblioteki jest Gmina Nysa, która zapewnia jej warunki działalności i rozwoju. 

§ 3 

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora. 

§ 4 

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. 

§ 5 

1.     Siedzibą Biblioteki jest Dom Wagi Miejskiej w Nysie przy ul. Sukienniczej 2
2.     Terenem działania Biblioteki jest Gmina Nysa.
3.     Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu.    

Rozdział II 
Cele i zadania Biblioteki

§ 6 

1.Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. 2. Celem działania Biblioteki jest także zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Nysa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury na terenie Gminy Nysa. 

§ 7 

1.Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
 1/ gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zgromadzonych materiałów bibliotecznych,    
 2/ udostępnianie zbiorów,
    
 3/  prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,    
 4/ propagowanie wśród mieszkańców Gminy Nysa literatury i czytelnictwa,
    
  5/ umożliwienie korzystania z zasobów innych bibliotek w ramach wymiany
międzybibliotecznej,    
 6/ prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej,
 i instrukcyjno-metodycznej. 
2.Pozostałymi zadaniami Biblioteki jest:
 1/ prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji literatury, kultury i sztuki oraz nauki,
 2/ promowanie książek i innych zbiorów,
    
 3/ współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu oraz bibliotekami
innych sieci, instytucjami kulturalnymi, oświatowymi i wychowawczymi, owarzyszeniami i organizacjami społeczno – kulturalnymi,    
 4/ organizowanie zajęć pozalekcyjnych i imprez profilaktycznych z zakresu pr
zeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,    
 5/ promocja Biblioteki oraz Miasta i Gminy Nysa.
    

Rozdział III  
Organy Biblioteki i jej organizacja, w tym zakres działania i lokalizacja filii

§ 8 

1.  Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.  W razie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni wyznaczona przez niego spośród pracowników osoba.
3.  Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Nysy na zasadach i w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach.

§ 9 

1.Biblioteka posiada następujące filie:   
1/ Filia Nr 3, ul. B. Prusa 14
   
2/ Filia Nr 4, ul. W. Pawlik 8a
   
3/ Filia w Białej Nyskiej, ul Nyska 11
   
4/ Filia w Hajdukach Nyskich nr 73
   
5/ Filia w Goświnowicach , ul. Kolejowa 5
   
6/ Filia w Kopernikach  nr 30 a
   
7/ Filia w Kubicach nr 46a
   
8/ Filia w Lipowej nr 49a
   
9/ Filia w Wierzbięcicach nr 100
  
10/ Filia w Złotogłowicach nr 169
 
2.Do zakresu działania filii wymienionych w ust.1 należy : 
1/ gromadzenie, przechowywanie i ochrona zgromadzonych materiałów bibliotecznych,
2/ udostępnianie zbiorów,
3/ prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,
4/ propagowanie wśród mieszkańców Gminy Nysa literatury i czytelnictwa,
5/ prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikiem. 

§ 10 

W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne: 
1/ dział gromadzenia i opracowania zbiorów; 
2/ dział udostępniania dla dorosłych, w skład którego wchodzą :   
a/ Wypożyczalnia,
   
b/ Czytelnia Naukowa,
   
c/ Czytelnia czasopism;
 
3/ oddział dziecięcy, w skład którego wchodzą :   
a/ Wypożyczalnia,
   
b/ Czytelnia;
 
4/ dział wspomagania procesów bibliotecznych. 

§ 11

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Biblioteki Dyrektor może tworzyćnowe komórki organizacyjne, łączyć lub likwidować istniejące.   

§ 12 

1.  Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje.
2.  Wynagrodzenie Dyrektora ustala Burmistrz Nysy, który wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.
3.  Wynagrodzenie pracowników określa regulamin wynagradzania zatwierdzany przez Dyrektora z uwzględnieniem zasad wynikających z odrębnych przepisów.
4.  Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor. 

§ 13 

1.  Regulamin organizacyjny Biblioteki określający szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działalności jej poszczególnych komórek opracowuje i wprowadza w drodze zarządzenia Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Nysy, działającego w imieniu organizatora oraz opinii działających w Bibliotece organizacji związkowych.
2.  W przypadku zmiany regulaminu organizacyjnego wymaga ona opinii o których mowa w ust.1. 3.  Oprócz regulaminu organizacyjnego, o którym mowa w ust.1, Dyrektor Biblioteki opracowuje i nadaje regulamin Biblioteki, określający zasady i warunki korzystania z Biblioteki.  

 § 14 

1.      W Bibliotece działa utworzone w oparciu o art. 15 ustawy o bibliotekach Kolegium Biblioteki, zwane dalej Kolegium.
2.      Kolegium jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora w sprawach związanych  z działalnością Biblioteki.
3.      W skład Kolegium wchodzą kierownicy komórek organizacyjnych Biblioteki oraz przedstawiciele stowarzyszeń związanych z działalnością Biblioteki.
4.      Członków Kolegium powołuje i odwołuje Dyrektor.
5.      Kolegium wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
6.      Kolegium odbywa posiedzenia  w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
7.      Szczegółowy tryb pracy określa uchwalony przez Kolegium regulamin.
8.      Obsługę techniczną Kolegium zapewnia Biblioteka.    

 Rozdział IV Źródła finansowania Biblioteki 

§ 15 

1.     Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.
2.     Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy, ustalony w drodze zarządzenia przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie, o czym należy powiadomić Burmistrza Nysy.

§ 16 

1.     Działalność Biblioteki jest finansowana ze środków publicznych w ramach otrzymywanej od organizatora dotacji podmiotowej, dotacji celowej przekazanej przez organizatora, dotacji celowej z budżetu państwa, darowizn, spadków i zapisów, przychodów z pobieranych opłat , wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku i innych źródeł.
2.     Wysokość dotacji podmiotowej dla Biblioteki ustalana jest na podstawie projektu planu finansowego sporządzanego przez Dyrektora Biblioteki,  przekazanego Burmistrzowi Nysy.
3.     Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Burmistrz Nysy. 

§ 17 

Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązkówmajątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: dyrektora i głównego księgowego lub osób przez dyrektora upoważnionych. 

§ 18 

Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada Radzie Miejskiej w Nysie  sprawozdanie z działalności Biblioteki, w tym  finansowe,  za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Nysy.                                                                

Rozdział V
Przepisy końcowe 

§ 19 

1.     Połączenia, podziału, likwidacji Biblioteki może dokonać organizator na warunkach   i w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach.
2.     Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Halina Kaletowska dnia 23.10.2012
Opublikowana przez Krystyna Tobiasz dnia 27.01.2016. Odsłon 8703, Wersja 8drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony