Budżet

  

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie


procedury uchwalania budżetu
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 R.Dział - 852Rozdział - 85202 Domy Pomocy Społecznej
Lp. Wyszczegółnienie Paragraf Plan na 2013 Planowane wydatkipo zm.30.09.13 na 2014 r.

2 3 5
1 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. 6050
60000

Wydatki ogółem : 935000 883920
1. Wydatki osob.niezaliczone do wynagrodzeń 3020 1500 1600
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 290000 310000
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 23925 24200
4. Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 55800 58800
5. Składki na Fundusz Pracy 4120 7800 8200
6. Wynagrodzenia bezosobowe 4170 3675 5750
7. Zakup materiałów i wyposażenia 4210 20500 18750
8. Zakup środków żywności 4220 449000 370000
9 Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i książek 4240 800 800
10 Zakup energii 4260 45000 44000
11 Zakup usług remontowych 4270 5600 3500
12 Zakup usług zdrowotnych 4280 850 800
13 Zakup usług pozostałych 4300 11640 17400
14 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 650 710
15 Opłaty z tyt. zakupu usług telef. komórk. 4360 460 460
16 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonarnej 4370 1400 1300
17 Podróże służbowe krajowe 4410 300 300
18 Podróże służbowe zagraniczne 4420 200 300
19 Różne opłaty i składki 4430 1600 1600
20 Odpisy na zakładowy fundusz św. socjal. 4440 11800 11800
21 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. 4500 50 50
22 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4510 50 50
23 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 4520 1250 2500
24 Kary i odszkodow. na rzecz osób praw. 4600 50 50
25 Szkolenia pracowników niebędących


26 członkami korpusu służby cywilnej 4700 1100 1000 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie
procedury uchwalania budżetu
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 r.
Dział 852
Rozdział - 85202 - Domy Pomocy Społecznej
Lp. Wyszczególnienie Paragraf Plan na 2013 Przewidywane Prognozapo zm.30.09.13 wykonanie na dochodów
31.12.2013 r. na 2014 r.
1 2 3 4 5 6


I Dochody budżetowe
ogółem:
890 000 890 000 887 000

w tym :

1 Wpływy z wynajmu 075 4 000 4000 2 000
2 Wpływy z usług 083 886 000 886 000 885 000

 

 Załącznik Nr 4 do uchwały


w sprawie procedury uchwalania


budżetuPlanowane inwestycje na 2014 rokLp. Nazwa zadania Nakłady
z tego

Część opisowa - uwagi

iwestycyjnego planowane środki środki kredyt Inne środki


na rok własne z budżetu bankowy

Państwa


1 naprawa dachu
kontrola okresowa obiektu

w Dziennym Domu Pobytu 60000,00 60000,00


wykazuje przeprowadzenienaprawy pokrycia dachowego( braki w dachówkach,uszkodzone dachówki )

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Dariusz Michalewski dnia 05.02.2014
Opublikowana przez Dariusz Michalewski dnia 05.02.2014. Odsłon 8950, Wersja 13drukuj
Wersja : lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Początek strony