OPS Nysa - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (wygasły...)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa
tel. ( 77) 4333556   tel./fax ( 77) 4336746


Oznaczenie sprawy OPS.271.4.2013

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa


SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) RODZAJ ZAMÓWIENIA : usługi

II.2) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  :   przetarg nieograniczony z dnia 10 grudnia 2013r.

II.4) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA

SEKCJA III: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

III.1) Nazwa ( firma ) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano :  

Promyk nadziei. Terapia i pomoc specjalistyczna – spółka cywilna
Grzegorz Gos i Elżbieta Jaskólska
Plac Staromiejski 1/1, 48-304 Nysa

III.2)   Uzasadnienie  wyboru oferty :

Wykonawca złożył jedyną ważną ofertę.
 

SEKCJA IV: INFORMACJE O WYKONAWCACH  I OFERTACH

IV.1)  Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu :  

   Nazwa i adres wykonawcy

 Cena ofertowa(PLN)

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Punktacja przyznana w kryteriach  oceny ofert

Łączna punktacja

Cena

Promyk nadziei. Terapia i pomoc specjalistyczna – spółka cywilnaGrzegorz Gos i Elżbieta Jaskólska        Plac Staromiejski 1/1, 48-304 Nysa

 28

 100

 100

IV.2)  Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :

Wykonawca Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty Wykonawcy : x 

IV.3) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  :

Wykonawca Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy : x
 

IV.4)  Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 16 grudnia 2013 r.
 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego, przed upływem  terminu o którym mowa powyżej zgodnie z art.94 ust.2 pkt.1 lit.a).

IV.5)  Data  zawiadomienia :   10 grudnia 2013r.

Rozdzielnik :
1. Otrzymują Wykonawcy, którzy złożyli oferty.
2. Zawiadomienie podlega  wywieszeniu na  tablicy ogłoszeń Zamawiającego
3. Zawiadomienie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego

 

 

powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 10.12.2013
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 10.12.2013. Wygasa 16.12.2013. Odsłon 1537, Wersja 1
Początek strony