Regulamin

 Uchwała Nr VII/106/11

   Rady Miejskiej w Nysie
    z dnia 28 kwietnia 2011 r.


                                                           w sprawie wprowadzenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Nysie.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241i z 2010 r. 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Rada Miejska  w Nysie uchwala, co następuje:

§ 1.  Uchwala się Regulamin Targowiska Miejskiego w Nysie, zwany dalej regulaminem, który określa sposób i formę oraz zasady               prowadzenia handlu, usług i gastronomii na Targowisku Miejskim  w Nysie.

§ 2. 1. Targowisko Miejskie w Nysie, zwane dalej targowiskiem, zlokalizowane jest w Nysie przy ul. Łukasińskiego.
      2. Zarządcą i administratorem targowiska jest zakład budżetowy „Targowisko Miejskie”, którym kieruje  Kierownik Targowiska                Miejskiego       w   Nysie, zatrudniony przez Burmistrza Nysy.
      3. W skład targowiska wchodzi:
             1) Plac Główny, przeznaczony do prowadzenia handlu wszelkim asortymentem towarowym, za wyjątkiem :
                 a) płodów rolnych,
                 b) zwierząt hodowlanych
             2) Zieleniak, przeznaczony do prowadzenia handlu:
                 a) płodami rolnymi,
                 b) wyrobami masarniczo – wędliniarskimi,
                 c) artykułami spożywczymi,
                 d) środkami i artykułami ogrodniczymi,
                 e) chemią i artykułami gospodarstwa domowego. 
                 f) produktami pochodzenia zwierzęcego         
      4. Prowadzący targowisko zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa  i porządku na terenie targowiska, również poza      godzinami jego funkcjonowania.
      5. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Burmistrz Nysy.

§ 3. 1. Targowisko czynne jest w dni powszednie oraz w niedziele handlowe  w godz.  500  -  1600.
      2. Na wniosek sprzedających i za zgodą Zarządcy, targowisko może być czynne  w pozostałe niedziele w godz.  500  -  1600.

§ 4. Ustala się następującą organizację pracy targowiska:
         1) miejsce pod działalność handlową, z uwzględnieniem branży, oraz powierzchnię miejsca sprzedaży wyznacza Zarządca, 
         2) ciągi piesze, drogi ewakuacyjne, p. pożarowe i miejsca pod działalność handlową, usługową i gastronomiczną wyznaczane są liniami  poziomymi,
         3) sprzedaż na targowisku może być prowadzona w kioskach, ze straganów, stołów, z ręki, z ziemi, wiadra, kosza i skrzynki, a na  zieleniaku również z samochodów i przyczep,
         4) zabrania się sprzedaży towarów poza miejscem do tego wyznaczonym,
         5) wyznaczone przez Zarządcę targowiska miejsca sprzedaży, podlegają obowiązkowi uiszczenia opłaty targowej i nie mogą być odstępowane osobom trzecim,
         6) działalność usługowa i gastronomiczna może być prowadzona wyłącznie  w pawilonach,
         7) zabrania się rozbudowywania, dobudowywania obiektów bez pisemnej zgody Zarządcy targowiska i uzyskania wymaganego zezwolenia wynikającego  z przepisów Prawa budowlanego,
         8) za znajdujące się na terenie targowiska towary, opakowania i urządzenia oraz ich należyte składowanie i zabezpieczenie odpowiada ich właściciel,
         9) zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie zwalnia dzierżawcy terenu z opłaty czynszu dzierżawnego.
 
