Regulamin

Statut Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej

                                                                                                          Załącznik Nr 1 do uchwały

                                                                                                          Nr XIV/229/03

                                                                                                          z dnia 29 września 2003r.

                                                                                                          Rady Miejskiej w Nysie

                                                              STATUT Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im.Władysława Broniewskiego w Nysie  I.          POSTANOWIENIA OGÓLNE                                                                        § 1 

            Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Wladysława Broniewskiego w Nysie

zwana dalej Biblioteką, działa na podstawie :

 

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. 1997 Nr 85,poz.539,późn. zm.),

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

    kulturalnej ( jednolity tekst: Dz.U. 2001 Nr 13, poz.123, z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591, z późn. zm.),

4) niniejszego STATUTU

                                                                        § 2 

1. Biblioteka ma swoją siedzibę  w Domu Wagi Miejskiej w Nysie przy ul. Sukienniczej 2 , 

    a terenem jej działania jest Gmina Nysa.

2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Nysa, która zapewnia warunki działalności i  rozwoju

    Biblioteki.

3. Biblioteka jest jednostką  organizacyjną Gminy Nysa ,posiada osobowość prawną i jest

    wpisana do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

4. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne z wyjątkiem opłat za usługi określone

    w art.14 ust.2 ustawy o bibliotekach.

5. Biblioteka używa podłużnej pieczęci z napisem odpowiadającym pełnej nazwie Biblioteki.

6. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna

    im. Emanuela Smołki w Opolu.

 II.        CELE, ZADANIA I ŚRODKI DZIAŁANIA                                                                        § 3 

            Celem Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informa-

cyjnych społeczności Gminy Nysa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

                                                                        § 4 

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

                                                                         § 5 

Do podstawowych zadań Biblioteki należy :

1. gromadzenie, opracowywanie , przechowywanie i ochrona zgromadzonych materiałów

    bibliotecznych,

2. udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu oraz prowadzenie działalności

    informacyjnej i edukacyjnej,

3. prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikiem służącym popularyzacji literatury,

    kultury i sztuki oraz nauki,

4. promowanie książek i innych zbiorów,

5. współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu oraz bibliotekami innych sieci,

    instytucjami kulturalnymi, oświatowymi i wychowawczymi, stowarzyszeniami

    i organizacjami społeczno – kulturalnymi .

   

                                                                       § 6 

Biblioteka prowadzi sieć placówek filialnych :

-         Filia Nr 3, ul. B. Prusa 14

-         Filia Nr 4, ul. W.Pawlik 8a

-         Filia w Białej Nyskiej, ul Nyska 11

-         Filia w Hajdukach Nyskich nr 73

-         Filia w Goświnowicach , ul. Kolejowa 5

-         Filia w Kopernikach  nr 30 a

-         Filia w Kubicach nr 46a

-         Filia w Lipowej nr 49a

-         Filia w Wierzbięcicach nr 100

-         Filia w Złotogłowicach nr 173

 

III.      ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ I JEJ ORGANIZACJA

                                                                        § 7 

            Biblioteka zarządzana jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Nysy na zasadach i w trybie przewidywanym w odpowiednich przepisach.

                                                                        § 8 

Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności :

 1. kierowanie działalnością podstawową, finansową i administracyjną Biblioteki,
 2. reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz,
 3. ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem,
 4. przedstawianie właściwym organom nadzoru, instytucjom i organizacjom planów

rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań,

 1. wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń i regulaminów,
 2. sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,
 3. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Biblioteki oraz

podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy,

 1. tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.
 § 9 

            Biblioteka zatrudnia pracowników służby bibliotecznej, pracowników administracyjnej i obsługi: W  miarę  potrzeby  mogą  być  zatrudniani  specjaliści  z  innych  dziedzin  związanych z działalnością Biblioteki.

                                                                        § 10 

Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określa wewnętrzny regulamin wynagradzania.

                                                                        § 11 
 1. W Bibliotece działa utworzone zgodnie z art. 15 ustawy o bibliotekach Kolegium Biblioteki, zwane dalej Kolegium.
 2. Kolegium jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora w sprawach związanych z działalnością Biblioteki.
 3. W skład Kolegium wchodzą kierownicy komórek organizacyjnych Biblioteki oraz przedstawiciele stowarzyszeń związanych z działalnością Biblioteki.
 4. Członków Kolegium powołuje dyrektor.
 5. Kolegium wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
 6. Kolegium odbywa posiedzenie raz na kwartał, a w miarę potrzeby częściej.
 7. Szczegółowy tryb pracy określa uchwalony przez Kolegium regulamin.
 8. Obsługę techniczną Kolegium zapewnia Biblioteka.
 § 12 

W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

1.      DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW

 

2.      DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA DLA DOROSŁYCH

-         WYPOŻYCZALNIA

-         CZYTELNIA NAUKOWA

-         CZYTELNIA CZASOPISM

3.      ODDZIAŁ  DZIECIĘCY

-         WYPOŻYCZALNIA

-         CZYTELNIA

 § 13          

            Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Biblioteki dyrektor może tworzyć

nowe Komórki organizacyjne, łączyć lub likwidować istniejące.

                                                                         § 14 

            Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin nadawany przez jej dyrektora

po zasięgnięciu opinii  organizatora i  organizacji związkowej.

 

IV. GOSPODARKA  FINANSOWA

                                                                        § 15 

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową według ogólnych zasad określonych

w przepisach dla instytucji upowszechniania kultury.

                                                                        § 16 

            Działalność Biblioteki jest finansowana :

 

1.      z budżetu Gminy Nysa,

2.      z dochodów uzyskanych z działalności polegającej na świadczeniu odpłatnie

usług na rzecz użytkowników Biblioteki i innych osób,

3.      z dochodów z działalności innej niż kulturalna w granicach  uzasadniających

należyte wykorzystanie posiadanych środków trwałych i wyposażenia ; dochód

z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki,

4.      ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych.

 § 17 

            Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków

majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób : dyrektora i głównego księgowego

lub osób przez Dyrektora upoważnionych.

 IV. PRZEPISY KOŃCOWE                                                                        § 18 
 1. Połączenia, podziału, likwidacji Biblioteki może dokonać organizator na warunkach

i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

 1. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
  

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Halina Kaletowska dnia 10.05.2007 7:42
Opublikowana przez Krystyna Tobiasz dnia 10.05.2007 7:42. Odsłon 8703, Wersja 2