Organizacja

Uchwała nr XIX/119/91 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 października 1991 r. w sprawie: utworzenia Nyskiego Ośrodka Rekreacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /Dz.U.Nr 16 poz. 95, zmiany: Nr 34 poz. 199, Nr 43 poz.253, Nr 89 poz. 518, z 1991 roku Nr 4 poz. 18/ w związku z art. 16 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku – Prawo budżetowe /Dz.U.Nr 4 poz. 18 i Nr 34 poz. 150/ i § 2 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 roku w sprawie zakładów budżetowych /Dz.U.Nr 42 poz. 183/ Rada Miejska w Nysie uchwala co następuje:

§ 1 Z dniem 1 października 1991 roku tworzy się zakład budżetowy p/n. „NYSKI OŚRODEK REKREACJI” zwany dalej „zakładem” z siedzibą w Skorochowie, 48-381 Goświnowice.

§ 2 Podstawą prawną działania zakładu jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 roku w sprawie zakładów budżetowych /Dz.U.Nr 42 poz.183/.

§ 3 Przedmiotem działania zakładu jest:  propagowanie i realizacja usług w zakresie turystyki, sportu i rekreacji fizycznej,  eksploatacja i rozbudowa bazy turystycznej, sportowej i rekreacyjnej,  prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i turystyki – w tym działalności hotelarskiej, gastronomicznej, kampingowej, informacji turystycznej, organizowanie nauki pływania i kursów uprawniających do uprawiania sportów wodnych i ratownictwa wodnego oraz prowadzenie zajęć rekreacyjnych,  prowadzenie innej działalności gospodarczej, celem pozyskania środków finansowych na rozwój działalności podstawowej.

§ 4 Zakład rozlicza się w zakresie gospodarki finansowej z budżetem gminy w Nysie – dział 87 rozdział 8711.

§ 5 Źródłem przychodów zakładu jest działalność gospodarcza prowadzona na zasadzie odpłatności. Koszty zakładu pokrywane są z dochodów własnych.

§ 6 Zakładowi przekazane zostają obiekty: Ośrodka Wypoczynkowego „Jezioro Nyskie” w Skorochowie i Kąpieliska Miejskiego w Nysie ul. Ujejskiego wraz z wyposażeniem przejętym z likwidowanego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nysie według inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej wykonanej na dzień 30 września 1991 roku.

§7 Nadzór nad zakładem sprawować będzie Zarząd Gminy Nysa.

§8 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Nysie.

§9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Szczerska dnia 28.04.2011
Opublikowana przez Małgorzata Szczerska dnia 15.03.2016. Odsłon 9114, Wersja 10drukuj
Wersja : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Początek strony