§ 5. Działalność na targowisku mogą prowadzić:
         1) osoby fizyczne i prawne posiadające uprawnienia do prowadzenia          działalności gospodarczej,
         2) rolnicy i działkowicze,
         3) rękodzielnicy ludowi i artystyczni,
         4) zbieracze runa i owoców leśnych,
         5) osoby sprzedające swoje używane przedmioty,
         6) cudzoziemcy posiadający zgodnie z obowiązującymi przepisami zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie  Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. 1. Na targowisku zabroniona jest sprzedaż:
         1) nafty, benzyny, oleju napędowego, spirytusu skażonego,
         2) trucizn i dopalaczy,
         3) produktów leczniczych,
         4) napojów alkoholowych,
         5) broni palnej, przedmiotów do miotania chemicznych środków      obezwładniających, amunicji, materiałów wybuchowych,
         6) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich wyrobów bez      wymaganej cechy probierczej,
         7) zwierząt gospodarskich i domowych,
         8) drobiu i innego ptactwa,
         9) innych towarów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie      obowiązujących przepisów prawa.
      2. Grzyby leśne, które zostały zakwalifikowane do sprzedaży, powinny posiadać ważny atest wystawiony przez klasyfikatora.

§ 7.   Zabrania się na targowisku:
        1) spożywania napojów alkoholowych,
        2) prowadzenia gier hazardowych i oszukańczych,
        3) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań,
        4) sprzedaży towarów nie posiadających wymaganych oznaczeń i atestów,
        5) handlu w ciągach komunikacyjnych pieszych i na jezdniach targowiska,
        6) pozostawiania na noc przedmiotów i urządzeń, które uniemożliwiałyby
            utrzymanie porządku,
        7) zanieczyszczania terenu i otoczenia targowiska oraz przyległych terenów,
        8) wieszania reklam na terenie targowiska bez zgody Zarządcy,
        9) wjazdu na targowisko pojazdami samochodowymi, za wyjątkiem pojazdów zaopatrzenia, które mogą wjeżdżać w godzinach do 7:30  i od 13:30.

§ 8. Wymagania higieniczne i sanitarne dotyczące prowadzenia na targowisku handlu środkami spożywczymi określają odrębne przepisy, podlegają one  wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na targowisku.

§ 9. Sprzedający i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać  swe czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży  i w zakupie.

§ 10. Osoby prowadzące działalność handlową, usługową i gastronomiczną na          targowisku zobowiązane są do:
        1) przestrzegania niniejszego regulaminu,
        2) przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności:  przepisów  sanitarnych, weterynaryjnych, porządkowych, przeciwpożarowych, dotyczących praw konsumenta, prawa działalności gospodarczej i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
        3) stosowania się do zarządzeń i postanowień wydawanych przez Zarządcę  targowiska w zakresie statutowej działalności targowiska,
        4) uzgodnienia miejsca prowadzenia działalności handlowej z Zarządcą targowiska lub z osobą przez niego upoważnioną,
        5) oznaczenia miejsca działalności, poprzez oznaczenie przedsiębiorcy (firmy), numer rejestru, pod którym jest wpisany wraz z określeniem organu, który prowadzi dany rejestr,
        6) używania sprawnych i z ważną legalizacją narzędzi pomiarowych; narzędzia pomiarowe powinny być tak użytkowane, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia, mierzenia i liczenia,
        7) umieszczania na towarach cen w sposób widoczny dla kupującego,
        8) utrzymania miejsca prowadzonej działalności w należytym ładzie i porządku, zarówno w trakcie prowadzenia działalności, jak i po jej zakończeniu,
        9) składowania wszelkich odpadów papierowych i z tworzyw sztucznych oddzielnie, a pozostałych w koszach na odpady; odpady zielone należy składać wyłącznie do worków BIO,
      10)  usuwania nadmiaru śniegu zalegającego na dachach pawilonów i innych urządzeniach,
      11)  poddania się kontroli przez organy do tego upoważnione.


§ 11. Zarządca targowiska:
        1) zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku ze sprawowanym zarządem,
        2) wywiesza na tablicy ogłoszeń na targowisku regulamin Targowiska Miejskiego w Nysie, informacje o opłacie targowej, obowiązujące przepisy określające wymagania higieniczne i sanitarne w handlu środkami spożywczymi i inne mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie targowiska,
        3) dba o przestrzeganie przepisów regulaminu i wydaje polecenia w celu usunięcia uchybień,
        4) wyznacza miejsca do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej oraz drogi komunikacyjne, pożarowe ciągi komunikacyjne  w sposób widoczny i trwały,
        5) wskazuje osobom prowadzącym działalność handlową, usługową i gastronomiczną na targowiskach miejsce jej prowadzenia,
        6) odpowiada za porządek i czystość na targowisku,
        7) dba o estetykę, reklamę i wygląd targowiska,
        8) zapewnia korzystanie z urządzeń targowych, w tym z toalety, za opłatą ustaloną przez Zarządcę,
        9) wstrzyma sprzedaż towarów objętych zakazem sprzedaży i zawiadomi właściwe służby publiczne o wstrzymaniu jego sprzedaży,
      10) przeprowadza naprawy i remonty niezbędne do zachowania targowiska i jego  urządzeń w stanie niepogorszonym,
      11) jest odpowiedzialny za stan sanitarno – porządkowy na terenie targowiska..

§ 12. 1. Od osób prowadzących na targowisku działalność handlową, usługową  i gastronomiczną pobierana jest przez Zarządcę dzienna opłata targowa, za pośrednictwem wyznaczonych pracowników Targowiska Miejskiego w Nysie, będącego inkasentem opłaty targowej, zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Nysie. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie z bieżącą datą, wystawione na blankietach według ustalonego wzoru, z nadrukiem „Targowisko Miejskie w Nysie”. Stawki opłaty targowej ustalane są uchwałą Rady Miejskiej w Nysie.
        2. Niezależnie od opłaty, o której mowa w ust. 1, od osób, z którymi targowisko zawiera umowy dzierżawy oraz od osób dokonujących rezerwacji stanowisk handlowych, pobierana jest opłata eksploatacyjna, na którą składają się koszty utrzymania części wspólnych targowiska, a w szczególności: oświetlenia targowiska, wywozu nieczystości komunalnych, sprzątania, odśnieżania, dostarczenia wody i odprowadzania ścieków oraz koszty wyposażenia i remontów targowiska, według stawek określonych na podstawie kalkulacji własnej Zarządcy, sporządzanej w oparciu o koszty eksploatacyjne, jakie ponosi targowisko.  
        3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, uwidoczniona jest na tablicy ogłoszeń  targowiska.
        4. Warunkiem dopuszczenia do wykonywania działalności handlowej na   targowisku jest posiadanie dowodu uiszczenia opłaty targowej.
        5. Kontrolę uiszczenia opłaty targowej i eksploatacyjnej mogą przeprowadzać  przedstawiciele Zarządcy.
        6. Z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność handlową, usługową   i gastronomiczną w obiektach stałych zawierana jest umowa dzierżawy. Zapis ten ma odpowiednie zastosowanie do rezerwacji stanowisk handlowych.
        7. Za wystawianie towaru do sprzedaży poza urządzenie i wyznaczone liniami
poziomymi miejsca handlowe będzie pobierana dodatkowa opłata targowa.

§ 13.  Zarządca targowiska informuje właściwe służby tj. Policję, Straż Miejską w Nysie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,   Państwową  Inspekcję Pracy i inne organy o przypadkach naruszeń obowiązujących przepisów.

§ 14. 1. Wszelkie uwagi, wnioski i skargi związane z funkcjonowaniem targowiska  można składać Zarządcy (kierownikowi) targowiska.
        2. Skargi i wnioski związane z realizacją obowiązków Zarządcy targowiska  mogą być składane Burmistrzowi Nysy.

§ 15.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 16. Traci moc uchwała Nr XL/417/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 marca  2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Nysie.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń usytuowanej na targowisku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 § 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Opolskiego.

                                                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                                                             Feliks Kamienik

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ryszard Czapczyński dnia 12.11.2011
Opublikowana przez Ryszard Czapczyński dnia 12.11.2011. Odsłon 8597, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony