Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIENNEGO DOMU POBYTU W NYSIE

  Rozdział I Postanowienia ogólne § 1   1.    Regulamin Dziennego Domu Pobytu w Nysie określa organizację i zasady funkcjonowania jednostki. 2.    Ilekroć w regulaminie mowa jest o : –  Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Dziennego Domu Pobytu w Nysie, –  Domu- należy przez to rozumieć Dzienny Dom Pobytu w Nysie, –  Uczestnikach – należy rozumieć osoby korzystające z usług Domu, –  Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu Pobytu w Nysie. 3.    Dzienny Dom Pobytu jest samodzielną jednostką budżetową, która realizuje zadania własne Gminy. 4.    Siedzibą Dziennego Domu Pobytu jest miasto Nysa. 5.    Domem kieruje kierownik, podczas jego nieobecności obowiązki te pełni główny księgowy.    

Rozdział II Postanowienia szczegółowe § 2 1.    Dom funkcjonuje w dni robocze, od godziny 7.00 do 16.00. 2.    Dzienny Dom Pobytu zatrudnia osoby na stanowiskach : –  kierownik –  główny księgowy –  instruktor terapii zajęciowej, –  intendent – magazynier, –  szef kuchni –  kucharki, –  pomoc kuchenna, –  konserwator- kierowca, –  sprzątaczka.   § 3   Do zadań kierownika należy w szczególności :    1.   Kierowanie bieżącą działalnością Domu.      2.   Kierowanie pracą i nadzór merytoryczny nad pracą zespołu. 3.    Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Domu. 4.    Odpowiada za powierzone mienie i za jego właściwe wykorzystanie. 5.    Zawiera i rozwiązuje umowy z pracownikami lub podmiotami wykonującymi prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Domu. 6.    Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników i uczestników zasad i przepisów BHP i przeciwpożarowych. 7.    Nadzór nad przestrzeganiem przepisów sanitarno- epidemiologicznych.   § 4   Główna księgowa pracuje w godzinach od 7.00 do 15.00.   Do zadań głównego księgowego należy w szczególności :                1.Prowadzenie analizy wykorzystania środków przydzielonych z budżetu gminy środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Domu. 2.    Wykonuje określone w ustawie o finansach publicznych obowiązki. 3.    Przygotowuje materiały do projektu budżetu. 4.    Opracowuje wraz z kierownikiem projekt budżetu. 5.    Przygotowuje informację z realizacji budżetu. 6.    Sporządza sprawozdania statystyczne.   § 5   Instruktor terapii zajęciowej pracuje w godzinach od 8.00 do 16.00.   Do zadań instruktora terapii zajęciowej należy w szczególności : 1.    Planowanie miesięcznych zajęć z uczestnikami. 2.    Prowadzenie zajęć grupowych – przygotowywanie odpowiednich zajęć dostosowanych do indywidualnych możliwości uczestników. 3.    Przygotowywanie imprez okolicznościowych. 4.    Dbanie o odpowiednią dekorację Domu. 5.    Sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników. 6.    Współpraca z rodziną uczestnika oraz instytucjami zaprzyjaźnionymi. 7.    Wykonywanie masaży na zlecenie lekarza. 8.    Prowadzenie gimnastyki.       § 6   Intendent- magazynier pracuje w godzinach od 7.00 do 15.00   Do zadań intendenta- magazyniera należy w szczególności :            1. Zaopatrywanie magazynu Domu w artykuły spożywcze. 2.    Prowadzenie i dbanie o porządek w magazynie żywności. 3.    Sporządzanie tygodniowego jadłospisu . 4.    Prowadzenie dokumentacji żywieniowej. 5.    Przygotowywanie materiałów i procedur związanych z ustawa o zamówieniach publicznych. 6.    Prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej ze zbiorowym żywieniem. 7.    Przestrzeganie przepisów sanitarno- epidemiologicznych.               § 7   Pracownicy kuchni ( szef kuchni, kucharki i pomoc kuchenna) pracują w godzinach od 7.00 do 15.00. Wewnętrzną pracą w kuchni koordynuje szef kuchni.   Do zadań pracowników kuchni należy w szczególności : 1.    Terminowe i higieniczne przygotowywanie posiłków. 2.    Współpraca z intendentem przy układaniu jadłospisu. 3.    Właściwe porcjowanie i wydawanie posiłków. 4.    Pobieranie próbek żywności i przechowywanie w lodówce zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. 5.    Utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych i stołówki. 6.    Przestrzeganie przepisów sanitarno- epidemiologicznych oraz prowadzenie dokumentacji zgodnie z HACCP.   § 8 Konserwator – kierowca pracuje w godzinach od 7.00 do 15.00.   Do zadań konserwatora – kierowcy należy w szczególności : 1.    Przeprowadzanie bieżących prac remontowo- naprawczych Domu. 2.    Dbanie o zieleń i czystość terenu Domu. 3.    Użytkowanie i dbanie o samochód służbowy. 4.    Dostarczanie posiłków do szkół i przedszkoli. 5.    Przestrzeganie obowiązków kierowcy samochodu służbowego.     § 9   Sprzątaczka- pracuje w godzinach od 8.00 do 16.00.   Do zadań sprzątaczki należy w szczególności : 1.    Przeprowadzanie wszelkich prac w Domu związanych z utrzymaniem czystości. 2.    Dbanie o czystość terenu Domu.   Rozdział III Uczestnicy Domu   § 10   Uczestnicy przebywają w Domu dobrowolnie i sami mogą zrezygnować z jego usług.     § 11   1.    W Domu może działać Rada Domu, jako organ doradczy, wspomagający i wspierający Kierownika. 2.    Członkami Rady są uczestnicy Domu. 3.    Rada posiada własny regulamin, określający ich zakres zadań.     4.    Osoby korzystające z Domu obowiązują „ Zasady korzystania z usług Dziennego Domu Pobytu w Nysie”          Rozdział IV Postanowienia końcowe   § 12   1.    Regulamin organizacyjny Dziennego Domu Pobytu w Nysie obowiązuje od dnia 10.04.2012 r. 2.    Z treścią Regulaminu zostali zapoznani Pracownicy Domu. 3.    Szczegółowy wykaz obowiązków i odpowiedzialności zawierają zakresy czynności.          

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Dariusz Michalewski dnia 05.05.2010
Opublikowana przez Dariusz Michalewski dnia 15.09.2015. Odsłon 8804, Wersja 5drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony