Program wychowawczy

 

 

,,W wychowaniu chodzi właśnie o to ażeby człowiek starał się coraz

bardziej być człowiekiem’’..

Jan Paweł II

 

 

 

Program Wychowawczy

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

W Lipowej

Na rok szkolny 2004/2005-02-02

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

1.Założenia wstępne

1.1.          Podstawy prawne

1.2.          Wizja szkoły

1.3.          Misja szkoły

1.4.          Cele ogólne i szczegółowe ...

1.5.          Wzór osobowy nauczyciela-wychowawcy

1.6.          Przewidywane efekty wychowawcze – wzór absolwenta szkoły

2.        Opis sytuacji wychowawczych

3.        Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych

4.        Załączniki :

-         Szkolny program profilaktyki ,, Trzeźwo myśleć-Trzeźwo patrzeć-Trzeźwo żyć!

-         Procedury postępowania w sytuacjach niewłaściwych zachowań uczniów.

-         Plan działań –,, Minimalizowanie zachowań agresywnych’’.

 

 

 

 

 1.    Założenia wstępne

1.1.   Podstawy prawne szkolnego programu wychowawczego.

1.    Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art.48ust. Lart.54 ust. 3-4,art. 70 ust.l).

1.  Ustawa o Systemie Oświaty ( z dn. 7.09.1991r.).

2.             Ustawa - Karta Nauczyciela

3    Program polityki prorodzinnej państwa ( z dnia 17 11.1998r.).

1.2 Wizja szkoły

Nasza    szkoła to miejsce, w którym każdy uczeń ma szansę stać się wartościowym człowiekiem otwartym na dobro i piękno, wprowadzającym w życie wartości humanistyczne i chrześcijańskie. Dołożymy wszelkich starań, aby nasz wychowanek

         czuł się dumny z tego, że jest Polakiem, kochał swoją Ojczyznę i szanował jej tradycje;

         umiał odnaleźć własne miejsce w rodzinie i społeczeństwie;

         szanował życie i zdrowie;

         był tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innych;

         z szacunkiem traktował siebie i drugiego człowieka;

         ponosił odpowiedzialność za swoje postępowanie;

         w szkole czuł się bezpiecznie

         umiał żyć „ tu i teraz".

Zapewniamy rzetelną, nowoczesną edukację umożliwiającą wszechstronny rozwój osobowości młodego człowieka, pozwalającą twórczo i samodzielnie odkrywać drzemiące w nim możliwości.

W naszych działaniach korzystamy ze wsparcia i pomocy rodziców, uczniów i społeczności lokalnej.

 

 

1.3.       Misja szkoły

Dobre wychowanie, rzetelna wiedza, świetna zabawa.

Jesteśmy po to, aby dobrze wychować powierzone nam przez rodziców dzieci i przekazać im rzetelną wiedzę o otaczającym świecie. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Chcemy służyć im wiedzą pedagogiczną, życiowym doświadczeniem oraz własnym przykładem, zdobyć ich przyjaźń i zaufanie. Naszą dewizą jest dobro dziecka.

1.4.    Cele szkoły

Cele ogólne szkoły

Wychować dziecko tak, aby jemu i innym z nim było dobrze.

1.  Tworzenie systemu wartości i wzorców osobowych, inspirowanie do twórczego i samodzielnego odkrywania własnych
możliwości i rozwijanie w imię prawdy, dobra i piękna.

2.             Rozbudzanie poczucia patriotyzmu, kultywowanie tradycji narodowych, regionalnych i szkolnych.

3.             Rozwijanie postawy wzajemnego szacunku i partnerstwa w kontaktach pomiędzy nauczycielami i uczniami.

4.             Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za postępowanie swoje i innych ,dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie.

5.             Przygotowanie dziecka do życia w rodzinie i społeczeństwie, nauka twórczego komunikowania się z otoczeniem i
konstruktywnego rozwiązywania problemów.

6.             Dążenie do tego, aby szkoła była miejscem przyjaznym i bezpiecznym.

7.             Uświadamianie   życiowej   użyteczności   edukacji   szkolnej   dla   osiągnięcia   wszechstronnego   rozwoju   osobowości
wychowanków.

8.             Nauka postawy tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych.

9.             Dbanie o środowisko, promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie wszelkim przejawom patologii i uzależnieniom.

 

 

Cele szczegółowe w zakresie:

I.  KREOWANIA SYTUACJI UMOŻLIWIAJĄCYCH WSZECHSTRONNY ROZWÓJ OSOBOWOŚCI DZIECKA

1.  Pomaganie w odkrywaniu osobistych preferencji percepcyjnych i potencjału umysłowego uczniów.

2.              Rozbudzanie i ukierunkowanie aktywności poznawczej i twórczej ucznia.

3.              Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

4.              Wskazywanie ciekawych i wartościowych form spędzania czasu wolnego w gronie rówieśników.

5.              Rozwijanie postawy krytycznego uczestnika zjawisk kulturalnych.

6  Poznawanie problemów społeczno - wychowawczych środowiska rodzinnego uczniów i przedszkolaków.

II.   PRZYGOTOWANIA WYCHOWANKÓW DO UDZIAŁU W ŻYCIU SPOŁECZNYM KLASY, SZKOŁY,
ŚRODOWISKA

1.  Rozwijanie umiejętności współpracy i komunikacji w grupie. Przestrzeganie norm i zasad w niej obowiązujących oraz przewidywanie
skutków swojego postępowania.

2.             Kształcenie umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach trudnych poprzez wyrażanie ocen i sądów aprobujących lub negujących
różne zachowania swoje i innych osób.

3.             Pobudzanie do prostych refleksji nad istotą człowieczeństwa oraz konsekwencjami wynikającymi z przynależności ludzi do różnych grup
(formalnych i nieformalnych).

4.             Dostrzeganie roli człowieka w jego środowisku życia, ( praw i obowiązków) a także potrzeb oraz możliwości rozwojowych.

5.             Pomaganie w planowaniu kariery uczniów i wyborze zawodu.

6.             Kształtowanie realistycznego stosunku do spraw gospodarowania własnymi dochodami.

III. UMACNIANIA ZWIĄZKU Z REGIONEM I OJCZYZNĄ

1.  Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez wprowadzenie w ważne wydarzenia z dziejów narodu i państwa polskiego.

2.             Budzenie zainteresowania uczniów otaczającym światem w jego społecznym, geograficzno-przyrodniczym i historycznym wymiarze.

3.             Zapoznanie uczniów z tradycjami, obrzędami i historią regionu i kraju.

4.             Rozwijanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw wobec ochrony środowiska naturalnego.

5.             Wdrażanie do kultywowania tradycji i obrzędów szkolnych.

6.             Przygotowanie młodego pokolenia do uczestniczenia we wspólnocie europejskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   5 Wzór osobowy nauczyciela-wychowawcy

Nauczyciel:

1.    Działalność wychowawczą łączy z pracą dydaktyczną.

2.                                     Współpracuje z domem rodzinnym ucznia, wspierając działania wychowawcze rodziców, stara się pomóc w potrzebach i
problemach, służyć radą i doświadczeniem.

3.                                     W swoim działaniu jest sprawiedliwy, obowiązkowy, konsekwentny i stanowczy.

4.                                     W kontaktach z rodzicami i uczniami tworzy klimat wzajemnego zaufania, współpracy i dialogu, potrafi słuchać i otwarcie
wyrażać swoje oczekiwania.

5.                                     Potrafi powierzony zespół klasowy i poszczególnych uczniów mobilizować do twórczych działań, pomocy innym i pracy
nad sobą.

6.                                     Jest autorytetem, mistrzem i przewodnikiem dla uczniów, wzbudza ich zaufanie, pomaga rozwiązywać problemy z którymi
się do niego zwracają.

7.                                     Traktuje ucznia z życzliwością, szacunkiem i zrozumieniem.

8.                                     Dostrzega i odkrywa indywidualność wychowanków.

9.                                     Ukazuje świat wartości uniwersalnych, wyraźnie opowiadając się po stronie tych, które respektuje.

10.                              Dostrzega zagrożenia i w miarę możliwości podejmuje działania zapobiegawcze.

11.                              Wychowuje „sobą" , tym co robi, mówi, myśli -    musi więc być dobrym wzorem do naśladowania, mieć etyczną
osobowość.

12.                              Zna i stosuje nowoczesne style kierowania grupą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. PRZEWIDYWANE EFEKTY WYCHOWAWCZE.

ABSOLWENT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LIPOWEJ POTRAFI:

         Porządkować, klasyfikować i opisywać różne zjawiska.

         Wyrażać swoje opinie, sądy i przekonania.

         Postępować uczciwie, bronić swoich racji.

         Rozpoznać i rozwijać swoje talenty, dążenia i zainteresowania.

         Dokonywać prostej samooceny oraz oceny zachowań innych.

         Dostrzegać odrębność własnego ,ja" i wyrazić to słowami.

         Korzystać z różnych źródeł informacji.

         Umiejętnie i kulturalnie organizować sobie czas wolny.

         Dbać o zdrowie własne i innych.

         Właściwie zachować się w nagłych wypadkach i w kontaktach z nieznajomymi.

         Przestrzegać zasad higieny osobistej i zdrowego stylu życia.

         Okazać szacunek dla symboli szkolnych i narodowych.

         Właściwie zachować się w czasie okolicznościowych uroczystości.

         Dostrzegać i respektować podobieństwa i różnice miedzy ludźmi - być tolerancyjnym.

         Wieloaspektowo dbać o środowisko naturalne.

         Praktycznie przyczyniać się do pozytywnych zmian w przyrodzie.

         Dostrzegać kulturowe walory swojej okolicy.

         Bezkonfliktowo i twórczo pracować w grupie.

         Bezpiecznie poruszać się po drogach publicznych.

         Dostrzegać zalety członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

         Zaadoptować się do wymagań nowej szkoły

 

 

 

 


2. OPIS SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ

 

CELE

ZADANIA

CZAS I MIEJSCE

OSOBA

FORMY I METODY

EWALUACJA

 

SZCZEGÓŁOWE

REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNA

PRACY

 

i. Kreowanie sytuacji

1.   Poznaj i

koła zainteresowań

wszyscy nauczyciele

rozmowy, ankiety

wyniki ankiet

umożliwiających

zaakceptuj

godz. wych.

 

 

 

wszechstronny

samego siebie.

(cały rok)

 

 

 

rozwój dziecka.

 

 

 

 

 

 

2.Twórcza działalność

koła zainteresowań,

nauczyciele

 

 

 

uczniów-   udział w

lekcje plastyki,

poszczególnych

 

 

 

konkursach

muzyki, lekcje

przedmiotów

 

 

 

klasowych, szkolnych

biblioteczne, zajęcia w

 

testy,   prace   własne,

wyniki -miejsca

 

i międzyszkolnych:

świetlicy

 

zadania konkursowe

uczniów w

 

-Mistrz ortografii

styczeń

B. Pastuch

praca indywidualna, w

konkursach

 

-Mistrz równań

luty

E. Szczygieł

grupach, w klasie

wystawy prac,

 

matematycznych

 

 

 

obserwacja występów

 

-konkurs czytelniczy

cały rok

E. Swatek

 

uczniów na festiwalu

 

-konkurs ekologiczny

kwiecień

H. Kocoń

 

piosenki

 

-konkursy plastyczne

cały rok

wych. klas + op.SU

 

 

 

-festiwal piosenki

kwiecień

B. Pastuch, B. Rejdak

 

 

 

dziecięcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uczniów w konkursach

 

 

 

 

 

gminnych, zgodnie z

 

 

 

 

 

kalendarzem)

 

 

 

 

3. To kim będziesz

cały rok

wych. klas IV-VI

pogadanki

rozmowy, plany

 

zależy od Ciebie-

godz. wych.

pedagog

zawodoznawcze

zawodowe, ankiety

 

refleksje na temat

 

 

oglądanie prospektów,

 

 

własnej przyszłości.

 

 

korzystanie z internetu

 


 

4. Efektywna organizacja

praca ciągła

wych. klasy,

„modelowy" rozkład dnia,

wyniki sprawdzianu z

 

samodzielnego uczenia

 

nauczyciele

rozmowy, testy

OKE

 

się umożliwiająca

 

poszczególnych

 

 

 

uzyskanie dobrych

 

przedmiotów

 

 

 

wyników na

 

 

 

 

 

sprawdzianie po kl. VI.

 

 

 

 

 

5. Aktywizowanie

praca ciągła, lekcje

K. Dorożyński,

rozmowy, mini konkursy

 

 

uczniów do nauki

języka angielskiego

wych.  klas,

wiedzy z języka

sprawne posługiwanie

 

języków obcych jako

 

rodzice

angielskiego, oglądanie

się językiem -

 

szansy nauki-pracy w

 

 

filmów( w wersji językowej

rozmowy

 

dorosłym życiu.

 

 

- angielskiej)

 

 

6. Eliminowanie

praca ciągła

dyrektor, wszyscy

realizowanie planu działań

zachowanie uczniów,

 

zachowań agresywnych i

zajęcia szkolne i

nauczyciele,

pod hasłem

ankiety

 

przemocy wśród

pozaszkolne

pedagog, rodzice

„Minimalizowanie

 

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Henryk Kocoń dnia 04.02.2005
Opublikowana przez Henryk Kocoń dnia 04.02.2005. Odsłon 7485, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3  Początek strony